Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOHUT
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Accuracy of linear endoscopic ultrasonography in the evaluation of patients with suspected common bile duct stones.
Autorzy: Kohut M., Nowakowska-Duława E., Marek T., Kaczor R., Nowak A.
Źródło: Endoscopy 2002: 34 (4) s.299-303, tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 305,439

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and study aims: Endoscopic ultrasonography (EUS) with radial scanning is an efficient diagnostic tool where there is suspicion of common bile duct (CBD) stones. Little is known about the use of linear EUS in this condition. The aim of this study was to evaluate the diagnostic efficiency of linear EUS in a large group of patients suspected to have bile duct stones, using endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with endoscopic sphincterotomy and exploration of the CBD using a Dormia basket, or surgical choledochotomy with choledochoscopy, as diagnostic "gold standards". Patients and methods: 134 patients with clinical suspecion of CBD stones were included in the study and prospectively evaluated, using EUS, and ERCP with endoscopic sphincteroctomy (127 patients), or choledochotomy with choledochoscopy where ERCP was unsuccessful (seven patients). EUS was done before ERCP using an echo endoscope (Pentax FG 32 UA; 5 - 7.5 MHz) and Hitachi EUB 405 ultrasound machine. ERCP was done using the TFJ 100 or TJ 20 Olympus duodenoscope. ERCP was carried out within a mean of 2 days after EUS. The longest time between EUS and ERCP was 3 days. The examiners were binded to the results of the other method used. Results: CBD stones were found in 91 (68 p.c.) patients at ERCP with ES or at surgery. The correct diagnosis was established by EUS in 85 patients. The remaining 43 patients without CBD stones were correctly diagnosed in 41 cases by means of EUS, giving an accuracy of 94 p.c., specificity of 93 p.c., a positive predictive value of 98 p.c., a negative predictive value of 87 p.c., and a Youden's index of 98 p.c....


  2/4

  Tytuł oryginału: Czy można poprawić wyniki leczenia raka jelita grubego?
  Autorzy: Kohut Maciej, Nowak Andrzej
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.58-63, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Holterowska ocena zaburzeń rytmu serca u wcześniaków w pierwszej dobie życia.
  Tytuł angielski: The analysis of the cardiac arrhythmias in premature infants throughout the first day of life.
  Autorzy: Kohut Joanna, Durmała Jacek, Rokicki Władysław, Gołba Ewa, Goc Barbara, Petelenz Jolanta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.535-541, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie metodą Holtera występwania zaburzeń rytmu serca, w pierwszej dobie życia, u wcześniaków w zadowalającym stanie klinicznym. Oceniano także wpływ czynników charakteryzujących matkę (liczba uprzednich porodów, sposobów porodu, stosowanie leków podtrzymujacych ciążę) oraz wcześniaka (płeć, wiek płodowy, masa urodzeniowa, stan po urodzeniu) na rytm serca. Badaniem objęto 62 wcześniaków. Nagrania holterowskie przeprowadzano za pomocą systemu cyfrowego Silicon Beat 2000 firmy Medea (v 3,2)(PL), analizując zapis w czasie rzeczywistym w dwu kanałach. Zaburzenia rytmu serca stwierdzono u 38 badanych. Miały one łagodny i przejściowy charakter. Głównie były to skurcze dodatkowe pochodzenia nadkomorowego. Analizując wpływ czynników ze strony matki i dziecka stwierdzono, że u wcześniaków urodzonych siłami natury, a także u dzieci z niską oceną stanu ogólnego w skali Apgar, zaburzenia rytmu serca pod postacią skurczów dodatkowych nadkomorowych były znamiennie częstsze. U wcześniaków młodszych ( 30 Hbd) oraz z niższą masą urodzeniową ( 2000 g) obserwowano znamiennie częstsze występowanie tachykardii zatokowej.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wydolność fizyczna dzieci po operacji ubytku przegrody miedzykomorowej serca.
  Tytuł angielski: Physical fitness of children after operation of ventricular septal defect of the heart.
  Autorzy: Durmała Jacek, Rokicki Władysław, Kohut Joanna, Pilis Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.984-986, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wydolność wysiłkową 26 dzieci w wieku 8 - 12 lat, w okresie 4 - 7 lat po zabiegu chirurgicznej korekcji ubytku przegrody międzykomorwej (VSD). Wyniki porównano z uzyskanymi w 23 osobowej grupie kontrolnej zdrowych rówieśników. U dzieci tych, w trakcie progresywnego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej, rejestrowano w sposób ciągły metodą bezpośrednią, wartości wymiany gazowej (minutowy pobór tlenu, minutowe wydalanie dwutlenku węgla, minutową wentylację). W analizie wydolności oparto się na następujących wartościach: całkowitym czasie trwania wysiłku, maksymalnej częstości rytmu serca, maksymalnej mocy, maksymalnym tętnie tlenowym, współczynniku restytucji tętna, maksymalnym minutowym pobieraniu tlenu oraz wentylacyjnym progu beztlenowym (VAT) wyznaczanym indywidualnie za pomocą metody V-slope. Porównując obie grupy zaobserwowano istotne statystycznie różnice wartości VAT. Świadczy to o niższej wdolności fizycznej grupy dzieci po kardiochirurgicznym zamknieciu VSD.

  Streszczenie angielskie: Physical fitness of 26 children aged 8 - 12 years, being 4 - 7 years after cardiosurgical correction of ventricular septal defect of the heart (VSD) was studied. The resutls were compared with the ones obtained in 23 healthy children of the same range of age. There were continuously registered in these children the gas exchange values with direct method using progressive exercise test. There were studied minute oxygen uptake, minute carbon dioxide production as well as minute ventilation. In the analysis of physical fitness the following parameters were used: total time of effort, maximal heart rate, maximal power, maximal oxygen pulse, restitution pulse ratio, maximal minute oxygen consumption and ventilatory anaerobic threshold (VAT) determinated individually by V-slope method. Comparing both groups of children the statisically significant differences of the VAT values were observed. This evidences the lower physical fitness of children after cardiosurgical correction of VSD.

  stosując format: