Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORNAFEL
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Profilaktyka wtórna nowotworów.
Tytuł angielski: Secondary prophylaxis of cancer.
Autorzy: Matkowski Rafał, Kornafel Jan
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.81-93, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania przesiewowe chorób nowotworowych mają na celu wykrycie raka w stanie bezobjawowym, gdy możliwe jest jego skuteczne leczenie. Testy używane w badaniach przesiewowych powinny być niedrogie, łatwe do wykonania oraz charakteryzować się wysoką czułością i swoistością. Muszą również istnieć dowody, że wczesne wykrycie i leczenie zmniejsza umieralność wśród osób poddanych badaniom przesiewowym w poszczególnych typaach nowotworów. Najbardziej wartościowym źródłem danych na ten temat są badania z losowym doborem pacjentów, w których porównuje się osoby poddane skriningowi z grupą kontrolną. Niniejsza praca omawia obecny stan wiedzy dotyczący wartości badań przesiewowych raka sutka, szyjki macicy, gruczołu krokowego, jelita grubego, wątrobowokomórkowego, jajnika, skóry, pęcherza moczowego, jamy ustnej, żołądka, płuca, trzonu macicy i neuroblastoma. W większośći przypadków nie udowodniono korzyści płynących z badań przesiewowych lub uznano, że są one wątpliwe. Jedynie w przypadku raka sutka, jelita grubego, szyjki macicy i skóry badania przesiewowe są szeroko rekomendowane. Nowych danych można się spodziewać po opublikowaniu wyników trwających obecnie randomizowanych badań przesiewowych (dotyczących głównie raka gruczołu krokowego, płuca, jelita grubego i jajnika). Autorzy zebrali również polskie doświadczenia dotyczące badań przesiewowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of cancer screening is to detect symptomatic disease, when it is curabale. The good screening test should be inexpensive, of little inconvenience and of high sensitivity and specificity. There must be sufficient evidence that early diagnosis and treatment may reduce the mortality from a praticular cancer among the persons screened. The most valuable tool to ascertain the eficacy of screening is the randomized clincial trail where a screened group is compared to an unscreened one. This paper provides a brief review of the current status of screening value for several prevalent cancers: breast, cervical, prostate, colorectal, heptocellular, ovarian, skin, bladder, oral, gastric, lung, endometrial cancer and neuroblastoma. Most cancers lack proven screening baenefits or they are controversial. Only cancers of breast, uterine carvix, skin, colon and rectum have generally accepted screening recommendations. More data will be available when several randomized screening trials (concerning especially prostat, lung, colorectal and ovarian cancer) are completed. This paper brings also information abaout Polish experience in cancer screening.


  2/6

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe TPA i Cyfra 21.1 u chorych na raka niedrobnokomórkowego płuca po leczeniu chirurgicznym i chemioterapii.
  Tytuł angielski: Tumor markers TPA and Cyfra 21.1 in patients with non-small cell lung cancer after surgery and chemiotherapy.
  Autorzy: Passowicz-Muszyńska Ewa, Gisterek Iwona, Marciniak Marek, Kornafel Jan, Kołodziej Jerzy, Jankowska Renata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.294-297, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenia Cyfry 21.1 i TPA badano w surowicy u 27 chorych z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), którzy byli poddani radykalnej resekcji chirurgicznej, a następnie otrzymali 3 cykle chemioterapii (cht). Oznaczenia wykonywano przed i 14 dni po zabiegu, przed każdą cht i co 60 dni po jej zakończeniu przez 2 lata. W trakcie obserwacji 7 pacjentów zmarło. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności między stężeniami przedoperacyjnymi Cyfry 21.1 i TPA a stopniem zaawasowania choroby i typem histopatologicznym guza. Stwierdzono, że wyjściowe stężenia obu markerów nie mają znaczenia rokowniczego. Po zabiegu obserwowano istotne statystycznie zmniejszenie wartości Cyfry 21.1 i TPA w całej badanej grupie oraz u pacjentów, u których leczenie zakończyło się powodzeniem. Natomiast adjuwantowa cht nie powodowala istotnych zmian stężeń obu markerów. Wykazano istotny statystycznie wzrost wartości markerów w trakcie monitorowania choroby na ok. 4 miesiące przed zgonem. Wydaje się, że oznaczanie markerów, a zwłaszcza Cyfry 21.1, w czasie obserwacji chorego może być przydatne w rozpoznawaniu nawrotu.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych na nowotwory złośliwe jądra w materiale Dolnośląskiego Centrum Onkologii : praca doktorska
  Autorzy: Filipczyk-Cisarż Emilia, Kornafel Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Onkologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 97 k. : il., tab., bibliogr. 129 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19740

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Edukacja przed i podyplomowa jako podstawowy warunek dla realizacji programów walki z rakiem
  Autorzy: Kornafel Jan
  Źródło: W: Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. T. 11 - Warszawa, 2002 s.45-47 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 28.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,738

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna ekspresji receptora estrogenowego i produktu genu nm23 w komórkach raka przewodowego piersi i ich korelacja z wybranymi parametrami klinicznymi : praca doktorska
  Autorzy: Matkowski Rafał, Kornafel Jan (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Onkologii we Wrocławiu, [Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [1], 118 k. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20118

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Monitorowanie ultrasonograficzne pseudocholesterolozy pęcherzyka żółciowego u noworodka. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Monitoring by ultrasound pseudocholesterolosis at newborn. Case report.
  Autorzy: Baranowski Wojciech, Madeła Krystyna, Kornafel Anna
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.64-65, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek pseudocholesterolozy pęcherzyka żółciowego u noworodka. Pseudocholesteroloza pęcherzyka żółciowego monitorowana była badaniem ultrasonograficznym.

  Streszczenie angielskie: This paper presents a case of gallbladder pseudocholesterolosis in a newborn. Gallbladder pseudocholesterolosis screend with ultrasound examinations.

  stosując format: