Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOPCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z kursu prof. Bernardo Garcia w Warszawie [31.05-02.06.2002 r.].
Autorzy: Biedziak Barbara, Kopczyński Przemysław, Kurzawski Mateusz
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.219-220
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: Rozwój fizyczny i stan zdrowia młodych mężczyzn w zależności od masy urodzeniowej po 20 latach obserwacji.
  Tytuł angielski: Physical development and health status of young men in relation to birth weight.
  Autorzy: Mularczyk-Bal Maria, Kopczyński Jan, Lewandowski Zbigniew, Ziółkowska Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.808-817, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem niniejszego opracowania jest poznanie wpływu niskiej masy ciała (NMC) na mierniki rozwoju fizycznego i stan zdrowia młodych mężczyzn u progu dojrzałości w porównaniu z ich rówieśnikami z prawidłową masą ciała (PMC) przy urodzeniu. Badanie dotyczy 1376 mężczyzn, stanowiących część kohorty noworodków urodzonych w latach 1970-1974 na sześciu oddziałach położniczych w Warszawie. W obecnej analizie wykorzystano dane zdrowotne 1090 osób (682 z NMC i 408 z PMC), pochodzące z badań lekarskich wojskowych komisji rejonowych (WKR). Z uzyskanych danych wynika, że młodzi mężczyźni z NMC osiągają przeciętne niższe mierniki wysokości i ciężaru ciała niż ich rówieśnicy z PMC przy urodzeniu. Charakteryzują się gorszym stanem zdrowia, częstszymi zaburzeniami słuchu i większym ryzykiem wystąpienia chorób neurologicznych na progu dojrzałości.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the influence of low birth weight (LBW) on the health characteristics of men of post-pubertal age compared with their normal-birth-weight (NBW) peers. To this end, 1090 conscripts, out of 1376 eligible male neonates examined in 6 Warsaw obstetric wards in 1970 - 1974 in search of low birth weight (682 LBW vs. 408 NBW), were examined in 1998 at the entry to the military service. It was found that LBW conscripts were shorter and lighter than their NBW peers. They also had more overall recorded health problems, more hearing defects, and more neurological disorders than their counterparts with normal birth weight two decades earlier.


  3/12

  Tytuł oryginału: Urodzeniowa masa ciała a stan zdrowia i rozwój fizyczny młodych mężczyzn po 20 latach.
  Tytuł angielski: Birth weight, health status and physical development of young men after 20 yrs.
  Autorzy: Mularczyk-Bal Maria, Kopczyński Jan, Lewandowski Zbigniew, Rowińska Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.115-118, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem opracowania jest ocena stanu zdrowia i rozwoju fizycznego młodych mężczyzn urodzonych z niską (NMC) lub prawidłową masą ciała (PMC). Badana grupa stanowiła część noworodków urodzonych w latach 1970-1974 na sześciu oddziałach położniczych w Warszawie i obejmowała 682 osoby z NMC oraz 408. osób z PMC. Jak wynika z obserwacji mężczyźni w wieku poborowym z NMC nie osiągają przeciętnych mierników rozwoju fizycznego swoich rówieśników z PCM w chwili urodzenia. Wskaźnik masy ciała (BMI) w obu grupach wagi jest podobny. Wśród osób urodzonych z NMC stwierdzono częstsze występowanie zaburzeń niż u osób z PMC, chociaż częstość schorzeń uszu w pierwszym badaniu długofalowym (1983 r.) była podobna. Także zaburzenia neurologiczne występowały częściej wśród osób z NMC niż z PMC.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the health status and physical development of young men with low birth weight (LBW) compared to normal birth weight (NBM). The study was based on the birth cohort of children born in Warsaw at six obstetric wards in 1970-74. The data from the medical records of military conscription units, concerning 682 persons with LBW and 408 persons with NBW, were taken for comparison. Mean height and weight of LBW persons were lower then for those with NBW, with similar weight-for-height proportions. The prevalence of hearing loss was higher among LBW then NBW individuals despite similar rates of ear disorders assessed at the mid-point of the follow-up. Also, neurological disorders were more prevalent among LBW then NBW individuals at the time of conscription, which could not be fully ascribed to the possible birth injuries.


  4/12

  Tytuł oryginału: Stężenie receptorów estrogenowo-progesteronowych w tkance zdrowej i nowotworowo zmienionej u chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Concentration of estrogen receptors and progesterone receptors in normal and neoplastic tissue in larynx cancer patients.
  Autorzy: Piątkowski Karol, Kruk-Zagajewska Aleksandra, Thielemann Anna, Kopczyński Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.445-450, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza lokalizacji raka w obrębie krtani i części krtaniowej gardła wskazuje na istnienie miejsc predysponowanych do nowotworzenia. Różnice w zapadalności, lokalizacji narządowej, przebiegu i rokowaniu raka krtani próbuje się wyjaśnić nie tylko czynnikami egzogennymi, lecz także endogennymi, w tym hormonalnymi. Stężenie receptorów hormonalnych dla estrogenów (ER) i progesteronu (PgR) oznaczono w tkance nowotworowej krtani 18 chorych (16 mężczyzn i 2 kobiet). W grupie kontrolnej stanowiącej 10 chorych (9 mężczyzn i 1 kobieta) określono stężenie receptorów w tkance otaczającej, makroskopowo niezmienionej. Wszystkie rozpoznania zostały potwierdzone badaniem histopatologicznym. Ocenie ilościowej poddano zarówno receptory cytoplazmatyczne, jak i jądrowe. Sześć próbek tkanki nowotworowej pochodziło z fałdów głosowych, 7 z fałdów przedsionkowych, 2 z okolicy podgłośniowej, 2 z szypuły nagłośni i 1 z zachyłka gruszkowatego. Grupę kontrolną stanowiło 10 fragmentów tkanki zdrowej z krtani, z czego 4 pobrano z fałdu głosowego, 4 z fałdu przedsionkowego i 2 z wolnego brzegu nagłośni. Wszystkie próbki tkanek poddano weryfikacji histopatologicznej. Stężenie cytoplazmatycznych i jądrowych receptorów ER i PGR oznaczano metodą immunoenzymatyczną na podstawie zestawów ER-EIA i PgR-EIA Monoclonal firmy Abbott. Najwyższe średnie stężenie receptorów w raku krtani stwierdzono w tkance pochodzącej z fałdów przedsionkowych i szypuły nagłośni, natomiast w przypadku tkanki zdrowej z fałdów przedsionkowych.

  Streszczenie angielskie: The analysis of laryngx cancer localisation inside the larynx and hypopharynx indicate that there are some places prone to cancrogenesis. Digerencess in morbidity, organ localisation and prognosis of larynx cancer can be explained not only by egzogenic factors but also by endogenic one, including hormons. The estrogen (ER) hormon receptor concentration and progesteron (PgR) concentration was estimated in the neoplastic tissue in 18 patients (16 men, 2 women). In the control grouup, in 10 patients (9 men, 1 women) the concentration receptor was assessed in sourrounding, macroscopically unchanged tissued. The quality assessment was done both in cytoplasmatic and nuclear receptors. 6 specimens of neoplastic tissue was taken from vocal folds, 7 from vestigular folds, 2 from subglottic space, 2 from epiglottic petiolus and 1 from pyriform sinus. Control group consist of 10 healthy tissue speciments including 4 taken from the vocal cords, 4 from vestibular folds, 2 from free edge of epiglottis. All samples were examined by pathologist. The concentration of cytoplasmatic and nuclei receptors (ER and PgR) was estimated by immunoenzymatic essay by ER-EIA and PgR-EIA monoclonal antibodies (Abbott). The highest concentration of receptors in larynx cancer was stated in tissue comming from vestibular folds and epiglottic petiolus in healthy objects in the region of vestibular folds.


  5/12

  Tytuł oryginału: Przydatność markerów obrotu kostnego w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia przerzutów nowotworowych do kości.
  Tytuł angielski: Markers of bone turnover in bone metastases.
  Autorzy: Litwiniuk Maria, Kopczyński Zygmunt
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.384, 386-390, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kości są częstym miejscem występowania przerzutów nowotworów złośliwych, szczególnie raka piersi i prostaty. Chociaż nie jest to zjawisko rzadkie, diagnostyka przerzutów do kości może sprawiać duże trudności. Podstawowe badania diagnostyczne to badanie radiologiczne i scyntygrafia. Scyntygrafia jest badaniem prostym, pozwala na zbadanie całego kośćca i cechuje się dużą czułością, nie jest jednak badaniem specyficznym. Ponadto zwiększony wychwyt znacznika może świadczyć o aktywnych przerzutach, ale może też być związany ze wzmożonymi procesami naprawczymi u pacjentów odpowiadających na leczenie. Klasyczne badanie radiologiczne jest bardziej specyficzne przy znacznie mniejszej czułości. Potrzebne są więc inne badania, mogące pomóc w przypadku wątpliwości. W pewnych sytuacjach taką rolę spełniają markery nowotworowe. U pacjentów bez zmian poza układem kostnym, z dodatnim wynikiem scyntygrafii niepotwierdzonym badaniem radiologicznym, podwyższony poziom CA 15.3 w raku piersi czy PSA w raku prostaty może świadczyć o rozsiewie procesu nowotworowego i pośrednio o przerzutach do kości. Inne dotychczas stosowane badania laboratoryjne były mało przydatne. W ostatnich latach duże zainteresowanie i nadzieje wzbudziły nowe markery obrotu metabolicznego kości, które są bardziej czułe i bardziej specyficzne niż stosowane dotychczas. Mogą ułatwić wczesne rozpoznanie przerzutów do kości. Nie ma jednak swoistych markerów pozwalających jednoznacznie rozpoznać przerzuty. Jedynym ...

  Streszczenie angielskie: The skeleton is a comon site for metastases in patients with malignancies, espceially with breast and prostate cancer. The diagnosis of bone metastases can be difficult. The screening for bone metastases is based on radioisotopic bone scans, confirmed by supplemental radiographic bone surveys. Scintigraphy is simple, can examine the whole skeleton and is sensitive but lacks specificity. Changes of bone scintigraphy uptake is difficult to interpret because scintigaphy detect not only the osetoeblastic metastatic lesions but also the healing process of bone metastases. Conventional radiology plays a central role in the diagnosis of metastases but is less sensitive and radiological changes in bone metastases are very slow. Elevation of tumor associated markers (CA 15.3 in breast and PSA in prostate cancer) can be an early sign of metastatic disease and bone metastases. In recent years new biochemical markers of bone remodeling hold great promise because of their relatively sensitivities and specificities. Markers of bone turnover could help the clinician in the early diagnosis of bone metastases. They correlate with presence of bone metastases and extend of bone disease, but there are no laboratory findings which are pathognomonic for skeletal metastases with possible exception of BALP in prostate carcinoam. Bone markers can be used for monitoring patients especially when bone is the only site of metastases. Bone resorption markers may be useful for follow-up ...


  6/12

  Tytuł oryginału: Korelacja stężenia hormonów płciowych w surowicy krwi ze stężeniem receptorów estrogenowo-progesteronowych u chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Corellation between sex hormons value in serum blood and estrogen-progesterone receptors concentration at larynx cancer patients.
  Autorzy: Piątkowski Karol, Kruk-Zagajewska Aleksandra, Thielemann Anna, Kopczyński Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.675-681, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczególną cechą epidemiologiczną raka krtani są duże różnice zapadalności na ten nowotwór u mężczyzn i kobiet. Stan ten tłumaczy się nie tylko narażeniem na czynniki środowiskowe, lecz również czynnikami endogennymi, w tym hormonalnymi. U 12 chorych wykonano oznaczenie stężenia estradiolu (E2) i progesteronu (Pg) w surowicy krwi metodą radioimmunologiczną (RIA). W tym celu posłużono się specyficznymi przeciwciałami i antygenami znakowanymi jodem J**125 z zestawu Spectria firmy Orion Diagnostica. Jednocześnie w tkankach krtani określono stężenie cytoplazmatycznych i jądrowych receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR) metodą immunoenzymatyczną na podstawie zestawów ER-EIA i PgR-EIA Monoclonal firmy Abott. Receptory hormonalne badano w tkance nowotworowej krtani u 12 chorych (11 mężczyzn i 1 kobieta) oraz w tkance otaczającej, makroskopowo niezmienionej w grupie kontrolnej liczącej 10 chorych (9 mężczyzn i 1 kobieta). Dokonano korelację pomiędzy stężeniem estradiolu i progesteronu w surowicy krwi a stężeniem ich receptorów w tkance raka u 12, a w tkance otaczającej u 5 chorych. U chorych na raka krtani stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy poziomem estradiolu i progesteronu w surowicy krwi ze stężeniem obu ich frakcji receptorowych. W grupie kontrolnej fizjologiczna dodatnia korelacja wystąpiła jedynie pomiędzy poziomem estradiolu i stężęniem receptorów jądrowych, natomiast korelacja ujemna pomiędzy poziomem progesteronu i stężeniem receptorów cytoplazmatycznych. W badanej grupie chorych można zaobserwować zaburzenia w systemie hormonalno-receptorowym estradiolu i progesteronu. Dotyczyły one zarówno tkanki nowotworowej, jak i zdrowej.


  7/12

  Tytuł oryginału: Significance of the evaluation of the tissue proliferation specific marker (TPS) and the carcinoembryonal antigen (CEA) in patients with ulcerative colitis and adenocarcinoma.
  Autorzy: Krauss Hanna, Ignyś Iwona, Kopczyński Zygmunt, Piątek Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR48-CR51, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to evaluate TPS concentration as a marker of proliferataive processes and the levels of CEA in children and adults with ulcerative colitis (UC) and in adults with colerctal adenocarcinoma (AC), to find out if there is any interdependence between TPS and C EA concentrations in these patients and to evaluate the usefulness of TPS as a marker of enoplastic risk in patients with UC. Material/Methods: The study was carried out in 3 groups of patients: Group I consisted of 15 children, ages 10 - 18, treated fro UC; Go;rup II, 22 adults, ages 23 - 40, treated for UC; and Group III, 14 patients, aged 40 - 60, in whom AC was diagnosed. Results: In Group II, the mean TPS concentration was significantly higher than in Group I (p 0.00001). In Group III, adults with AC, the mean TPS concentration was 1074.00 ń 1356.87 U/I. Thus there was a statistically significant difference between TPS concentrations in adults with UC and adults with AC (p 0.00005). THere was no statistically significant difference between CEA levels in children and adult groups with UC. However, a statistically significant difference occurrd between CEA concentrations in children and adults with UC and the group of adults with AC (p 0.00001). Conclusions: It would appear that testing for TPS concentration in patients with UC is helpful in monitoring the proliferative process, wheras in patients with neoplastic processes it serves as a screening examination, enabling early detection of recurrences, full evaluation of neoplastic growth, and evaluation of therapeutic effcectiveness.


  8/12

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne chorych z urazami odcinka szyjnego C3-C7 kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment after cervical spine and spinal cord injuries of the C3-C7 level.
  Autorzy: Kopczyński Stefan, Derenda Marek, Kowalina Ireneusz, Siwiecki Tomasz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.669-682, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają metody i wyniki leczenia 83 pacjentów z urazami dolnego odcinka kręgosłupa szyjnego (C3-C7) leczonych w Oddziale Neurochirurgii w Elblągu w okresie 11 lat. Obrażenia obejmowały złamania, głównie trzonów kręgów - najczęściej C5 i C6 oraz zwichnięcia - najczęściej na poziomach C4-C5 i C5-C6. Przyczyną odniesionego urazu był zwykle skok do wody na głowę (38,5 proc.) oraz wypadek komunikacyjny (29 proc.). Najczęściej stwierdzanym objawem przy przyjęciu były zaburzenia czucia (38,5 proc.) oraz porażenie czterokończynowe lub porażenie kończyn górnych i niedowład kończyn dolnych (łącznie 44,6 proc.). Stan chorych oceniano w skali ASIA-Frankla. Leczenie chirurgiczne obejmowało 148 procedur, preferowaną metodą było odbarczenie i stabilizacja autogenna i/lub płytą z dostępu przedniego posługując się zestawem Caspara i wyciągiem Crutchfielda. Obserwacja pooperacyjna obejmuje okres od 9 lat do 3 miesięcy. Najbardziej satysfakcjonujące było uzyskanie poprawy u chorych z grup A i B wg skali ASIA-Frankla. Spośród 36 takich chorych różnego stopnia poprawę czynności rdzenia uzyskano u 17 pacjentów. W okresie pooperacyjnym zmarło 14 chorych. Autorzy przedstawiają również przegląd aktualnie stosowanych metod leczenia chirurgicznego urazów dolnego odcinka kręgosłupa szyjnego oraz starają się zwrócić uwagę na czynniki utrudniające i opóźniające podjęcie wczesnego i skutecznego leczenia uszkodzeń kręgosłupa i rdzenia kręgowego.


  9/12

  Tytuł oryginału: Samoistne krwiaki śródmóżdżkowe - wyniki leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Spontaneous cerebellar haematomas - results of surgical treatment.
  Autorzy: Bayassi Safwan, Kopczyński Stefan, Derenda Marek, Siwiecki Tomasz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.911-924, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy poddali analizie 21 chorych z samoistnymi krwiakami śródmiąższowymi [SKŚ]. Stanowią one 10 proc. wszystkich krwiaków śródmiąższowych. Najczęstszą przyczyną krwiaka [85,7 proc.] było nadciśnienie tętnicze. Tylko u 2 chorych wykazano malformację naczyniową. Wszyscy chorzy zostali poddani leczeniu operacyjnemu. Zastosowano u 5 chorych zewnętrzny drenaż komorowy, u 7 usunięto krwiak, a u 9 chorych zastosowano obie te metody jednoczasowo. Oceniono wyniki leczenia uwzględniając: umiejscowienie krwiaka w móżdżku, jego objętość, współistnienie krwawienia śródkomorowego i wodogłowia, stopień uwidocznienia zbiorników pnia mózgu oraz stan kliniczny w skali GCS. Ta analiza była podstawą utworzenia 14 punktowej skali kwalifikacyjnej i rokowniczej: Punktowo w skali zostały oceniane następujące parametry: Lokalizacja krwiaka w móżdżku: - półkula 1; - robak i półkula 2; - robak - 3; Objętość krwiaka: - do 10 cm3 - 1; - 11-24 cm3 - 2; - 25 cm3 i powyżej- 3; Krew w składzie komorowym: - nieobecna - 0; - obecna - 1; Wodogłowie: - nieobecne - 0; - obecne - 1; Zbiorniki okołopniowe - w normie - 1; - uciśnięte - 2; - niewidoczne - 3; GCS: - 15-13 pkt. - 1; - 12-9 pkt. - 2; - 8-3 pkt. - 3. W zależności od uzyskanej sumy punktów, wydzielono 3 stopnie rokownicze: Iř 4-7 pkt. śmiertelność 0 proc.; IIř 8-10 pkt. śmiertelność 28.5 proc.; IIIř 11-14 pkt. śmiertelność 100 proc. Chorzy osiagajacy wynik punktowy kwalifikujący ich do Iř powinni być leczeni zachowawczo, chorzy z IIř są potencjalnymi pacjentami do leczenia operacyjnego, natomiast z IIIř zdecydowanie wymagają leczenia operacyjnego.


  10/12

  Tytuł oryginału: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : wybór tekstów prac nadesłanych na konkurs z okazji 40 lat działalności Funduszu (1962-2002). T. [1]
  Opracowanie edytorskie: Korczak Cezary W[łodzimierz] (oprac.), Kopczyński Andrzej (oprac.).
  Polskie Towarzystwo Higieniczne
  Źródło: - Warszawa, PTH 2002, 224 s. : il., 16 cm.
  Seria: Hygeia/Polskie Towarzystwo Higieniczne
  Sygnatura GBL: 612,894

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne


  11/12

  Tytuł oryginału: Metody i wyniki oceny stanu zdrowia społeczeństwa polskiego.
  Tytuł angielski: The assessment of health status of the Polish population.
  Autorzy: Kopczyński Jan, Goryński Paweł, Tyszko Piotr, Wojtyniak Bogdan, Lewandowski Zbigniew
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.188-202, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stan zdrowia zbiorowego określają, wbrew intencji, wskaźniki jego niedoboru, najlepiej - mierniki pojawiania się najważniejszych chorób (zapadalność). Sposób ten ujawnia dobry stan opanowania ostrych chorób zakaźnych w Polsce, a także dowodzi spadku rozpowszechnienia tradycyjnie częstej gruźlicy. Gorzej kształtuje się sytuacja w zakresie nowotworów, ponieważ, mimo zapowiedzi poprawy, częstość zgonów z tych przyczyn należy do najwyższych w Europie, głównie w związku ze znacznym natężeniem palenia. Również zgony z powodu chorób krążenia należą do najliczniejszych w regionie. Ocena dynamiki najważniejszych chorób przewlekłych świadczy o złym stanie wczesnej diagnostyki i leczenia, zwłaszcza braku przesiewów w kierunku nadciśnienia tętniczego i najpospolitszych nowotworów złośliwych. Osiągnięta w ostatniej dekadzie poprawa tego niekorzystnego obrazu nie znajduje odbicia w świadomości zbiorowej, bowiem częstość dobrego samopoczucia zmalała w czasie procesu transformacji, mimo ponad dwuletniego przedłużenia życia.

  Streszczenie angielskie: Community health is reflected, against expectations, by the measures of ill health, preferably - the incidence of most important diseases. By this token, the control of major infectious diseases may be regarded as effective including the incidence of tuberculosis, which had long been an endemic issue of Poland. The control of cancer poses many problems, reflected by the standarized mortality rates exceeding most European values, mainly due to large numbers of cigarettes smoked. The prevalence of cardiovascular conditions looms also high, though major atherogenic conditions are poorly represented by cause-specific death rates. The trends in the prevalence of chronic diseases are strongly suggestive of the poor prognosis in many of them stemming from the lack of screening procedures for many illnesses, like arterial hypertension, or major cancers. The recent improvement in the population health status has not been noticed by the members of the community, since the proportion of self-declared good health has in fact decreased during the transformation period.


  12/12

  Tytuł oryginału: Wymogi jakie powinny spełniać medyczne laboratoria diagnostyczne w Polsce. Wydanie Specjalne.
  Autorzy: Kopczyński Zygmunt
  Źródło: Bad. Diagn. 2002: 8 (4) s.29-36
  Sygnatura GBL: 313,211

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: