Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORZENIOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Analiza kliniczna profilaktycznych badań cytologicznych u kobiet ciężarnych ocenionych według systemu Bethesda.
Tytuł angielski: Analysis of the clinical usefulness of cytological smear results for pregnant women by use of Bethesda system.
Autorzy: Dudkiewicz Jan, Waksmański Bogdan, Cieślak-Steć Małgorzata, Korzeniowska-Kumaszka Ewa
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.314-319, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba analizy przydatności klinicznej wyników rozmazów cytologicznych ciężarnych w oparciu o system Bethesda na materiale pięcioletnim. Prawidłowy wynik badania cytologicznego uzyskano u 3295 (69,77 proc.) ciężarnych. Wewnątrznabłonkowe zmiany małego i dużego stopnia stwierdzono u 232 (4,91 proc.) ciężarnych. Zaobserwowano zależność między liczbą przebytych porodów a stopniem nasilenia zmian nabłonka płaskiego szyjki macicy. Wiek ciężarnej oraz wielkość ciąży nie miały wpływu na rozpoznanie cytologiczne. Stwierdzono, że w czasie ciąży system klsyfikacji rozmazów cytologicznych wg Bethesda charakteryzuje się dużą przydatnością kliniczną.

  Streszczenie angielskie: The aim of this papr was to analyse the clinical usefulness of cytological smear results for pregnant women by use of Bethesda system. The examinations were carried for 5 years andn correct results of cytological assays were achieved from 3265 patients. Low and high grade squamous intraepithelial cells were reported in 4.91 p.c. of pregnant patients. A relation between the number of childbirth and the degree of cytological variation in squamous epithelium was oserved. The age of a pregnant woman and size of pregnancy do not influence the cytological result. It was reported that the Bethesd system for cytological smears is characterised by high clinical usefulness while done within the pregnancy.


  2/11

  Tytuł oryginału: Wpływ treningu interwałowego na wydolność fizyczną chorych z niewydolnością serca - 2 lata obserwacji.
  Autorzy: Mazurek Krzysztof, Rydzewska Ewa, Dobraszkiewicz-Wasilewska Barbara, Rudnicki Stanisław, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Rausińska-Nocny Ligia, Bątkowska Krystyna, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.53-64, il., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu kontrolowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych z cechami niewydolności serca (II-III klasa wg NYHA) ocena efektów odległych - 2 lata obserwacji oraz dokonanie oceny porównawczej wyliczonej wielkości parametru MET (wydatku energetycznego) w czasie badania wysiłkowego EKG oraz w czasie badania ergospirometrycznego. Badaną grupę stanowiło 45 chorych z niewydolnością serca oraz 40 bez cech niewydolności serca. Pacjentów losowo zakwalifikowano do grupy rehabilitowanej A (23 pacjentów z niewydolnością serca) oraz B (40 pacjentów bez cech niewydolności). Pacjenci przebyli cykl 24 treningów interwałowych na ergometrze rowerowym. Wydolność fizyczną oceniano na podstawie wyników uzyskanych w czasie submaksymalnych testów wysiłkowych we wszystkich badanych grupach, a efekty rehabilitacji jedynie w grupie A i K. W opracowaniu wyników uwzględniono następujące dane: stan kliniczny pacjenta, czas trwania badania wysiłkowego, przebytej drogi oraz kosztu metabolicznego. Ocenie poddano również wybrane parametry w czasie trwania treningów interwałowych: tętno, skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, wielkość stosowanych obciążeń treningowych (W), wykonaną pracę (J) w trakcie wybranych treningów [1, 6, 12, 18, 24]. Przeprowadzona analiza wyników próby wysiłkowej przed i po zakończeniu treningów interwałowych na ergometrze rowerowym wskazuje na pozytywny wpływ tej formy treningu na poprawę stanu klinicznego i wydolności fizycznej. W rehabilitowanych grupach wskaźniki próby wysiłkowej istotnie się pojawiły...


  3/11

  Tytuł oryginału: N-acetyltransferase (NAT2) gene polymorphism in women with ovarian carcinoma.
  Autorzy: Skorupska E[lżbieta], Friebe Z., Korzeniowska K.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.213-217, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was a molecular analysis of N-acetyltransferase (NAT2) gene in the aspect of a risk group of ovarian carcinoma morbidity. Patients and methods: Fifty women with ovarian carcinoma (the study group) and fifty healthy women (the control group) were analysed. Analysis of a N-acetyltransferase gene was undertaken by PCR (polymerase chain reaction) - RFLP (restriction fragment length polymorphism). Results: This study shows that there is a statistically significant difference in the NAT2 alleles frequency distribution in the groups of ovarian carcinoma and healthy women. There is no statistically significant difference in the frequency distribution of NAT2 genotypes in those groups. Conclusions: Women with double mutant NAT2 alleles are genetically predisposed to the development of ovarian carcinoma. There is no association between particular NAT2 genotypes and morbidity of ovarian carcinoma.


  4/11

  Tytuł oryginału: Zaangażowanie zakładów pracy w Polsce w promocję zdrowia personelu. Kierunki rozwoju w latach 1998-2001.
  Tytuł angielski: Involvement of Polish enterprises in workplace health promotion. Trends observed in 1998-2001.
  Autorzy: Puchalski Krzysztof, Korzeniowska Elżbieta
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.355-360, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia stan ponadobligatoryjnych działań na rzecz zdrowia personelu, podejmowanych w średnich i dużych zakładach pracy w Polsce oraz dynamikę zmian w tym zakresie. Materiał uzyskano od losowo dobranych przedsiębiorstw metodą ankiety pocztowej w latach 1998 (147 firm), 2000 (755) oraz 2001 (215). Aktualnie ponad 60 proc. zakładów pracy deklaruje, że troszczy się o zdrowie personelu w większym zakresie niż wymagają uregulowania prawne. Od 1998 r. systematycznie wzrasta częstość takich deklaracji. Im większe przedsiębiorstwo oraz lepiej oceniające własną kondycję ekonomiczną tym częściej wskazuje fakt aktywności na rzecz zdrowia. Najczęściej realizowane działanie dotyczą dwóch obszarów: 1) świadczeń medycznych np. szczepień, ponadobligatoryjnych badań diagnostycznych, usług terapeutycznych oraz 2) materialnego środowiska pracy, np. estetyki pomieszczeń socjalnych, usprawnień ergonomicznych stanowisk pracy. Zdecydowanie rzadziej kreowane są zachowania prozdrowotne personelu, dotyczące np. palenia tytoniu czy radzenia sobie ze stresem. Chociaż coraz więcej firm angażuje się w promocję zdrowia, to jednocześnie coraz więcej ogranicza zakres podejmowanych działań. Rezygnują zwłaszcza z kreowania zachowań prozdrowotnych personelu. W działaniach służących ograniczaniu palenia tytoniu firmy przede wszystkim popularyzują materiały nt. szkodliwości palenia i karzą za nieprzestrzeganie ograniczeń z tym związanych, bardzo rzadko natomiast uczą metod i wspierają personel w próbach porzucenia nałogu. Pomiędzy rokiem 2000 i 2001 spada częstość działań edukacyjnych...


  5/11

  Tytuł oryginału: Kwestionariusz oceny jakości programów promocji zdrowia w miejscu pracy.
  Tytuł angielski: Workplace health promotion program quality evaluation questionnaire.
  Autorzy: Korzeniowska Elżbieta, Puchalski Krzysztof
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.361-368, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieją bardzo poważne powody przemawiające za stosowaniem procedur ewaluacyjnych w ramach promocji zdrowia, w tym w środowisku pracy. Najważniejsze z nich to zapewnienie sprawnego przebiegu programów tego rodzaju, możliwość oceny projektów prozdrowotnych w sytuacji, gdy stają się one usługami oferowanymi np. pracodawcom na rynku świadczeń zdrowotnych, wspieranie społecznego marketingu idei promocji zdrowia, udział w rozwoju tej koncepcji i wreszcie możliwość analizy procesu upowszechniania działań tego rodzaju. Realizacja procedur ewaluacyjnych o rodowodzie naukowym jest jednak niezwykle ograniczona, jeśli idzie o programy promocji zdrowia realizowane w normalnie funkcjonujących przedsiębiorstwach. Stąd wzrost zainteresowania procedurami oceny jakości, któe są znane i akceptowane na gruncie przedsiębiorstw. Stosowanie rozwiązań tego rodzaju zaleca WHO, a na gruncie Unii Europejskiej w ramach European Network for Workplace Health Promotion upowszechniono kwestionariusz oceny jakości zakładowych programów prozdrowotnych. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, animujące i koordynujące Ogónopolską Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, opracowało adekwatny do warunków polskich kwestionariusz tego rodzaju. Artykuł charakteryzuje najważniejsze rozwiązania, które legły u jego podstaw, przyjęte założenia, kategorie kryteriów oraz sam kwestionariusz w postaci do zastosowania przez organizatorów programó promocji zdrowia w przedsiębiorstwach, w procesie samooceny jakości realizowanego przedsięwzięcia. Wzskzuje też na przyjętą przez Krajowe Centrum Promocji...


  6/11

  Tytuł oryginału: Strategia wspierania działań antytytoniowych w Polsce - projekt "Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego".
  Tytuł angielski: The strategy for supporting anti-tobacco activities in Poland. Project on tobacco-free workplace.
  Autorzy: Korzeniowska Elżbieta, Puchalski Krzysztof
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.485-488, bibliogr. 8 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat założeń, celów i przebiegu prac związanych z realizacją przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy projektu "Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego", stanowiącego element "Programu polityki zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej, prowadzącej do zmniejszenia konsumpcji tytoniu", którego koordynatorem jest Zakład Epidemiologii Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zasadnaiczym efektem realizacji tego projektu w latach 2000-2005 ma być systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw realizujących programy promocji zdrowia, wspierające pracowników w zachowaniu bądź osiąganiu abstynencji nikotynowej. Zadania podejmowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Ogólnopolską Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy koncentrują się na przekonywanu pracodawców, że wdrożenie zakładowej polityki antynikotynowej sprzyja osiąganiu podstawowych celów firmy, przygotowaniu specjalistów służby medycyny pracy do efektywengo wspirania przedsiębiorstw w realizacji tego typu strategii oraz doskonaleniu mrtod i technik stosowanych w programach uwalniania miejsc pracy od dymu tytoniowego.


  7/11

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych z kardiomiopatią przerostową i ich bliskich krewnych.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients with hypertrophic cardiomyopathy and in their close relatives.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Korzeniowska Barbara, Tendera Michał
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.561-568, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieliczne doniesienia dotyczące analizy zmienności rytmu serca (HRV) u chorych z pierwotną kardiomiopatią przerostową (HCM) dostarczają sprzecznych wyników. Celem niniejszej pracy była ocena wegetatywnej regulacji serc u chorych z HCM i ich bliskich krewnych za pomocą analizy HRV. Przebadano 31 rodzin chorych z HCM, w tym 43 chorych z HCM w wieku śr. 46 ń 14 lat (grupa HCM) oraz 157 członków ich rodzin (29 ń 17 lat, grupa REL). Grupę kontrolną (K) stanowiło 180 osób zdrowych (33 ń 12 lat). U każdego badanego rejestrowano 512 pobudzeń zatokowych i analizowano parametry czasowe HRV (średni cykl zatokowy, RRI i odchylenie standardowe interwałów R-R, SDRR). Z widma HRV (FFT) wyznaczano parametry gęstości mocy (msý/Hz) w zakresach częstotliwości wysokiej (0,15 - 0,50 Hz, HF) i niskiej (0,04- 0,15 Hz, LF) oraz ich iloraz (lnLF/lnHF). Na podstawie widma HRV określono średnią liczbę oddechów na minutę (BPM, cykl/min). U chorych z HCM wszystkie badane parametry HRV były znamiennie niższe w porównaniu z grupą REL i K. W grupie 180 zdrowych określono należne wartości całkowitej HRV (SDRR). W grupach HCM i REL obserwowane wartości SDRR były znaminnie mniejsze od należnych. W obu badanych grupach (HCM i REL) istotnie mniejsze wartości obserwowano głównie u osób poniżej 40 roku życia, natomiast nie obserwowano istotnych różnic u badanych ň50 roku życia. Zredukowana HRV występowała u 21 chorych (54 proc.) z grupy HCM i u 64 osób (42 proc.) z grupy REL. Parametry widmowe okazały się mniej czułe w wykrywaniu zmniejszonej HRV, a istotne różnice dotyczyły redukcji widma HF w każdej grupie wiekowej u chorych z HCM, jak i u członków ich rodzin...


  8/11

  Tytuł oryginału: Ostre Zespoły Wieńcowe.
  Tytuł angielski: Acute Coronary Syndroms.
  Autorzy: Korzeniowska Jolanta, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1121-1128, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Termin Ostre Zespoły Wieńcowe (OZW) powstał w ostatnich latach ze względu na konieczność wczesnej decyzji o strategii postępowania w ostrym zawale serca i niestabilnej chorobie wieńcowej. Pacjent z bólem dławicowym lub ekwiwalentem niedokrwienia serca w zależności od obecności przetrwałego uniesienia ST lub jego braku jest przydzielany do odpowiedniej grupy. W zależności od wywiadu, stanu klinicznego, Troponiny oraz CKMB decydujemy o rozpoznaniu i sposobie postępowania. W postępowaniu w OZW w pierwszej kolejności uwzględniamy skierowanie pacjenta do ośrodka z pracownią hemodynamiczną pełniącą 24-godz. dyżur celem wykonania pierwotnej angioplastyki naczynia odpowiedzialnego za zawał lub ostre niedokrwienie. W przypadku braku dostępu do pracowni hemodynamicznej po podaniu aspiryny stosujemy heparynę drobnocząsteczkową i inhibitory receptora GP II b/IIIa. Dużą rolę przypisuje się wczesnej terapii statynami, niezależnie od poziomu cholesterolu oraz inhibitorami konwertazy.


  9/11

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: Asymptomatic ST-segment depression in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Florczak Elżbieta, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Baranowski Rafał, Klisiewicz Anna, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Prejbisz Aleksander, Postuła Marek, Hoffman Piotr, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.319-327, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST (ASTD) ma charakter przejściowy i jest rozpoznawane głównie na podstawie 24-godzinnego EKG. Zjawisko to po raz pierwszy zaobserwowano u osób z chorobą wieńcową, później zwrócono również uwagę na występowanie ASTD u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejących klinicznych objawów choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena częstości ASTD u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz prześledzenie związku między występowaniem ASTD a dobowym rytmem ciśnienia, obecnością i rodzajem przerostu mięśnia sercowego oraz obecnością komorowych zaburzeń rytmu. Materiał i metody: Badaniami objęto 77 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym nieleczonym bez współistniejących objawów choroby wieńcowej. W trybie ambulatoryjnym wykonywano: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia krwi, 24-godzinny zapis EKG, badanie echokardiograficzne oraz elektrokardiograficzną próbę wysiłkową. Jako kryterium rozpoznania ASTD stosowano obecność horyzontalnego lub skośnego ku dołowi obniżenia odcinka ST o co najmniej 1 mm (mierzone w odstępie co najmniej 60 ms od punktu J), trwające co najmniej 60 s, rozpoczynające się nie wcześniej niż 60 s od poprzedniego obniżenia odcinka ST. Analizowano liczbę epizodów w ciągu doby, czas ich trwania, maksymalne obniżenie i rozkłąd w ciągu doby. Wyniki: Obecność ASTD stwierdzono u 14 osób (18 proc. badanych). Grupa z ASTD w porównaniu z grupą bez ASTD ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Asymptomatic ST-segment depression (ASTD) is a transient event and is mainly detectably by means of 24 h ambulatory ECG recording. It was first reported in patients with coronary artery disease. Subsequently, it was observed in essentially hypertensive patients without symptoms of coronary artery disease. The aim of the study: was to investigate ASTD in essentially hypertensive patients without symptomatic coronary artery disease in relation to different clinical parameters (including ambulatory blood pressure monitoring, 24 h ECG recording and echocardiography). Material and methods: The study included 77 men with mild to moderate essential hypertension without symptomatic coronary artery disease. Ambulatory blood pressure monitoring, 24-hour ambulatory ECG, echocardiography and stress test were done in all subjects. ASTD was defined as ST-segment depression of 0.1 mV or more (horizontal or downsloping) at 60 ms after the J point that lasts for more than 60 s and occurs not earlier than 60 s after previous ST-segment depression. Amount, duration, maximal value and diurnal distribution of ASTD were analysed. Results: ASTD was found in 14 subjects (18 p.c. of the studied group). Subjects with ASTD had higher night systolic blood pressure levels (130 ń 14 vs. 124 ń 12 mm Hg; p = 0.093), higher night mean arterial pressure levels (98 ń 12 vs. 92 ń 10 mm Hg; p = 0.08) and higher 24 h systolic blood pressure load (58 p.c. ń 29 p.c. vs. 44 p.c. ń 27 p.c.; p = ...


  10/11

  Tytuł oryginału: Sejsmokardiografia - nieinwazyjna metoda oceny funkcji lewej komory. Wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Seismocardiography - a noninvasive technique for estimating left ventricular function. Preliminary results.
  Autorzy: Korzeniowska-Kubacka Iwona, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.774-776, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Sejsmokardiografia (SKG) jest to przedsercowa rejestracja fal niskiej częstotliwości pojawiających się w czasie pracy mechanicznej serca i przenoszonych na powierzchnię klatki piersiowej. Jest to powiązanie technologii z dziedziny sejsmologii z analizą sygnału do oceny biomechanicznej funkcji serca. Sejsmokardiografia może być wykorzystana do wykrywania zmian funkcji serca w czasie wysiłku. Cel pracy: Wykazanie przydatności SKG próby wysiłkowej do oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Materiał: badaniami objeto 50 pacjentów podzielonych na 2 grupy: - Grupę A stanowiło 20 pacjentów po zawale serca w wieku 52 ń 10 lat z dysfunkcją miesnia lewej komory i frakcją wyrzutową L 45 proc. (20 proc-45 proc., średnią 38 proc.), - Grupę B stanowiło 30 zdrowych ochotników w wieku 34 ń 7 lat. Metoda: Wszyscy badani mieli wykonany elektrokardiograficzny test wysiłkowy (ETT) na cykloergometrze ograniczony objawami. Próbę SKG wykonywano łącznie z ETT. Oceniano: czas trwania, obciążenie, częstotliwość rytmu serca, ciśneinie tętnicze z próby ETT. POdokresy skurczu i rozkurczu lewej komory (PEP, LVET, PEP/LVET, IRT) oceniono z zapisu SKG w spoczynku i w czasie wysiłku. Wyniki: Grupa B prezenotwała lepszą wydolność fizyczną (próba ETT trwałą dłużej: 9 ń 2 vs 7 ń 2 min., p 0,0001), osiągnięte obciążenie było wyższe (168 ń 28 vs 118 ń 33 W p 0,0001), częstotliwość rytmu serca w czasie wysiłku była wyższa (162 ń 10 vs 129 ń 25 p ...

  Streszczenie angielskie: Seismocardiography (SCG) is a precardiac registration of low frequency waves generated during mechanical work of the heart and transmitted to the surface of the chest. It is a methodology dervied from the field of seismology combined with signal analysis to evaluate the biomechanical function of the heart. SCG can be used for monitoring changes in cardiac function during stree testing. Objcetives: Usefulness of SCG exercise testing for estimating left ventricular systolic and diastolic function in patients with coronary heart disease. The study population consisted of 50 patients divided into two groups: Group A with 20 patients after myocardial infraction aged 52 ń 10 years with left ventricular dysfunction and ejection fraction min. 20 p.c., max. 45 p.c., mean 38 p.c.; Group B with 30 healthy volunteers anged 34 ń 7 years. Methods: All patients underwent symptom-limited exercise testing (ETT) combined with SCG testing. We measured ETT duration as well as workload, heart rate and blood pressure during ETT. In addition, we measured left ventricular systolic and diastolic time intervals (PEP, LVET, PEP/LVET, IRT) at rest and during SCG exercise testing. Resutls: Group B exhibited better physical capacity; in particular the mean ETT duration was longer (9 ń 2 vs. 7 ń 2 min p 0.0001), maximla workload was higher (168 ń 28 vs. 118 ń 33 W p 0.0001), and heart rate during exercise was higher (162 ń 10 vs. 129 ń 25p 0.0001). In group A with lower EF PEP was prolonged ...


  11/11

  Tytuł oryginału: Assessment of MMP-2 and MMP-9 expression in LPS stimulated LS180 cell line.
  Autorzy: Kubiatowski Tomasz, Korzeniowska-Olszańska Joanna, Różyńska Krystyna, Filip Agata, Marzec Barbara, Gawłowicz Małgorzata, Koczkodaj Dorota, Wojcierowski Jacek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.51-56, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Matrix metalloproteinases (MMP) are a large family of hydrolases contributed to both normal and pathological tissue remodeling. There is an accumulated data showing that bacterial lipopolisaccharide can stimulate MMPs expression in many models in vitro. The aim of this study was to assess the MMP-2 and 9- expression in LS 180 cell line stimulated with LPS in dose of 0.14 ćg/ml. Into our experimental work we employed many different techniques such as: RT-PCR, fluorescent immunocytochemistry and zymography. According to our data there were no differences in MMP-2 and MMP-9 expression as was shown by means of RT-PCR and fluorescent immunocytochemistry. Because immunocytochemistry was not able to distinguish active and inactive forms of metalloproteinases zymography was incorporated to measure amounts of different forms of MMP-2 and MMP-2 secreted to culture medium. Assessment of the obtained results showed slightly elevated level of proMMP-9 and MM-9 after LPS stimulation. For MMP-2 similar effects was not seen.

  stosując format: