Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOPCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Dostępność do lekarza specjalisty w ocenie pacjentów oddziału chirurgicznego.
Tytuł angielski: Access to a specialist in assess of the surgery ward patients.
Autorzy: Kowalska Marzena, Skotnicka-Graca Urszula, Kopczyńska Elżbieta
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.753-756, il., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza skali dostępności do specjalisty chirurga w ocenie pacjentów oddziału chirurgicznego w okresie przedhospitalizacyjnym. Przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe wśród 98 pacjentów Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach. Odpowiadając na podstawowe pytania, ankietowani zaznaczali punkt na skali trudności (od 1 do 10). Oceniano: dostęp do specjalisty chirurga w miejscu zamieszkania, koszty leczenia, czas leczenia przez lekarza rodzinnego do momentu skierowania do specjalisty chirurga, czas oczekiwania na wizytę u specjalisty chirurga oraz przyczynę konsultacji chirurgicznej (choroba przewlekła, nagła). Większość ankietowanych wyraziła pozytywną opinię na temat dostępności do specjalisty chirurga w miejscu swojego zamieszkania (64 p.c.), część jednak (16 p.c.) zgłasza trudności w tym zakresie. Odrębnych badań i analizy wymaga okres, w którym ankietowani byli leczeni przez lekarza rodzinnego, zanim zostali skierowani do specjalisty chirurga. Z analizy wynika, że okres ten wynosi od 1 dnia do 15 lat. Uzyskane w ankiecie odpowiedzi na podstawowe pytania wskazują na dobre - na obecnym etapie procesu reformy służby zdrowia - funkcjonowanie systemu opieki społecznej w zakresie dostępności leczenia chirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the scale of accessibility to a specialist according to the surgical ward patients in pre hospitalisation period. Anonymous research survey has been conducted among the patients of Surgical Department in Wojewodzki Szpital in Tychy, 98 people auswered the questionnaire. The answers to the key questions were marked on a scale ranging from 1 to 10. The following were assessed: access to a specialist (surgeon) in the place of abode, the cost of the treatment, time of GP treatment before sending to a specjalist, waiting for an appointment to a specjalist, the reason of surgical consultation (chronic disease etc.). The material analysed showed generally positive opinion about the access to a specialist in the place of about - 64 p.c. However, 16 p.c. the respondents found it difficult to have an appointment with a specialist. Separate research should be conducted to analyse the time GP treated the patient before sending him to a specialist. After analysing the results, patients await a wisit from 1 eay to 15 years. The answers obtained in a survey show a good function of the social werfare at this stage of the reform of the Heaith Service - connected with the access to surgical treatment.


  2/4

  Tytuł oryginału: Stężenie 8-izo-prostaglandyny F2ŕ oraz 4-hydroksynonenalu i dialdehydu malonowego u osób uzależnionych od alkoholu w trakcie kompleksowej terapii odwykowej.
  Tytuł angielski: The level of 8-iso-prostaglandin F2ŕ, 4-hydroxynonenal and malondialdehyde in alcohol dependent men during combined therapy.
  Autorzy: Kopczyńska Ewa, Lampka Magdalena, Torliński Lech, Ziółkowski Marcin
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.293-302, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę zmian nasilenia peroksydacji lipidów u mężczyzn uzależnionych od alkoholu po 3 m-cach stosowania naltreksonu lub tianeptyny oraz po dalszych 3 miesiącach katamnezy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the estimation of intensity of lipid peroxidation in alcohol dependent male patients after three months of therapy with naltrexone or tianeptine and the next three months follow-up. 61 males with clinical diagnosis of alcohol dependence (ICD-10) have been examined. The investigated parameters have been determined in blood serum, the 8-iso-prostaglandin F2ŕ by means of immunoenzymatic assay (ELISA) and malondialdehyde with 4-hydroxynonenal by means of colorimetric method. In alcohol dependent men before pharmacotherapy the mean concentration of 8-iso-PGF2ŕ and [MDA+4-HNE] was higher than the reference interval. Both, after three months of applied drugs and the next three months follow-up, the concentration of studied parameters decreased considerably. The above results show intensification of lipid peroxidation in alcohol abusers and adventageous influence of abstinence from alcohol and treatment of naltrexone or tianeptine on freeradical changes of lipids as well.


  3/4

  Tytuł oryginału: Rola prolaktyny w rozwoju raka piersi.
  Tytuł angielski: The role of prolactin in breast cancer development.
  Autorzy: Kopczyńska Ewa
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.63-67, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącego aktualnych poglądów na temat udziału prolaktyny w progresji raka piersi. Prolaktyna wydzielana jest nie tylko przez przysadkę, znaczącym jej źródłem jest także tkanka gruczołu piersiowego, zarówno prawidłowa, jak i nowotworowa. Ta prolaktyna działa proliferacyjnie zarówno na komórki ją wydzielające (działanie autokrynne), jak i na sąsiednie komórki (działanie parakrynne). Zarówno prolaktyna, jak i jej receptor wykazują wysoką ekspresję w materiale biopsyjnym nowotworów piersi. Przekaz sygnału przez receptor prolaktyny odbywa się przez dwie rodziny wewnątrzkomórkowych cząsteczek sygnałowych, tj. kinazy tyrozynowe Janus (JAK) i czynniki transkrypcyjne STAT. Aktywacja szlaku JAK/STAT przez prolaktynę powoduje transkrypcję genów, które indukują proliferację i różnicowanie się komórek nabłonkowych sutka. W komórkach nowotworowych w porównaniu z komórkami prawidłowymi, poziom cząsteczek sygnałowych STAT jest znacząco wyższy. Aktywacja kinaz JAK i/lub czynników STAT jest uznawana za jeden z czynników rozrostu komórek rakowych obok transformacji spowodowanej działaniem onkogenów. W transdukcji sygnału wywołanej przez prolaktynę uczestniczą także inne czynniki (kinazy białkowe MAP, niskocząsteczkowe białka Ras i Rac wiążące GTP itd.), których aktywacja prowadzi do mitogenezy i nasilonej proliferacji komórek. Autokrynne/parakrynne działanie proliferacyjne prolaktyny w komórkach raka piersi wymaga zablokowania tego działania na ...

  Streszczenie angielskie: The article is a review of literature concerning current opinions on prolactin involvement in breast cancer progression. Prolactin is secreted not only by the pituitary. Breast tissue, both normal and malignant, is a significant source of prolactin secretion. It may exert a proliferative action in an autocrine/paracrine manner. The expression of prolactin and its receptor is increased in breast tumour biopsies versus normal contiguous tissues. The signal transduction by prolactin receptor is mediated by two families of intracellular signaling molecules: Janus tyrosine kinases (JAK) and signal transducers and activators (STAT). The acivation of the JAK/STAT pathway by prolactin provokes transcription of genes that induce proliferation and differentiation of epithelial breast cells. The level of signaling molecules STAT is significantly higher in cancer cells than in normal. The activation of JAK kinases and/or STAT mediators has been recognized as one of the neoplastic growth factors as well as oncogen-transformed cells. There are also other mediators (low-molecular protein kinases MAP, GTP-binding proteins Ras and Rac, etc.) which participate in prolactin signal transduction, of which activation leads to mitogenesis and increased cell proliferation. The autocrine/paracrine prolactin activity in breast cancer requires that action of this hormone should be blocked at the cellular level. hPRL-G129R is one of the potential prolactin antagonists which competitively ...


  4/4

  Tytuł oryginału: 8 -izo-prostaglandyna FR2ŕ - nowy wskaźnik peroksydacji lipidów.
  Tytuł angielski: 8-iso- prostaglandin F2ŕ - new marker of lipid peroxidation.
  Autorzy: Lampka Magdalena, Kopczyńska Ewa, Jagodzińska Małgorzata, Torliński Lech, Duda Monika
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.69-83, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Produkty peroksydacji lipidów znalazły szerokie zastosowanie jako wskaźnik równowagi proantyoksydacyjnej ustroju. Wiele powszechnie stosowanych metod oznaczania produktów peroksydacji lipidów charakeryzuje się jednak małą swoistością i dokładnością. Duże zainteresowanie w piśmiennictwie ostatnich lat wzbudziły związki, nazywane izoprostanami, powstajace podczas nieenzymatycznej peroksydacji kwasu arachidonowego, katalizowanej przez wolne rodniki. Izoprostany są izomerami prostoglandym, od których różnią się orientacją cis łańcuchów bocznych podstawionych do pierścienia cyklopentanowego. Jednym z najczęściej oznaczanych izoprostanów jest 8-izo-prostaglandyna F2ŕ (8-izo-PGF2ŕ), należaca do rodziny izomerów prostaglandyny F2ŕ, nazywanych F2-izoprostanami. 8-izo-prostaglandyna F2ŕ jest jednym z izoprostanów o największej aktywności biologicznej. Wywiera ona działanie naczynioskurczowe, mitogenne oraz może modulować funkcje płytek krwi. Badania kliniczne wykazały wzmożoną syntezę izoprostanów w przebiegu wielu schorzeń, których patogeneza związana jest z występowaniem stresu oksydacyjnego. Wzrost stężenia izoprostanów w surowicy krwi lub zwiększone ich wydalanie z moczem obserwowano również u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy, takimi jak: hipercholesterolemia, hiperhomocysteinemia, palenie papierosów i cukrzyca. Pewnym ograniczeniem w wykorzystaniu 8-izo-prostaglandyny F2ŕ do oceny nasilenia peroksydacji lipidów jest kosztowna metoda oznaczania izoprostanów - chromatografia gazowa sprzężona z spektrometrią masową. Zastąpienie tej metody badaniami immunochemicznymi może prowadzić do powszechnego stosowania izoprostantów jako wskaźników peroksydacji lipidów in vivo.

  Streszczenie angielskie: Lipid peroxidation products are useful as markers of proantioxidant balance in the human body. Most of the traditional methods used to measure lipid peroxidation are non specific and inaccurate. Isoprostanes are a recently describes class of compounds derived from nonenzymatic free radical - catalysed peroxidation of arachidonic acid. Isoprostanes are isomeric forms of conventional prostaglandins from which they differ by the cis orientation of their side chains at the cyclopentane ring. 8-iso-prostaglandin F2ŕ (8-iso-PGF2ŕ) is a major isoprostane of novel famili of prostoglandin F2ŕ isomeres called F2-isoprostanes. It possesses potent biological activity; causes vasoconstriction, induces mitogenesis and may modulate platelet functions. Clinical data indicate an increased level of isoprostanes biosynthesis in certain diseases related to oxidant stress. The level of isoprostanes has also been shown to be increased in biological fluids in cases with risk factors for atherosclerosis such as: hypercholesterolemia, hyperhomocysteinemia, cigarette smoking and diabetes. A drawback of the quantification of 8-iso-PGF2ŕ as a lipid peroxidation marker is the expensive method for measurement of isoprostanes: gas chromatography/mass spectrometry. The development of immunoassay methods for the measurement of isoprostanes may lead to an expansion of the use of these compounds to assess lipid peroxidation in vivo.

  stosując format: