Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOKOSZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju w różnych porach roku na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi.
Tytuł angielski: The influence of Wysowa Spa treatment in different seasons on circardian profile of the arterial blood pressure.
Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.133-139, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi w różnych porach roku. Materiał i metody. Badania profilu dobowego ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego monitorowania przeprowadzono u osób przebywających w Wysowej-Zdroju w ciągu czterech pór roku. Profile dobowe ciśnienia tętniczego wyznaczono, posługując się średnimi z 2-godzinnych przedziałów czasowych. Wyniki. Leczenie uzdrowiskowe w Wysowej-Zdroju wpływa na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, cukrzycę typu 2, jak i u osób z grupy kontrolnej. Wniosek. Obserwowany wiosną w ciągu nocy niekorzystny wzrost ciśnienia skurczowego w grupie chorych na cukrzycę typu 1 oraz obserwowany w okresie zimy w ciągu całej doby wzrost ciśnienia skurczowego w grupie chorych na cukrzycę typu 2 wymaga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to assess the effect of spa treament in Wysowa health resort on the circadian profile of the arterial blood pressure in different seasons of the year. Material and methods. The assessment of the circadian profile of the arterial blood pressure using 24-hour monitoring was carried out at Wysowa health resort in 4 seasons of the year. The circadian profiles of the arterial blood pressure were set using the averages of two-hour intervals. Results. Spa treatment at Wysowa-Zdrój affects the circadian profile of arterial blood pressure obtained by 24-hour automatic monitoring within the group of patients with type 1 diabetes, within the group of patients with type 2 diabetes as well as in the control group. Conclusion. Observations of the statistically significant rise of the night blood pressure during the springtime within the group of type 1 diabetes mellitus as wellas the rise of blood pressure during the wintertime within the group of type 2 diabetes mellitus should be continued.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł angielski: The influence of Wysowa Spa treatment on circardian profile of the arterial blood pressure.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.141-147, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi. Materiał i metody. Badania metodą 24-godzinnego automatycznego monitorowania przeprowadzono w Wysowej-Zdroju. Wyniki. Leczenie uzdrowiskowe w Wysowej-Zdroju nie wpływa negatywnie na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, typu 2, jak i u osób z grupy kontrolnej. Współistnienie u chorych na cukrzycę typu 2 nadciśnienia tętniczego ma niewielki wpływ na zmiany profilu dobowego ciśnienia tętniczego. Wniosek. Brak negatywnego wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego badanego metodą 24-godzinnego monitorowania w grupie chorych na cukrzycę typu 1, a także typu 2 powinien znaleźć odzwierciedlenie w odmiennym podejściu podczas kwalifikowania tych grup chorych do leczenia uzdrowiskowego w warunkach klimatu górskiego.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the effect of spa treatment in Wysowa health resort on the circadian profile of the arterial blood pressure. Materials and methods. The examinations using 24-hour automatic blood pressure monitoring (ABPM) were carried out at Wysowa Health Resort. Results. Spa treatment at Wysowa does not affect the circadian profile of arterial blood pressure in the group of type 1 diabetic patients, in the group of type 2 diabetic patients nor in the control group. The co-existing arterial hypertension in type 2 diabetes group has a minimal influence on the circadian blood pressure profile. Conclusion. The lack of negative effect of spa treatment at Wysowa on the circadian profile of the arterial blood pressure using of 24-hour automatic monitoring in type 1 as well as type 2 diabetes patients should become reflected in a different approach during qualifying these groups of patients for spa treatment in the mountain climate conditions.


  3/8

  Tytuł oryginału: Ocena wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 leczonych sanatoryjnie w Wysowej-Zdroju w świetle kryteriów European Diabetes Policy Group i American Diabetes Association. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Assessment of metabolic control in diabetes type 2 patients treated at Wysowa Health Resort using European Diabetes Policy Group and American Diabetes Association criteria. Preliminary results.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.309-313, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przewlekłe powikłania cukrzycy prowadzą do pogorszenia jakości oraz skrócenia życia chorych. Poprawa jakości życia i jego wydłużenie u chorych na cukrzycę są możliwe tylko dzięki skuteczniejszemu zapobieganiu rozwojowi przewlekłych powikłań cukrzycy. Dlatego EDPG (European Diabetes Policy Group) opublikowały nowe kryteria wyrównania cukrzycy typu 2. Materiały i metody. Ocenie poddano 498 chorych na cukrzycę typu 2 przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Wysowej-Zdroju. Stopień wyrównania metabolicznego chorych określono w momencie przyjazdu do sanatorium na podstawie badania następujących parametrów: HbA1c, glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej, cholesterolu całkowitego frakcji LDL, cholesterolu frakcji HDL, triglicerydów i ciśnienia tętniczego. Wyniki. U żadnego z badanych nie stwierdzono wyrównanych zgodnie z kryteriami wszystkich 8 parametrów. Najczęściej nie obserwowano wyrównania żadnego z parametrów lub wyrównanie tylko jednego z nich. Wnioski. Stopień wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 rozpoczynających leczenie sanatoryjne w Wysowej-Zdroju tylko w niewielkim zakresie spełnia zalecenia EDPG. Postępowanie mające na celu poprawę wyrównania metabolicznego należy prowadzić wielokierunkowo z wykorzystaniem wszystkich możliwości.

  Streszczenie angielskie: Background. Diabetes complications are responsible for impaired quality of life and premature death. The improvement of quality of life and its prolongation is possible only by effective reduction of diabetes complications. It is why EDPG has published new metabolic control assessment criteria for type 2 diabetes. Material and methods. The assessment of 498 diabetes type 2 patients undergoing spa treatment at Wysowa Health Resort was performed. We investigated HbA1c, preprandial and postprandial glucose levels, total cholesterol, LDL and HDL cholesterol, triglycerides and blood presure. Results. There was no one patient with all eight parameters at EDPG target levels. On the average 1 or 0 parameters reached the target levels. Conclusions. Metabolic control of tyupe 2 patients was far from EDPG targets. Multidirectional efforts for better control of risk factors should be carried on.


  4/8

  Tytuł oryginału: Związki filozofii Józefa Tischnera z koncepcjami Antoniego Kępińskiego i jej psychiatryczne implikacje.
  Tytuł angielski: Influence of Antoni Kępiński's ideas on Józef Tischner's philosophy and its psychiatric implications.
  Autorzy: Kokoszka Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.373-383, bibliogr. 33 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Kępiński Antoni 1918-1972Tischner
 • Józef-2000

  Streszczenie angielskie: Some issues of the philosophy of Józef Tischner, who died in 2000, were inspired by psychiatric works of Antoni Kępiński. They are presented and discussed in the paper and include: recognition of experiences of experiences of other men, phenomenon of hideout, phenomenon of mask, relation of power, society of dialogue, salvation dialogue. The opinions of Tischner on psychotherapy according to Kępiński are reviewed. The phenomenological description of value experience by Tischner was an inspiration for the concept of corrective experience of values, which is discussed.


  5/8

  Tytuł oryginału: Ocena wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 przyjeżdżających na leczenie uzdrowiskowe do Wysowej-Zdroju w świetle kryteriów EDPG i ADA.
  Tytuł angielski: Assessment of metabolic control in type 2 diabetes patients arriving for SPA treatment at Wysowa health resort using EDPG and ADA criteria.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz, Franczak Tomasz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.475-482, il. bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zgodnie z zalecenami EDPG kryteria wyrównania metabolicznego cukrzycy obejmują parametry gospodarki węglowodanowej, lipidowej oraz wartości ciśnienia tętniczego krwi. Wydaje się, że celowa jest analiza dotycząca rzeczywistego wyrównywania tych parametrów u chorych na cukrzycę typu 2 przyjeżdżających do uzdrowiska w Wysowej-Zdroju. Materiał i metody. Ocenie poddano 499 chorych na cukrzycę typu 2 przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Wysowej-Zdroju. Stopień wyrównania metabolicznego chorych określono w momencie przyjazdu do sanatorium na podstawie badania następujących parametrów: HbA1c, glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, cholesterolu frakcji HDL, triglicerydów i ciśnienia tętniczego krwi. Wyniki. W zakresie gospodarki węglowodanowej zagrożenie mikroangiopatią stwierdzono u ponad 50 proc. osób, a makroangiopatią - u ponad 60 proc. badanych. W zakresie gospodarki lipidowej niskie wartości HDL oraz wysokie wartości LDL obserwowano u ponad 80 proc. badanych. Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi obserwowano u około 70 proc. pacjentów. Wnioski. Tylko kompleksowe postępowanie diagnostyczne, edukacyjne oraz terapeutyczne może poprawić te niekorzystne wyniki.


  6/8

  Tytuł oryginału: Zblednięcie emocjonalne a odczuwanie i modulacja emocji w schizofrenii : praca doktorska
  Autorzy: Popiel Agnieszka, Kokoszka Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Psychiatryczna w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], V, 120 k., [19] k. tabl. : tab., bibliogr. k. 107-115, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20413

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: Long-term group psychotherapy of schizophrenia in the private practice setting: description of two year's experience.
  Autorzy: Kokoszka Andrzej
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (1) s.63-78, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Analysis of literature indicated that tong-term outpatient supportive psychotherapy of schizophrenia in the private practice setting is a neglected topic. The general rules of psychotherapy of schizophrenia are briefly summmarised. The theoretical presumptions of the developed metod of 90-minute, monthly sessions, psychodynamic, supportive slow-open, long-term psychotherapy for 6-8 patients, conducted in the private practice setting are described. Analysis of the results after the first and the second year of therapy indicates that an elaborated method may be useful and valuable. However, further observations and studies are needed.


  8/8

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: