Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORZENIOWSKA-KUBACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ treningu interwałowego na wydolność fizyczną chorych z niewydolnością serca - 2 lata obserwacji.
Autorzy: Mazurek Krzysztof, Rydzewska Ewa, Dobraszkiewicz-Wasilewska Barbara, Rudnicki Stanisław, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Rausińska-Nocny Ligia, Bątkowska Krystyna, Piotrowicz Ryszard
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.53-64, il., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu kontrolowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych z cechami niewydolności serca (II-III klasa wg NYHA) ocena efektów odległych - 2 lata obserwacji oraz dokonanie oceny porównawczej wyliczonej wielkości parametru MET (wydatku energetycznego) w czasie badania wysiłkowego EKG oraz w czasie badania ergospirometrycznego. Badaną grupę stanowiło 45 chorych z niewydolnością serca oraz 40 bez cech niewydolności serca. Pacjentów losowo zakwalifikowano do grupy rehabilitowanej A (23 pacjentów z niewydolnością serca) oraz B (40 pacjentów bez cech niewydolności). Pacjenci przebyli cykl 24 treningów interwałowych na ergometrze rowerowym. Wydolność fizyczną oceniano na podstawie wyników uzyskanych w czasie submaksymalnych testów wysiłkowych we wszystkich badanych grupach, a efekty rehabilitacji jedynie w grupie A i K. W opracowaniu wyników uwzględniono następujące dane: stan kliniczny pacjenta, czas trwania badania wysiłkowego, przebytej drogi oraz kosztu metabolicznego. Ocenie poddano również wybrane parametry w czasie trwania treningów interwałowych: tętno, skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, wielkość stosowanych obciążeń treningowych (W), wykonaną pracę (J) w trakcie wybranych treningów [1, 6, 12, 18, 24]. Przeprowadzona analiza wyników próby wysiłkowej przed i po zakończeniu treningów interwałowych na ergometrze rowerowym wskazuje na pozytywny wpływ tej formy treningu na poprawę stanu klinicznego i wydolności fizycznej. W rehabilitowanych grupach wskaźniki próby wysiłkowej istotnie się pojawiły...


  2/3

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: Asymptomatic ST-segment depression in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Florczak Elżbieta, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Baranowski Rafał, Klisiewicz Anna, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Prejbisz Aleksander, Postuła Marek, Hoffman Piotr, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.319-327, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST (ASTD) ma charakter przejściowy i jest rozpoznawane głównie na podstawie 24-godzinnego EKG. Zjawisko to po raz pierwszy zaobserwowano u osób z chorobą wieńcową, później zwrócono również uwagę na występowanie ASTD u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejących klinicznych objawów choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena częstości ASTD u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz prześledzenie związku między występowaniem ASTD a dobowym rytmem ciśnienia, obecnością i rodzajem przerostu mięśnia sercowego oraz obecnością komorowych zaburzeń rytmu. Materiał i metody: Badaniami objęto 77 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym nieleczonym bez współistniejących objawów choroby wieńcowej. W trybie ambulatoryjnym wykonywano: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia krwi, 24-godzinny zapis EKG, badanie echokardiograficzne oraz elektrokardiograficzną próbę wysiłkową. Jako kryterium rozpoznania ASTD stosowano obecność horyzontalnego lub skośnego ku dołowi obniżenia odcinka ST o co najmniej 1 mm (mierzone w odstępie co najmniej 60 ms od punktu J), trwające co najmniej 60 s, rozpoczynające się nie wcześniej niż 60 s od poprzedniego obniżenia odcinka ST. Analizowano liczbę epizodów w ciągu doby, czas ich trwania, maksymalne obniżenie i rozkłąd w ciągu doby. Wyniki: Obecność ASTD stwierdzono u 14 osób (18 proc. badanych). Grupa z ASTD w porównaniu z grupą bez ASTD ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Asymptomatic ST-segment depression (ASTD) is a transient event and is mainly detectably by means of 24 h ambulatory ECG recording. It was first reported in patients with coronary artery disease. Subsequently, it was observed in essentially hypertensive patients without symptoms of coronary artery disease. The aim of the study: was to investigate ASTD in essentially hypertensive patients without symptomatic coronary artery disease in relation to different clinical parameters (including ambulatory blood pressure monitoring, 24 h ECG recording and echocardiography). Material and methods: The study included 77 men with mild to moderate essential hypertension without symptomatic coronary artery disease. Ambulatory blood pressure monitoring, 24-hour ambulatory ECG, echocardiography and stress test were done in all subjects. ASTD was defined as ST-segment depression of 0.1 mV or more (horizontal or downsloping) at 60 ms after the J point that lasts for more than 60 s and occurs not earlier than 60 s after previous ST-segment depression. Amount, duration, maximal value and diurnal distribution of ASTD were analysed. Results: ASTD was found in 14 subjects (18 p.c. of the studied group). Subjects with ASTD had higher night systolic blood pressure levels (130 ń 14 vs. 124 ń 12 mm Hg; p = 0.093), higher night mean arterial pressure levels (98 ń 12 vs. 92 ń 10 mm Hg; p = 0.08) and higher 24 h systolic blood pressure load (58 p.c. ń 29 p.c. vs. 44 p.c. ń 27 p.c.; p = ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Sejsmokardiografia - nieinwazyjna metoda oceny funkcji lewej komory. Wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Seismocardiography - a noninvasive technique for estimating left ventricular function. Preliminary results.
  Autorzy: Korzeniowska-Kubacka Iwona, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.774-776, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Sejsmokardiografia (SKG) jest to przedsercowa rejestracja fal niskiej częstotliwości pojawiających się w czasie pracy mechanicznej serca i przenoszonych na powierzchnię klatki piersiowej. Jest to powiązanie technologii z dziedziny sejsmologii z analizą sygnału do oceny biomechanicznej funkcji serca. Sejsmokardiografia może być wykorzystana do wykrywania zmian funkcji serca w czasie wysiłku. Cel pracy: Wykazanie przydatności SKG próby wysiłkowej do oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Materiał: badaniami objeto 50 pacjentów podzielonych na 2 grupy: - Grupę A stanowiło 20 pacjentów po zawale serca w wieku 52 ń 10 lat z dysfunkcją miesnia lewej komory i frakcją wyrzutową L 45 proc. (20 proc-45 proc., średnią 38 proc.), - Grupę B stanowiło 30 zdrowych ochotników w wieku 34 ń 7 lat. Metoda: Wszyscy badani mieli wykonany elektrokardiograficzny test wysiłkowy (ETT) na cykloergometrze ograniczony objawami. Próbę SKG wykonywano łącznie z ETT. Oceniano: czas trwania, obciążenie, częstotliwość rytmu serca, ciśneinie tętnicze z próby ETT. POdokresy skurczu i rozkurczu lewej komory (PEP, LVET, PEP/LVET, IRT) oceniono z zapisu SKG w spoczynku i w czasie wysiłku. Wyniki: Grupa B prezenotwała lepszą wydolność fizyczną (próba ETT trwałą dłużej: 9 ń 2 vs 7 ń 2 min., p 0,0001), osiągnięte obciążenie było wyższe (168 ń 28 vs 118 ń 33 W p 0,0001), częstotliwość rytmu serca w czasie wysiłku była wyższa (162 ń 10 vs 129 ń 25 p ...

  Streszczenie angielskie: Seismocardiography (SCG) is a precardiac registration of low frequency waves generated during mechanical work of the heart and transmitted to the surface of the chest. It is a methodology dervied from the field of seismology combined with signal analysis to evaluate the biomechanical function of the heart. SCG can be used for monitoring changes in cardiac function during stree testing. Objcetives: Usefulness of SCG exercise testing for estimating left ventricular systolic and diastolic function in patients with coronary heart disease. The study population consisted of 50 patients divided into two groups: Group A with 20 patients after myocardial infraction aged 52 ń 10 years with left ventricular dysfunction and ejection fraction min. 20 p.c., max. 45 p.c., mean 38 p.c.; Group B with 30 healthy volunteers anged 34 ń 7 years. Methods: All patients underwent symptom-limited exercise testing (ETT) combined with SCG testing. We measured ETT duration as well as workload, heart rate and blood pressure during ETT. In addition, we measured left ventricular systolic and diastolic time intervals (PEP, LVET, PEP/LVET, IRT) at rest and during SCG exercise testing. Resutls: Group B exhibited better physical capacity; in particular the mean ETT duration was longer (9 ń 2 vs. 7 ń 2 min p 0.0001), maximla workload was higher (168 ń 28 vs. 118 ń 33 W p 0.0001), and heart rate during exercise was higher (162 ń 10 vs. 129 ń 25p 0.0001). In group A with lower EF PEP was prolonged ...

  stosując format: