Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORZENIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Wykorzystanie urządzeń ultradźwiękowych w leczeniu kanałowym. Przegląd piśmiennictwa.
Autorzy: Korzeniewska Paulina
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.30-33, bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule na podstawie piśmiennictwa przedstawiono aktualne poglądy dotyczące zastosowania urządzeń ultradźwiękowych do opracowania kanałów korzeniowych oraz opisano zasady ich działania. Metody ultradźwiękowego i ręcznego opracowania kanałów korzeniowych zostały porównane pod względem efektywności oczyszczania kanału, jakości otrzymanego kształtu, szybkości pracy oraz częstości występowania powikłań. Okazało się, że podstawowe zalety metod ultradźwiękowych to bardzo efektywne oczyszczanie kanału oraz ułatwienie pracy lekarza stomatologa. Natomiast ich wady to mniej regularny kształt opracowanego kanału oraz mniejsza uniwersalność.

  Streszczenie angielskie: Based on a review of the literature, the article describes current opinions regarding the use of ultrasonic instruments in the preparation of root canals. The principles of their action are also described. Ultrasonic and hand instruments were compared for their effectiveness in canal debridment, speed and incidence of complications. It was found that the basic advantages of ultrasonic instruments are the extremely efficient cleaning of calans and also that they make the task easier for the operator. Their disadvantages are, however, the less regular shape of the instrumented canal and also that they are not as univeresal in application.


  2/8

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - epidemiologia, problemy społeczne i ekonomiczne.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma - epidemiology, public and economical problems.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek, Stelmach Iwona, Maniecka-Bryła Irena, Korzeniewska Aleksandra, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.509-514, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pzedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie astmy oskrzelowej, zwłaszcza w odniesieniu do zgonów z powodu tego schorzenia na świecie i do liczby utraconych lat życia korygowanych niesprawnością (ang. disability adjusted life years). Szczegółowej analizie poddano wieloletnie statystyki zgonów z powodu astmy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Współczynniki umieralności specyficznej w Stanach Zjednoczonyc zestawiono z analogicznymi współczynnikami obliczonymi dla obszaru działania Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych ustosunkowano się także do ekonomicznych skutków astmy oskrzelowej. Wiele uwagi poświęcono także programom zapobiegania i przeciwdziałania astmie, m.in. jednemu z programów polityki zdrowotnej państwa pt. "Program zapobiegania i leczenia astmy i chorób alergicznych".

  Streszczenie angielskie: In this review, authors described epidemiology of asthma in regards to mortality and disability caused by the disease. In particular, longtime statistical analyses of asthma mortality in United States and Great Britain has been shown. Specific mortality factors between United States and Regional Health Authority of Lodz were compared. Economical costs of asthma management were studied, taking United States as an example. The review also focused on variety of preventive and counteraction programs, for example the national health program - "Prevention and treatment of asthma and allergic diseases".


  3/8

  Tytuł oryginału: Gruźlica - ważny problem zdrowotny.
  Autorzy: Korzeniewska-Kosela Maria
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.27-37, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/8

  Tytuł oryginału: Choroby śródmiąższowe płuc. Diagnostyka różnicowa, badania diagnostyczne, leczenie.
  Autorzy: Korzeniewska-Koseła Maria
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (1) s.52-56, 58-60, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/8

  Tytuł oryginału: Organizacja opieki nad chorym na mukowiscydozę w województwie łódzkim w roku 2001.
  Tytuł angielski: Organization of health care for patients with cystic fibrosis in Lodz region in year 2001.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Korzeniewska Aleksandra, Podsiadłowicz-Borzęcka Małgorzata, Toporowska-Kowalska Ewa, Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.178-182, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie mukowiscydozy wymaga udziału całego zespołu specjalistów, który może kompleksowo rozwiązywać problemy chorego dziecka i jego rodziny. W związku z tym potrzebna jest właściwa, profesjonalna i łatwo dostępna opieka nad chorym. W artykule przedstawiono cele, założenia działalności i zadania stawiane przed regionalnym, specjalistycznym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy. Omówiono rozwiązania organizacyjne i zasady kontraktowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki mukowiscydozy w województwie łódzkim w roku 2001. Wskazane zostały główne obszary wymagające odpowiednich regulacji i rozwiązań systemowych. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania ogólnokrajowego programu opieki nad chorym z mukowiscydozą.


  6/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analizy SWOT do określania celów marketingowych i formułowania strategii organizacji na przykładzie SPZOZ Przychodni Zdrowia nr 1 w Łodzi.
  Autorzy: Korzeniewska Aleksandra Ewa
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.45-54, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Analiza SWOT jest doskonałym narzędziem zarządzania umożliwiającym określenie miejsca organizacji, pozycji strategicznej, kierunków rozwoju, celów marketingowych oraz sposobów ich realizacji. Artykuł przedstawia postępowanie prowadzące do wyznaczenia celów i strategii marketingowych w zakładzie opieki zdrowotnej. W pierwszym etapie pracy opracowano misję i cele zakładu. Kolejna część artykułu dotyczy analizy otoczenia, oceny sytuacji jednostki oraz analizy wewnętrznej organizacji.[Następnie sporządzona została lista atutów i słabości organizacji oraz szans i zagrożeń w otoczeniu ze zwróceniem szczególnej uwagi na wzajemne zależności między wymienionymi elementami analizy. W ostatniej części pracy określono cel marketingowe, a na ich podstawie sformułowane zostały strategie marketingowe.


  7/8

  Tytuł oryginału: Przypadek kardiomiopatii zastoinowej u dziecka z mukowiscydozą.
  Tytuł angielski: Congestive cardiomyopathy in child with cystic fibrosis - a case report.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Korzeniewska Aleksandra, Ruszczyk-Bilecka Teresa, Niewiadomska-Jarosik Katarzyna, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.985-988, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wtórne zmiany w układzie krążenia w przebiegu mukowiscydozy są dobrze udokumentowane. W piśmiennictwie opisywane są również zmiany w układzie krążenia, występujące u najmłodszych chorych na mukowiscydozę i nie będące następstwem procesu chorobowego w układzie oddechowym. Opisano dziecko, u którego w 16 miesiącu życia rozpoznano mukowiscydozę z towarzyszącą kardiomiopatią zastoinową.


  8/8

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie].
  Autorzy: Korzeniewska-Rybicka Iwona
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.28, il., bibliogr. 3 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Hypertension Reports 2002; 4 : 221-228
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: