Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOMOROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Zaburzenia neuropsychiczne uwarunkowane reakcją autoimmunologiczną na zakażenie paciorkowcowe zapoczątkowane w dzieciństwie (PANDAS).
Tytuł angielski: PANDAS: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infection.
Autorzy: Rybakowski Filip, Komorowska Renata, Rajewski Andrzej
Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.31-35, bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,527

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach na podstawie obserwacji klinicznej wyodrębiono grupę zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i tików o etiologii związanej z zakażeniem paciorkowcowym. Do wystąpienia różnorodnych objawów psychopatologicznych dochodzi w nich na skutek oddziaływania autoprzeciwciał z neuronami jąder podstawy mózgu. W pracy przedstawiono nowe dane dotyczące etiopatogenezy, objawów klinicznych i leczenia powyższych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: In recent years a number of obsessive-compulsive disorders and tics following streptococcal infection have been distinguished on the grounds of clinical observations. In these cases various psychopathological symptoms develop following interaction of autoantibodies with neurons of basal ganglia in the brain. The article presents new data concerning etiopathogenesis, clinical symptoms, and treatment of these disorders.


  2/9

  Tytuł oryginału: Activity of neuraminidase on the structure of rabbit kidney glomerular basement membranes; spin label study.
  Tytuł polski: Ocena wpływu neuraminidazy na strukturę błony podstawnej kłębuszków nerkowych w modelu eksperymentalnym u królików za pomocą techniki rezonansu spinowego.
  Autorzy: Sapilak Bartosz J., Steciwko Andrzej, Olsztyńska Sylwia, Komorowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.371-375, il., bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Cel badania: Jakkolwiek relatywnie dobrze poznano etiologię i patogenezę kłębuszkowego zapalenia nerek (k.z.n.), to nadal nie możemy poznać zachodzących w mikrostrukturze bariery filtracyjnej kłębuszków prowadzących do utraty selektywności filtracji i powstawania proteinurii. Dotychczas stowane techniki badawcze okazały się mało przydatne. W naszych badaniach podjęliśmy próbę zaadaptowania nowej techniki elektronowego rezonansu spinowego (ERS), by uzyskać istotne informacje o patomechanizmie k.z.n. Materiał i metody: Do badań użyliśmy królików obojga płci dobranych pod kątem dobrej kondycji zdrowotnej i wieku (1,5-2 lata). Zwierzętom podawaliśmy dożylnie przez kolejne 3 dni aktywną enzymatycznie neuraminidazę, zgodnie ze schematem wypracowanym w naszym laboratorium. Dla celów doświadczenia utworzono jedną grupę kontrolną i pięć grup badanych, różniących się dawką podawanej neuraminidazy. Po skrwawieniu zwierząt pobrano obie nerki, wypreparowano ich korę, z której na drodze obróbki mechanicznej uzyskano najpierw kłębuszki nerkowe, a następnie na drodze wielokrotnej ultrasonifikacji wolną od zanieczyszczeń tkankowych zawiesinę błon podstawnych kłębuszków nerkowych (BP). Roztwór BP znakowano jednym z dwóch znaczników spinowych: MSL (3-maleimido-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidiny) lub JAA (jodoacetamid-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidiny). Uzyskane widma otrzymano badając tak przygotowany materiał na spektrometrze Se/X-28. By ocenić ruchliwość znaczników spinowych podczas ich izotropowej rotacji w polu elektromagnetycznym, wyznaczano czas korelacji...

  Streszczenie angielskie: Purpose of studies: an estimation of structural and three-dimensional changes in organization of kidney glomerular basement membrane components appearing in experimentally caused glomerulonephritis. We have used 1,5 - 2 years old rabbits. They were divided into a few groups, with different amount of intravenous injected active neuraminidase, and also separate control group. Glomerular basemet membranes from collected animals kidneys according to method developed by Spiro were prepared. Then obtained preparates were labelled by 3-maleimido-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidine (MSL) and 4-(iodoacetamido)-1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidine (JAA) sulfhydryl specific spin labels. Measured ESR spectra of labelled membranes show significant changes of spin labels mobility and this effect dependents on neuraminidase concentration. In comparison with intact membranes neuraminidase action on membranes creates three different ESR signals what is connected with different protein fractions. The changes in structure of basement membranes caused by nauraminidase correspond with increasing glomellural wall permability.


  3/9

  Tytuł oryginału: Ocena resorpcji korzeni trzonowców mlecznych.
  Tytuł angielski: Assessment of root resorption in the primary molars.
  Autorzy: Komorowska Anna, Toczek Michał
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (3) s.61-66, il., tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu dokładniejszego określenia resorpcji korzeni trzonowców mlecznych wprowadzono i wypróbowano własną modyfikację sposobu badania. Materiał składał się z 20 pantomogramów wykonanych u pacjentów ortodontycznych w wieku 7 - 12 lat. Ogółem zbadano 939 trzonowców mlecznych. Wyróżniono dwa typy resorpcji i badano je oddzielnie dla każdego korzenia trzonowca mlecznego. Skrócenie długości korzenia w stosunku do wysokości korony określało resorpcję pionową. Resorpcję poziomą badano jako ścieńczenie wewnętrznej ściany korzenia względem kanału miazgi. W wybranych przypadkach dokonywano klinicznej oceny rozchwiania mlecznych trzonowców, a także oględzin usuniętych z zębów. Stadia resorpcji wszystkich 455 mlecznych trzonowców dolnych zostały ocenione i sklasyfikowane. Nierównomierna resorpcja korzeni, zwłaszcza u starszych dzieci, występowała w 17 proc. przypadków w postaci resorpcji korzeni mezjalnych, która była bardziej nasilona niż resorpcja korzeni dystalnych. W 4,2 proc. wykryto resorpcję poziomą z oddzieleniem korzeni od koron. Wiarygodna ocenna resorpcji korzeni górnych trzonowców mlecznych była możliwa w 252 z 484 przypadków (52,06 proc.). Wysoki odsetek tych zębów pozostających poza klasyfikacją wynikał z niemożności zobaczenia korzenia podniebiennego, przysłoniętego przez korony stałych następców. Stwierdzony klinicznie brak ruchomości mlecznego trzonowca górnego przy zaawansowanej resorpcji korzeni policzkowych sugerował przetrwanie korzenia podniebiennego, co potwierdziły oględziny usuniętych zębów. Zmodyfikowana przez nas metoda oceny była wirygodna i dokładna. Żaden dolny trzonowiec mleczny nie został wyłączony z klasyfikacji...


  4/9

  Tytuł oryginału: Dylematy etyczne i trudności ekonomiczne czasopism ortodontycznych.
  Tytuł angielski: Ethical dilemmas and economic problems of orthodontic journals.
  Autorzy: Komorowska Anna
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (2) s.45-46 - 3 Międzynarodowa Konferencja Redaktorów Naczelnych Czasopism Ortodontycznych Ateny 01.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: Trzecia międzynarodowa Konferencja redaktorów naczelnych czasopism ortodonycznych została zorganizowana przez prof. Athanasiou i odbyła się w Atenach 1 marca 2002 roku. W konferencji wzięli udział wszyscy giganci, czyli redaktorzy naczelni nabardziej znanych i wpływowych czasopism amerykańskich i europejskich, a także przedstawiciele lokalnych czsopism z różnych krajów świata. Ogółem wygłoszono 26 referatów, a redaktor naczelna "Ortodoncji Współczesnej" została wyróżniona zaproszeniem do przewodniczenia obradom.


  5/9

  Tytuł oryginału: Wpływ różnych czynników na fluorescencję zęba oznaczaną urządzeniem DIAGNOdent.
  Tytuł angielski: The influence of various factors on tooth fluorescence as detected by DIAGNOdent.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Komorowska Magdalena, Trykowski Jan, Preiskorn Maria, Zarzycka-Świętoń Beata
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.20-24, il., tab., bibliogr. [11] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem prezentowanej pracy była ocena poziomu fluorescencji szkliwa za pomocą urządzenia laserowego DIAGNOdent. Zęby zakwalifikowane do ekstrakcji ze względów periodontologicznych oraz ortodontycznych zostały poddane ilościowej analizie fluoprescencyjnej, a następnie powtórzono badanie po ich usunięciu. Po okresie 1 tygodnia, 1 miesiąca i 6 miesięcy ponownie zbadano poziomy fluorescencji szkliwa. Usunięte zęby przechowywano w trzech różnych roztworach środków zabezpieczających. Oceniano maksymalne i średnie wartości wskazań na powierzchniach wargowych (policzkowych), podniebiennych (językowych) klinicznie nieuszkodzonego szkliwa, oraz na powierzchniach gładkich i porowatych plam próchnicowych.


  6/9

  Tytuł oryginału: Wyniki ankiety: "Wiedza lekarzy dotycząca zwalczania nowotworów złośliwych".
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Biliński Przemysław, Komorowska Katarzyna
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (3) s.132-137, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/9

  Tytuł oryginału: Cechy zębowe i budowa twarzy w amelogenesis imperfecta.
  Tytuł angielski: Dental features and facial morphology in amelogenesis imperfecta.
  Autorzy: Dunin-Wilczyńska Izabella, Milart J. Magdalena, Komorowska Anna
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (4) s.93-98, il., tab., bibliogr. [18] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Amelogenesis imperfecta hereditaria (wrodzony niedorozwój szkliwa) w połączeniu z licznymi cechami zębowymi i z kostnym typem zgryzu otwartego jest wadą rzadką, dlatego też publikowanie własnych obserwacji jest potrzebne i celowe. U trzech zdrowych niespokrewnionych ze sobą dziewcząt w wieku: 12, 14 i 19 lat zgromadzono dokumentację w postaci obszernego wywiadu rodzinnego i osobniczego, modele gipsowe, fotografie zębów i twarzy, pantomogramy i cefalogramy boczne głowy. Wykonano badania kliniczne i radiologiczne zębów. Analizowano liczbę, kolor, wymiary zębów, stan szkliwa, stosunki zgryzowe, stan dziąseł. Oceniano wygląd twarzy i wykonano analizę cefalometryczną. Z wywiadu wykluczono rodzinne występowanie amelogenesis imperfecta w dwu poprzednich generacjach. Wykluczono też choroby matki w czasie ciąży i choroby pacjentek. Ustalono, że zęby mleczne również były dotknięte tą wadą. Stwierdzono żółte, małe zęby z pionowymi bruzdami, wrażliwe na bodźce termiczne. Szkliwo na nich było kruche, o czym świadczyło starcie lub odkruszanie powierzchni okluzyjnych. Na pantomografach cienkie szkliwo nie kontrastowało z zębiną, a komory miazgi i kanały korzeniowe sprawiały wrażenie relatywnie poszerzonych. Wadzie zębowej towarzyszył zgryz otwarty przedni o podłożu kostnym ze zwiększeniem przedniej wysokości twarzy oraz stromym ustawieniem żuchwy i cofnięciem szczęk.


  8/9

  Tytuł oryginału: Bliźnięta szczecińskie : badania zygotyczności
  Autorzy: Walczak Alicja, Komorowska Barbara, Piątek Jarosław, Parafiniuk Mirosław
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.121-123, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • in vitro


  9/9

  Tytuł oryginału: Bliźnięta szczecińskie: ocena wybranych parametrów rozwoju bezpośredniego po urodzeniu : doniesienie wstępne
  Autorzy: Walczak Alicja, Al-Amawi Tariq, Podolska Elżbieta, Kuprjanowicz Anna, Komorowska Barbara
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.125-129, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki

  stosując format: