Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOJS
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne w pierwotnym inwazyjnym raku pochwy.
Tytuł angielski: Prognostic factors in the primary invasive vaginal carcinoma.
Autorzy: Kojs Zbigniew, Urbański Krzysztof, Fabisiak Wiesław, Reinfuss Marian
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.163-166, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1965-1988 w Oddziale Krakowskim Centrum Onkologii leczono pierwszorazowo napromienianiem 125 kobiet chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy. 5 lat bez objawów nowotworu przeżyło 53 tzn, 42,4 proc. pacjentek. W oparciu o analizę wielocechową metodą regresji Coxa wykazano, że niezależnymi czynnikami prognostycznymi w badanej grupie chorych były: wiek pacjentek, stopień zróżnicowania raka oraz zaawansowanie procesu nowotworowego wg FIGO.

  Streszczenie angielskie: In the period 1965-1988, 125 women with primary invasive vaginal carcinoma were treated with radiotherapy. 53 (42,4 p.c.) survived 5-year without evidence of disease. In the Cox multivariate analysis three variables were independently related to survival: age of the patients, grade of differentiation of tumor and the clinical stage of illness.


  2/5

  Tytuł oryginału: Przypadek mnogich nowotworów złośliwych.
  Tytuł angielski: A case of multiple malignancies.
  Autorzy: Kojs Zbigniew, Klimek Małgorzata, Mituś Jerzy, Reinfuss Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.543-545, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono chorą u której wystąpiły cztery nowotwory złośliwe: synchronicznie rak sromu i rak krtani oraz metachronicznie rak sutka i rak płuca.

  Streszczenie angielskie: A case of fourfold cancer: of the vulva and larynx diagnosed synchronously and the breast and lung diagnosed metachronously is presented.


  3/5

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna podstawowych wskaźników hematologicznych u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Predictive value of fundamental hematologic factors in ovarian cancer patients.
  Autorzy: Rychlik Urszula, Pudełek Jacek, Kojs Zbigniew, Tarapacz Jadwiga, Kulpa Jan
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.175-184, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Anemia jest objawem spotykanym u znacznego odsetka chorych na nowotwory, w tym raka jajnika. Badania wartości prognostycznej stężenia hemoglobiny, liczby erytrocytów, wartości hematokrytu i średniej objętości krwinki czerwonej przeprowadzono w wyselekcjonowanej grupie 98 chorych na raka janika przed i w trakcie chemioterapii, u których nie dokonywano transfuzji krwi ani nie prowadzono leczenia uzupełniającego erytropoetyną. Dla scharakteryzowania dynamiki zmian poziomu tych wskaźników hematologicznych wyliczano współczynniki jako stosunek poziomu danego wskaźnika przed 6 cyklem chemioterapii do poziomu z okresu przed leczeniem. Stwierdzono, że u chorych na raka jajnika do niezależnych czynników prognostycznych oprócz stadium zaawansowanai choroby należą stężenie hemoglobiny oraz współczynniki Hg6/Hb1 oraz MCV6/MCV1.

  Streszczenie angielskie: Anemia is a symptom observed in significant percent of patients with cancer, including ovarian cancer. The evaluation of prognostic value of hemoglobin concentration, eyrthrocyte counts, hematocrit and mean corpuscular volume was performed in patients with ovarian cancer before and during chemotherapy (without of blood transfusion or erythropoietin treatment). For characterization of the level changes dynamic of these hematologic factors were calculated indexes as ratio of level before 6 chemotherapy cycle to pretreatment level. There was found that in ovarian cancer besides stage of disease the hemoglobin concentration before chemotherapy as well as Hb6/Hb1 and MCV6/MCV1 indexes are independent prognostic factors.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna zmian stężenia CA 125 przed i po chemioterapii I rzutu u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Predictive value of Ca 125 concentration changes before and during first-line chemotherapy in ovarian cancer patients.
  Autorzy: Rychlik Urszula, Kulpa Jan, Urbański Krzysztof, Tarapacz Jadwiga, Kojs Zbigniew, Wójcik Ewa
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.283-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia CA 125 przeprowadzono u 71 chorych na raka jajnika przed i w trakcie chemioterapii I rzutu. U każdej chorej dla oceny dynamiki zmian markera wyliczono współczynnik będący stosunkiem stężenia CA 125 po 6 cyklach chemioterapii do stężenia z okresu przed rozpoczęciem leczenia. Nie stwierdzono istotnych różnic w wyjściowym poziomie markera, jego stężeniu po 6 cyklach chemioterapii oraz w wartościach wyliczonego współczynnika CA 125 6/CA 125 0 w zależności od wieku chorych i przeżycia 2-letniego. W grupie chorych bardziej zaawansowanych (III i IV wg FIGO) stwierdzono istotnie wyższe stężenia CA 125 przed chemioterapią oraz wartości współczynnika w porównaniu do chorych we wczesnych stadiach zaawansowania. Istotnie wyższe stężenia wyjściowe markera miały chore, u których nie uzyskano całkowitej remisji w wyniku leczenia I rzutu. Analiza jednoczynnikowa wykazała, że długość przeżycia całkowitego chorych pozostaje w istotnej zależności nie tylko względem parametrów klinicznych, ale również stężenia CA 125 z okresu przed i po 6 cyklach chemioterapii oraz poziomu współczynnika opisującego dynamikę zmian markera w trakcie leczenia. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że do niezależnych czynników prognostycznych u chorych na raka jajnika, można zaliczyć oprócz stadium zaawansowania klinicznego również wyjściowe stężenie CA 125, a także układ: stężenie CA 125 przed i po 6 cyklach chemioterapii.

  Streszczenie angielskie: CA 125 determinations were performed in a group of 71 patients with ovarian carcinoma before and during first-line chemotherapy. For evaluation of dynamics of CA 125 concentration changes for each patient was calculated as ratio of marker level after 6 course of chemotherapy to pretreatment concentration. There was a lack of significant differences in marker concentrations before treatment as well as after 6 courses of therapy and in values of calculated index CA 125 6/CA 125 0 in relation to age and survival of 2 years. In the group of advanced patients significantly higher level of CA 125 before chemotherapy and value of calculated index was found that in patients with early tages. Patients without remission after first-line chemotherapy had also significantly higher pretreatment level of marker. Univariate analysis confirmed that the total survival of patients was not only in relation to clinical parameters but also dependent on CA 125 level before and after chemotherapy, and index describing dynamics of marker level changes during treatment. Multivariate analysis revealed that independent prognostic factors in ovarian cancer patients are not only stage of disease but also pretreatment marker level and the complex of CA 125 concentrations before and after chemotherapy.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena tolerancji i skuteczności równoczasowej radioterapii i chemioterapii cisplatyną u chorych na raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Preliminary assessment of the tolerance and efficacy of chemoradiation with cisplatin in patients with cervical cancer.
  Autorzy: Klimek Małgorzata, Urbański Krzysztof, Kojs Zbigniew, Karolewski Kazimierz, Jakubowicz Jerzy, Pudełek Jacek
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (1) s.17-19, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Liczne badania ostatnich lat wskazują na to, że skojarzenie leczenia napromienianiem i chemioterapią zwiększa odsetek 3-letnich przeżyć chorych na raka szyjki macicy. Zastosowanie tych dwóch metod leczenia powoduje wzrost częstości występowania leukopenii i trombocytopenii, co może utrudniać przeprowdazenie zaplanowanego leczenia. W przedstawionej pracy oceniono tolerancję i skuteczność radiochemioterapii z udziałem cisplatyny podawanej raz w tygodniu w grupie 24 chorych na raka szyjki macicy. Uwzględniono rolę leczenia wspomagającego. 19 chorych (79,2 proc.) otrzymało zaplanowane leczenie. U 10 chorych (41,7 proc.) wystąpiła leukopenia stopnia drugiego lub trzeciego, u czterech chorych (16,7 proc.) anemia. Zaburzenia te, dzięki podaniu czynników wzrostu (10 chorych) i przetoczeniu krwi (2 chore) nie wpłynęło na przebieg radiochemioterapii. Wczesne reakcje popromienne o lekkim przebiego wystąpiły ogółem u 12 chorych. U 14 chorych (58,3 proc.) uzyskano całkowitą regresję, siedem z nich żyje rok bez objawów nowotworu. Średni czas obserwacji wynosił 8 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: Recently, a lot of studies have shown that chemoradiation improve 3 years survival in patients with cervical cancer. The combination of radiotherapy and chemotherapy increase the frequency of leucopenia and trombocytopenia and make planned treatment difficult. The tolerance and efficacy of chemoradiation with cisplatin given once a week and with supportive treatment in the group of 24 patients with cervical cancer has been assessed. 19 patients (79.2 p.c.) received planned treatment. Ten patients (41.7 p.c.) had grade 2 or leucopenia, and four patients (16.7 p.c.) had anemia. They received growth factors (10 patients) and blood transfusion (2 patients). Early, mild postirradiation reaction occurred in 12 patients. Thanks to supportive treatment tolerance of chemoradiation was good. Complete remission occurred in 14 patients (58.3 p.c.), out of them seven live one year without signs of cancer. Median follow-up was 8 months.

  stosując format: