Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOLENDA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i płukania otrzewnej w mnogich obrażeniach ciała.
Tytuł angielski: Diagnostic value of ultrasound and peritoneal lavage in case of multiple trauma patients.
Autorzy: Ciesielczyk Błażej, Kolenda Małgorzata, Szymaniak Maria
Opracowanie edytorskie: Bielecki Krzysztof (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.700-712, tab., bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena porównawcza wartości diagnostycznej ultrasonografii narządów jamy brzusznej i diagnostycznego płukania otrzewnej w obrażeniach mnogich ciała. Materiał i metodyka. Przeanalizowano 72 przypadki chorych przyjętych w latach 1995-2000 na oddział chirurgiczny z powodu obrażeń mnogich ciała, u których stwierdzono obrażenia brzucha. U wszystkich chorych wykonano badanie ultrasonograficzne brzucha, a następnie diagnostyczne płukanie otrzewnej. W przypadku wyniku dodatniego płukania wykonano laparotomię leczniczą, która pozwalała zweryfikować wstępne rozpoznanie. Oceniano dokładność, czułość i specyficzność ultrasonografii i diagnostycznego płukania otrzewnej. Ponadto analizowano dane uzyskane z wywiadu, badania przedmiotowego i badań dodatkowych oraz rodzaj uszkodzeń narządów brzusznych stwierdzanych podczas laparotomii. Wyniki. Badanie ultrasonograficzne brzucha miało dokładność wynoszącą 70,83 p.c., czułość usg brzucha wynosiła 54,84 p.c., natomiast specyficzność 82,93 p.c. W diagnostycznym płukaniu otrzewnej dokładność metody wynosiła 83,33 p.c., czułość 87,01 p.c., a specyficzność 80,49 p.c. Wnioski. Diagnostyczne płukanie otrzewnej w porównaniu z badaniem ultrasonograficznym wykazuje większą dokładność i czułość, co pozwala na postawienie szybkiego rozpoznania i w razie konieczności wykonanie wczesnej laparotomii. Łączne wykonanie obu badań zwiększa trafność decyzji wykonania laparotomii w urazach brzucha.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess the diagnostic value of abdominal ultrasonography, in comparison to diagnostic peritoneal lavage in multiple injury patients. Material and methods. The study group comprised 72 patients admitted to the surgical ward between 1995-2000 with multi-organ injuries. All patients underwent an abdominal ultrasound followed by peritoneal lavage. History, physical examination and laboratory parameter data were recorded on a detailed questionaire. Results. Accuracy was 70.83 p.c., sensitivity 54.84 p.c. and specyficity 82.93 p.c. in ultrasonography of abdomen. In diagnostic peritoneal lavage accuracy 83.33 p.c., sensitivity 87.01 p.c. and specificity 80.48 p.c. Conclusions. In case of abdominal trauma, diagnosis, diagnostic peritoenal lavage, in comparison to ultrasound examinations demonstrated greater accuracy, sensitivity, and specificity. Joint application of both examianations increased the rightness of the decision to perform laparotomy.


  2/3

  Tytuł oryginału: Lecznicze i diagnostyczne zastosowanie gastroskopii we wczesnym okresie po operacjach żołądka
  Autorzy: Ciesielczyk Błażej, Miarzyński Krzysztof, Kolenda Małgorzata
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.117-119, bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Hair transplantation for the treatment of post-irradiation alopecia.
  Tytuł polski: Przeszczep włosów w leczeniu łysienia po napromienianiu.
  Autorzy: Kolasiński Jerzy, Kolenda Małgorzata, Skowronek Janusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.502-505, il., tab., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Leczenie chorób nowotworowych w obrębie głowy i szyi, a także leczenie białaczek wymaga często radioterapii. Konsekwencją takiego postępowania jest wielokrotnie trwałe łysienie obszarów skóry owłosionej głowy, podanej ekspozycji na promieniowanie. Materiał i metody. Jednym ze skutecznych sposobów leczenia łysienia poradiacyjnego jest przeszczep włosów. W okresie 18 lat leczono w Hair Clinic Poznań 42 pacjentów z powodu łysienia popromiennego. Ze względu na zmiany w obrębie skóry okolicy biorczej i dawczej zastosowano szereg modyfikacji korekcji łysienia. Wyniki. Zastosowane leczenie pozwoliło na uzyskanie satysfakcjonujących efektów kosmetycznych bez ryzyka wystąpienia powikłań. Dyskusja. Włosy pobrane w okolicy potylicznej głowy, nie podlegają łysieniu, a przeniesione w okolic łysiejące zachowują swoje właściwości i pozwalają uzyskać odrost włosów. Przeszczep włosów jest zwykle stosowany w korekcjach łysienia androgenowego u mężczyzn i kobiet, jak również w leczeniu łysienia po urazach i radioterapii. Odrost włosów u pacjentów po radioterapii następuje później niż u pacjentów z łysieniem androgenowym. Jest to spowodowane gorszym ukrwieniem okolicy biorczej. Podsumowanie. Autogenny przeszczep mieszków włosowych jest leczeniem z wyboru w korekcji łysienia popromiennego, a uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego znacznie poprawia komfort życia pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Treatment of head and neck tumours and of leukaemia often necessitates radiotherapy. However, permanent alopecia in the scalp exposed to irradiation is a common problem. Material and methods. One of the effective methods of treatment of post-irradiation alopecia is hair transplantation. Over a period of 18 years 42 patients were treated at the Hair Clinic Poznań for post-irradiation alopecia. Dut to the presence of numerous lesions in the donor and recipient scalp areas many modifications were introduced into alopecia correection. Results. The treatment assured good cosmetic effects, free of te risk of complications. Discussion. Scalps from occipital areas do not go bald when transferred to scalp areas afected by balding. On the contrary - they retain original properties, thus resulting in hair re-growth. Hair follicle transplantation is usually applied for the correction of androgenic alopecia in men and women although it may also be applied in post-trauma and post-irradiation alopecia treatment. Hair regrowth in radiotherapy patients occurs later than in androgenic alopecia patients. This phenomenon is caused by blood supply deficits in the recipient area. Summary. Autogenic hair follicle transplantation is a treatment of choice in the correction of post-irradiation alopecia, while the good cosmemtic efects considearably improve the patients' quality of life.

  stosując format: