Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Nacięcie krocza w nowoczesnym położnictwie. Konieczność czy przyzwyczajenie?
Tytuł angielski: Routine episiotomy in modern obstetrics. Is it necessary?
Autorzy: Korczyński Jerzy
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.95-97, bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przegląd piśmiennictwa obejmującego operację nacięcia krocza w porodzie. Udokumentowano korzyści i powikłania związane z tym zabiegiem. Opisano odległe powikłania drugiego okresu porodu, związane z uszkodzeniem tkanek miednicy mniejszej. Omówiono zagadnienie wpływu episiotomii na stan urodzeniowy noworodka. Przedstawiono najnowsze metody profilaktyki nacięcia krocza. Poród podwodny, masaż krocza w ciąży oraz trening to najnowsze metody zapobiegania nacięciu kroca a jednocześnie poprawienia jakości życia położnic.

  Streszczenie angielskie: The study presents a literature review on the benefits and risk of the routine episiotomy during the second stage of labour. Perineal trauma complications as well as perinatal outcomes are discussed. The risk of stress incontinence and sexual dysfunction are described. New techniques for improve of perinatal outcomes and prevention of post partum incontinence are described. Routine episiotomy gives poor effects in many cases. Perineal massage during pregnancy, waterbirght, are most interesting methods to avoid routine episiotomy and improve the quality of life in post partum women.


  2/6

  Tytuł oryginału: Efekty kliniczne chirurgicznego leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu.
  Tytuł angielski: Clinical effects of surgical treatment of obstructive sleep apnea syndrome.
  Autorzy: Przybyłowski Tadeusz, Balcerzak Jarosław, Korczyński Piotr, Broczek Katarzyna, Bielicki Piotr, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.263-268, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów chirurgicznych w leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS). Do zabiegu kwalifikowano chorych z nieprawidłowościami anatomicznymi w obrębie górnych dróg oddechowych, którzy wyrażali chęć poddania się leczeniu operacyjnemu i u których nie stwierdzono przecwiwskazań do takiego leczenia. Badana grupa to 43 mężczyzn w wieku 42,8 ń 6,8 lat z wyjściową wartością AHI 49,5 ń 21,5. Rozpoznanie OBPS zostało ustalone na podstawie wywiadów uwzględniających typowe dolegliwości i objawy oraz wyników badania polisomnograficznego (PSG). U 26 chorych przeprowadzono zabiegi poprawiające drożność nosa, u 17 uwulopalatofaryngoplastykę (UP3), 2 chorych zostało zakwalifikowanych do tonsilektomii. Po zabiegu operacyjnym znaczną poprawę sampoczucia zgłosiło 35 (81 proc.) chorych. Opierając się na wynikach kontrolnego PSG, za wyleczonych (AHI 15) uznano 10 (23 proc.) chorych. U 6 chorych (14 proc.) uzyskano ponad 50 proc. obniżenie wyjściowej wartości AHI, u 7 (16 proc.) - zaobserwowano nasilenie OBPS. Skuteczność poszczególnych zabiegów przedstawiała się następująco: tonsillektomia 100 proc., uwulopalatofaryngoplastyka 41 proc., zabiegi w obrębie nosa 4,2 proc. Nasilenie zaburzeń u 7 chorych było prawdopodobnie wywołane znacznie większym odsetkiem czasu snu w ułożeniu na plecach podczas badania kontrolnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of this study was to estimate the efficiency of surgical interventions in the treatment of obstructive sleep apnea (OSAS). Inclusion criteria for treatment were: presence of anatomical abnormalities within upper airways, a will to undergo surgical procedure and no medical contraindication for this treatment. Study group consisted of 43 man at age 42.8 ń 6.8 year with mean pretreatment value of AHI: 49.5 ń 21.5. Nasal surgery was performed in 26 cases interventions improving patency of nose were performed, uvulopalatopharyngoplasty in 17 and in two the tonsillectomy. Diagnosis of OSAS was made on the basis of typical complains and symptoms and results of nocturnal polysomnography. During follow-up, subjectiv improvement was reported by 35 (81 p.c.) of patients. Polysomnography revealed a significant decrease of AHI to below 15 in 10 (23 p.c.) cases; a lowering over 50 p.c. of AHI was obtained in 6 (14 p.c.) cases: in another 7 (16 p.c.) an increase in post-surgery AHI value was noticed. Efficiency of each intervention is presented as follows: tonsillectomy: 100 p.c., uvulopalatopharyngoplasty: 41 p.c. and nasal surgery: 4.2 p.c. Deterioration of OSAS in 7 cases was most probably due to more sleep on back durign the follow-up.


  3/6

  Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy u ciężarnych w przypadkach diagnostyki prenatalnej.
  Tytuł angielski: Uterine leiomyomas: a prenatal diagnosis group study.
  Autorzy: Korczyński Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.276-279, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę występowania mięśniaków w grupie 223 ciężarnych objętych diagnostyką prenatalną. Mięśniaki rozpoznano w przeszło 12 proc. przypadków. Wykazano niekorzystny wpływ mięśniaków na przebieg procedur inwazyjnych - AC oraz CVS. Udokumentowano wpływ na wyniki biochemicznych badań przesiewowych.

  Streszczenie angielskie: Objective: To evaluate uterine myomas among pregnant women underwent prenatal diagnosis procedures and to relate these findings to failures of AC, CVS or Triple Test. Methods: 223 pregnancies were analyzed. There were 178 AC cases, 22 cases of transabdominal CVS and 23 cases of the false positive Triple Test result. Results: Uterine leiomyomas were detected in 12.5 p.c. of pregnancies. AC as well as CVS failures were described due to myomas. Myomas were detected in 13 p.c. of the false positive triple test result. Conclusions: The prevalence of leiomyomas among prenatal diagnosis group of women was 12.5 p.c. - moer frequent, comparing to the epidemiological studies (0.1 - 3.9 p.c.). AC as well as CVS failures occured due to myomas. Feto-placental unit flow failures in myoma cases are suspected reason of the false positive triple test results.


  4/6

  Tytuł oryginału: Obturacyjny bezdech podczas snu w codziennej praktyce lekarza.
  Autorzy: Korczyński Piotr, Byśkiniewicz Krzysztof, Chazan Ryszarda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (6) s.390-395, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obturacyjny bezdech podczas snu to choroba, która dotyczy głównie mężczyzn w średnim wieku z nadwagą lub otyłością. W Polsce na patologiczne chrapanie i bezdechy w czasie snu skarży się kilkaset tysięcy osób, które po wykonaniu badań diagnostycznych mogą być leczone urządzeniami do wytwarzania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oraz zabiegami operacyjnymi. U chorych z OBPS występuje zwiększone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, jednocześnie z powodu nadmiernej senności są częstymi sprawcami wypadków samochodowych.


  5/6

  Tytuł oryginału: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku. Materiały konferencyjne.
  Opracowanie edytorskie: Bednarski Henryk (Red.), Korczyński Mariusz (red.).
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.1-202, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XXI wieku


  6/6

  Tytuł oryginału: Radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez policjantów a ich samoocena.
  Tytuł angielski: Coping with difficult situations by policemen and their self-esteem.
  Autorzy: Korczyński Mariusz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.101-105, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skuteczne funkcjonowanie różnych grup zawodowych uzależnione jest m.in. od tego jak poszczególni pracownicy radzą sobie w sytuacjach trudnych wywołujących wysoki poziom stresu i jak oceniają sami siebie. Szczególnie istotne jest to w przypadku organizacji totalitaranych realizujących zazwyczaj bardzo trudne, odpowiedzalne zadania, których członkowie powinni mieć wysoki poziom poczucia własnej wartośći. Jedną z takich instytucji jest policja. W artykule przedstawiono wyniki badań sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych z wykorzystaniem Kwestionariusza Sposobów Radzenia Sobie z Problemami (WCQ) - S. Folkman i R. S. Lazarusa oraz poziomu samooceny z wykorzystaniem Skali Samooceny (TSCS) - W. H. Fittsa. Badaniami objęto grupę aktualnie pracujących funkcjonariuszy policji jako grupę podstawową oraz grupę byłych funkcjonariuszy policji jako grupę porównawczą. Ilustrację wyników zawarto w tabelach przedstawiających porówananie sposobów radzenia sobie o samooceny między badanymi grupami oraz zależność między analizowanymi zmiennymi w kontekście badanych policjantów.

  Streszczenie angielskie: An efficient functioning of various professional groups depends among others on how employees cope with difficulties that cause stressful situations, and how they assess themselves. This is particularly important in the case of totalitarian organisations conducting usually very difficult and responsible tasks, where members ought to possess a high level of self-esteem. The police is an example for such organisation. The results of the studies concerning ways of dealing with difficult situations are presented in this article. The "Ways of Coping Questionnaire" - S. Folkman, R. S. Lazarus and the "Tennessee Self Concept Scale" - W. H. Fitts were used in the researches. The studies involved a group of policemen in service as the basic group, and a group of retired policemen as the comparative group. The results are presented in the tables, which compare ways of coping with stress and self-assessment between the examined groups. The tables also depict the correlation among the analysed variables in the context of the examined policmen.

  stosując format: