Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORNACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Leczenie preparatami ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny a częstość retinopatii u noworodków przedwcześnie urodzonych.
Tytuł angielski: Treatment with human recombined erythropoietin and frequency of retinopathy of prematurity.
Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka Maria K., Pawluch Robert
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.83-85, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszego wstępnego doniesienia była ocena wpływu leczenia niedokrwistości wcześniaków z zastosowaniem ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rhEPO) na częstość występowania retinopatii (ROP) u noworodków z bardzo małą (VLBW) i ekstremalnie małą masą ciała (ELBW). Materiał stanowiło 36 noworodków o średniej masie ciała 1032 gramy i średniej dojrzałości 28,0 tygodni, który podzielono na dwie grupy w zależności od poziomu erytropoetyny w krwi pępowinowej. Pierwsza grupa (=22, z poziomem EPO 10 mU/ml, objęta była wczesną (od 1 tygodnia życia) podażą rhEPO. W drugiej grupie (n = 14) z poziomem EPO 10 mU/ml, nie rozpoczynano leczenia. W tej grupie, w 15 dobie życia ponownie oznaczono stężenie endogennej erytropoetyny. Poziom 10 mU/ml stanowił kryterium do rozpoczęcia leczenia (3 tydzień życia). Pierwsze badanie okulistyczne przeprowadzono po ukończeniu przez noworodka 4 tygodnia życia, zaś kolejne uzależniono od zaleceń okulisty. W grupie objętej wczesną podażą rhEPO (n = 22) retinopatię rozpoznano u 15 noworodków (68,2 proc.), z czego 8 (53,3 proc.) miało zaawansowaną postać ROP (III lub III+) i wymagało laseroterapii. W drugiej grupie dzieci, którym podawano rhEPO wg "późnego" schematu (n = 14), objawy retinopatii wystąpiły u 8 (57,1 proc.) noworodków, z których 3 (37,5 proc.) poddano zabiegowi laseroterapii z powodu ROP (III lub III+).

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to assess frequency of ROP in VLBW and ELBW treated with rhEPO in preventing anemia. In 36 newborns with birth weight 480 to 1490g (median 1032 g) and 24 to 32 weeks of gestational age (median 28,0 weeks) we have estimated concentration of cord erythropoietin. According this concentration we have divided our material into two groups. In first group of 22 newborns with cord concentration of EPO 10 mU/ml we started early erythropoietin (rhEPO) therapy which was continued by 6 weeks. Second group of 14 no early usage newborns had cord EPO concentration 10 mU/ml. In second group the control level of serum EPO was measured in 15th day of life. In newborns from second group in which the EPO concentration during two weeks decreased below 10 mU/ml we started to the use rhEPO as a late usage. First oculistic consultation took place in the 5th week of life according to the screening performed in our country. In the first group (n = 22) with early EPO tretment retinpoathy was recognized in 15 preterm newborns (68.2 p.c.). Eight of them (53.3 p.c.) had advanced form of retinopathy ROP (III, III+) and were undergone a laserptherapy. In the group of late usage or rhEPO (n = 14) 8 newborns (57.1 p.c.) had sings of retinopathy, but only 3 of them (37.5 p.c.) required laserptherapy because of advanced form of ROP (III, III+).


  2/18

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała poddanych profilaktyce przeciwgrzybiczej.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in newborns with very low birth weight and antifungal prophylaxis.
  Autorzy: Pietrzycka Dorota, Kornacka M. Katarzyna, Szumała-Kąkol Anna, Kornacka Alicja
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.109-114, il., tab., bibliogr. 20 popz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono występowanie zakażeń ukłądu moczowegou 50 noworodków z masą ciała 1250 g (średnio 942 g) poddanych profilaktyce przeciwgrzybiczej (flukonazol) stosowanej od pierwszego tygodnia życia. Grupę kontrolną stanowiło 50 noworodków z masą ciała 1250 g (średnio 1002 g) u których nie stosowano profilaktyki. W grupie badanej nie zanotowano zakażenia ukłądu moczowego psowodowanego szczepami Candida, podczas gdy w grupie kontrolnej zdiagnozowano je u 8 dzieci. Dodatkowo u 3 dzieci z grupy kontrolnej wystąpiła posocznica grzybicza. Odsetek zakażeń uklądu moczowego spowodowanych przez inne drobnoustroje był podobny w obu grupach.

  Streszczenie angielskie: We analysed the incidence of urinary tract ifnection in 50 newborns with birth weight 1250 g (mean 942 g) who had antyfungal prophylaxis. (Fluconazol) The control group consisted of 50 similar group with birth weight 1250 g (mean 1002 g). In the study group we did not observed any ruinary tract infection caused by Candida species. In the control group we had 3 newborns with Candida sepsis and 8 with Candida urinary tract infections. The percentage of non-fungal infections of urinary tract was the same in both group.


  3/18

  Tytuł oryginału: Rola mikroskopii bezpośredniej w wykrywanie kandydurii u noworodków z bardzo małą urodzniową masą ciała.
  Tytuł angielski: Significance of direct microscopy in candiduria detection in very low birth weight neonates.
  Autorzy: Szumała-Kąkol Anna, Kornacka Maria, Pietrzycka Dorota
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.143-148, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wystąpienie zakażenia układu moczowego u noworodka, spowodowane przez gatunki z rodzaju Candida, może być objawem uogólnionej kandydiazy obarczonej wysoką śmiertelnością. W pracy porównano trzy metody bezpośredniej mikroskopii w celu szybkiej diagnozy znamiennej kandydurii (ň 10**3 kom ek/ml). Preparaty przygotowane z wymieszanego, nie odwirowanego moczu były oglądane w kropli wiszącej przy powiększeniu 600x oraz przykryte szkiełkiem nakrywkowym, oceniane pod immersją przy powiększeniu 1500x. W kropli wiszącej oglądano również osad po odwirowaniu moczu. Dla oceny liczby komórek grzybiczych w moczu posiewano próbki ezą kalibrowaną (0,01 ml) i pipetą (0,1 i 1,0 ml) na stałe podłoże Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem. Osad po odwirowaniu moczu inkubowano w płynnym podłożu Sabouraud. Najlepsze wyniki, pozwalające na wykrycie 100 proc. przypadków znamiennej kandydurii, uzyskano w mikroskopii kropli wiszącej z osadu po odwirowaniu moczu. Stężenia grzybów 10**3 ml były ta metoda zaobserwowane tylko w 58,3 proc. przypadków. W tych stężeniach grzyby były wykryte tylko metodą posiewu inokulum 1 ml nie odwirowanego moczu na stałe podłoże Sabouraud oraz posiewu osadu moczu na płynne podłoże Sabouraud.

  Streszczenie angielskie: Urinary tract infection in neonate caused by Candida species may be the sign of frequently fatal systemic candidiasis. Three direct urine microscopic methods were used for rapid detection of significant (ň 10**3/ml) candiduria in very lowbirth-weight infants ( 1500 grams). Yeasts in manually agitated, uncentrifuged urine were viewed with brightfield microscope in wet mount by oil immersion (magnification x 1500) and in hanging drop (magnification x 600). Yeasts in sediment of centrifuged urine were viewed in hanging drop. Each urine specimen was cultured on Sabouraud agar with gentamycin and choramphenicol, by direct inoculation with a calibrated loop (0,01 ml) and pipette (0,1 and 1,0 ml) for colony counts. Sediments of urine were cultured in Sabouraud broth. The most advantageous microscopic method for rapid detection of candiduria in 100 p.c. of specimens containing ň 10**3 cells per ml, was mocroscopy of sediments in hanging drop. Yeasts in concentrations 10**3 cells per ml were visible in hanging drop only in 58,3 p.c. of specimens. In low concentrations yeasts were detected in 100 p.c. of specimens only by culture of 1 ml inoculum of uncentrifuged urine on sabouraud agar and culture of sediment in Sabouraud broth.


  4/18

  Tytuł oryginału: Odchylenia hematologiczne w przebiegu zakażeń u noworodków.
  Tytuł angielski: Hematological abnormalities during neonatal infections.
  Autorzy: Kornacka Alicja, Jaworska Anna, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.186-190, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zakażenia, obok zespołu zaburzeń oddychania i krwawień do ośrodkowego układu nerwowego stanowią główną przyczynę zachorowalności i umieralności wśród noworodków. Morfologia i rozmaz krwi obwodowej są nadal jedynym z podstawowych badań w diagnostyce zakażeń. W pracy przedstawiono odchylenia ilościowe i jakościowe wybranych elementów morfotycznych krwi w przebiegu zakażeń.

  Streszczenie angielskie: Infections, besides respiratory distress syndrome and central nervous system hemorrhages, are the main cause of mortality and morbidity in newborns. Blood cell count and blood smear are still one of basic examinations in diagnosis of infections. In the study qualitative and quantitative deviations of selected morphotic blood elements are preseted.


  5/18

  Tytuł oryginału: Erytropoetyna znana i nieznana.
  Tytuł angielski: Erythropoietin known and unknown.
  Autorzy: Kornacka M. Katarzyna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.7-11, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Erytropoetyna - znany czynnik stymlujący funkcje hematopoezy, pełni prawdopodobnie inne funkcje w ustroju człowieka zwłaszcza w okresie jego gwałtownego rozwoju, tj. w życiu płodowym i okresie noworodkowym. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia dotyczące patofizjologii i mechanizmów regulujących pierwotną i dojrzałą erytropoezę. Omówiono zagadnienia porodukcji ertytropetyny, a także jej różnorakie role jako czynnika wzrostu. Rolę te pełni erytrpoetyna poprzez liczne receptory które zlokalizowane są w wątrobie, sercu, jeitach i OUN. Szczegółowo omówiono rolę hipoksji w stymulacji erytropoetyny. Wśród "superrodziny" cytokin Epo stanowi pierwszy zastoswany klinicznie czynnik wzrostu. Wskazano na szerokie zastosowanie rHuEpo w hematologii, onkologii i nefrologii oraz zasygnalizowano nowe możliwości lecznicze związane z rozwojem inżynierii genetycznej i chimerycznymi oraz hybrydycznymi postaciami erytropoetyny.

  Streszczenie angielskie: Erytropoietin is a well-known hemopoietic factor which has other, very different clinical roles. Erythropoietin stimulates normal development, during neonatal and fetal periods. In this article current data regarding pathophysiology and molecular mechanisms which regulate fetal and neonatal primitive, as well as, more mature erythropoiesis were presented. First production of erythropoietin and its role as a tropic factor was described. Epo-r are present in many organs as aliver, heart, gut and CNS. Te paper pointed out the EPO response for hypoxia. Among the "superfamily" of cytokines, EPO was first used as first used as a growth factor in clinical practice. The rHuEpo is used in gelatology, oncology and nephrology. New approchaes which have included to develop hybrid and chimeras molecules of EPO are presented.


  6/18

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny u noworodków przedwcześnie urodzonych - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The use of erythropoietin in neonates - own experience.
  Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka M. Katarzyna, Pawluch Robert
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.29-33, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszego wstępnego doniesienia była ocena stężenia erytropoetyny we krwi pępowinowej oraz efekty leczenia niedokrwistości wcześniaków z zastosowaniem ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rHuEpo), a także częstość retinopatii w tej grupie dzieci. Materiał stanowilo 36 noworodków o średniej masie ciała 1032 g i średniej dojrzałości 28,2 tygodni, który podzielono na dwie grupy w zależności od poziomu erytropoetyny we krwi pępowinowej. Poziom Epo 10 mU/ml stanowił wskazanie do wczesnego (w pierwszych dniach życia) zastosowania erytropoetyny (250 U/kg 3 x w tygodniu). Drugą grupę stanowiły noworodki, u których nie podawano leku od pierwszych dni życia. W 15 dobie życia w obu grupach dokonanom kontrolnego oznaczenia Epo w surowicy. U dzieci z poziomem 10 mU/ml rozpoczęto późne leczenie rHuEpo. W 5 tygodniu życia u każdego dziecka przeprowadzono pierwszą konsultację okulistyczną. Poziom erytropoetyny u noworodków z małą i ekstremalnie małą masą ciała waha się od 2,5 mU/ml do 200 mU/ml. Wysokie wartości stężeń erytropoetyny we krwi pępowinowej nie zabezpieczają noworodków o znacznej niedojrzałości przed późną niedokrwistością wcześniaków, ale zmniejszają liczbę koniecznych transfuzji masy erytocytarnej. Ekstremalnie mała masa ciała ( 1000 g) i znaczna niedojrzałość ( 27 t.c.) koreluje z wyższą liczbą uzupełniających tramsfuzji krwi, a także z częściej występującą retinopatią i koniecznością wykonania zabiegi laseroterapii. Jednym z czynników etiologicznych ...

  Streszczenie angielskie: In 36 newborns with birth weight 480 to 1490 (median 1032) and 24 to 32 weeks of gestational age (median 28,2) we have estimated concentration of cord erythropoietin. According to this concentration we have divided our material into two groups. In first group of 22 newborns with cord concentration of Epo 10 mU/ml we started early erythropoietin (rHuEpo) therapy which was continued by 6 weeks. Second group of 14 newborns with no early use of EPO had cord Epo concentration 10 mU/ml. In the second group the control level of serum Epo was measured on 15th day of life. In newborns from the second group in which the Epo concentration during two weeks decreased below 10 mu/ml we started to use rHuEpo as a late usage. First oculistic conclusion took place oin the 5th week of life according to the screening performed in our contury. Cord concentration of Epo ranged from 2,5 mU/ml to 200 mU/ml. High concentration of cord Epo is related to cord pH. High level of cord Epo did not save newborns from neonatal anemia but can decrease the number of blood transfusions during neonatal period. Extremely low birth weight ( 1000 g) strongly correlates with higher number of blood transfusions, higher number of retinopathy and severity of ROP. Early rHuEpo treatment results in fewer transfusions during first 6 weeks of life but can be one of the ethiologic factors retinopathy of prematurity. After 6 weeks of early rHuEpo treatment, higher serum level of EPO have been observed than in ...


  7/18

  Tytuł oryginału: Znaczenie erytropoetyny w rozwoju płodu i noworodka.
  Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka M. Katarzyna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.52-54, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Erytropoetyna glikoproteina zawierająca 165 aminokwasów, główny czynnik wpływający na erytropoezę jest cytokiną o bardzo licznych poza hematopoezą mechanizmach działania. Wiadomo, że już od wczesnych tygodni po zapłodnieniu EPO i receptory, z którymi się wiąże, są obecne na powierzchni różnego rodzaju komórek w wielu narządach. Poznane są efekty wpływu EPO na komórki śródbłonka oraz na rozwój serca, przewodu pokarmowego i mózgu.

  Streszczenie angielskie: Erythropoietin (Epo), the glycoprotein hormone which consists of 165 amino acides is a cytokine which is not only a main regulator of erythrocytes production but has many different regulatory functions. Its receptors have been found in very early fetal period in several neuronal, intestinal and cardiac cells.


  8/18

  Tytuł oryginału: Rola kolonizacji przewodu pokarmowego w fizjologii i patologii noworodka.
  Tytuł angielski: Gut colonization in neonatal physiology and pathology.
  Autorzy: Kornacka Maria Katarzyna, Bober-Olesińska Krystyna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.62-64, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodka dokonująca się w pierwszych dniach życia może mieć kluczowe znaczenie w prawidłowym jego funkconowaniu i dojrzewaniu. Korzystny wpływ mikroflory jelitowej związany jest z: hamowaniem wzrostu chorobotwórczych bakterii, stymulacją układu immunologicznego, działaniem troficznym na strukturę jelita, syntezą witamin (B1, B2, B12, K), udziałem w procesach trawienia. Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodka dokonuje się głównie szczepami Bifidobakteriaceae, Enterobacteriaceae, Bacteroides, laseczkami Clostridium i ziarniakami Gram (+). U noworodków z małą masą ciała obserwujemy opóźnienie kolonizacji i zmniejszenie liczby szczepów bakteryjnych szczególnie Lactobacillus i bifidobakterii.

  Streszczenie angielskie: Neonatal gut colonization in me first days of life play a key role in development and normal function of gut. Theses advantages of protective barrier flora including decreased of pathogens, stimulating of gastrointestinal immunity system, synthesis of witamins (B1, B2, B12, K), as well as adequate digestive function. Premature infants compared with term infants have a delayed of colonization as well as restricted number of species - Lactobacillus and Bifidobacteria.


  9/18

  Tytuł oryginału: Glutamina w żywieniu prenatalnym u noworodków z małą urodzeniową masą ciała.
  Autorzy: Bober-Olesińska Krystyna, Kornacka Maria Katarzyna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.65-67, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Glutamina należy do grupy aminokwasów endogennych, uważanym za aminokwas niezbędny. Glutamina ma znaczenie w metabolizmie szybko proliferujących komórek: układu odpornościowego (limfocyty a także makrofagi), śluzówki jelita zarówno cienkiego jak i grubego, śródbłonków, oraz szybko rozmnażających się komórek w hodowlach tkankowych. Bierze bezpośredni i pośredni udział w syntezie komórkowych białek i nukleotydów a także w procesach glukoneogenezy, glikozy i jest źródłem energii. Glutamina pełni także funkcję troficzną dla rozwijającego się układu pokarmowego noworodka.

  Streszczenie angielskie: Glutamine is endogenic amino acid which is consider a conditionally essential amino acid. Glutamina is required for the synthesis of protein and nucleotide as well as provides energy for rapidly dividing intestinal cells. Glutamine takes also part in glycogenesis and gluconeogenesis and may stimulate eterotrophic hormones.


  10/18

  Tytuł oryginału: Wcześniak
  Autorzy: Helwich Ewa, Kmita Grażyna, Kornacka Maria Katarzyna, Kułakowska Zofia, Nowakowska-Szyrwińska Ewa, Piotrowska-Wichłacz Aldona, Prost Marek E., Rudzińska-Chazan Maria, Rutkowska Magdalena, Szymczyk Eliza, Woynarowska Martyna, Zacharska-Kokot Ewa, Zawitkowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Helwich Ewa (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 210, [1] s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  11/18

  Tytuł oryginału: Dlaczego tylko aptekarz powinien być właścicielem apteki?
  Autorzy: Kornacka Grażyna
  Źródło: Aptekarz 2002: 10 (5/6) s.95-96
  Sygnatura GBL: 306,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/18

  Tytuł oryginału: Zakażenie grzybicze u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała : przydatność i skuteczność postępowania profilaktycznego : praca doktorska
  Autorzy: Pietrzycka Dorota, Kornacka Maria Katarzyna (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neonatologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 53 k. : il., tab., bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19914

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  13/18

  Tytuł oryginału: Ibuprofen w leczeniu przetrwałego przewodu tętniczego u noworodków.
  Autorzy: Kornacka M. Katarzyna, Kłosińska Inga, Bober Krystyna
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.35-36, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  14/18

  Tytuł oryginału: Ilościowe badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej u noworodków donoszonych i wcześniaków.
  Tytuł angielski: Quantitative ultrasound of the tibia in term and preterm neonates.
  Autorzy: Czech-Kowalska Justyna, Dobrzańska Anna, Kornacka M. Katarzyna, Tupieka Anna, Gruszfeld Dariusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1043-1049, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ilościowe badanie ultradźwiękowe kości piszczelowej opierające się na pomiarze prędkości i ultradźwięków (SOS - speed of sound) przebiegających wzdłuż kości jest obiecującą, nową metodą diagnostyczną służącą do oceny jakości kości. Badanie jest łatwe i możliwe do przeprowadzenia przy łóżku pacjenta, nie naraża dziecka na promieniowanie jonizujące i trwa krótko. Pomiary SOS przeprowadzono u 61 noworodków i niemowląt. Mediana wieku w dniu badania wynosiła 5 dni u 28 noworodków donoszonych, 9 dni u 12 dzieci w wieku płodowym 34-36 tygodni, a u 21 dzieci o wieku płodowym 24-33 tygodnie 34 dni. Stwierdzono statystycznie istotnie niższe wartości SOS u wcześniaków urodzonych z ciąż trwających 24-33 Hbd (2853 m/s) w porównaniu z noworodkami donoszonymi (3056 m/s) i wcześniakami z ciąż trwających 34-36 tygodnie (3006 m/s), co świadczy o gorszej mineralizacji kości u wcześniaków urodzonych przed 34 Hbd niż noworodków donoszonych. Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic między noworodkami donoszonymi i bardziej dojrzałymi wcześniakami. Uzyskano zbliżone wartości SOS u chłopców i dziewczynek, co wskazuje, że płeć nie ma wpływu na jakość kości u noworodków. Uzuskano wysoką, dodatnią korelację pomiędzy wartością SOS a masą urodzeniową (r = 0,64, p 0,0001) oraz wiekiem ciążowym (r = 0,57, p 0,0001). Stwierdzono również dodatnią zależność między wartościami SOS a masą ciała dziecka w dniu badania (r = 0,42, p 0,05). Wartości SOS nie były zależne od stężenia ...

  Streszczenie angielskie: Quantitative ultrasound (QUS) of the tibia measuring ultrasound velocity (speed of sound - SOS) along the tibia is a promising method of assessing bone strenght. The attractiveness of QUS for bone measurement lies in ease of use, short time of examination, portability and lack of radiation. Because of its advantages it could be a useful tool in assessing bone strength in the pediatric population. Tibial SOS measurement were performed in 61 newborns and infants. The median age at examination was 5 days in 28 term newborns, 9 days in 12 preterm infants of 34-35 weeks of gestation nad 34 days in 21 preterm infants of 24-33 weeks of gestation. There was statistically significant difference in SOS values between group of 21 preterm infants of 24-33 weeks of gestation (2853 m/s) and the two other groups, which proves worse bone mineralization in preterm infants born before 34 weeks of gestation. There were no significant difference in SOS values between term infants (3056 m/s) and group of preterm infants of 34-36 weeks of gestation (3006 m/s).The results of SOS among boys and girls were similar, meaning that sex has no influence on SOS among infants. Tibial SOS correlated significantly with birth weight (R = 0.64, p 0.0001), gestational age (R = 0.57, p 0.0001) and current weight (R = 0.42, p 0.05). There was also a weak correlation with corrected age (R = 0.29, p 0.05). SOS was independent on blood calcium and phosphorus concentrations. Increased alkaline ...


  15/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wpływ alkoholu na rozwijający się mózg płodu].
  Autorzy: Kornacka M. Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (4) s.102
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/18

  Tytuł oryginału: Recombinant human activated protein C for severe sepsis in a neonate.
  Autorzy: Rawicz Marcin, Sitkowska Bożena, Rudzińska Iwona, Kornacka Katarzyna M., Bocheński Przemysław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CS90-CS94, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Background: Neonatal sepsis is frequently associated with pathological activation of the coagulation system, leading to multiple organ dysfunciton. Activated protein C has been shown to prevent thrombin generation durign this process and improve microcirculation. Case report: We present the case of a full term septic neonate admitted for tertiary intensive care with multiple organ failrue, including ARDS with severe pulmonary hypertension, renal failure, and disseminated intravascular coagulation. After initial resuscitation with volume expansion, catecholamines, pentoxifylline and nitric oxide, a diagnosis of severe systemic enterococcal sepsis was made and vancomycin-meropenem therapy was started. Because available standard treatment, including platelet transfusion, did not improve the coagulation status, it was decided to give recombinant human activated protein C (drotrecogin alpha Xigris, Elli Lilly, USA - rhAPC) in 24 mcg kg-1úh-1 continuous four-day infusion. Six hours after the start of infusion all coagulation parameters returned to normal. No side effects were observed. Renal function was restored after 36-hr hemofiltration. Treatment success was due to several factors, including resuscitiation form cardiogenic shock, effective antibiotic therapy, hemofiltration, and combined rhAPC-pentoxifylline therapy. Conclusions: The postiive outcome of this case indicates that rhAPC can be safely used in infants. A largescale study of the effectiveness of drotrecogin alpha in pediatric population is indicated.


  17/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Noworodek hipotroficzny].
  Autorzy: Kornacka M. Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (3) s.103-104 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(3)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża


  18/18

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozwój bariery naskórkowej].
  Autorzy: Kornacka Katarzyna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (5) s.108 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(5)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  stosując format: