Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOPACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/33

Tytuł oryginału: Radiologia wypadkowa
Opracowanie edytorskie: Schwartz David T. (red.), Reisdorff Earl J. (red.), Kopacz Jacek (red.), Kurczab Piotr (tł.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XVI, 808 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 802,949

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/33

  Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń kontroli procesów emocjonalnych w jadłowstręcie psychicznym.
  Tytuł angielski: Evalution of disorders of emotional control in anorexia nervosa.
  Autorzy: Chmielewska Dorota, Kopacz Grzegorz, Kucharska-Pietura Katarzyna, Kopacz Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.284-291, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena: 1) jakościowych i ilościowych zaburzeń kontroli procesów emocjonalnych oraz 2) trwałości i stabilności tych zaburzeń w jadłowstręcie psychicznym. Przebadano 30 pacjentek w wieku od 14 do 28 lat z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego potwierdzonym wg kryteriów ICD-10 oraz grupę kontrolną złożoną z 30 dziewcząt i kobiet w wieku od 17 do 30 lat. Metodologia badań obejmowała zastosowanie: 1) inwentarza socjodemograficznego, 2) skali depresji M. Hamiltona oraz 3) Kwestionariusza Kontroli Emocjonalnej. Zaburzenia kontroli emocji w jadłowstręcie psychicznym ujawniły się w wymiarach: pobudliwości emocjonalnej, motywacji emocjonalnej, motywacji emocjonalno-racjonalnej i odporności emocjonalnej.Stwierdzono pogłębienie się zaburzeń kontroli emocji w wymiarze odporności emocjonalnej wraz z czasem leczenia jadłowstrętu psychicznego i częstością hospitalizacji, a także w wymiarze motywacji emocjonalno-racjonalnej wraz z wiekiem chorych. Zaburzenia kontroli emocji u chorych na jadłowstręt psychiczny pozostawały niezależne od niedoboru masy ciała w stosunku do wagi należnej, nasilenia depresji, wieku osób badanych oraz ich poziomu wykształcenia.

  Streszczenie angielskie: The article is aimed at evaluation of: 1) qualitative and quantitative disorders of emotional control and 2) durability and stability of such disorders in anorexia nervosa. The study involved 30 patients aged 14-28 who were diagnosed according to ICD-10 criteria, and a control group consisting of 30 girls and women aged 17-30. The study methods included: 1) socio-demographic inventory, 2) M. Hamilton depression scale and 3) Emotional Control Questionnaire. The disorders of emotional control in anorexia nervosa were manifested in the dimensions of: emotional exictability, emotional-rational motivation and emotional immunity. Disorders in emotional control within emotional immunity dimension were found to increase with the duration of anorexia nervosa treatment and hospitalization frequency, and those in the dimension of emotional-rational motivation were increasing with the patients' age. Disorders of emotional control in anorexia nervosa patients remained independent of the body underweight as compared to the due weight, depression intensity, subject' age and educational level.


  3/33

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zakażeń ESBL - 2 lata obserwacji.
  Tytuł angielski: Epidemiology of ESBL infections - 2 years of observation.
  Autorzy: Karoń Jacek, Mińkowski Dariusz, Adamska Małgorzata, Lisowska Katarzyna, Sivanzire Christopher, Kopaczyński Piotr
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.67-68, bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/33

  Tytuł oryginału: Ocena węzła wartownika w raku piersi - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the sentinel node in breast cancer - preliminary results.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Lass Piotr, Bandurski Tomasz, Zdzitowiecki Janusz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.24, 26-28, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych jest standardowym postępowaniem w chirurgicznym leczeniu raka piersi. Celem tego postępowania jest ocena obecności przerzutów w węzłach, co ma bezpośredni wpływ na postępowanie terapeutyczne. Jedną z nowoczesnych metod oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych jest metoda oznaczania węzła "wartownika". Węzeł ten jest z definicji pierwszym węzłem leżącym na drodze pomiędzy guzem nowotworowym a regionalnymi węzłami chłonnymi. W założeniach teoretycznych największe prawdopodobieństwo występowania przerzutów dotyczy tego właśnie węzła. W okresie 10/1998 - 04/1999 w Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku u 31 chorych z pierwotnie operacyjnym rakiem piersi bez klinicznie wyczuwalnych węzłów chłonnych (T1-2, N0) oznaczono węzeł "wartownik". U 28 chorych spływ chłonki odbywał się w kierunku węzłów pachowych, u 2 w kierunku węzłów piersiowych wewnętrznych oraz u jednej chorej zarówno w kierunku węzłów pachowych, jak i piersiowych wewnętrznych. Węzeł "wartownik" oceniano metodą barwnikową i izotopową u 16 chorych, zaś jedynie barwnikową u 15 chorych. U 10 chorych (32 proc.) badaniem histopatologicznym stwierdzono obecność przerzutów w węźle "wartowniku". U 7 chorych węzeł "wartownik" był jednym węzłem zawierającym przerzuty raka (7/31 - 22,5 proc.). W 8 przypadkach znaleziono jeden węzeł "wartonwik", w jednym - 2 i w jednym - 3 węzły. Wśród trzech chorych, u których oznaczono kierunek spływu chłonki do węzłów ...

  Streszczenie angielskie: Regional lymph nodes excision is still standard procedure in breast cancer treatment. The aim of this is evaluation of breast cancer metastases occurence in lymph nodes. One of the modern methods of the evaluation of lymph node metastases is the sentinel lymph node dissection. The sentinel lymph node is, from the definition, the first lymph node lying on the road between tumour and the group of the regional lymph nodes. In the theorethical aspects this node is the most suspicious of metastases. In the period 10/1998 - 04/1999 31 patients with primary operable breast cancer were marked sentinel lymph node. The lymph pathway to axilla was observed in 28 cases and to internal mammary nodes in 2 cases. In one case the pathway was both to the axilla and internal mammary nodes. Sentinel node was estimated by vital blue dye and radioalbeled sulfur colloid method in 16 patients and by vital-blue dye method only in 15 cases. In 10 cases (32 p.c.) cancer cells were found in sentinel lymph nodes. In 7 patients sentinel lymph node was the only node with metastases (7/31-22.5 p.c.). In 8 cases only one sentinel node was detected, in 1 case - two sentinels, and in another one case - three sentinels were detected. In 3 patients sentinel node was estimated as internal mammary node. In one of them metastases were detected and radiotherapy was included as complementary treatment. In 19 cases histopathological examinations confirmed clinical stage (17 cases - N0, 2 cases - N1 = pN1). ...


  5/33

  Tytuł oryginału: Pierwotny rak jelita grubego i nerki; rzadki przypadek synchronicznego występowania mnogich guzów pierwotnych.
  Tytuł angielski: Synchronous primary colorectal and renal cancers; a rare case report.
  Autorzy: Rychlewski Dariusz, Dawiskiba Janusz, Bednarz Wiktor
  Opracowanie edytorskie: Kopacz Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.77-81, bibliogr. 18 poz., sum. + bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono bardzo rzadki przypadek współwystępowania pierwotnego raka jelita grubego i nerki z omówieniem danych statystycznych przedstawioanych w piśmiennictwie. 62 letniego mężczyznę leczono chirurgicznie usuwając z powodzeniem jednoczasowo oba guzy nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of the synchronous primary colorectal and renal cancers with the review of the statistical data presented in the literature. 62-years old man underwent succesfully a combined operative procedure in which both neoplasms were resected.


  6/33

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XL Jubileuszowego Naukowego Zjazdu Okulistów Polskich.
  Autorzy: Kopacz Dorota, Maciejewicz Piotr
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.70-72, il. - 40 Jubileuszowy Naukowy Zjazd Okulistów Polskich Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne


  7/33

  Tytuł oryginału: Synthesis and tumoricidal activity evaluation of new morin and quercetin sulfonic derivatives.
  Autorzy: Król Wojciech, Dworniczak Szymon, Pietsz Grażyna, Czuba Zenon P., Kunicka Mariola, Kopacz Maria, Nowak Dorota
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.77-79, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Flavonoids are a group of naturally occuring compounds with interesting medical properties, such as antiinflammatory, antiallergic, antibacterial and antitumor activities. In our experiments we were trying to examine the tumoricidal activity of newely synthesized derivatives of two flavonoids: 3,5,7,2',4' - pentahydroxyflavone (morin) and 3,5,7,3',4' - pentahydroxyflavone (quercetin). The derivatives were: natrium salt of morin-5'-sulfonic acid (NaMSA), natrium salt of quercetin-5'-sulfonic acid (NaQSA), complex of Mg2+ with quercetin-5'-sulfonic acid (QSA), complex of iron (II) with QSA. The antitumor activity of these agents was tested in vitro on two cell lines: L1210 - murine lymphocytic leukaemia and P-815 - murine mastocytoma. Our experiments showed that sulfonic derivatives of these two flavonoids were less potent than the original agents in their cytostatic and cytotoxic activities. However, their solubility in water was grweater than that of the original agents and higher cilture medium concentration of these derivatives was obtained. The results indicate that the ability of flavonoids to act tumoricidally is reciprocally correlated with their lipophilicity.


  8/33

  Tytuł oryginału: Technika oznaczania węzła wartownika w raku piersi metodą śródskórnej, okołootoczkowej iniekcji znacznika izotopowego (Tc99m) i błękitu metylenowego.
  Tytuł angielski: The sentinel lymph node dissection technique in breast cancer by using subdermal periareolar injection of isotop Tc99m and blue dye.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr, Świerblewski Maciej, Bandurski Tomasz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.70, 72-75, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Wczesny rak piersi - wyzwanie terapeutyczne Gdańsk 13.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda oznaczania węzła wartownika w raku piersi jest stosowana coraz częściej. Zastosowanie oceny tego węzła, jako markera obecności przerzutów do regionalnego układu chłonnego może w przyszłości wpłynąć na ograniczenie zakresu operacji na układzie chłonnym. Ograniczy to częstość i wielkość powikłań wynikających z zabiegu (obrzęk chłonny, zaburzenia ruchomości kończyny, zaburzenia czucia powierzchownego skóry). Do oceny węzła "wartownika" - pierwszego węzła na drodze naczyń chłonnych biegnących od guza nowotworowego w stronę regionalnego układu chłonnego, wykorzystuje się różne techniki, zarówno barwnikowe, jak i izotopowe. Znacznik można podawać zarówno śródskórnie, jak i przyguzowo. Autorzy opisują jedną ze stosowanych technik: śródskórne podawanie znacznika na przecięciu linii otoczki brodawki sutkowej i linii pomiędzy brodawką sutkową a guzem. Ich zdaniem jest to technika najbardziej efektywna, szczególnie w przypadku umiejscowienia guza w kwadrantach przyśrodkowych oraz wysoko w "ogonie" Spence'a. Ważną rolę w opisanej technice spełnia limfoscyntygrafia, wykonywana w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny. Badanie to uwidacznia na obrazie monitora komputerowego umiejscowienie węzła nie tylko w obrębie dołu pachowego, ale także w grupie węzłów przymostkowych oraz w okolicy podobojczykowej. Pozwala ona na wyznaczenie umiejscowienia węzła "wartownika" w rzucie na skórę. W trakcie zabiegu operacyjnego do znalezienia "wartownika" stosuje się zarówno metodę ...

  Streszczenie angielskie: Sentinel lymph node dissection in breast cancer is performed more and more often. The assessment of this node as metastases marker to the regional lymph node system may have impact to the limit the range of surgery in this region. The side effect of regional lymph nodes excision, which sometimes are serious, may be limited by using only sentinel diagnosis. There are many different methods of diagnosis of sentinel node - the first node between tumour and regional lymphatic system. The dye methods and isotope methods may be used. The sites of injection are different too: subdermal or peritumoral injections are used. Authors describe one of these method: subdermal injection of blue dye and isotope in subareolar region. In authors' opinion this methods is the most effective, especially in internal quadrants tumor localization and Space' region. The place of injection is very important. Peritumoral injection require 3-4 points of injection and the background radiation is relatively high. When tumours are localized to the inner quadrants near the sternum, the intradermal injection of the radiocolloid can be done on the border of the aerola. In this situation the shadowing is far enough from the internal mammary nodes. Lymphoscintygraphy is one of the most important parts of this method. This isotope diagnosis is performed one day before the operation day. In this assay we can locate sentinel node not only in axillary region but into internal mammary nodes or subclavian ...


  9/33

  Tytuł oryginału: Patologiczne śródstawowe i przynasadowe złamania okolicy stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Pathological fractures of the knee.
  Autorzy: Kopacz Jacek, Warda Edward, Mazurkiewicz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.157-162, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposoby i wyniki leczenia patologicznych śródstawowych i przynasadowych złamań kolan u 20 chorych, leczonych w lubelskiej Klinice Ortopedii i Traumatologii w latach 1962-1999. Zanotowano 18 złamań dalszej części kości udowej i 2 bliższej części piszczeli. Przyczyną 14 złamań były zmiany niezłośliwe, a 6 - nowotowry złośliwe pierwotne lub przerzuty. Wiek chorych wynosił średnio 39 lat. Zrosły się złamania przez ogniska chłoniaków i szpiczaka u 3 chorych, leczone opatrunkami gipsowymi lub wyciągiem szkieletowym. Resekcję guzów złośliwych i rekonstrukcję z użyciem metakrylanu i łączników metalowych wykonano 2 chorym, zaś chorej z mięsakiem naczyniowym wyłuszczono kończynę w stawie biodrowym. Miejscowe korzystne wyniki leczenia u 5 chorych (ustąpienie bólów i odzyskanie zdolności obciążania kończyny) były nietrwałe wskutek nawrotów guzów, mimo równoczesnego napromieniania i chemioterapii. Zmarło 5 osób wskutek przerzutów do płuc w okresie od 6 miesięcy do 7 lat po złamaniu. Zmiany niezłośliwe leczono przez usunięcie patologicznych tkanek, frezowanie ścian jam kostnych z wypełnieniem przeszczepami. Tylko 1 choremu wypełniono jamę cementem kostnym. Po operacji kończyny unieruchamiano opatrunkami gipsowymi. Zrosły się wszystkie złamania. Średni okres obserwacji chorych tej grupy wnosił 8 lat. Artroza z trwałą niedomogą bólową kolana wystąpiła u chorego trzykrotnie operowanego z powodu nawrotów guza olbrzymiokomórkowego, z powikłaniem zapalnym i szpotawym ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the methods and results of treatment of 20 epiphyseal and low-metaphysis pathological knee fractures treated at the Department of Orthopedics of the Lublin University of Medical Sciences between 1962-1999. The average age was 39 years. Malignant tumours (2 lymphomas, 1 plasmocytoma, 1 hemangiopericitoma, 2 adenocarcinoma metastases) and benign lesions (10 giant cell tumours, 3 solitary bone cysts, 1 intraosseous extension of pigmented villonodular synovitis) causes 18 femur fractures and 2 tibia fractures. The fractures caused by lymphomas in 2 patietns and plasmocytoma in 1 patients were treated with either a plaster cast or skeletal traction and healed within 16 weeks. Tumour resection and reconstruction with Rush rods, Kuntscher nail, plate and methylmetacrylate were performed in 2 cases. In 1 case with hemangiopericytoma hip exarticulation was performed. In 5 cases pain relief and weight bearing capacity of the limb was not achieved because of neoplasm recurrences; 5 deaths occurred within 6 months to 7 years after femur fracture because of pulmonary metastases. Benign bone lesions were treated by curettage of pathological tissues, burring bony walls of the lesions and filling the cavities with bone grafts or methylmetacrylate (1 case). Displaced fragments were reduced whenever possible. Limbs were immobilised in plaster casts. The follow-up period for patietns with benign lesions was 8 years. All fractures healed. Arthritis with persistent ...


  10/33

  Tytuł oryginału: Stres oksydacyjny w ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Oxidative stress in acute pancreatitis.
  Autorzy: Kopaczyński Piotr, Sowier Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.749-757, bibliogr. 59 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/33

  Tytuł oryginału: Jednostronne zmiany plamkowe u rodzeństwa współistniejące z degeneracją barwnikową bez barwnika i chorobą von Willebranda.
  Tytuł angielski: Unilatreal macular changes associated with retinitis pigmentosa s. pigmento and von Villebrand disease.
  Autorzy: Kęcik Tadeusz, Brydak-Godowska Joanna, Kopacz Dorota, Dróbecka-Brydak Ewa, Skórska Izabela, Świtka Elżbieta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.85-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We presented two brothers with macular scar connected with unilateral arterio-venous anastomosis, pigmentary retinopathy without pigment and von von Willebrand disease.


  12/33

  Tytuł oryginału: Polska onkologia w Internecie.
  Tytuł angielski: Polis oncology in Internet.
  Autorzy: Drucis Kamil, Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.405-406, 408-410, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują przegląd polskiej onkologii w Internecie. Praca przedstawia strony tworzone przez poszczególne kliniki, firmy farmaceutyczne, jednostki naukowo-badawcze, lekarzy oraz strony prywatne. Autorzy podają również adresy stron, na których można znaleźć piśmiennictwo z dziedziny onkologii, linki do innych stron medycznych, atlasy on-line. W pracy znajduje się również opis najciekawszych stron. Adresatami zawartych w sieci informacji są nie tylko lekarze, ale również poszukujący informacji pacjent i jego rodzina. Szczególnie istotną rolę pełnią istniejące w Internecie grupy wsparcia dla pacjentów. Choć z Internetu korzysta w Polsce ponad 700 tys. - przeważnie młodych ludzi - większość z nich nie darzy zaufaniem informacji z sieci. Najwyższy odsetek zadowolonych użytkowników sieci jest wśród lekarzy. Prócz dostarczania informacji i literatury, Internet umożliwia rozwój telemedycyny - przykładem może być zastosowanie Internetu do oceny preparatów histopatologicznych w Poznaniu. Strony internetowe w języku polskim nie zapewniają jeszcze takiej ilości informacji, jak ich anglojęzyczne odpowiedniki, jednak są bliższe polskich realiów - zarówno dotyczących leczenia, jak i życia pacjentów. Pozwalają również na kontakt z lekarzem - niedaleko miejsca zamieszkania - który jest w stanie odpowiedzieć na konkretne pytania. Internet nie stanowi jeszcze znaczącego źródła danych w porównaniu z innymi typowymi źródłami informacji, jak książki czy TV. Nie zastąpi on diagnostyki ani badania pacjenta. Rozszerza jednak wiedzę pacjentów na temat chorób nowotworowych i ich lecznia i zmusza w ten sposób lekarzy do poszerzania wiedzy i ustawicznego kształcenia się.

  Streszczenie angielskie: The article presents review of polish oncology in the Internet. It presents the websites created by departments, pharmaceutical companies, research institutes, doctors and also private websites. Authors publish the URL adresses, where articles concerning oncology can be found, links to other medical websites, on-line atlases. In the article there is a description of the most interesting websites as well. Websites are adressed not only to doctors, but also, and to patients looking for information and their families. Groups of patients helping one another in the Internet are also of great weight. Although the Internet is used by more than 700.000 mostly young people the majority of them does not trust data downloaded from the web. The highest percentagae of satisfied users is among doctors. Apart from providing information Internet enables the development of telemedicine. An excellent example is telepathology diagnose of neuropathology cases in Poznań. Internet in Polish provides not as many pieces of information as it's English version, but it's closer polish realities - referring to treatment and life. It enables also getting into touch with a docor close to permanent residence. Internet is still not the main source of data comparing with books or TV. It can not replace diagnosis or the medical examination of the patient. Internet however educates the patient what a neoplasm is, how it can be treated, and forces doctors to improve their knowledge constantly.


  13/33

  Tytuł oryginału: Limfoscyntygrafia - ważna część metody identyfikacji węzła wartownika w raku piersi.
  Tytuł angielski: Lymphoscintigraphy - important part of sentinel lymph node diagnosis in breast cancer.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.498, 500, 502, 504-505, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wybrane przypadki problemów diagnostycznych związanych z metodą oznaczania węzłów "wartowników". Spośród 200 chorych z pierwotnie operacyjnym rakiem piersi, u których po wstępnie wykonanym badaniu śródoperacyjnie oznaczenie węzłów "wartowników" wybrano 3 przypadki, omawiające wpływ różnicy w elementach badania izotopowego i barwnikowego na uzyskanie prawidłowych wyników diagnostycznych. Zastosowanie badania limfoscyntygraficznego jest w opinii autorów neizbędnym elementem procesu diagnostyczengo oznaczania węzłów "wartowniczych". W rzypadku uzyskania niejasnego obrazu umiejscowienia "wartownika" w tym badaniu należy spodziewać się trudności także w jego śródoperacyjnym oznaczeniu. Autorzy zwracają także uwagę, że istniejące różnice w ocenie węzłów "wartowników" w poszczególnych metodach diagnsotycznych (barwnikowej i izotopowej) wymagają oznaczenia jako węzłów "wartowników" wszystkich węzłów oznaczonych tymi metodami, czyli zarówno tych, które są wybarwione i jednocześnie wykazują największą aktywność radiologiczną jak i tych, które są jedynie wybarwione lub jedynie wykazują najwyższą aktywność radiologiczną.


  14/33

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych na raka odbytnicy poddanych napromieniowaniu przedoperacyjnemu.
  Tytuł angielski: Early postoperative complications in rectal cancer patients subject to preoperative radiotherapy.
  Autorzy: Nowacki Marek P., Rutkowski Andrzej, Bujko Krzysztof, Olędzki Janusz, Sopyło Rafał
  Opracowanie edytorskie: Kopacz Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1123-1137, tab., bibliogr. 34 poz. + bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Pierwszoplanowym celem pracy była ocena ryzyka wczesnych powikłań pooperacyjnych u chorych napromieniowanych przedoperacyjnie z powodu miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy. Celem drugoplanowym była próba odpowiedzi na pytanie czy sposób napromieniania przedoperacyjnego wpływa na odsetek powikłań pooperacyjnych? Materiał i metodyka. Retrospektywnej analizie poddano 224 chorych leczonych od marca 1996 do grudnia 2000 r., u których zastosowano radioterapię przedoperacyjną, a następnie w trybie planowym wykonano resekcje odbytnicy z dostępu przez laparotomie. Stosowano 2 sposoby napromieniania przedoperacyjnego: napromienianie krótkotrwałe, 5-dniowe (K-RTH), stosowano u chorych z rakiem resekcyjny; długotrwałe, 5-tyg. (D-RTH), stosowano u chorych z guzem pierwotnie nieresekcyjnym. Wyniki. Odsetek poszczególnych typów operacji wykonanych u chorych po radioterapii krótkiej i długiej przedstawiał się podobnie. Śmiertelność pooperacyjna wyniosła 0,04 proc. Nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku powikłań pooperacyjnych w obu grupach (K-RTH 35,1 proc. vs D-RTH - 35,5 proc; p = 0,9580). W grupie D-RTH stwierdzono większy odsetek nieszczelności zespolenia (25,6 vs 13,5 proc.; p = 0,15). Dotyczyło to szczególnie niskich zespoleń w odległości do 6 cm od odbyty (D-RTH 34,5 proc vs K-RTH 15,1 proc.; p = 0,07), co wiązało się z większym odsetkiem reoperacji (D-RTH 41,4 proc. vs K-RTH 13,7 proc.; p = 0,018). Wnioski. U chorych po napromienianiu przedoperacyjnym i niskiej resekcji przedniej obserwowano ...


  15/33

  Tytuł oryginału: Badania eksperymentalne nad przydatnością goreteksu w chirurgii odwarstwienia siatkówki : praca doktorska
  Autorzy: Kopacz Dorota, Kęcik Dariusz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki w Warszawie
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19953

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  16/33

  Tytuł oryginału: Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży licealnej: rodzina, szkoła, społeczność lokalna.
  Tytuł angielski: Promotion of physical, activity among of secondary school students: family, school, and local community.
  Autorzy: Dubowska Ada, Niebrój Lesław, Kopacz Urszula, Jadamus-Niebrój Danuta
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.219-224, sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/33

  Tytuł oryginału: Złamania zmęczeniowe goleni starszych kobiet.
  Tytuł angielski: Stress fractures of the tibia with concomitant osteoarthritis of the knee in elderly women.
  Autorzy: Kopacz Jacek, Warda Edward, Mazurkiewicz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.515-520, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W lubelskiej Klinice Ortopedii i Taumatologii w latach 1996-2001 hospitalizowaliśmy 5 kobiet w wieku 57-78 lat z powodu zmęczeniowych złamań trzonów piszczeli wikłających zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową obu kolan. Dwie chore nie chodziły od 3. i od 9. miesięcy, a 3 poruszały się z trudem za pomocą 2 lasek. Złamania u 2 chorych wygoiły się po 5. i 6. miesiącach unieruchomienia marszowymi opatrunkami gipsowymi. Operowano 2 chore, u których doszło do dużych zniekształceń osi piszczeli. Złamanie 72-letniej chorej wygoiło się 10 miesięcy po korekcji zniekształcenia, dekortykacji, zastosowaniu przeszczepów oraz zespoleniu złamania ryglowanym prętem śródszpikowym. U innej 78-letniej chorej wykonano dekortykację, poprawiono oś goleni i ognisko złamania obłożono przeszczepami. Równocześnie wykonano artrodezę stawu kolanowego sposobem Charnleya. Zrost uzyskano po 7. miesiącach unieruchomienia w opatrunku gipsowym. Po roku u tej samej chorej wszczepiono protezę drugiego kolana. Zaniechano leczenia 72-letniej chorej z powodu złego stanu zdrowia. U wszystkich leczonych chorych ustąpiły bóle w miejscu wygojonych złamań i uzyskano poprawę wydolności chodu.


  18/33

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne powikłań choroby wrzodowej.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of complications of gastric and duodenal ulcers.
  Autorzy: Zdziebło Janusz, Kopacz Bogdan
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 25 s.43-54, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 707,810

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/33

  Tytuł oryginału: Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry.
  Tytuł angielski: Laser drainage procedures in glaucoma surgery.
  Autorzy: Kęcik Dariusz, Wojak Tomasz, Kopacz Dorota, Maciejewicz Piotr, Kęcik Mariusz, Kasprzak Jan
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.16-17, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Laser sclerostomy (technique, results, complications) with holmium and erbium lasers is presented.


  20/33

  Tytuł oryginału: Operacje zewnątrzgałkowe w chirurgii odwarstwienia siatkówki.
  Tytuł angielski: Extrabulbar operations for retina detachment surgery.
  Autorzy: Kopacz Dorota, Kęcik Dariusz, Maciejewicz Piotr
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.32-33, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A short review of retinal detachmetn surgery is presented. Extrabulbar operations - especially buckling procedures with adjuvants - are discussed.


  21/33

  Tytuł oryginału: Historia chirurgii regionu gdańskiego w latach 1945-1991
  Autorzy: Zieliński Jacek, Kopacz Andrzej, Kruszewski Wiesław Janusz, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.88-98, il., bibliogr. 33 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  22/33

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1951-1991
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.98-102, il., bibliogr. 13 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  23/33

  Tytuł oryginału: Działalność oddziałów chiruricznych regionu gdańskiego w latach 1945-1991
  Autorzy: Zieliński Jacek, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.102-110, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  24/33

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Chirurgicznej w Gdańsku w latach 1948-1970
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Kruszewski Wiesław J., Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.110-114, il., bibliogr. 15 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  25/33

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirugii Onkologicznej w Gdańsku w okresie 1970-2001
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.114-119, il., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku


  26/33

  Tytuł oryginału: Comparison of peritumoral and subareolar injection of Tc99m sulphur colloid and blue-dye for detection of the sentinel lymph node in breast cancer.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.159-161, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The new trend in diagnosis of the lymph node is sentinel node biopsy. This method has become increasingly accepted as a minimally invasive alternative to routine axillary dissection. Although the results of numerous studies have shown that sentinel node biopsy can accurately determine the axillary nodal ststus, the identification rates and false-negative rates haave been variable. The sentinel lymph node is defined as the first node in the lymphatic basin that receives the primary lymphatic flow. Material and methods: Between September 1998 and August 2002 123 patients with primary operative breast cancer without clinical palpable axillary lymph nodes were enrolled in the study. There were two groups of patients according to sentinel node identificction technique: 51 patients (Group I) received parenchymal, peritumoral injection of 1.0 ml of 16 MBq Tc99m -radiolabelled sulphur colloid and single intradermal injection of blue-dye over the tumour. The next 72 patients (Group II) received intradermal, periareolar one-site injection of 0.5 ml of 16 MBq Tc99m-radiolabelled sulphur colloid and blue-dye. Results: Sentinel lymph node was found in 41 (80.4 p.c.) cases in Group I and in 67 (93.0 p.c.) cases in Group II (p = 0.028). The localisation of the axillary lymph node as a "hot spot" visualised by lymphoscintigraphy was successful in 39/51 (76.5 p.c.) cases in Group I and 67/72 (93.0 p.c.) Group II, p = 0.004). In both groups the success of sentinel node identification in the axillary region ...


  27/33

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania mięśni szkieletowych do biowspomagania.
  Tytuł angielski: Application possibilities of skeletal muscles for cardiac accistance.
  Autorzy: Kopacz Michał, Szkodny Paweł, Rumian Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.40-42, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Idea użycia mięśnia szkieletowego do wspomagania serca została zaproponowana przez Leriche'a i Fontaine'a już w 1933 r. Jednakże, wszystkie wstępne badania eksperymentalne nad stymulacją mięśnia szkieletowego dla wspomagania serca zostały ograniczone do wyznaczania charakterystyki zmęczeniowej mięśnia szkieletowego w odniesieniu do mięśnia sercowego. Późniejsze eksperymenty pokazały, że stymulacja mięśnia szkieletowego impulsami elektrycznymi po niskiej częstotliwości powodowały transformację szybkokurczliwych włókien mięśniowych (typu II, o wysokiej wartości pracy anaerobowej i szybkim zmęczeniu) w typ I lub wolnokurczliwy (niska wartość pracy anaerobowej i opornych na zmęczenie), podobnych w charakterze pracy do włókien mięśnia sercowego. Obecnie dynamiczna kardiomioplastyka - stała się techniką operacyjną postrzeganą jako alternataywa dla przeszczepów serca, w przypadku znacznego stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: The idea of using skeletal muscle for repair of the heart was reported by Leriche and Fontaine in 1933. However, all initial experimental studies of stimulated skeletal muscle flaps for cardiac assistance were limited by the fatigue characteristic of skeletal muscle in contrast with cardiac muscle. Later experiments showed that slow - rate electrical stimulation of skeletal muscle, specifically, iunduces the transformation of type II or fast - twitch muscle fibers (highly anerobic and fatigable) into type I or slow - twitch muscle fibers (highly anerobic and resistant to fatigue), myocardial fibers. In present dynamic cardiomyoplasty (CMP) is a surgical technique that conceived either to provide a substitute for myocardium or to assist ventricular function in dilated ischemic cardiomyopathies.


  28/33

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  29/33

  Tytuł oryginału: Ocena węzła "wartownika" w raku piersi za pomocą metody barwnikowej.
  Tytuł angielski: Sentinel lymph node identification for patients with breast cancer using blu-dye method.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Karmoliński Andrzej, Kruszewski Wiesław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.37-44, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  30/33

  Tytuł oryginału: Historia Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 1951-1991.
  Tytuł angielski: The history of Gdańsk branch of the Association of Polish Surgeons in 1951-1991.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Skokowski Jarosław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.337-344, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich


  31/33

  Tytuł oryginału: Dzieje Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1970-2001.
  Tytuł angielski: The history of The Oncological Surgery Clinic of Medical University of Gdańsk between 1970-2001.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Świerblewski Maciej, Jastrzębski Tomasz, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.345-352, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  32/33

  Tytuł oryginału: Działalność II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. Kazimierza Dębickiego w latach 1948-1970.
  Tytuł angielski: The activity of the Surgical Clinic of Medical University of Gdańsk led by prof. Kazimierz Dębicki in Gdańsk in 1948-1970.
  Autorzy: Kopacz Andrzej, Zieliński Jacek, Kruszewski Wiesław Janusz, Skokowski Jarosław, Jastrzębski Tomasz
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.353-360, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  33/33

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa radiologicznego stosowania izotopowej metody oznaczania węzła wartownika w raku piersi z użyciem radioaktywnego technetu Tc 99m.
  Tytuł angielski: Evaluation of radiation hazard in sentinel lymph node biopsy in breast cancer using radioactive technetium Tc 99m.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr, Karmoliński Andrzej, Gulida Grażyna, Sokołowski Dariusz, Drucis Kamil
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.581-584, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda oznaczania węzła "wartownika" w raku piersi jest stosowana coraz częściej i zaczyna zajmować stałe miejsce w procesie diagnostycznym oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych. Metodą, która jest uważana za najbardziej wiarygodną i obarczoną najniższym odsetkiem wyników fałszywie ujejmnych jest skojarzona metoda barwnikowa i izotopowa. Najczęściej używanym do tego celu izotopem jest roztwór radioaktywnego technetu (Tc 99m) o różnej aktywności promieniowania. Powszechnie stosuje się izotop o aktywności 8-60 MBq, podawany w dniu poprzedzającym operację lub w dniu operacji. Kontakt z materiałem radioaktywnym ma lekarz podający izotop pacjentowi, zespół operacyjny (zarówno lekarze, jak i pielęgniarki) oraz patolog wykonujący badanie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Najbardziej narażone na promieniowanie są ręce chirurga wykonujące zabieg operacyjny w miejscu podania radioznacznika oraz ręce patologa badającego wycięty fragment gruczołu piersiowego, w obrębie którego znajduje się podany izotop. W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań narażenia na promieniowanie podczas każdego z tych etapów styczności z materiałem radioaktywnym. W badaniu wzięło udział łącznie 28 osób (lekarz podający izotop pacjentowi, lekarze zespołu operacyjnego, pielęgniarki-instrumentariuszki oraz lekarz-patolog). Uzyskano zgodę na udział w badaniu od wszystkich biorących w nim udział. Do oceny promieniowania używano dawkomierzy pierścionkowych. Każdy dawkomierz był użyty jeden raz w celu oceny pojedynczego narażenia na promieniowanie. Przedstawione wyniki badania narażenia na...

  Streszczenie angielskie: The sentinel lymph node identification method is used more and more frequently. This technique has become increasingly accepted as a minimally alternative to routine auxillary dissection. The combination method of identification with the use of radioactive Tc 99m-labeled sulphur colloid and vital blue-dye is most frequent. The most used radioactive dose is 8-60 MB, which is injected a day before surgery. Safeguards should be established by each institution for the use of radioactive materials. Appropriate radiation safeguards must be employed for the operative staff, surgeons and pathologists. The radiation exposure of surgeons operating room personel and the staff of pathology from radiocolloid sentinel node technique is extremely low but it is very important to confirm this fact in own setting. The highest exposure rate concerns the surgeon's hands within the breast injection site and the pathologist's hands from lumpectomy specimen and this site of radiation exposure was assessed using ring dosimeters. 28 persons of medical staff (surgeons, nurses and pathologists) were enrolled in this study. The radioactivity rate was assessed using a ring dosimeter. This study was confirmed that radiation exposure to the sentinel lymph node identification method in the operating room and Dept. of Pathology is minimal and is about the same or less as the exposure to the mammograph.

  stosując format: