Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOLARZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zmiany osobowości w aspekcie nieprawidłowych nawyków żywieniowych wśród krakowskich studentów i licealistów.
Tytuł angielski: The changes in personality in the aspect of incorrect nutritional habits among cracovian students and secondary school pupils.
Autorzy: Kolarzyk Emilia, Ostachowska-Gąsior Agnieszka, Miodońska Katarzyna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.736-742, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie stopnia rozpowszechnienia zaburzonego modelu odżywiania wśród studentów oraz młodzieży licealnej. Badaniami objęto 1080 osób: 637 studentów Collegium Medicum UJ (478 studentek i 159 studentów) oraz 421 uczniów krakowskich liceów ogólnokształcących (254 uczennice i 167 uczniów). Badania oparte były na kwestionariuszu Woman Self Image and Social Ideal, a w szczególności na jego części Inwentarz Zaburzeń Jedzenia (EDI). Jako wskaźnika stanu odżywienia użyto wskaźnika BMI (body mass index). BMI poniżej 18,5 częściej było stwirdzane u kobiet (27,6 proc. uczennic oraz 12,5 proc. studentek) niż u mężczyzn (zarówno uczniowie, jak i studenci - około 6,7 proc.). Nadwagę (BMI powyżej 25) stwierdzono u 2,8 proc. uczennic i 8,8 proc. studentek oraz 6,6 proc. uczniów i 15,7 proc. studentów. Z odpowiedzi kwestionariuszowych wynika, że grupą bardziej zagrożoną zaburzeniami odżywiania są uczniowie. Około 20 proc. uczniów o BMI 20 kg/mý nie jest zadowolonych ze swojej sylwetki. Mimo niedoborów masy ciała twierdzą, że mają za duży brzuch, za grube biodra i uda oraz wyrażają chęć odchudzania się.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was the comparison of the degree of spreading of incorrect nutritional model among students and secodary school pupils. There were 1080 persons included in the examination: 637 students of Collegium Medicum of Jagiellonian University (478 female students and 159 male students) and 421 of Cracow secondary school pupils (254 schoolgirls and 167 schoolboys). The examinations were based on the Woman Self Image and Social Ideal questionnaire and precisely on its containing Eating Disorders Inventory (EDI). BMI (Body Mass Index) was used as the indicator of the nutritional status. BMI 18.5 were more often stated by women (27.6 p.c. of schoolgirls and 12.5 p.c. of female students) than by men (both schoolboys and male students - 6.5 p.c.). Overweight (BMI 25) was stated by 2.8 of schoolgirls and 8.8 p.c. of female students and by 6.6 p.c.of schoolboys and 15.7 p.c. of male students. The answers given in the questionnaire by schoolchildren and students lead to the conclusion that schoolchildren are more imperilled by eating disorders than students. More or less 20 p.c. of schoolchildren with BMI 20 kg/mý is not satisfied with their body shape. In spite of too low body mass they think that they have too big stomach, too fat hips and thighs and are eager to lose weight.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wydolność wentylacyjna płuc oraz nerwowa regulacja oddychania u osób powyżej 50 roku życia przewlekle uzależnionych od alkoholu.
  Tytuł angielski: Ventilatory efficiency and nervous breathing regulation in ethanol dependent persons above 50 years old.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Targosz Dorota, Pach Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.343-346, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy porównano wydolność wentylacyjną oraz nerwową regulację oddychania osób uzależnionych od alkoholu powyżej 50 roku (grupa II) z młodszymi uzależnionymi (grupa I), w trakcie bezwzględnej kontrolowanej abstynencji trwającej minimum 9 dni, w okresie leczenia w Klinice Toksykologii CM UJ. Parametrem najbardziej różnicującym obie grupy uzależnionych był opór oddechowy. W grupie II był znamiennie wyższy niż w grupie I, przy czym w obu grupach uzależnionych był wyższy niż w grupie kontrolnej. Podobnie ciśnienie okluzji w obu grupach uzależnioych było wyższe niż w gurpie kontrolnej. W badaniu końcowym po 9-dniowym okresie abstynencji normalizacja funkcji oddechowych zaznaczyła się tylko w przypadku młodszych uzależnionych. Większość parametrów wzorca oddechwego nie uległa istonej zmianie w porównaniu z badaniem wyjściowym. Jedynie w przypadku ciśnienia okluzji stwierdzono obniżenie wartości (zbliżone do poziomu istotności statystycznej).

  Streszczenie angielskie: A ventilatory efficiency and nervous breathing regulation in ethanol dependent patients older than 50 years was compared to younger counterarts during controlled, absolute abstinence while hospitalization in the Department of Clinical Toxicology. Respiratory resistance was the most differential factor: higher in alcoholics compared to the control group and in older alcoholics higher than in younger alcohol dependent patients. Similarly the occusion pressure was higher in ethanol dependent persons compared to the control gorup. A normalisation of respiratory function after 9 days of absolute abstinence was stated in the group of younger alcoholics only. The most of respiratory pattern parameters did not change after the abstinence period. Only values of the occlusion pressure was diminished substantially.


  3/7

  Tytuł oryginału: Wsparcie społeczne oraz prawidłowe relacje interpersonalne licealistów krakowskich w aspekcie prewencji chorób o podłożu psychosomatycznym.
  Tytuł angielski: Social support and proper human relations in secondary school pupils in aspects of psychosomatic disease prevention.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Ostachowska-Gąsior Agnieszka, Kwiatkowski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.433-437, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 313 uczniów uczęszczających do drugich i trzecich klas dwóch krakowskich liceów ogólnokształcących. Badania przeprowadzone były systemem audytoryjnym z zastosowaniem kwestionariuszy "Wsparcie społeczne" oraz "Inwentarz problemów interpersonalnych" - stanowiących część ankiety "Women Self Image and Social Ideal". Odpowiadano na pytania o 5-stopniowej skali natężeń. Hierarchię problemów ustalono w oparciu o uzyskaną częstość odpowiedzi skrajnych na poszczególne pytania. Ponad połowa badanych odpowiedziała, że ma przyjaciela na którego pomoc może liczyć w każdym przypadku; czuje się dobrze i jest zrelaskowana w jego towarzystwie; może z nim przedyskutować nurtujące problemy oraz powierzyć mu opiekę nad swoim domem w czasie nieobecności. Potrzebę większego zrozumienia i opieki od bliskich zgłaszało 15 proc. badanych. Tylko 14 proc. miało odczucie pełnego bezpieczeństwa. Ponad połowa młodzieży twierdziła, że nie jest im ciężko zrobić prezent innej osobie, cieszyć się szczęściem innych ludzi, okazywać innym swoją sympatię oraz że nie są zbyt agresywni wobec innych, nie stawiają swoich potrzeb ponad potrzeby innych i nie odczuwają strachu przed kontaktami z innymi osobami. Wykazano jednak bardzo zróżnicowane, indywidualne podejście licealistów do kwestii określających relacje z ludźmi ważnymi dla kształtowania ich postaw życiowych. Około 20-procentowa grupa osób nie czuje wsparcia, bezpieczeństwa i zrozumienia ani ze strony rówieśników, ani ze strony ...

  Streszczenie angielskie: The examination concerned 313 girls and boys from the second and third class of the secondary schools in Kraków. The translated German version questionnaire "Women Self Image and Social Ideal" was used in the examination; mainly its parts such as: 1. "The social support" which includes 22 questions. 2. "Human Relations" which includes 64 questions. The five step scale of feeling was applied. One of the five possibilities was chosen by the examined persons and analysed. Stepwise regression was performed. More than half of the examined pupils have a good friend, who is helpful any time and who has never laets them down. They are relaxed with him, may discuss important problems and can give him charge over their home in their absence. 5 p.c. of the examined pupils could not share psychological problems with any friends and 10 p.c. could not count on house or flat care. 10 p.c. of pupils often felt as outsiders among other young people, while 1/3 did not experience such a feeling. The need of better understanding, care and support in the family and from close acquaintances was observed by 15 p.c. Simultaneously only 14 p.c. claimed that relation in this mater were satisfactory. 19 p.c. of examined persons wanted more safety and friendship. Only 14 p.c. had a feeling of full safety. Juveniles most often claimed, that it is not difficult for them to buy a gift for another person (71 p.c. vs 2 p.c.), or cherish happiness of other people (67 p.c. vs 0.3 p.c.), and to express ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Udział alergenów pokarmowych i powietrznopochodnych w patogenezie atopowego zapalenia skóry.
  Tytuł angielski: The contribution of food and airbone allergens in the pathogenesis of atopic dermatitis.
  Autorzy: Dynowska Dorota, Kolarzyk Emilia, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Dynowski Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.453-456, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Udział nadwrażliwości na alergeny pokarmowe i powietrznopochodne w etiopatogenezie atopowego zapalenia skóry (AZS) jest zróżnicowany w zależności od wieku i rodzaju alergenów. Celem badań było wskazanie alergenów pokarmowych i powietrznopochodnych mających swój udział w występowaniu i zaostrzeniu objawów atopowego zapalenia skóry z uwzględnieniem zmian rodzaju alergenów związanych z wiekiem badanych osób. Badaniami objęto 610 osób w wieku 3 miesiące do 70 lat, z rozpoznanym AZS. Aktywność choroby i aktywność zmian skórnych oraz pozostałych objawów przeprowadzono w oparciu o punktowy wskaźnik oceny stanu klinicznego chorych na AZS. Wykonano badania laboratoryjne różnicujące proces zapalny od alergicznego. Wykonano testy skórne i oznaczone stężenie całkowitego IgE i swoistch IgE przeciwko określonym pokarmom oraz ze standardowym zestawem alergenów wziewnych. Podwyższone stężenie całkowitych przeciwciał IgE stwierdzono u 46,1 proc. dzieci w wieku 0-15 lat oraz u 31,4 proc. w grupie młodzieży i osób dorosłych. Na podstawie dodatnich testów skórnych i dodatnich specyficznych IgE wykazano, że przyczyną nadwrażliwości pokarmowej było: białko jaja kurzego (8,4 proc.), pszenica (3,6 proc.) oraz czekolada (1,8 proc.). Najczęstsze alergeny powietrznopochodne indukujące AZS to alergeny: traw (11,6 proc.), pleśni (10,2 proc.), roztocza kurzu domowego (9,3 proc.), drzew (8,0 proc.) chwastów (6,7 proc.) oraz alergeny odzwierzęce: sierść kota (7,2 proc.) i sierść psa (6,1 proc.). ...

  Streszczenie angielskie: Food hypersensitivity and airborne allergens may play a role in the pathogenesis of atopic dermatitis (AD). The aim of this study was to evaluate the kind of food and airborne allergens which may most often induce and intensify AD lesions and also to assess the variability and the kind of allergens leading to AD. The subjects of this study were 610 persons, aged 3 months-70 years. The clinical status of the patients was estimated by an atopic dermatitis symptom score (SCORAD). The laboratory examinations differentiated inflammatory processes from allergic reactions. The skin prick tests (SPT), serum total IgE and specific IgE-antibody levels to chosen food products and standard airborne allergens with the immuno-enzymes method ELISA-DPC were performed. The elevated values of the total IgE were proved in 46.1 p.c. children from group 0-15 years and in 31.4 p.c. of adolescents and adult persons (above 15 year of age). On the basis of positive SPT and positive specific IgE values it was shown, that most frequent food allergens were: egg protein (13.0 p.c.), cow milk (9.5 p.c.), egg yolk (8.4 p.c.), wheat (3.6 p.c.) and chocolate (1.8 p.c.). The most often airborne allergens connected with AD were: grass (11.6 p.c.), moulds (10.2 p.c.), house dust mites (9.3 p.c.), pollen like hazel (8.0 p.c.) and weeds (6.7 p.c.), animal allergens coming from cats (7.2 p.c.) and dogs (6.1 p.c.). The food hypersensitivity was particularly manifested in children. It may be the predictor ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Rola i znaczenie wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze stresem.
  Tytuł angielski: The role and importance of social support in coping with stress.
  Autorzy: Skwara Aleksandra, Kolarzyk Emilia
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.15-18, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania funkcjonowaniem człowieka i jego środodwiska w sytuacjach długotrwałego stresu życiowego. W radzeniu sobie ze stresem znaczną rolę odgrywa wsparcie społeczne. Osoby korzystające ze wsparcia społ. lepiej przystosowują się do stresujących wydarzeń, szybciej wracają do zdrowia po chorobie somatycznej. Wiedza nt mechanizmu wsparcia społ., jego elementów, rodzajów i źródeł pozwoli nam efektywniej wykorzystać tą formę radzenia sobie w sytuacji kryzysu indywidualnego lub społecznego.


  6/7

  Tytuł oryginału: Biomarkers of exposure and effect in an investigation of the influence of harmful occupational pollutants on the respiratory system mediated by the disturbances of antioxidant status of welders.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Stępniewski Marek, Pietrzycka Agata, Kitlinski Marek, Helbin Jadwiga, Zagrodzki Paweł
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.307-315, il., tab., bibliogr. 20 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: A hypotehsis of existing cause-effect relationship between the disturbances of antioxidative balance, as a biomarker of occupational exposition to nitrogen oxides and ozone, concentration of selected trace elements in blood serum and hair, taken as biomarkers of exposition, and impairment of the respiratory system, regarded as a biomarker of effect has been tested on a representative goup of welders occupationally exposed to these pollutants. The subjects of the study were 94 welders aged 41.2 (+10.0) exposed in their workshops to nitric oxides and ozone in concentration exceeding TLV. As a control group served 115 workers, 40.8 (++10.2) years old, performing virtually the same tasks, except welding. It was found that in the group of welders concentrations of TAS, CT, SOD were lower compared to the controls. COPD and Small Airway Disease (SAD) in the welders groups was more frequent than in the controls (COPD:14.9 p.c. welders, 3.5 p.c controls; at risk of COPD 37.2 p.c. welders, 15.7 p.c controls; SAD:32 p.c. and 20 p.c respectively). From a wide array of trace elements in blood and their taken into account in principal components analysis (PCA), and mutual contributions analysis (MCA), only the relation of MEF50, Cu in blood serum and TAS were statistically valid. MCA revealed that asymmetrical interactions exist between TAS and Cu (ëCu-TAS = 97.2 p.c., ëTAS-Cu = 36.1), as well as between TAS and MEF50 (ëMEF50-TAS = 82.4 p.c., ëTAS-MEF50 = 23.9). The Concentration of copper in blood serum correlacted better with antioxidant status (TAS) than the content of this element in hair.


  7/7

  Tytuł oryginału: Czy współczesna młodzież odczuwa potrzebę wsparcia społecznego?
  Tytuł angielski: Do young people feel the need of social support nowadays?
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Łyszczarz Justyna, Ostachowska-Gąsior Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.242-248, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Okres adolescencji związany jest ze wzrostem wrażliwości osobniczej i poszukiwaniem swojego miejsca w otaczającej rzeczywistości. Celem pracy było określenie związków młodych ludzi z osobami ważnymi dla ich życia z kręgu rówieśników oraz dorosłych. W badaniu zastosowano kwestionariusz Wsparcie społeczne (część tłumaczonej wersji niemieckiej ankiety Woman Self Image and Social Ideal). Badaniami objęto 713 osób przynależnych do 2 grup: I - 313 uczniów (128 chłopców oraz 185 dziewcząt) drugich i trzecich klas dwóch krakowskich liceów ogólnokształcących; II - 400 studentów (106 studentów oraz 294 studentki) Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Ochrony Zdrowia CMUJ w Krakowie. Kwestionariusz zawierał 22 pytania o 5-stopniowej skali natężeń odczuć: nie dotyczy, trochę, średnio, dosyć, bardzo dotyczy. Hierarchię problemów ustalono metodą regresji krokowej. Pozytywnym rezultatem badań było stwierdzenie, że ponad połowa badanych - zarówno uczniów, jak i studentów - ma przyjaciela, na którego pomoc może liczyć w każdym przypadku, czuje się dobrze i jest zrelaksowana w jego towarzystwie, może mu ufać i dyskutować o nurtujących problemach oraz powierzyć opiekę nad swoim domem w czasie nieobecności. Niepokojąco natomiast kształtuje się częstość odpowiedzi świadcząca o istotnych problemach w psychicznej sferze życia. Potrzebę większego zrozumienia i opieki bliskich zgłaszało 15.5 proc. uczniów oraz 14 proc. studentów, 19 proc. uczniów oraz 22 proc. studentów deklarowało życzenie ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was determination of the connection between young people and people important in their lives among persons of the same age and among adults by the use of the "Social Support" questionnaires that is one of the four parts of translated version of German inquiry "Woman Self Image and Social Ideal". Thee were 713 persons included in the examinations divided into 2 groups: I - 313 pupils including 128 boys and 185 girls. They were pupils of second and third forms of secondary schools in Cracow, II - 400 students, 106 male students and 294 female students, all of them were from Faculty of Medicine and from the faculty of health Protection of Collegium Medicum of Jagiellonian University. The questionnaire included 22 questions and had fivegrade scale of intensity of feelings: does not concern, a little, moderately, concerns, definitely concerns. The positive result of the examination is the statement that more than the half of examined persons - both pupils and students - has a reliable friend in every situation; feels well and relaxed with this persons; may trust him/her, discuss difficult problems and get keys from one's flat during being away. On the other hand the frequency of answers showing important problems in this matter is still distressingly high. The need of better understanding and care from the family was declared by about 15 p.c. of examined persons. 19 p.c. of pupils and 22 p.c. of students wanted bigger safety and close relationship. At ...

  stosując format: