Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KONIECZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń neuronowej swoistej enolazy u chorych na nowotwory złośliwe głowy i szyi.
Tytuł angielski: Usefulness of neuron specific enolase in patients with head and neck malignant tumours.
Autorzy: Adamiak Grzegorz, Ligęziński Aleksander, Jurkiewicz Dariusz, Hermanowski Maciej, Konieczna Maria
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.204-207, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki dotyczące stężeń neuronowej swoistej enolazy (NES) u 146 badanych. Analizowano wartości NES w odniesieniu do oznaczeń wstępnych i wyników monitorowania, biorąc pod uwagę zaawansowanie kliniczne nowotworu oraz obecność przerzutów do węzłów chłonnych. Stwierdzono zbliżone wartości NSE u chorych na nowotwory i w grupie kontrolnej. Wyniki badań oznaczają, że wartości stężeń NSE nie mają praktycznego znaczenia w monitorowaniu chorych na nowotowry złośliwe głowy i szyi.

  Streszczenie angielskie: The authors present results of evaluation of neuron specific enolase (NSE) in 146 persons. We analyzed a concentration of NSE in preliminary study and in monitoring depending on clinical advances of tumour, mass of primary tumour and metastases to lymph nodes. Neuron specific enolase was exlcuded because the number of positive results was the same both in the main and control group. Our results indicate that evaluation of NSE have not hight value in monitoring patietns with head and neck carcinoma.


  2/7

  Tytuł oryginału: Miejsce terapii z koniem w warsztacie fizjoterapeuty.
  Tytuł angielski: The place of horse therapy in physiotherapy.
  Autorzy: Konieczna Anna, Lubersac Ren‚e de
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (2) s.23-29, bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca fizjoterapeuty jest działaniem kompleksowym, zmierzającym do usprawnienia psychofizycznego osób upośledzonych zarówno fizycznie, jak i umysłowo. W tym celu terapeuta organizuje swój warsztat pracy, dobierając odpowiednie środki (metody, techniki, narzędzia), które umiejętnie wykorzystuje w procesie terapeutycznym. Skuteczność tego procesu w dużej jednak mierze uzależniona jest od jakości wzajemnych relacji (interakcji) między terapeutą a pacjentem. Bardzo ważną rolę w procesie usprawniania odgrywa już pierwszy kontakt pacjenta z terapeutą. Podczas tego spotkania następuje wzajemne poznanie się, a dzięki umiejętnej postawie terapeuty zachęcenie pacjenta do współpracy, która powinna być oparta na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Wyrobienie u pacjenta pozytywnej motywacji poprzez uświadomienie mu konieczności i celowości prowadzonych wspólnie działań w dużej mierze przyczynia się do uzyskania oczekiwanych efektów. Dodatkowo, możliwość wykorzystania różnorodnych mediatorów (muzyka, woda, zwierząta itd.) stwarza dogodne, a niekiedy jedyne, warunki do nawiązywania relacji z pacjentem i przeprowadzenia zabiegów służących poprawie jego zdrowia. Jednym z takich narzędzi terapeutycznych, które może wykorzystać fizjoterapeuta, jest koń, a terapia z jego udziałem umożliwia holistyczne podejście do pacjenta, traktując go jako indywidualność. Celem opracowanie jest przybliżenie tematyki dotyczącej terapii z koniem i możliwości wykorzystania jej przez fizjoterapeutów jako ...

  Streszczenie angielskie: The work of a physiotherapist is a complex activity, aiming at psychophysical improvement of people handicapped both physically and mentally. To achieve this objective the therapist organises his work, choosing appropriate measures (methods, techniques, tools) which are to be used in the process of therapy. However the efficiency of this therapy greatly depends upon the quality of relationships (interactions) between the therapist and the patient. The very first contact between the patient and the therapist plays a really important role in the whole process of rehabilitation. During this encounter they get acquainted to each other, and thanks to a suitable attitude of the therapist, the patient is encouraged to cooperate. This cooperation should be based upon mutual trust and understanding. Getting the patient motivated, by making him understand the necessity and the purpose of the activities he is subjected to, helps to attain the expected results. Additionally, the possibility of using various media (music, water, animals) creates good, and sometimes unique, conditions for building a relationship with a patient and performing the therapy. The horse can be one of therapic tools employed by the therapists. Hippotherapy enables a holistic and individual approach to the patient. The aim of this article is to present the basics of hipotherapy and the opportunities it offers to physiotherapists in their work with the handicapped people. The authors also presented a brief ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Wentrykulografia radioizotopowa: ocena parametrów funkcji prawej komory serca u osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Radionuclide ventriculography: evaluation of parameters of right ventricular function in healthy persons.
  Autorzy: Konieczna Stefania, Szumilak Bożenna, Teresińska Anna, Potocka Joanna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.181-191, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy było wypracowanie własnej metody oceny czynności prawej komory serca i określenie norm dla frakcji wyrzutowej oraz parametrów charakteryzujących fazę opróżniania i napełniania prawej komory na podstawie bramkowanej wentryklografii radioizotopowej. Materiał: Badaniem objęto 23 osoby (14 mężczyzn, 9 kobiet; średni wiek 31 lat; zakres 21-69 lat) wyselekcjonowane spośród pacjentów z wykluczoną chorobą zastawek i z małym lub średnim prawdopodobieństwem choroby wieńcowej, kierowanych na wysiłkowe badane perfuzji mięśnia sercowego techniką Tc-99m-MIBI SPECT. Kryteria włączenia do grupy pacjentów 'normalnych' były następujące: 1) prawidłowy obraz wyrzutowej prawej komory w wysiłu w stosunku do spoczynku w radioizotopowym badaniu wentrykulograficznym). Metoda: Wentrykulografię radioizotopową wykonano po wyznakowaniu in vivo technetem-99m czerwonych krwinek pacjenta. Obrazy zarejestrowano w zmodyfikowanej projekcji LAO-45, stosując podział cyklu serca na 24 klatki (rejestracja 6 mln impulsów w spoczynku a następnie 3-minutowe rejestracje na każdym poziomie wysiłku). Wyniki: 1) Radioizotopowa diagnostyka prawej komory jest trudna z uwagi na nieregularny kształt komory oraz nakładanie się aktywności ze struktur otaczajacych (prawy przedsionek, tętnica płucna, lewa komora). 2) Podczas ręcznego wyznaczania konturu prawej komory: a) zastosowanie amplitudowo-fazowej analizy Fouriera stanowiło istotne wsparcie przy separacji aktywności należących do prawego ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to establish own method of assessment of right ventricular (RV) function and to calculate the normal values of ejection fraction and other parameters of emptying and filling of the RV from gated radionuclide ventriculography. Material: Twenty-three patietns (14 men, 9 women; mean age 31 y; range 21-69 y) were selected from the patients with excluded valve diseases and with low-to-medium probability of coronary artery disease, directed to a myocardial perfusion SPECT study. Criteria of inclusion to 'normal' group: 1) lack of pefusion defects in SPECT study, and 2) 'normal'right ventricular funciton in gated radionuclide ventriculography (significant increase of the RV ejection fraction in stress in comparison to rest). Methods: Gated radionuclide ventriculography was performed after in vivo labelling of the red blood cells with Tc-99m, in modified LAO-45 projection (24 frames during heart cycle, 6-mln-counts acquisition in rest and then 3-min-long acquisitions on each level of exercise). Results: 1) Analysis of RV funciton turned out difficult because of irregular shape of the ventricle and superposition of extra-ventricular structures (right atrium, pulmonary artery, left ventricle). 2) During RV contour drawing: a) the application of the amplitude and phase Fourier analysis helped to separate the activity corresponding to right atrium and left ventricle, b) the display of the heart in many different color scales helped to ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Weryfikacja wartości frakcji wyrzutowej lewej komory, uzyskiwanej z badań perfuzji mięśnia sercowego wykonywanych bramkowaną techniką SPECT (GSPECT). Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Verification of the left ventricle ejection fraction from gated myocardial perfusion studies (GSPECT), preliminary report.
  Autorzy: Wnuk Jacek, Szumilak Bożenna, Dąbrowski Arkadiusz, Konieczna Stefania, Miśko Jolanta, Łabędź Waldemar, Teresińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.193-200, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dzięki dołączonej do badania SPECT opcji "bramkowania" zapisem EKG (GSPECT), w scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego możliwa jest równoczesna ocena parametrów funkcji lewej komory serca - m.in. frakcji wyrzutowej (EF). Dostępne dla techniki GSPECT oprogramowanie umożliwia ocenę czynności lewej komory metodami "Quantification Gated SPECT" (QGS) i "Emory Cardiac Toolbox" (EMORY). Za najdokładniejszą metodę obliczania EF uznawana jest jednak planarna wentrykulografia radioizotopowa (RNV). Celem niniejszego doniesienia była wstępna anliza różnic w wartościach EF uzyskiwanych u danego pacjenta w QGS, EMORY i RNV - w dwóch różnych sytuacjach klinicznych (lewa komora powiększona lub niepowiększona oraz w dwóch stanach (spoczynkowym i wysiłkowym). Materiał i metody: Dotychczas badaniami objęto 53 osoby w wieku 30-79 (śr. 58 ń 10) lat, w tym 46 mężczyzn. Wśród badanych było 41 osób z rozpoznaną chorobą naczyń wieńcowych (w tym 29 po przebytym zawale serca) i 12 osób z podejrzeniem choroby naczyń wieńcowych. Badania perfuzji mięśnia sercowego po podaniu Tc-99m-MIBI zarejestrowano u każdego pacjenta techniką GSPECT w spoczynku i 1 godzinę po wysiłku. Spoczynkowe badania RNV przeprowadzano w odstępie czasu nie przekraczającym trzech tygodni w stosunku do badania GSPECT. Wyniki: Średnia wartość EMORY EF dla całej populacji była istotnie wyższa od wartości QGS EF (zarówno dla komór powiększonych jak i niepowiększonych, w spoczynku jak i po wysiłku). Średnia wartość ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Stress-rest myocardial perfusion SPECT can be ECG-gated (GSPECT) and the resultant end-diastolic and end-systolic images can be used to assess left ventricular (LV) ejection fraction (EF). Two commercialy available software packages of computing EF from GSPECT: "Qantification Gated SPECT" (QGS) and "Emory Cardiac Toolbox" (EMORY) were compared with each other and with rest equilibrium radionuclide ventriculography (RNV). The study compared EF obtained from GSPECT at rest and after stress and in patients with and without LV enlargement. Material and methods: Fifty-three patients (46 males, age 30-79, av. 58 ń 10 yrs) of non-uniform coronary artery clinics (including 29 patients after myocardial infarctions) were registered with GSPECT 1 hr after Tc-99m-MIBI injections at rest and stress. Planar rest RNV was performed in each patient within 3 weeks for GSPECT. Results: Average EMORY EF was significantly higher than QGS EF for total population, for non-enlarged and enlarged ventricles, in rest and stress. Average EMORY EF was signifcantly higher than RNV EF for non-enlarged ventricles, in rest and stress. Average QGS EF values were significantly lower than RNV EF values for non-enlarged ventricles at stress as well as for enlarged ventricles in reast and stress. The overall corellation coefficient between RNV and QGS was 0,91 at rest and 0,90 at stress (for enlarged ventricles it was 0,91 and 0,92, and for non-enlarged - 0,62 and 0,54, respectively). The ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena nietypowego pogorszenia perfuzji mięśnia sercowego w spoczynku w stosunku do wysiłku w badaniach Tc-99m-MIBI SPECT - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Assessment of non-typical worsening of myocardial perfusion in rest in comparison to stress in Tc-99m-MIBI SPECT studies. Preliminary report.
  Autorzy: Dąbrowski Arkadiusz, Szumilak Bożenna, Wnuk Jacek, Konieczna Stefania, Teresińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.201-210, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zjawisko występowania gorszej regionalnej perfuzji spoczynkwoej mięśnia sercowego w stosunku do perfuzji wysiłkowej w badnaiach SPECT wykonwyanych przy użyciu Tc-99m-MIBI, dotyczące kilku procent badań, nie ma jednoznacznej interpretacji klinicznej. W literaturze nie ma też doniesień na temat ewentualnej zależności występowania tego zjawiska od zastosowanych technicznych warunków badania. Celem naszych działań jest: 1) określenie powtarzalności w/w nietypowego zjawiska poprzez powtórzenie badania spoczynkowego w innym dniu, po kolejnym podani Tc-99m-MIBI; 2) ocnea (prowadząca do ew. modyfikacji rutynowego protokółu akwizycji badania) zależności obrazu spoczynkowego od czasu, jaki upłynął między podaniem znacznika a rejestracją obrazu; 3) opracowanie najbardziej prawdopodobnej klinicznej interpretacji zjawiska. Materiał i metody: Dotychczas analizą objęto 20 pacjentów (docelowo program obejmie 100 pacjentów), u których w typowym wysiłkowo-spoczynkowym badaniu Tc-99m-MIBI-SPECT wystąpiło pogorszenie perfuzji w badaniu spoczynkowym (BAD-I). Pacjenci stanowili grupę niejednorodną klinicznie (7 pacjentów z podejrzeniem choroby naczyń wieńcowych (CHNW), 4 pacjentów z CHNW bez przebytego zawału, 8 pacjentów po przebytym zawale, 1 pacjent z wrodzoną anomalią naczyniową). U pacjentów tych, w odstępie maksymalnie 14 dni wykonano kolejne badanie spoczynkowe - z rejestracją obrazów perfuzji po 1 godzinie (BAD-II) i po 3 godzinach (BAD-III) od podania ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Worsening of regional rest perfusion in comparison to stress perfusion, observed in a few percentage of mmyocardial perfusion Tc-99m-MIBI SPECT studies, does not have an easy clinical interpretation. Also, no reports evaluating the relationship between worsening and technical SPECT study conditions are available. The goal of our study is: 1) to assess the reproducibility of this non-typical effect - by repeating the rest study on separate day after new MIBI injection; 2) to assess reproducibility of this effect in rest perfusion images performed at different time points afterone MIBI injection; 3) to propose the most probable clinical explanation for this effect. Material and methods: Up to now, 20 paitents (100 predicted altogether) with rest perfusion worsening in routine stress-rest Tc-99m-MIBI SPECT perfusion imaging were studied. The group was clinically inhomogenous (7 patients with suspected coronary artery disease (CAD), 4 patietns with CAD and no myocardial infarction (MI), 8 patients after MI, and 1 patient with developmental anomaly). Within 14 days, rest study was repeated, with data acquisition perfomred at 1 hr and 3 hrs after MIBI injection. Regional myocardial perfusion was evaluated qualitatively, in 17 segments of the LV and comapred among stress and all the three rest (BAD-I, BAD-II, BAD-III) studies. Results: In 175 segments there was perfusion wrosening in at least one of the three rest studies. In the highest percentage of these ...


  6/7

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
  Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

  Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.


  7/7

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny migreny u dzieci w badaniach prospektywnych.
  Tytuł angielski: Characteristics of migraine in children: a follow up study.
  Autorzy: Konieczna Seweryna, Lemka Małgorzata
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.29-36, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: