Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOPEĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: Wykrywanie DNA i antygenu pp65 ludzkiego wirusa cytomegalii w leukocytach krwi obwodowej.
Tytuł angielski: Human cytomegalovirus DNA and pp65 antigenemia detection in blood leukocytes.
Autorzy: Zawilińska Barbara, Kosz-Vnenchak Magdalena, Kopeć Jolanta, Daszkiewicz Ewa, Rojek-Zakrzewska Danuta
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.29-33, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We compared the results of pp65 antigen detection in cytoplasm of leukocytes with nPCR and RT-PCR in situ. In molecular methods we used primers for HCMV gB and one of he IE genes. The correlation ratio between antigenemia and nPCR was 80 p.c. Using RT-PCR in situ we were able to detect expression of IE gene in nuclear and cytoplasm of leukocytes which confirm the active infection in cells with cytoplasmic pp65 antigen.


  2/22

  Tytuł oryginału: Zakrzepy i zatory
  Autorzy: Biederman Andrzej, Filipecki Stanisław, Grenda Ryszard, Hajduk Bogdan, Kielar Maciej, Kopeć Maria, Krzemińska-Pakuła Maria, Kwieciński Hubert, Litwin Mieczysław, Łopaciuk Stanisław, Mackiewicz Zygmunt, Małek Grzegorz, Małkowski Piotr, Michałowicz Bogdan, Musiał Jacek, Myśliwiec Michał, Noszczyk Wojciech, Pasierski Tomasz, Pruszczyk Piotr, Przyłuski Jakub, Rużyłło Witold, Szczepański Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Torbicki Adam, Wojtukiewicz Marek, Zawilska Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Łopaciuk Stanisław (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm. i unowocześ
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 572, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,717

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/22

  Tytuł oryginału: Rola cytometrii przepływowej w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych z podejrzeniem choroby rozrostowej układu chłonnego.
  Tytuł angielski: Role of flow cytometry in the diagnosis of lymph node enlargement suspected of lymphoproliferative disorders.
  Autorzy: Kielan Wojciech, Mazur Grzegorz, Wróbel Tomasz, Hałoń Agnieszka, Ściborski Romuald, Tarnawa Robert
  Opracowanie edytorskie: Kopeć-Szlęzak Joanna (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.483-490, il., bibliogr. 10 poz. + bibliogr. 2 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena roli cytometrii przepływowej w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych u pacjentów z podejrzeniem choroby rozrostowej układu chłonnego. Materiał i metodyka: W okresie od stycznia 2000 do stycznia 2001 r. w II Kat. i Klin. Chir. Ogól. i Chir. Onkol. AM we Wrocławiu operacyjnie pobrano 20 węzłów chłonnych od uprzednio nieleczonych pacjentów z podejrzeniem nowotworowego tła powiększenia węzłów. Wnioski. Wśród 20 węzłów chłonnych, badanych immunofenotypowo (przy użyciu przeciwciał monoklonalnych) za pomocą cytometrii przepływowej, rozpoznano 8 chłoniaków linii B, 3 chłoniaki linii T, co zostało potwierdzone badaniem histopatyologicznym. Uzyskano taże szczegółowe określenie rodzaju rozrostu. Wnioski. 1. Cytometria przepływowa jest uznanym narzędziem w diagnostyce hematol. i onkol. i stanowi cenne uzupełnienie badania histopatologicznego. 2. Pozwala na względnie łatwą i szybką diagnostykę chłoniaków nieziarniczych, co umożliwia różnicowanie powiększenia węzłów odczynowego od rozrostowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the role of flow cytometry in the diagnosis of lymph nodes enlargement suspected of lymphoproliferative disorders. Material an d methods. During teh period between January 2000 - January 2001 at the Department of General and Oncological Surgery, Medical University in Wrocław 20 lymph bnodes were surgically obtained from previously untreated patients suspected of neoplastic lymph node enlargement. Results. The study group comprised 20 patient lymph nodes evaluated by means of flow cytometric immunophenotyping. Eight B-cell lymphomas and three T-cell lymphomas were diagnosed, confirmed by histopathological examinations. We also evaluated detailed qualification of the proliferating cell line. Conclusions. 1. Flow cytometry is accepted during clinical evaluation and diagnosis of hematological lymphoid neoplasia and serves as an excellent complement to microscopic-based histopathological examinations. 2. Flow cytometry enables quick and relatively easy diagnosis of non-Hodgkin's lymphomas, as well as differentiation between reactive and proliferative lymph nodes enlargement.


  4/22

  Tytuł oryginału: Komórki śródbłonka we krwi obwodowej chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Endothelial cells in peripheral blood in asthma patients.
  Autorzy: Krasnowska Maryla, Marszalska Marita, Krasnowski Ryszard, Kopeć Wacław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.163-167, il., tab,. bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Spośród efektorowych komórek uczesniczących w alergicznym zapaleniu w astmie, komórki śródbłonka odgrywają istotną rolę. W przewlekłej astmie dochodzi do nowotorzenia naczyń, czemu może towarzyszyć migracja komórek śródbłonka. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie, czy w astmie powstają zmiany w śródbłonku naczyniowym. Materiał i metody. Oceniano liczbę krążących komórek śródbłonka we krwi obwodowej u osób chorych na astmę i porównano z osobami zdrowymi. Badanie oparto na metodzie immunofluorescencyjnej z użyciem swoistego przeciwciała monoklonalnego. Zbadano 26 chorych na astmę i 14 osób zdrowych. Wyniki. Liczba krążących komórek u chorych wynosiła średnio 1,3 ń 0,7 vs 0,48 ń 0,3 u osób zdrowych. Różnice między grupami były wysoce znamienne. Wnioski. Wynik ten może wskazywać na udział śródbłonka w procesie remodelingu w astmie.

  Streszczenie angielskie: Background. Among effector cells, participating in allergic inflammation in bronchial asthma, endothelial cells play a major role. In persistent asthma agniogenesis occurs, which may be accompanied by endothelial cells migration. Objectives. The objective of the study was the assessment of the number of circulating endothelial cells in blood in asthmatic patients as compared with healthy individuals. Mateiral and methods. The study employs the immunofluorescence method using a specific monoclonal antibody. The study involved 26 asthmatic and 15 healthy individuals. Resutls. The circulating endothelial cells average count in the asthmatic patients was 1.3 ń 0.7 vs 0.48 ń 0.3 cells/mL in the healthy ones. The differences were of statistic importance. Concluisons. The result may indicate a particpation of endothelium in remodeling in asthma.


  5/22

  Tytuł oryginału: Przewodnictwo kanałów potasowych u chorych na astmę oskrzelową w spoczynku oraz pod wpływem stymulacji á-adrenergicznej i teofiliny.
  Tytuł angielski: The conductivity of potassium ion channels in asthma patients at rest and after á-adrenergic and theophylline stimulation.
  Autorzy: Gawlik Antonina, Krasnowska Maryla, Teisseyre Andrzej, Kopeć Wacław, Zmonarski Sławomir
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.115-119, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: Kanały jonowe, jako jedna ze struktur białkowych umożliwiających ruch jonów w poprzek błony, stanowią ważne ogniwo systemów sygnalizacyjnych komórki. Obecne w błonie komórkowej limfocyta T kanały potasowe napięciowo-zależne kv1.3 biorą udział w procesach fizjologicznych komórki. Miarą ich aktywności jest przewodnictwo potasowe (gK) ulegające modyfikacji pod wpłwem różnych czynników, np. chorób. Cel i metody: W pracy oceniano całkowite przewodnictwo potasowe limfocytów T przy zastosowaniu techniki "patch-clamp" w konfiguracji "whole-cell". Badania przeprowadzone zostały w grupach zdrowych (42 osoby) i chorych na astmę oskrzelową (72 osoby). Wyniki: Wartości przewodnictwa potasowego osób chorych na astmę oskrzelową nie różniły się w sposób istotny statystycznie od tych, otrzymanych w grupie osób zdrowych. W doświadczeniu badano modulację aktywności kanałów Kv1.3 limfocytów T w toku pobudzenia receptora á-adrenergicznego (izoprenalina), jak również pod wpływem wprowadzonej do wnętrza komórki teofiliny. Wnioski: Stwierdziliśmy, że w obu przypadkach wartości gK nie różnią się istotnie statystycznie od tych, uzyskanych w kontroli.

  Streszczenie angielskie: Background: Ion channels, as the protein structures controlling ion exchange acros cell membranes, constitute an important part of cellular signaling processes. The voltage operated potassium channels Kv1.3 within the membranes of lymphocyte T take part in physiological reactions in these cells. The measure of their activity is potassium conductivity (gK) that can be modified by various facotrs, including disease states. Aims and methods: This study was designed to evaluate integrated potassium conductivity in lymphocytes T with the "patch-clamp" in a "whole-cell" type assay. The study included 42 healthy subjects and 72 asthmatic patients. Results: The values of potassium conductivity did not significantly differ between the two groups. Further, the modulation of Kv channel activity was investigated in type T lymphocytes in the course of á-adrenergic stimulation with isoprenaline and with intracellularly introduced theophylline. Conclusions: In both cases, the results of gK were not found to differe significantly from those of the controls.


  6/22

  Tytuł oryginału: Płucno-stawowa postać sarkoidozy z wikłającym jej przebieg obrzękiem chłonnym kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Lung-articular sarcoidosis with complicating its course lower limbs lymphoedema.
  Autorzy: Kopeć Bronisław
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.54-59, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pulmonologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autor opisał przypadek sarkoidozy płuc i stawów z objawami zastoju w krążeniu chłonki. Do wysunięcia podejrzenia i ostatecznego rozpoznania przyczyniła się, oprócz podawanej w wywiadzie kamicy dróg moczowych, związana z diagnostyką obrzęków chłonnych kończyn dolnych konieczność wykluczenia zmian zapalnych bądź rozrostowych w śródpiersiu. Wykonany radiogram klatki piersiowej potwierdził obecność zmian, odpowiadających II stadium sarkoidozy płuc. Stosowany od pierwszego dnia diklofenak nie pomógł nasileniu ogólnych i miejscowych objawów, w tym również pojawieniu się obrzęków chłonnych kończyn dolnych. Wyraźną poprawę stanu ogólnego oraz zmniejszenie bólu stawów skokowych stwierdzono w trakcie leczenia współistniejącego zapalenia dróg moczowych doksycykliną i preparatem Biseptol. Na podstawie powyższych spostrzeżeń, już po ustaleniu rozpoznania, zastosowano Klacid wraz z metronidazolem. Uzyskane na przestrzeni trzech dni cofnięcie się ogólnych objawów, zmian zapalnych w stawach skokowych i towarzyszących im obrzęków chłonnych stóp oraz podudzi, posłużyło autorowi za podstawę do podejrzewania etiologii bakteryjnej omawianego przypadku sarkoidozy.

  Streszczenie angielskie: There was a case described by the author concerning lung and articular sarcoidosis with symptoms of lymph circulation congestion. The necessity to exclude inflammatory or growth changes in mediastinum, connected with the lower limbs lymphoedema diagnosis, contributed to the preliminary and final diagnosis (apart from the already known information about urinary tract lithiasis). The changes related to the second stage of sarcoidosis were confirmed by the chest radiography. Diclofenac, had been administered since the first day, but did not prevent the general and topical symptoms exacerbation, including also lower limbs lymphoedema appearance. The significant general condition improvement as well as ankle joint pain reduction was certified during coexisting urinary tract inflammation treatment with the Doxycyclin and Biseptol. Relying on the above findings, after the proper diagnosis, Klacid together with Metronidazol were introduced. The regression of the main symptoms (inflammation changes in ankle joint together with feet and shin lymphoedema) within the space of the three days served the authors as a base to the suspicion of the bacterial etiology of the discussed sarcoidosis case.


  7/22

  Tytuł oryginału: Endtelina, czynnik von Willebranda i komórki śródbłonka we krwi obwodowej u chorych na astmę.
  Tytuł angielski: Endothelin, endothelial cells and von Willebrand factor in peripheral blood of asthmatic patients.
  Autorzy: Krasnowska Maryla, Nittner-Marszalska Marita, Kransnowski Ryszard, Kopeć Wacław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.445-448, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania ostatniej dekady wykazały, że komórki śródbłonka oraz wytwarzana m.in. przez nie endotelina biorą udział nie tylko w utrzymaniu homeostazy w układzie krążenia, ale również uczestniczą w odpowiedzi immunologicznej i rocesach rozrostowych. Dotyczy to zwłaszczaa endoteliny, która jest silnym spazmogenem oraz komitogenem przede wszystkim dla mięśni głądkich oskrzeli. W nowotworzeniu naczyń płucnych, które obserwuje się w astmie oskrzelowej, istotną rolę odgrywają komórki śródbłonka. Markerem stanu śródbłonka jest czynnik von Willebranda (vWF). Celem pracy było zbadanie tych trzech elementów we krwi obwodowej u chorych na astmę. Zbadano 27 chorych na astmę umiarkowaną i ciężką, grupą kontrolną było 15 zdrowych. Komórki śródbłonka oznaczano metodą immunologiczną z użyciem swoistego przeciwciała, a endotelinę i vWF metodą immunoenzymatyczną. We krwi chorych stwierdzono większe stężenie endoteliny niż w grupie odniesienia; różnica nie osiągnęła statystycznej znamienności. Liczba krążących komórek śródbłonka była wysoce istotnie większa niż u zdrowych, a stężenie vWF było jednakowe w obu grupach. Wykazano również dodatnią korelację między endoteliną a komórkami śródbłonka, endoteliną a vWF oraz komórkami śródbłonka a vWF. Wyniki te sugerują udział śródbłonka w procesie remodelingu w astmie, a oznaczanie wymienionych czynników, zwłaszcza łącznie z endoteliną, może służyć jako narzędzie w prognozowaniu przebudowy płuc.

  Streszczenie angielskie: As recent studies prove, endothelial cells and particularly one of their products, endothelin, are not only active agents taking part in sustaining homeostasis in the peripheral blood system, but are also involved in immunological responses and angiogenesis. This is especially true about endothelin, which is a powerful spasmogen and comitogen, i particular for the smooth muscles of the bronchi. Endothelial cells play an important role in angiogenesis of the lungs, observed in asthmatic patients. The marker of the condition of endothelium is von Willebrand factor (vWF). The aim of this research was to study the three elements (endothelial cells, endothelin, vWF) in peripheral blood of asthmatic patients. The study group consisted of 27 asthmatic patients (moderate and severe asthma) and 15 healthy individuals. Immunological method employing specific monoclonal antibodies was used to assess endothelial cells; immunoenzymatic method was used to assess endothelin and vWF. The concentration of endothelin in the blood of asthamatic patients was much higher than in the control group (1.02 ń 2.13 vs 0.45 ń 0.14), but the difference was not statistically significant. The numbers of circulating endothelial cells were significant higher in asthmatics than in healthy individuals (1.3 ń 0.7 vs 0.48 ń 0.3) and the concentrations of vWF were the same in both groups (105.3 ń 18.7 vs 102.8 ń 32.2). Additionally, positive correlation was found between endothelin and endothelial cells, endothelin and vWF, as well as endothelial cells and vWF. The results suggest that endothelium and endothelin play an active part in the process of remodeling in asthma and may serve as a tool in the prognosis of remodeling.


  8/22

  Tytuł oryginału: Wpływ tłuszczów diety i dimetylobenzantracenu na aktywność delta**6-desaturazy w mikrosomach wątrobowych szczurów.
  Tytuł angielski: The influence of dietary fatty acids and dimethylbenzanthracene on delta**6-desaturase activity in rat hepatic microsomes.
  Autorzy: Tokarz Andrzej, Stawarska Agnieszka, Kopeć Gabriela
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.209-214, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zastosowano chromatografię gazową do oznaczania aktywności delta**6-desaturazy w mikrosomach wątrobowych szczurów. W zastosowanych układach modelowych brano pod uwagę przyrost zawartości kwasu arachidonowego, powstającego z kwasu linolowego, którego proces elongacji i desaturacji stanowił miarę aktywności delta**6-desaturazy. Badane zwierzęta karmiono dietą murigranową wzbogaconą olejem (lnianym, rybnym, wiesiołkowym), część szczurów otrzymywała dodatkowo DMBA w celu wyindukowania nowotworu.


  9/22

  Tytuł oryginału: Limfocyty T i komórki NK u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną B po leczeniu 2-chlorodezoksyadenozyną (2CdA).
  Tytuł angielski: T lymphocytes and NK cells in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia after 2-chlorodeoxyadenosine (2CdA) treatment.
  Autorzy: Podstawka Urszula, Pałynyczko Grażyna, Konopka Lech, Kopeć-Szlęzak Joanna, Gawroński Krzysztof, Sułek Kazmierz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.117-121, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dane z piśmiennictwa sugerują występwoanie długotrwałej immunosupresji u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną B (PBL B) po leczeniu analogami puryn. Cel pracy: Ocena liczebności populacji komórek T i NK w krwi obwodowej chorych na PBL B w trakcie rozpoznania i po leczeniu 2-chlorodezoksy-adenozyną (2CdA, kladrybina). Materiał i metody: Materiał stanowiły limfocyty krwi obwodowej 116 pacjentów z PBL B: 81 w trakcie rozpoznania i 35 po leczeniu 2CdA - 17 z częściową odpowiedzią (PR) i 18 z całkowitą odpowiedzią (CR) kliniczną. Antygeny powierzchniowe limfocytów analizowane były za pomocą fluorocytometrii przepływowej. Przeprowadzano bezpośrednie barwienie przeciwciałami monoklonalnymi sprzężonymi z fluorochromami. Oznaczano bezwzględną liczbę komórek badanych subpopulacji. Wyniki: Liczba komórek T CD4+ i CD8+ oraz NK Cd16+CD3- u pacjentów z PBL B w trakcie rozpoznania była znamiennie wyższa niż w kontroli. Po leczeniu 2CdA w grupie PR i CR stwierdzono istotne zmniejszenie liczebności komórek T CD4+ i NK CD16+CD3- w porównaniu z kontrolą. Liczba komórek T CD8+ była istotnie obniżona (poniżej wartości kontrolnych) w grupie CR, a w grupie PR - zbliżona do wartości kontrolnych. Wnioski: Leczenie chorych na PBL B za pomocą 2CdA powoduje supresję komórek T, szczególnie CD4+. Komórki NK są mniej wrażliwe na traktowanie kladrybiną.


  10/22

  Tytuł oryginału: Choroba Degosa.
  Tytuł angielski: Degos' disease.
  Autorzy: Kopeć Magdalena, Kotulska Anna, Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.188-193, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Degosa (złośliwa zanikowa grudkowatość) jest rzadkim schorzeniem charakteryzującym się obecnością limfocytarnego zapalenia naczyń, zakrzepów drobnych naczyń krwionośnych w obrębie skóry, przewodu pokarmowego, układu nerwowego oraz innych narządów, takich jak: serce, wątroba, płuca. Zmiany skórne (grudki z typową, centralną, porcelanową strefą martwicy otoczona rumieniową otoczką) są bardzo charakterystyczne i można uznać je za patognomoniczne. Częste są zmiany narządowe. Patogeneza schorzenia nie jest znana.

  Streszczenie angielskie: Degos' disease (malignant atrophic papulosis) is a rare disorder characterized by lymphocytic vasculitis, thrombosis of small vessel in the skin, in the gastrointestinal tract, nervous system and other organs: such as the heart, the liver, the lungs. Cutaneous lesions (papules with a typical, central, porcelain-like zone of atrophy, encricled by an erythematous border) are so characteristic that they may be considered pathognomonic. Visceral involvement often occurs. The pathogenesis of the disease is unknown.


  11/22

  Tytuł oryginału: Differential expression intensity of CD58 and HLA-DR on myeloblasts in acute myeloid leukaemia (AML).
  Autorzy: Woźniak Jolanta, Kopeć-Szlęzak Joanna
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.75-79, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The CD58 (LFA-3) and HLA-DR expression intensity on leukemic cells of 53 adult patients with AML M1 and M2 was determined. Also the relation between these expressins and the achievement remission in patients was searched. Two quantitative flow cytometry methods of the expression intensity analysis of CD58 and HLA-DR antigens were performed. The analysis indicated that myeloblasts at diagnosis of patients with post chemotherapy remission (CR+) showed higher of both CD58 and HLA-DR intensity expression as compared to patients with no remission (CR-) despite intensive chemotherapy (p 0.01). Our results indicated that high expression intensity of studied molecules on leukemic myeloblasts myeloblasts might be benificial factor anti-leukemic activity of lymphocytes T and NK cell. Additionally, the level of expression CD58 and HLA-DR may be useful element in the AML remission prognosis.


  12/22

  Tytuł oryginału: Analysis of collagen IV and fibronectin in blood and urine in evaluation of nephrotic fibrosis in children with chronic glomerulonephritis.
  Autorzy: Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Wikiera-Magott Irena, Zwolińska Danuta, Kopeć Wacław, Rzeszutko Marta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR713-CR719, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Changes in teh concentration of extracellular matrix components in body fluids may reflect the degree of kidney fibrosis. The aim of our study was to evaluate fibronectin (FN) and type IV collagen (COL IV) concentrations in blood serum and urine, and to refer these values to immunoreactivity in renal biopsy material. Material/Methods: Our research involved 37 children with glomerulonephritis (GN) aged 4 - 15 and 18 healthy children. The patients were divided into 3 groups accordign to the histopathological diagnosis of GN (n = 13). Results: Significantly higher COL IV concentrations in serum and uring wer noted in the patients group in comparison to the controls, but no differences in FN concentrations. The highest values of serum and urine COL IV were observed in the LN patients. Positive correlation was found between serum and uring COL IV and its renal content in the LN group. Conclusions: The results indicate that serum and urine COL IV rises in children with GN, above all in the course of LN. This also reflects changes in renal COL IV content.


  13/22

  Tytuł oryginału: Potas.
  Autorzy: Kopeć Izabela
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.94-95, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/22

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia raka jelita grubego powyżej 80 roku życia
  Autorzy: Kopeć Dariusz, Krasnodębski Ireneusz W.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.213-216, tab., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/22

  Tytuł oryginału: Rokowanie u chorych z rakiem jelita grubego powyżej 70 roku życia
  Autorzy: Kopeć Dariusz, Krasnodębski Ireneusz W.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.217-222, tab., bibliogr. 27 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/22

  Tytuł oryginału: Powikłania po operacjach z powodu raka jelita grubego u chorych w wieku podeszłym
  Autorzy: Kopeć Dariusz, Krasnodębski Ireneusz W.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.222-227, tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/22

  Tytuł oryginału: Wpływ wyczynowego uprawiania podnoszenia ciężarów na stan narządu ruchu kobiecej kadry olimpijskiej.
  Tytuł angielski: Effects of competitive weigh lifting of the motor apparatus of the female olympic team members.
  Autorzy: Junk Stanisław, Hagner Wojciech, Biliński Piotr Jacek, Kopeć Małgorzata
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (12) s.494-498, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie wpływu uprawiania podnoszenia ciężarów na stan ortopedyczny w grupie 9 kobiet (wiek 17-27 lat) stanowiących kadrę narodową w roku przedolimpijskim (1999 r.). Nie wykazano u badanych żadnych zmian patologicznych w obrębie narządu ruchu. Występujące dolegliwości bólowe najczęściej dotyczyły kręgosłupa lędźwiowego i miały charakter typowego bólu przeciążeniowego. Bóle przeciążeniowe narastały u zawodniczek wraz z długością uprawiania sportu. Dobry stan przedmiotowy wszystkich badanych i niewielkie dolegliwości podmiotowe mogą wynikać z właściwego obciążenia treningiem siłowym, jak i relatywnie krótkiego okresu treningu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the effects of weigh lifting on the orthopaedic status of 9 female athletes aged 17-27 years, members of the National team in the pre-Olympic year (1999). No pathological changes were found in the motor apparatus and the aching complaints pertained mainly to the lumbar region of spine were typical of overloas effects. Overload aches progressed with total training duration. A good physical status of all athletes and rather slight pain perceived may results from appropriate strenght training loads and relatively short training period.


  18/22

  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków czynnych w herbatach czarnych i zielonych różnych gatunków, otrzymywanych z liści Camellia sinensis L. oraz w herbatach ziołowych Yerba Mate i Rooibos Tea.
  Tytuł angielski: The comparison of antioxidant activity and the content of active constituents in different brands of black and green teas as well as in Yerba Mate and Rooibos Tea.
  Autorzy: Nartowska Jadwiga, Wasek Marek, Białek Agnieszka, Bogusiak Agata, Grabarska Magdalena, Ilczuk Anna, Izbicki Łukasz, Klemens Jacek, Kopeć Ilona, Kowalczyk Paweł, Olędzki Paweł, Skibińska Joanna, Staszewska Bogusława, Strzelecka Monika, Sut Ewa, Ścisłowska Anna, Tyrcha Piotr, Wierzbicka Anna, Woźniak Aleksandra, Żabiński Jerzy, Żemajtys Magdalena
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.965-971, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: EPR method was used to examine on antioxidant activity of black & green teas and also of herbal "teas" so popular in Poland. The content of specific polyphenols - tannins, flavonoids, anthocyanins, procyanidins, phenolic acids and alkaloid - caffeine were determined in examined teas. It was found that following teas possess the strongest antioxidant qualities: Stassen Zielona, Qualitea Natural Green, Zielona z Dalekiego Wschodu, Czarna Cejlońska and Lipton. The largest amount of caffeine was found in: Czarna Cejlońska, Zielona z Dalekiego Wschodu, "Karadeniz" Czarna Turecka, Tetley Earl Grey and Stassen Zielona.


  19/22

  Tytuł oryginału: Ocena adaptacji życiowej i lęku u chorych z nowotworowymi chorobami krwi i szpiku z co najmniej 5-letnim przeżyciem wolnym od leczenia i choroby.
  Tytuł angielski: Estimation of life adaptation and anxiety in patients with myeloproliferative disease with a minimum of 5-year diseases and therapy free survival.
  Autorzy: Russjan Tomasz, Seferyńska Ilona, Słomkowski Maciej, Kopeć Izabella, Sikorska Anna, Pałynyczko Grażyna, Maj Stanisław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.101-107, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: U 20 osób, które przebyły leczenie z powodu hematologicznego procesu nowotworowego dokonano oceny jakości życia w co najmniej 5 lat od zakończenia leczenia. Większość chorych jakość życia oceniła dobrze, jednakże u dwóch trzecich występował znaczny lęk przed nawrotem choroby, a 45 proc. zaprzestało wykonywania pracy zawodowej. Nie stwierdzono negatywnego wpływu choroby i leczenia na stan rodzinny badanych. Tylko u 4 z nich stosunki międzyludzkie uległy pogorszeniu.

  Streszczenie angielskie: 20 patients subjected to treatment for myeloproliferative diseases were evaluated for their adaptation to life at least 5 years after termination of the therapeutic process. The majority of them evaluated life quality as positive, however 2/3 experienced serious anxiety related to recurrence of the disease, and 45 p.c. of the entire group discontinued professional activity. No negative effect of disease or treatment on family relations has been noted. Only with four patients social relations declined.


  20/22

  Tytuł oryginału: Ekspresja receptora c-kit i molekuł adhezyjnych na komórkach CD34+ krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: C-kit receptor and adhesion molecules expression on cord blood CD34+ cells.
  Autorzy: Kopeć-Szlęzak Joanna, Podstawka Urszula, Mariańska Bożena, Szczepańska Izabella, Apel Daniel
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.157-163, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka fenotypu komórek CD34+ krwi pępowinowej, gromadzonej w Banku przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, pod względem antygenów powierzchniowych istotnych dla zasiedlania szpiku w procesie przeszczepiania: receptor c-kit (CD117) oraz molekuł adhezyjnych - selektyny L (CD62L) i cząsteczki z nadrodziny immunoglobulin PECAM-1 (CS31). Badania przeprowadzono metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem odpowiednich przeciwciał monoklonalnych związanych z fluorochromami. Ekspresja receptora c-kit na komórkach CD34+ badanej krwi pępowinowej (odsetek komórek CD34+ z koekspresją CD117) była wysoka, a jednocześnie około 30 proc. komórek określono jako CD34+CD117low. Komórki CD34+ charakteryzowała wysoka ekspresja i wyrównana siła ekspresji molekuły CD31. Około 70 proc. wszystkich komórek CD34+ wykazywało ekspresję selektyny L, w przeważającej większości o wysokiej sile ekspresji. Powyższe dane pozwalają przewidywać, że gromadzony materiał do przeszczepień w postaci komórek CD34+ krwi pępowinowej wykazuje właściwości sprzyjające zasiedlaniu szpiku.

  Streszczenie angielskie: In this paper the phenotype of cord blood CD34+ cells (stored in Cord Blood Bank at the Institute of Hematology and Blood Transfusion in Warsaw) was characterized. The expression of c-kit receptor (CD117) as well as important for homing adhesion molecules: L-selectin (CD62L0 and PECAM-1 (CD31) were analyzed using flow cytometry and monoclonal antibody conjugated with fluorochromes. About 85 p.c. CD34+ was CD34+CD117+, but simultaneously circa 30 p.c. was CD34+ c-kitlow. The expression of CD31 molecule was high and similar on most CD34+ cells; L-selectin expression was noted on circa 70 p.c. CD34+ cells. These results suggest that CD34+ cells of banking cord blood are favorable for bone marrow homing in transplantation.


  21/22

  Tytuł oryginału: Komórki progenitorowe (CD34+) pochodzenia szpikowego i aktywacja angiogenezy.
  Autorzy: Partyka Łukasz, Kieć-Wilk Beata, Polus Anna, Kopeć Grzegorz, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 supl. 4 s.IV-113 - IV-118, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/22

  Tytuł oryginału: Nowotwory gruczołów ślinowych. Kamica gruczołów ślinowych.
  Autorzy: Kopeć Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.78-81, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: