Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOLASIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Rodzaje i przyczyny zaburzeń rozwoju mowy i języka oraz współwystępowanie innych zaburzeń u dzieci 8-letnich.
Tytuł angielski: Types and causes of language and speech development disorders and comorbidity in eight-years-old children.
Autorzy: Kolasińska Magdalena
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.61-70, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących częstości występowania, rodzajów i przyczyn zaburzeń rozwoju mowy i języka u dzieci 8-letnich. W badaniu uczestniczyło 58 dzieci (69 proc. chłopców i 31 proc. dziewczynek) przejawiających zaburzenia mowy. Stwierdzono występowanie rozwojowych zaburzeń mowy u 48,2 proc. badanych (z czego 46,4 proc. stanowiły specyficzne zaburzenia ekspresji i rozumienia mowy), zaburzeń fonologicznych u 32,8 proc., zaburzeń mowy związanych z autyzmem u 12,1 proc. Wśrod przyczyn nieprawidłowego rozwoju językowego 22,4 proc. stanowiły wczesnodziecięce uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, 22,4 proc. - współwystępujące uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, słuchu i zaburzenia rozwojowe i emocjonalne, 13,8 proc. - wady i dysfunkcje aparatu artykulacyjnego. Zaburzenia emocjonalne, zachowania i funkcjonowania społecznego stwierdzono u 46,5 proc. badanych. Zaburzenia umiejętności szkolnych występowały najczęściej w specyficznych zaburzeniach fonologicznych, u 100 proc. dzieci, oraz w specyficznych zaburzeniach ekspresji i rozumienia mowy, odpowiednio z częstością 77,7 proc. i 75 proc.

  Streszczenie angielskie: The article presents preliminary findings of studies related to the prevalence, types and causes of speech and language disorders in 8-years-old children. The participants were 58 children (69 p.c. of boys and 31 p.c. of girls) with speech disorders. Speech development disorders were found in 48.2 p.c. of subjects (of this 46.4 p.c. were specific disorders of speech expression and understanding), phonological disorders in 32.8 p.c., and speech disorders connected with autism in 12.1 p.c. Among the causes of abnormal language development, 22.4 p.c. were the early childhood impairments of the central nervous system, 22.4 p.c. - comorbid impairments of the central nervous system and hearing aass well as developmental and emotional disorders, 13.8 p.c. were defects and dysfunctions of articulatory system. Emotional, behavioural and social disorders were found in 46.5 p.c. of subjects. Scholastic disorders were most prevalent in specific phonological disorders, in 100 p.c. of children, and in specific disorders of speech expression and understanding, with 77.7 p.c. and 75 p.c. prevalence, respectively.


  2/8

  Tytuł oryginału: Mutacje genu dla eNOS i kardiologiczny zespół X.
  Autorzy: Kolasińska-Kloch Władysława, Leśniak Wiktoria, Jabrocka Agata, Kieć-Wilk Beata, Kwaśniak Małgorzata, Zdzienicka Anna, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 supl. 1: 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nadciśnienie tętnicze" s.I-43 - I-46, il., tab., bibliogr. 29 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardiologii Doświadczalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. Nadciśnienie tętnicze Konstancin 12. 2000
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/8

  Tytuł oryginału: Ocena efektów leczenia olanzapiną u rodzeństwa w wieku młodzieńczym z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej.
  Tytuł angielski: Estimation of olanzapine terapeutic effects in adolescent siblings with paranoidal schizophrenia.
  Autorzy: Kolasińska Magdalena, Ambroziak Violetta
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.193-197, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W indywidualnej reakcji na leczenie przeciwpsychotyczne bierze udział wiele czynników biologicznych i psychospołecznych. Do czynników biologicznych zalicza się m.in. stan anatomiczny i genetycznie uwarunkowaną czynność neurobiochemiczną ośrodkowego układu nerwowego. Czynniki psychogenne i psychospołeczne, jak zwiększona wrażliwość na stres czy poziom emocji ujawnianych przez rodzinę wobec chorego mogą oddziaływać na dynamikę procesu chorobowego i wpływać pośrednio na wysokość stosowanych dawek leków przeciwpsychotycznych. W niniejszej pracy analizie poddano przebieg choroby i udział czynników warunkujących odpowiedź na leczenie u rodzeństwa - kobiety (lat 16) i mężczyzny (lat 18), z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej.

  Streszczenie angielskie: Many biologic and psychosocial factors are involved in creating individual reaction to antipsychotic drugs. Among biologic factors anatomical state and neurobiochemical function of CNS genetically related are to be mentioned. Psychogenic and psychosocial factors - vulnerability, coping, level of family "Expressed Emotions" may influnce dynamics of sickness process so influence indirectly doses of antipsychotic drugs. In this report the course of the illnes and the role of factors conditioning treatment response were analysed in two sibilings - 16 year old female and 18 year old male with paranoidal schizophrenia diagnosed.


  4/8

  Tytuł oryginału: Funkcja śródbłonka naczyniowego u chorych z kardiologicznym zespołem X : praca doktorska
  Autorzy: Leśniak Wiktoria, Kolasińska-Kloch Władysława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Kardiologii, II Klinika Kardiologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 227 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL:

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Funkcja układu autonomicznego w kardiologicznym zespole X : praca doktorska
  Autorzy: Furgała Agata, Kolasińska-Kloch Władysława (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Kardiologii, Katedra Patofizjologii, II Klinika Kardiologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 206 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20440

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/8

  Tytuł oryginału: Technetium-99m MIBI imaging in diagnosis of pelvic and abdominal masses in patients with suspected gynaecological malignancy.
  Autorzy: Królicki Leszek, Ćwikła Jarosław B., Timorek Agnieszka, Ruszczyńska Małgorzata, Stelmachow Jerzy, Sawicki Włodzimierz, Kolasińska Agnieszka D., Kupryjańczyk Jolanta, Lieberman Gidon, Buscombe John R.
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.131-137, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of this study was to determine the diagnostic value of 99mTcMIBI planar dynamic scintigraphy in the diagnosis of gynaecological malignancies and to determine if it has a greater diagnostic accuracy than conventional ultrasound technique (US). Material and methods; A prospective trial was performed to assess the accuracy of 99mTcMIBI scintigraphy and ultrasound in 93 female patients (mean age 50, SD 16; range 17-82 years). Three readers assessed all the imaging independently and this was comparedd with histological eamination in 89 cases and by clinical follow-up and correlative imaging for a minimum of 6 months in 4 patientss. Results: There were 37 patients with cancer of gynaecological origin. Tehre were in addition 56 benign lesions within the pelvis. 99mTcMIBI identified correctly 29 of the 337 malignant tumours localised within the pelvis and also correctly identified 21 of 23 metastases within the abdomen. Conventional US identified correctly 35 of the 37 tumours in the pelvis and 16 sites of metastsaes within the abdomen. The sensitivity and specificity of tumour detection within the pelvis for 99mTcMIBI were as follows: 78 p.c. and 70 p.c.; and for metastases within the abdomen 91 p.c. and 90 p.c. The results of ultrasound for tumour detection within the pelvis: the sensitivity and specificity were 95 p.c. and 79 p.c. and abdominal metastases 70 p.c. and 97 p.c. Analysis of the index area under a receiver operator characteristic (ROC) curve in scintigraphy did not show a ...


  7/8

  Tytuł oryginału: Circadian heart rate variability in patient with primary arterial hypertension.
  Tytuł polski: Cykliczna zmienność częstości rytmu serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  Autorzy: Kolasińska-Kloch Władysława, Furgała Agata, Banach Tomasz, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.752-755, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego (ANS) są jedną z przyczyn pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Mało wiadomo jednak na temat wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI), stosowanych w terapii nadciśnienia na jego aktywność. Celem badania była ocena cyklicznej dobowej zmienności parametrów HRV u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, po roku leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny. Metodyka: Do badania zakwalifikowano 14 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, z różnicą dzienno-nocną ciśnienia tętniczego powyżej 10 proc. (dippers), w wieku 26 do 61 lat (średnia: 52,9 ń 9,2) oraz 14 zdrwoych ochotników, dobranych pod względem płci i wieku. U badanych chorych wykonano 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, z równoczesną rejestracją EKG metodą Holtera. Pacjentów oceniano przed i po roku przyjmownania inhibitora ACE (enalaprilu). Analiza HRV została przeprowadzona w oparciu o szybką transformację Fourierowską (FFI). W badanych grupach poró nywano parametry czasowej i częstotoliwościowej HRV w ciągu dnia oraz w nocy. WYniki: WYniki uzyskane u zdrowych ochotnikó wykazywały nocny wzrost średniej wartości parametrów: RMSSD, pNN50 (p 0,05), TP, VLF, LF i HF (p 0,05) oraz obniżenie wartosci stosunku LF/HF (p 0,05). U chorych przed leczeniem wartosci parametrów analizy czasoej i częstotliwościowej HRV były znamiennie niższe niż w grupie kontrolnej. Podobną tendencję obserwowano po roku stosowania enalaprilu. Po roku ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Abnormalities of autonomic nervous system function (ANS) exist in patients with hypertension and have been considered as one of the important factors in developing of essential hypertension. However the information about the effect of antihypertensive treatment (angiotensincoverting enzyme inhibitors - ACEI) on cardiac ANS activity is scarce. The main aim of our study was to evaluate circadian heart cate variability changes in primary hypertension treated with ACE inhibitors. Methods: Fourteen patients with essential hypertension with night/day differences of mean blood pressure of more than 10 p.c. (dippers) aged 26 to 61 years (mean 52.9 ń 9.2) and 14 healthy volunteers, 14 healthy volunteers were recruited and matched for age and gender. Ambulatory 24 hour arterial blood pressure measurement using HoICARD (Aspel, Poland) recorder with simultaneous ECG monitoring using the MediarcPremier IV Holter Monitoring System (DRG-International) (DRG_International) undertaken in both groups of patients. The hypertensive patients were tested before and after one year of the enalaprii treatment. The HRV analysis was performed according to a standard Fast Fourier Transformation (FFT). THe time and spectral analysis parameters were compared within the examined groups of patients during day and night. Results: The results obtained in the control group showed the greate circadian fluctuations in sympathetic and parasympathetic activity. A simultaneous circadian HRV ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Rola scyntymammografii i mammografii w wykrywaniu wznowy nowotworów złośliwych gruczołu piersiowego : praca doktorska
  Autorzy: Kolasińska-Ćwikła Agnieszka, Królicki Leszek (promot.).; Akademia Medyczna I Wydział Lekarski w Warszawie, [Royal Free Hospital Oddział Chirurgii Piersi inLondon-Hampstead]
  Źródło: 2002, [8], 126 k. : il., tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20910

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: