Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOLASA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Analiza wskazań do usuwania zębów trzonowych trzecich.
Autorzy: Kozakiewicz Marcin, Kolasa Ewelina, Arkuszewski Piotr
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.58-62, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy rozważa się celowość usuwania zębów trzonowych trzecich ze względu na występowanie objawów patologicznych. Analizie retrospektywnej poddano zdjęcia pantomograficzne oraz historie chorób 98 pacjentów przyjętych do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Łodzi. Uwzględniono wiek, płeć, przyczyny oraz liczbę usuniętych zębów. Największa potrzeba usuwania zębów trzonowych trzecich występowała w grupie wiekowej do 25 lat, w której najczęściej wykonywano je ze wskazań ortodontycznych. Natomiast w grupie powyżej 24 r.ż. zęby trzonowe trzecie usuwano głównie z powodu nawracających stanów zapalnych. Najczęściej usuwa się zęby trzonowe trzecie z żuchwy. Liczba usuwanych zębów jest zależna od ich lokalizacji i wieku pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The study considers the utility of removing third molars associated with pathology. Retrospective analysis was carried out on the basis of pantomographs and history of 98 patients attending the Maxillofacial Clinic at the Institute of Surgery. Lodz Medical School. The age, gender, causes and number of teeth removed were taken into account. The greatest need for removing third molars was in the 25yr age group in which the most common indication was for orthodontic reasons. In older age groups, however, third molars were removed chiefly for reasons of recurring bouts of inflammation. Most commonly, third molars are removed from the mandible. The number of removed third molars depends on their localisation and on the age of the patient.


  2/18

  Tytuł oryginału: Komputerowa wersja metod do pomiaru stresu w pracy.
  Tytuł angielski: Evaluation of the computerized program in stress testing.
  Autorzy: Dudek Bohdan, Kolasa Wojciech
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.125-129, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było opracowanie komputerowej wersji papierowych Kwestionariuszy do Oceny Pracy i do Subiektywnej Oceny Pracy; służą one do oceny stresu zawodowego, związanego z określonym stanowiskiem pracy i/lub przeżywanego przez pracownika. Komputerowa wersja kwestionariuszy umożliwia prowadzenie badań bez konieczności drukowania formularzy, maksymalne uproszczenie obliczania wyników indywidualnych oraz przygotowuje raporty okresowe w dowolnym interwale czasowym- od 0,5 do 5 lat. W celu przetestowania sprawności opracowanego programu, przeprowadzono badania stresu w pięciu stacjach sanitarno-epidemiologicznych z regionu łódzkiego. Eksperci ocenili stresogenność sześciu stanowisk pracy oraz zbadano poczucie stresu zawodowego 140 pracowników. Otrzymane wyniki wprowadzono do bazy danych opracowanego programu oraz programu statystycznego SPSS+. Za pomocą obu programów obliczono rozkłady liczebności dla poszczególnych stacji, działów, stanowisk, średnie wyniki, częstotliwość wyróżniania stresogennych cech pracy na poziomie 4 i 5 punktów skalowych. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą obu programów wykazało ich identyczność, co potwierdza prawidłowość funkcjonowania programu. Przygotowano instrukcję do posługiwania się programem pt. "Stres w pracy".

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to design a computerized version of two paper-pencil questionnaires: "Objective Work Characteristics" and "Subjective Work Characteristics". The methods allowed to objectively assess the level of occupational stress related to a given work post and to obtain its subjective assessment as perceived by the employees. The computerized version of the questionnaires contributed to fast identification of psychological factors present at workplace and their influence on the level of stress experienced by individual employees. The computer programming simplified scoring, as well as proved to be helpful in a detailed analysis of psychosocial characteristics of the work post and developing periodical reports in any time interval from 0.5 to 5 years. The efficiency of the program was verified on the basis of the study carried out in five sanitary and epidemiological stations located in the city of Łódź. A group pf experts evaluated the level of stress at six work posts and 140 workers provided the self-assessment of occupational stress experienced at work. The data were collected and calculated in two databases of the statistical program SPSS+ and the originally designed application. The comparison of the results obtained in these two programs showed no differences which proved the proper functioning of the program.


  3/18

  Tytuł oryginału: Bierny nikotynizm maturzystek wrocławskich a ich wiek dojrzewania.
  Tytuł angielski: Passive smoking of female high school graduates in Wrocław and their age at pubescence.
  Autorzy: Umławska Wioleta, Kolasa Ewa
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.225-231, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W roku szkolnym 1998 - 1999 zbanano 627 uczennic klas maturalnych 6 wrocławskich liceów ogólnokształcących, porównując średnie arytmetyczne wieku menarche u dziewcząt w różnym stopniu biernie narażonych na dym tytoniowy. Biorąc pod uwagę występowanie nałogu nikotynowego ojca, matki bądź obojga rodziców w okresie poprzedzającym pokwitanie, potwierdzono dotychczasowe doniesienia o wczesnym dojrzewaniu córek rodziców palących w stosunku do córek rodziców niepalących, niezależnie od czynników socjalnych. Celem ustalenia, czy dym tytoniowy stanowi bezpośredni czynnik przyspieszający proces pokwitania, wprowadzono ponadto dwie zmienne: łączną liczbę palących domowników przypadającą na 1 izbę oraz łączną liczbę wypalanych w mieszkaniu papierosów w ciągu doby. Wiek menarche dziewcząt okazał się zróżnicowany w sposób odwrotnie proporcjonalny do tak mierzonego stężenia. Wskazuje to na stymulujące działanie dymu tytoniowego wdychanego z otoczenia na tempo pokwitania (najprawdopodobniej drogą zaburzenia funkcji gruczołów dokrewnych). Za wiarygodnością takiego wniosku przemawia znany skądinąd zakłócający wpływ omawianego czynnika na funkcje gruczołów wewnętrznego wydzielania, znaczących dla układu rozrodczego dorosłych kobiet i mężczyzn. Dostrzegamy potrzebę kontynuowanai podobnych badań.

  Streszczenie angielskie: In the school year of 1998 - 1999, 627 female students of the lst grades of 6 secondary schools of Wrocław were examined, and the arithmetic means of age at menarche were compared in girls with different degrees of passive exposure to cigarette smoke. Taking into consideration the occurrence of nicotine addiction in teh father, mother or both parents, these results confiremed earlier reports an precious pubaerty of daughters of smoking parents in realtion to daughters of non-smoking ones, independent of social factors. In order to determine whether cigarette smoke consitutes a direct and independent factor accelerating puberty, two variables were additionally analyzed: the total number of smoking household members per chamber and the total number of cigarettes smoked in the home during 24 hours. The age of menarche in girls turned out to differ in an inversely proportional way to the smoke concentration measured in this manner. This suggests a stimulative influence of cigarette smoke inhaled from the environment on the rate of puberty (most likely through dysfunction of the endocrine glands). The commonly known disturbing influence of the discussed factor on endocrine functions important for the reproductive system of adult women and men supports the credibility of such a conclusion. Therefore, we see the need for further analysis oriented towards the identification of the components of cigarette smoke responsible ofr the discovered dependency and the mechanisms by which they act.


  4/18

  Tytuł oryginału: Laparoskopia u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Laparoscopy in pregnant women.
  Autorzy: Malinowski Andrzej, Szpakowski Marian, Kolasa Dorota, Wieczorek Artur, Nowak Marek, Wilczyński Jacek R., Szyłło Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.247-254, bibliogr. 34 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy na temat możliwości przeprowadzania laparoskopii u kobiet ciężarnych z powodu niektórych ostrych chorób jamy brzusznej i patologii w obrębie przydatków. Na podstawie piśmiennictwa przedstawono analizę dotychczas wykonanych operacji laparoskopowych pod względem powikłań śród- i pooperacyjnych. Opisano zagrożenia i zalety związane z przeprowadzaniem laparoskopii podczas ciąży.

  Streszczenie angielskie: In the study current opinions of performing laparoscopy in pregnant women suffering from some either acute abdominal diseases or adnexal pathology have been presented. Based on the latest literature, intra- and postoperative complications of laparoscopy have been analyzed by the authors. Both advantages of laparoscopy in pregnancy have been estimated.


  5/18

  Tytuł oryginału: Guzy jajników u kobiet w okresie rozrodczym.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in the reproductive age group.
  Autorzy: Nowak Marek, Szpakowski Marian, Malinowski Andrzej, Romanowicz Hanna, Wieczorek Artur, Szpakowski Artur, Wilczyński Jacek Radosław, Maciołek-Blewniewska Grażyna, Kolasa Dorota
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.354-358, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza rodzaju i lokalizacji guzów jajnika u kobiet w wieku rozrodczym. Analizą objęto pacjentki operowane z powodu guzów jajnika w Klinice Chirurgii Ginekologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w latach 1996 - 1999. Za wiek rozrodczy przyjęto przedział 18 - 39 rok życia, kiedy to odbywa się większość porodów. Stwierdzono, że guzy jajników u kobiet w wieku rozrodczym w większości przypadków mają postać łagodnej torbieli jednostronnej. Częstość występowania nowotworów złośliwych w wieku rozrodczym nie przekracza kilku procent wszystkich guzów jajnika i są to głównie nowotwory nabłonkowe lub germinalne w niskich stadiach zaawansowania klinicznego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Analysis of the type and localization of the ovarian tumors in the reproductive age group of women. Material and methods: The study group consisted of all women operated on Gynecologic Surgery Department of Polish Mother's Memorial Hospital - Research Institute due to ovarian tumors in 1996 - 99. As the reproductive age we defined 18 - 39 year, when the majority of deliveries occurs. Results: We analyzed 326 patients operated on the ovarian tumors. In 60 cases (18.4 p.c.) we noticed ovarian malignant tumors, in 7 (2.1 p.c.) borderline tumors and in 259 (79.5 p.c.) benign cysts. In the reproductive age (130 women) the incidence of ovarian malignancies was significantly lower (4.6 p.c.), higher for benign tumors (93.1 p.c.) and constant for borderline malignancy (2.3 p.c.), p 0.005. The most common malignancy among all patients was epithelial cancer - 83.4 p.c. (germ cell and metastatic - 8.3 p.c., both), but in the reproductive age group (6 cases) germ cell tumors wre the majority - 66.8 p.c. (epithelial and metastatic - 16.6 p.c., both), p 0.005. In women aged 18 - 39 yr. with ovarian malignancies 4 of them had I stage of the disease and 2 were in the stage III. 121 women in the reproductive age were operated on the benign ovarian tumors; 107 (88.4 p.c.) had unilateral cysts and 14 (11.6 p.c.) had tumors in both ovaries. On histology we revealed 31.1 p.c. of endometrioid cysts, 28.9 p.c. - teratomas, 19.3 p.c. - serous, 3.7 p.c. - mucinous and others (hemorrhagic, functional, sex cord, inflammatory) in the remaining 17 p.c. Conclusion: In the reproductive age ovarian tumors are mainly unilateral benign cysts. Only a few of ovarian tumors were malignant but the majority of them were in the early stage of the disease.


  6/18

  Tytuł oryginału: Przyczyna pęknięcia śrub systemu 2S Diapason po stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa lędźwiowego. Badania właściwości mechanicznych i materiałowych stosowanego implantu.
  Tytuł angielski: The cause of 2S Diapason screw breakage after internal lumbar fixation: studies of the mechanical and material properties of the implant.
  Autorzy: Kolasa P., Grabarczyk J., Depczyk T.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.492-497, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Oddziale Neurochirurgii WSS im. M. Kopernika w Łodzi w latach 1994-99 niestabilne złamania kręgosłupa lędźwiowego leczono operacyjnie stosując instrumentalną stabilizację wewnętrzną międzytrzonową z zastosowaniem stabilizatorów różnych firm. W jednym przypadku na 22 stabilizacje stwierdzono powikłanie w postaci pęknięcia stabilizatora. Celem pracy było znalezienie przyczyny pęknięcia śrub systemu 2S firmy Stryker-Diapason. Wykonane badania materiałowe implantów oraz badania właściwości mechanicznych zastosowanego implantu nie wykazały oznak zmęczenia materiału, nie zauważono wady materiałowej, natomiast badania w mikroskopie skaningowym potwierdziły teorie kruchego pęknięcia materiału w wyniku przeciążenia. Badanie to przyczyniło się do mocowania śrub w trzonach kręgów w sposób zmniejszający siłę obciążającą implant.


  7/18

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o dr. hab. n. med. Zbigniewie Węgrzynie (1930-2002).
  Tytuł angielski: In memoriam of assistant professor Zbigniew Marceli Węgrzyn (1930-2002).
  Autorzy: Kolasa Paweł
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.1021-1023, il.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Węgrzyn
 • Zbigniew 1930-2002


  8/18

  Tytuł oryginału: Masywne zwapnienia wewnątrzmózgowe u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc (zespół Albrighta).
  Tytuł angielski: Extensive intracerebral calcifications in a patient with pseudohypoparathyroidism (Albright syndrome).
  Autorzy: Świątek Robert, Sołdatow Elżbieta, Łata Stanisław, Kolasa Maria, Czekierda Waldemar
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.377-383, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek rozległych symetrycznych "zwapnień" wewnątrzmózgowych u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc. Zwrócono uwagę na dysproporcję między rozległością złogów wewnątrzczaszkowych w badaniach obrazowych a nikłą symptomatologią kliniczną.

  Streszczenie angielskie: The authors presents a case of extensive in tracerebral "calcification" in a patient with pseudohypoparathyroidism. Disproportion between extensive intracranial concrements in visual examination and poor symptomatology are discussed as well.


  9/18

  Tytuł oryginału: Coexistence of diffuse large B-cell lymphoma within pontocerebellar angle schwannoma.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Kordek Radzisław
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.107-110, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present an unusual case of diffuse large B-cell lymphoma within pontocerebellar angle shwannoma in 62-year-old woman. The patient suffered for 5 months with V, VII and VIII nerves paresis and with cerebellar ataxia. CT scan demonstrated large hyperdensive mass in cerebellopontine angle translocating cerebellar hemisphere and cerebral trunk. The patient was subjected to surgery and the tumour was removed totally by suboccipital retromastoidal right craniectomy approach. Histopathological examination revealed schwannoma infiltrated with high grade B-cell lymphoma. The patient did well following surgery without any other lymphoma manifestations, and she died from a heart attack 20 months later. Solitary lymphoma of pontocerebellar angle coexisting with schwannoma is an unusual finding, thus our case is the first report.


  10/18

  Tytuł oryginału: Effect of An tracts within the UP element proximal subsite of a model promoter on kinetics of open complex formation by Escherichia coli RNA polymerase.
  Autorzy: Kolasa Iwona K., Łoziński Tomasz, Wierzchowski Kazimierz L.
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.659-669, il., tab., bibliogr. s. 667-669
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the open transcription complex (RPo), Escherichia coli RNA polymerase sigma70 and ŕ subunits are known to be in contact with each other and with the promoter region overlapping the -35 hexamer and the proximal part of the UP element. To probe the effect of AnDNA bending tracts in this region on initiation of transcription, kinetics of the formation of RPo by Escherichia coli RNA polymerase at two groups of synthetic consensus-like promoters bearing single DNA bending tracts (i) A5 within the proximal subsite region of the UP element (promoters Pk and Pl) and (ii) A5 (Pg) or A8 (Pm) in the region including the downstream end of the proximal UP subsite and the -35 consensus hexamer was studied in vitro using the fluorescence-detected abortive initiation assay. The kinetic data obtained demonstrate that the overall second-order rate constant Ka of RPo formation is: (i) by almost one order of magnitude larger at Pk and Pl, relative to that at a control unbent promoter, and mainly due to a higher value of the equilibrium constant, k1, of the initial closed complex; and (ii) several-fold smaller at Pg and Pm owing to a strongly decreased value fo k1. For Pm, the latter parameter was found to be dependent exponentially on four Mgý+ ions, as compared with the seven ions remaining in equilibrium with the initial closed complex at the parent Papromoter. This indicates that promoter region bearing a stiff A8úT8 fragment of B'-DNA forms a smaller number of ionic contacts with the ŕ subunit. These findings provide a new insight to and supprot the present model of interactions between RNA polymerase ŕ and sigma70 subunits with the proximal UP subsite and the -35 region of promoters.


  11/18

  Tytuł oryginału: Ocena żywotności mięśnia sercowego z użyciem rezonansu magnetycznego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Evaluation of myocardium viability with the use of magnetic resonance imaging - a case study.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Kolasa-Trela Renata, Wicher-Muniak Ewa, Banyś Paweł, Podolec Piotr, Żmudka Krzysztof, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.620-622, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy opisali przydatność rezonansu magnetycznego do oceny żywotności mięśnia lewej komory serca u chorego z przebytym zawałem mięśnia serca leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej (primary PCI) i z objawami poreperfuzyjnego uszkodzenia mięśnia lewej komory (zjawisko no-reflow). Oceniano perfuzję mięąnia lewej komory z zastosowaniem kontrastu paramagnetycznego oraz dokonano analizy kurczliowści w spoczynku i po podaniu niskiej dawki dobuataminy. Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego pozwoliło wyróżnić obszar ogłuszenia i martwicy mięśnia serca.


  12/18

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia w leczeniu ubytków mózgoczaszki protezą "Codubix".
  Tytuł angielski: " Codubix" prosthesis in the treatment of cranial defects. Own experience.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Pałka Zbigniew, Boroński Karol
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.31-33, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1981-1999 na Oddziale Neurochirurgii WSZ im. M. Kopernika w Łodzi u 57 chorych w wieku od 4 do 62 lat wykonano plastykę ubytków kości pokrywy czaszki. Ubytki kości czaszki były skutkiem urazu czaszki u 36 chorych, leczenia nowotworu u 13 chorych, 6 ropnii i 2 tętniaków. Okres obserwacji po kranioplastyce wahał się od 3 miesięcy do 18 lat. Bardzo dobre wyniki leczenia uzyskano u 53 chorych, co stanowi 93 proc. W 4 przypadkach z powodu powikłań ropnych usunięto założoną płytkę "Codubix", a u 2 z nich po zagojeniu rany reimplantowano płytkę z dobrym wynikiem.


  13/18

  Tytuł oryginału: Embolizacja naczyniaków nadnamiotowych mózgu. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Endovascular treatment of supratentorial angiomas. Own experience.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Kaurzel Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1149-1156, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Embolizację naczyniaków nadnamiotowych mózgu (n.n.m.) stosujemy w naszym Ośrodku od 1995 r. Głównym kryterium kwalifikacji chorego do leczenia jest krwawienie do ośrodkowego układu nerwowoego (OUN), padaczka oraz inne obajwy neurologiczne. Metoda: Sposobem Seldingera wykonano angiografię OUN, lokalizowano m.m., a następnie w systemie DVM przeprowadzono wysoce selektywne mikrocewnikowanie poszczególnych naczyń żywiących n.n.m. Naczynia żywiące i kłębek n.m. embolizowano - po radiologicznym potwierdzeniu właściwej lokalizacji końcówki cewnika w naczyniaku - mieszaniną Histoacryl-Lipidol. Wyniki: Wykonano 100 procedur leczenia wewnątrznaczyniowego u 58 chorych z naczynaikami mózgu w IV i Vř wg skali Spetzler-Martina, całkowite zamknięcie naczyniaka uzyskano u 35 chorych (60.3 proc.), częściowe u 18 (31.8 proc.), wystąpiły 4 zgony wczesne (6.8 proc.) i jeden odległy niezwiązany z zabiegiem (1.8 proc.). Wnioski: Embolizacja jest nowym, skutecznym sposobem leczenia rozległych naczyniaków nadnamiotowych.

  Streszczenie angielskie: Embolization of intracerebral angiomas has been performed in our Center since 1995. Main criteria for the treatment include bleeding into the central nervous system (CNS), epilepsy, and other neurological symptoms. Method: CNS angiography and angioma location were performed using the Seldinger technique. A highly selective microcatheterization of particular angioma feeders was carried out then in the DVM system. After a radiological confirmation of the presise location of the catheter end in the angioma, embolization of the angioma feeders and nidus was performed with the Histoacryl-Lipioidol mixture. Results: One hundred endovascular treatment procedures were performed in 58 patients with cerebral angiomas of IV and V grade according to the Spetzler-Martin scale. The total angioma occlusion was attained in 35 patients (63.3 p.c.), and partial - in 18 (31.8 p.c.) cases. There were four early deaths (6.8 p.c.) and one late (1.8 p.c.), not related to the surgical procedure. Conclusion: Embolization is a new and effective method of treatment of extensive supratentorial angiomas.


  14/18

  Tytuł oryginału: Tętniak i naczyniak mózgu - leczenie skojarzone. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Combined treatment of cerebral aneurysm and angioma. A case report.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Kaurzel Zbigniew
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1227-1234, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują przypadek współistnienia tętniaka i naczyniaka mózgu oraz sposób postępowania leczniczego. W materiale naszego Ośrodka w ostatnich 10 latach na ponad 600 operowanych tętniakow i około 250 procedur wewnątrznaczyniowych stwierdzono po raz pierwszy współistnienie tych malformacji naczyniowych. W pracy przdstawiono kolejne fazy diagnostyki, kiolejność zastosowanych procedur leczniczych oraz wynik leczenia. Leczenie "kombinowane" tj. połączenie mikrochirurgicznej metody operacyjnej oraz metody weewnątrznaczyniowej zastosowanych celowo do wybranych malformacji naczyniowych jest skuteczne w leczeniu mieszanych schorzeń naczyniowych mózgu.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case report of co-existent cerebral aneurysms and angioma, as well as the treatment method used. Althrought in the author's Center over 600 patients were submitted to aneurysms surgery and in about 250 cases endovascular procedures were performed during the past decade, it is for the first time about the co-existence of both aneurysms and angioma has been found. Successive stages of the diagnostic process, therapeutic procedures in the order of their application, as well as the treatment outocome are discussed. "Combined" treatment including both microsurgery and endovascular techniques can be regarded as effictive in the treatment of mixed vascular malformations in the brain, making a full recovery possible.


  15/18

  Tytuł oryginału: Czaszkogardlak u dorosłych w materiale Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
  Tytuł angielski: Craniopharyngioma in adults in the material of the Department of Neurosurgery of the Copernicus Hospital in Łódź.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Kordek Radzisław, Boroński Karol, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.325-333, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Czaszkogardlak (craniopharyngioma) jest nabłonkowym, łagodnym z punktu widzenia histopatologicznego guzem zlokalizowanym w okolicy siodła tureckiego, który najczęściej rozpoznaje się w okresie dzieciństwa. Występowanie guza tej budowy u dorosłych jest rzdkie. O ile u dzieci opisywany guz wywołuje dość typowe objawy, wyrażające się zaburzeniami wzrastania i dojrzewania, o tyle manifestacja kliniczna u dorosłych nie jest charakterystyczna i obejmuje zazwyczaj różnorodne objawy: zaburzenia hormonalne, objawy neurologiczne, objawy wzrokowe lub wspołwystępowanie powyższych zaburzeń. Przedstawiamy kilka przypadków czszkogardlaka z opisem objawów klinicznych, obrazami tomografii komputerowej i badania magnetycznego rezonansu jądrowego z lokalizacją wykrytych guzów (nie zawsze typową dla guza siodła). Opisy te uzupełnione są omówieniem leczenia operacyjnego i wyników leczenia.

  Streszczenie angielskie: Craniopharyngioma is an epithelial, histopathologically benign tumor, located in the parasellar region. This neoplasms occurs more often in childhood, and - at this age - brings about typical clinical symptoms: disorders of growth and usually - delayed puberty. The occurrence of this type of tumor is rare in adults. Clinical symptoms in adults are not characteristic, including various hormonal disturbances, neurological and opthalmological disorders or coexistence of all these disorders. A few cases of craniopharyngioma are presented with descriptions of clinical symptoms, CT and MRI scrans, the location of diagsed tumors (not always typical for the tumor of the sella). The applied surgical methods and treatment results are also discussed.


  16/18

  Tytuł oryginału: Brak miesiączki w wyniku olbrzymiego tętniaka o lokalizacji wewnątrzsiodłowej.
  Tytuł angielski: Amenorrhoea as a result of gigantic aneurysm with intrasellar location.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Kaurzel Zbigniew, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.401-406, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek młodej, obecnie 29-letniej kobiety, u której w wieku 16 lat, tj. 3 lata po wystąpieniu pierwszej miesiączki, doszło z niewiadomych przyczyn do zatrzymania miesiączkowania (amenorrhoea secundaria). Przeprowadzona diagnostyka kliniczna i radiologiczna wykazała obecność olbrzymiego tętniaka tętnicy szyjnej, wewnetrznej, penetrującego w obręb siodła tureckiego. Leczenie operacyjne w/w tętniaka (1994) spowodowało ponowne pojawienie się miesiączki 30 dni po zabiegu i od tego czasu do chwili obecnej pacjentka miesiączkuje regularnie. Przeprowadzone w 2002 roku badania czynności przedniego i tylnego płata przysadki wykazały prawidłową funkcję gruczołu. Najbardziej prawdopodobną przyczyną braku miesiączki w latach 1989-1994 u opisywanej pacjentki był ucisk przysadki, spowodowany przez olbrzymich rozmiarów tętniaka mózgu. W naszym doniesieniu przedstawiamy objawy kliniczne, badania laboratoryjne, sposób i wyniki leczenia, a także stan hormonalny pacjentki po 8 latach od zabiegu neurochirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: A case of a young woman, at present 29 years old, is reported. When she was 16 i.e., after three (3) years of normal menstruation, the amenorrhoea occurred for unknown reasons, during the years 1989-1994. The applied clinical and radiological diagnostics revealed the presence of gigantic aneurysms of the right internal cartoid artery, penetrating into the sellar region. Neurosurgical treatment of that aneurysms, performed in 1994, brought about menstruation reapperance after 30 days from the surgery and, since then, the patient has been menstruating in regular time intervals. Hormonal tests of the anterior and posterior pituitary, performed in 2002, revealed normal functions of the gland. We assume that most probable cause of amenorrhea during the period of 1989-1994, was compression of the anterior pituitary by the above-mentioned gigantic aneurysms. This case report presents clinical symptoms, laboaratory examinations, the ways of management and outcome of applied treatment, together with hormonal status of the patient, determined after 8 years from the surgery.


  17/18

  Tytuł oryginału: Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce kardiologicznej.
  Tytuł angielski: The use of magnetic resonance tomography in cardiology (CMR - cardiac magnetic resonance).
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Wicher-Muniak Ewa, Kolasa-Trela Renata, Banyś Robert, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.81-83, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obrazowanie serca metoda rezonansu magnetycznego (CMR) staje się coraz bardziej wykorzystywaną metodą diagnostyczną. Dzięki wysokiej rozdzielczości czasowo-przestrzennej jest badaniem dokładnym i powtarzalnym. W sposób nieinwazyjney pozwala na ocenę morfologiczną i czynnościową serca. Zastosowanie CMR będzie wzrastać wraz z postępem technologii i informatyki. Poszerzenie wskazań do zastosowania CMR będzie również wiązało się z możlwiością jednoczasowej oceny morfologii serca, tętnic wieńcowych, czynności, perfuzji i żywotności mięśnia serca. W przyszłości możliwe będzie również wykonywanie procedur interwencyjnych pod kontrolą obrazów CMR.

  Streszczenie angielskie: Cardiac magnetic resonance (CMR) has become a much more widely used diagnostic method. Thanks to its high spatial and temporal resolution it is a precise and reproducible method. It performs a non-invasive morphological and functional heart assessment. The use of CMR will increase with the advancement in technology and computer sciences. The growing number of indications for CMR will be also connected with the possibility of estabilishing full diagnosis, including the state of coronary arteries, function, perfusion and myocardial viability, during one test. In future it will be also possible to perform invasive procedures with CMR imaging.


  18/18

  Tytuł oryginału: The validity of general health questionnaires, GHQ-12 and GHQ-28, in mental health studies of working people.
  Autorzy: Makowska Zofia, Merecz Dorota, Mościcka Agnieszka, Kolasa Wojciech
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.353-362, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to determine such cut-off points in the scores of General Helath Questionnaires (GHQ-12 and GHQ-28) that allow for optimal identification of people with mental health disorders in the Polish working population attending primary health care settings. The groups under the study covered 419 and 392 patients for GHQ-12, and GHQ-28, respectively. In the GHQ-12 group, 90 and in the GHQ-28 gropu, 80 subjects filled in the questionnaires and agreed to participate in the second stage of the study - a psychiatric interview. The criterion validity of the GHQs was a mental health diagnosis, based on the Munich version of Composite International Diagnostic Interview. The complete computerized version of interview, covering all daignostic sections, has been adopted. In the mental health diagnosis only disorders, whitch currently troubled patients were taken into consideration and disorders which created problems in the distant past were excluded. In the group covered by GHQ-12 examination, 55.6 p.c. of persons had at least one type of mental disorder diagnosed, based on the criteria of both Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV) and the International Classification of Diseases (ICD-10). In the GHQ-28 group, the percentage of persons with mental disorders was 47.5 p.c. After excluding patients with nicotine dependence disorder only, the frequency of mental health problems decreased to 45.5 p.c. After excluding patients with nicotine dependence disorder only, the frequency of mental health problems decreased to 45.5 p.c. and 33.8 p.c., respectively...

  stosując format: