Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORAB
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Krytyczna ocena rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
Tytuł angielski: A critical evaluation of the rehabilitation of children with cerebral palsy.
Autorzy: Kwolek Andrzej, Pabis Maria, Lewicka Krystyna, Korab Dorota
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w województwie podkarpackim. Materiał i metody. W Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w latach 1989 - 2001 leczono 1980 dzieci, w tym było 712 dzieci z mózgowym porażeniem. Obecnie ciągłą rehabilitacją łącznie objętych jest 1300 dzieci z Rzeszowa i terenu województwa podkarpackiego. Program rehabilitacji obejmuje fizjoterapię, stałe weryfikowanie diagnozy z udziałem lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, neurologa dziecięcego, pediatry, otolaryngologa oraz psychologa i logopedy, edukację rodziców (opiekunów), zaopatrzenie ortopedyczne, okresowe konsultacje ortopedyczne i lecenie ortopedyczne wspólnie zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego dzieci (4,7 proc.). Wnioski. Omówiono problemy i utrudnienia w kompleksowej rehabilitacji dzieci objętych leczenie w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci. Przedstawiono wnioski dotyczące lepszej dostępności do rehabilitacji na różnych poziomach i współpracy zespołu rehabilitacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of this study is to present the authors' clinical experience in the rehabilitation in the rehabilitation of cerebral palsied children in the Podkarpacie district of Poland. Material and methods. During the period 1989 - 2001 the authors treated 1980 children in the Outpatient Rehabilitation Clinic for Children at District Hospital No. 2 in Rzeszów, Poland. 712 of the children suffered from cerebral palsy. At present there are 1300 children living in Rzeszów and the vicinity under the permanent care of our outpatient clinic. The rehabilitation procedure consists of physiotherapy, long-term follow-up by rehabilitation specialists, neurologists, otolarygologists, and psychologists, and parent education. The children are also provided with orthopedic equipment and orthopedic treatment in all cases requiring surgery (4.7 p.c. of all the CP children). Conclusions. All problems involving the comprehensive rehabilitation of the children treated in our Outpatient Rehabilitation Clinic for Children are discussed. We also present conclusions on how to make access to rehabilitation easier for patients and improve the cooperation of the rehabilitation team.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena struktury i sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu w przebiegu rehabilitacji szpitalnej.
  Tytuł angielski: Structure and functional capacity of upper limbs in hospitalised, rehabilitated patients with hemiparesis following cerebral stroke.
  Autorzy: Pop Teresa, Gwizdak Jacek, Kwolek Andrzej, Zajkiewicz Katarzyna, Korab Dorota
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.5-15, tab., bibliogr. 18 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności stawu barkowego po stronie niedowładu często w znacznym stopniu ograniczają dalszą rehabilitację i powrót do aktywnego życia społecznego. Ważnym czynnikiem prognostycznym powrotu funkcji stawu jet początkowy stopień uszkodzenia struktury i ruchów stawu. Celem pracy jest ocena i porównanie struktury kończyny górnej po stronie niedowładu i zdrowej oraz sprawności funkcjonalnej, a także określenie wpływu rehabilitacji na badane parametry. W geupie 20 chorych po udarze mózgu oceniono obwody obręczy kończyny górnej i ramienia wykonano badanie USG stawu barkowego w celu oceny stożka rotatorów, określono stopień niedowładu kończyny górnej i ręki testem Brunnstr”m oraz zbadano zakres ruchu biernego rotacji zewnętrznej w stawie barkowym. Ocenę wykonano dwukrotnie; w pierwszym i ostatnim dniu pobytu w oddziale rehabilitacji. Grupę badanych stanowili chorzy, którzy w okresie od stycznia do kwietnia 2002 r. byli rehabilitowani w oddziale (przeciętnie 24 dni). W trakcie rehabilitacji szpitalnej w analizowanej grupie uzyskano statystycznie istotną poprawę sprawności funkcjonalnej kończyny górnej i ręki, zakresu ruchu rotacji zewnętrznej stawu barkowego oraz zwiększenie obwodów badanych grup mięśniowych. Obraz stożka rotatorów nie uległ istotnej zmianie.

  Streszczenie angielskie: Functional disorders of the shoulder joint on the side afficted by paresis may markedly affect further rehabilitation and the return to an active life. The initial structural and motor status of the joint is an important prognostic factor. The aim of the study was to compare the structure and functional capacity of the affected and non-affected upper limbs, and an assessment of the effects of rehabilitation on those factors. In 20 patients, who experienced cerebral stroke, the girths of upper extremity and of the arm were measured, and USG of the shoulder joint was performed in order to evaluate the status of rotator muscle ligaments. Further, the degree of paresis of upper extremity and to the arm was determined by Brunnstrím's test, and be movement range for external shoulder rotation wasmeasured. The examinations were conducted twice, on the first and last days of stay at the rehabilitation clinic. The study period extended from January to April 2002, the average period of rehabilitation stay was 24 days. During that period, a significant improvement was noted in all parameters, except the status of rotator muscle ligaments, which did not change significantly.

  stosując format: