Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOPYTA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/3

  Tytuł oryginału: Zwyrodnienie tylnosznurowe w wyniku wtórnego niedoboru witaminy B12 u 9-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Myelosis funicularis as a result of secondary vitamin B12 deficiency in a 9-year-old girl.
  Autorzy: Kopyta Ilona, Jamroz Ewa, Marszał Elżbieta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.228-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują rzadki przypadek zwyrodnienia tylnosznurowego w wyniku wtórnego niedoboru witaminy B12. Dziewięcioletnia dziewczynka z nieobciążonym wywiadem rodzinnym i ciążowo-porodowym, u której w pierwszej dobie życia wykonano resekcję końcowego odcinka jelita cienkiego z powodu atrezji, została przyjęta do Kliniki z uwagi na narastający niedowład spastyczny kończyn dolnych. W badaniu fizykalnym uwagę zwracała apatia i męczliwość dziecka, bladość powłok, blizna na powłokach brzusznych po resekcji jelita. W badaniu neurologicznym - zespół piramidowy z kończyn dolnych, zaburzenia równowagi nasilające się przy zamkniętych oczach, zaburzenia czucia głębokiego. W badaniach dodatkowych - niedokrwistość megaloblastyczna, w obrazie szpiku kostnego - erytropoeza normoblastyczna z obecnością komórek megaloidalnych, skrajnie niski poziom witaminy B12 w surowicy krwi i prawidłowy poziom kwasu foliowego; w teście wchłaniania witaminy B12 - znaczne upośledzenie jej wchłaniania; zapalenie śluzówki i przełyku i dwunastnicy potwierdzone badaniem histopatologicznym. Ponadto nieprawidlowy wynik somatosensoryczny potencjałów wywołanych, a w badaniu przewodnictwa - cechy neuropatii demielinizacyjno-aksonalnej w obrębie kończyn dolnych. MRI głowy i rdzenia kręgowego prawidłowy. Wykluczono kwasicę metylomalonową, stwardnienie rozsiane oraz inne przyczyny ataksji u dzieci. Całokształt obrazu klinicznego (tj. niedokrwistość megaloblastyczna, cechy zwyrodnienia tylnosznurowego i dane z ...

  Streszczenie angielskie: A nine-year-old girl without aggravating family history or adverse pregnancy and neonatal outcome, who underwent a resection of the end section of the small bowel as a result of atresia in the first twenty four hours of her life, was admitted to the department on account of spastic paresis of the lower extremities. Apathy and tiredness appeared the most striking features on the physical examination of the child; likewise the pale colour of skin and a scar on the abdomen integuments - a result of the resection. Neurological examination revealed pyramidal syndrome from the lower extremities, disturbed sense of balance with intensified with closed eyes, and deep sensibility disorders. Megaloblastic anaemia was revealed on further examination, while bone marrow image showed normoblastic erythropoesis with the presence of megaloid cells. The extremely low level of vitamin B12 in the blood serum and a regular level of folic acid were found. The vitamin B12 absorbtion test (Schilling test) showed considerable impairment in the process. The inflammation of the esophagus and duodenum mucosa was confirmed in a histopathological examination. Furthermore, irregular result of somatosensory induced potentials (SEP) and conductivity test revealed some characteristics of axonal - demyelinating neuropathy in the lower extremities. MRI of the head and spinal cord was correct. The diagnostics excluded methylomalonic acidosis, multiple sclerosis and other causes of ataxia in children. ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Brain ischemic stroke in children - case analysis with the focus on risk factors.
  Tytuł polski: Udar niedokrwienny mózgu u dzieci - analiza przypadków ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka.
  Autorzy: Kopyta Ilona, Emich-Widera Ewa, [Marszał] Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.21-27, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza czynników ryzyka u dzieci po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu hospitalizowanych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego w okresie ubiegłych 15 lat. Materiał i metoda: Badaniem objęto 30 dzieci (12 dziewczynek i 18 chłopców), które przebyły udar niedokrwienny mózgu w wieku 12 miesięcy do 15 lat (średnia wieku 8,1 roku). Rozpoznanie udaru niedokrwiennego mózgu postawiono zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia w oparciu o wnikliwy wywiad, badanie neurologiczne, badania neuroobrazowe (CT i/lub MRI, MRA i/lub angio CT). U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie profilu lipidowego (cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), poziom fibrynogenu, zbadano czas kaolinowo-kefalinowy (ang. aPTT), poziom przeciwciała antykardiolipinowych w Masach IgM i IgG, aktywność białek C, S, antytrombiny III oraz oporność na aktywną postać białka C (ang. APCR). Wyniki. W badanej grupie pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu najczęściej występującym czynnikiem ryzyka chorób naczyń mózgowych była dyslipidemia (70 proc.), natomiast deficyt białka S stwierdzono u 20 proc., a APCR u 10 proc. badanych. U kilkorga dzieci ujawniono hyperfibrynogenemię, obecność przeciwciał antykardiolipinowych oraz deficyt białka C. Ponadto u czworga dzieci udar wystąpił po kardiochirurgicznej korekcji wady wrodzonej serca, natomiast jedna pacjentka przebyła ospę wietrzną bezpośrednio przed udarem. Współistnienie kilku czynników ryzyka stwierdzono u większości badanych ...

  Streszczenie angielskie: Risk factors analysis in ischemic stroke children hospitalized at Department of Children Neurology in the period of the last 15 years. Material and method: The study included thirty children (12 girls and 18 boys) who underwent ischemic stroke at the age range between 12 months and 15 years (mean of 8,1 years). The diagnosis of ischemic stroke was formulated according to the definition of WHO following a through interview, neurological neuroimaging examinations (CT, NMR and/or NMA and/or angioCT, eventually classical angiography). In all cases lipid metabolism (total cholesterol level, LDL, HDL triglicerides), fibrinogen level, aPTT, anticardiolipin antibodies of IgM and IgG class, protein C activity, antithrombin III and the resistance to active form of protein C were assessed. Results: The most commonly observed risk factor in ischemic stroke patients of the group under study was dyslipidemia (66,6 p.c.) while protein S deficiency occured in 20 p.c. and the resitance to the active form of protein C and hyperfibrinogenemia in 10 p.c. In four children the stroke followed surgical correction of congenital heart defects, while one patient underwent varicella immidiately prior to the stroke. A few cases revealed the presence of anticardiolipin antibodies and protein C deficit. Concomitant risk factors were present in most of our young patients while there were only three recurrences. Conclusions: The etiologyn of ischemic strokes in majority of patients at the ...

  stosując format: