Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORNOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Miejsce nowych leków w indywidualizacji procesu leczenia depresji.
Autorzy: Venulet Andrzej, Kornowski Jarosław
Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.33-34, 36-37, bibliogr. 14 poz.
Sygnatura GBL: 313,633

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Farmakoterapia stanowi jeden z istotnych elementów kompleksowego leczenia zaburzeń depresyjnych. Obecnie mamy do dyspozycji wiele leków przeciwdepresyjnych o różnych profilach terapeutycznych. Są to stosowane od wielu lat klasyczne leki trójpierścieniowe i inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny oraz preparaty nowej generacji - działające równocześnie na przewodnictwo noradrenergiczne i serotoninergiczne - tak zwane leki o "podwójnym" działaniu. W niniejszym artykule wskazano na możliwości zastosowania leków nowej generacji w indywidualizacji procesu leczenia zaburzeń depresyjnych.


  2/3

  Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności tianeptyny i karbamazepiny w zespole odstawienia benzodiazepin.
  Tytuł angielski: The comparison between tianeptine and carbamazepine in benzodiazepines withdrawal syndrome.
  Autorzy: Kornowski Jarosław
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.311-318, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Dealing with benzodiazepine dependent creates as serious clinical problem that requires knowledge and experience. Abrupt discontinuation of benzodiazepines, particularly those with short half-life is not adviced to avoid severe withdrawal syndrome. Reports from literature sugest use of carbamazepin and recently tianeptine as substances useful in treatment of benzodiazepine dependence. This paper presents a double-blind trial in which both, carbamazepin and tianeptine were used in treatment of benzodiazepine withdrawal syndrome. patient mental state was evalyated by using questionnaire SCL-90, Beck Depression Inventory and specifically designed questionnaire assessing severity of symptoms fallowing benzodiazepine withdrawal. It appears from this study that both drugs (carbamazepin and tianeptine) are comparable, safe and efficient in treating benzodiazepine withdrawal symptoms.


  3/3

  Tytuł oryginału: Uzależnienie od benzodiazepin - BZD: rozpowszechnienie, mechanizm i zasady postępowania z osobami uzależnionymi.
  Tytuł angielski: Addiction to benzodiazepines: prevalence, mechanism and treatment procedures for addicted patients.
  Autorzy: Dietrich-Muszalska Anna, Makowska Iwona, Kornowski Jarosław
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.266-275, il., tab., bibliogr. 23 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiano dane epidemiologiczne dotyczące uzależnienia od benzodiazepiny - BZD. Zwrócono uwagę na narastanie problemu używania leków uspokajających i nasennych przez młodzieży w celach niemedycznych. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na uzależnienie się od BZD związane z niewłaściwym rozwojem relacji między lekarzem a pacjentem, brakiem edukacji pacjentów na temat właściwości uzależniających BZD oraz określeniem długości leczenia i możliwości uzależnienia w przypadku niestosowania się do zaleceń lekarskich. Podkreślono udział innych przyczyn wynikających z trudności diagnostycznych zaburzeń psychicznych, a zwłaszcza depresji maskowanej, przebiegającej pod postacią różnych objawów somatycznych czy też zaburzeń depresyjnych o niewielkim natężeniu, oraz zbyt mały udział metod psychoterapeutycznych w leczeniu niektórych pacjentów. W pracy omówiono kryteria rozpoznania uzależnienia od BZD wg ICD-10, obraz kliniczny uzależnienia i objawy zespołu abstynencyjnego, mechanizm ośrodkowego działania BZD i różne strategie leczenia uzależnienia, omawiane w piśmiennictwie.

  Streszczenie angielskie: The article presents epidemiological data relating to addiction to benzodiazepine. Attention has been paid to the increased problem of using sedatives and sleeping drugs by adolescents-for non-medical purposes. Besides, attention has been paid to the factors promoting addiction to benzodiazepines, connected with improper development of the relations between the physician and patients, lack of patients' edication on addictive properties of benzodiazepines and determining the length of treatment and addiction possibilities when physician's recommendations are not complied with. The contribution of other reasons was emphasized, which resulted from diagnostic difficulties in mental disorders, especially the masked depresion occurring in form of various somatic symptoms or slight depressive disorders, and too low share of psychoterapeutic methods in the treatment of some patients. The article discusses the criteria of diagnosing the benzodiazepine addiction according to ICD-10, clinical picture of addiction and symptoms of treatment of addiction, discussed in literature.

  stosując format: