Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCZOROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Współczesne tendencje w przeddyplomowym kształceniu stomatologów.
Tytuł angielski: Recent trends in undergraduate dental training.
Autorzy: Przystanowicz Aleksander, Koczorowski Ryszard
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.9-13, bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Niektóre aspekty rehabilitacji protetycznej pacjentów po resekcji szczęk - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Selected aspects of prosthodontic treatment of patients after maxillectomy - literature review.
  Autorzy: Janknegt Ewa, Koczorowski Ryszard, Lewandowski Leszek
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.37-44, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Materiały cyrkonowe jako alternatywa w protetyce stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Zirconia materials as an alternative in dental prosthetics.
  Autorzy: Koczorowski Ryszard, Linkowska-Świdzińska Kamila
  Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.77-83, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 715,032

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Ceramiczne pręty kanałowe Cosmopost w rekonstrukcji protetycznej.
  Tytuł angielski: Cosmopost - ceramic endodontic posts in prosthetic reconstruction.
  Autorzy: Koczorowski Ryszard, Koczorowski Maciej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.108-112, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z uwagi na określone niedoskonałości indywidualnych i standardowych metalowych wkładów koronowo-korzeniowych (korozja, przebarwienia tkanek miękkich i bezmetalowych koron protetycznych), oraz większe zainteresowanie wowołują uzupełnienia wykonane na bazie materiałów ceramicznych. W pracy przedstawiono przypadki rekonstrukcji protetycznej zębów przy użyciu ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych w oparciu o kanałowe pręty Cosmopost. Wykonane z dwutlenku cyrkonu (ZrO2) standardowe pręty kanałowe o dwóch rozmiarach (o średnicy 1,4 i 1,7 mm) stanowić mogą wzmacniającą strukturę zębów leczonych endodontycznie i rekonstruowanych następnie za pomocą materiałów kompozytowych lub też być bazą dla wykonywanych w zębach przednich lub bocznych ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych. Omówiono wskazania i przeciwskazania do stosowania tych prętów oraz przedstawiono etapy klinicznego stosowania systemu Cosmopost.

  Streszczenie angielskie: Due to the shortcomings individual and standard metal inlays (corrosion, discoloration soft of tissues and all-ceramics crowns) ceramic restorations are attracting precititioners attention. The paper presents a case study of prosthetic restorations using ceramic inlays based on Cosmopost endodontic posts. Standard endodontic posts made from zirconium dioxide with diameters of 1.4 and 1.7 mm can be a supporting structure using composite filling. They also can be used for ceramic inlays in anterior and posterior teeth. Indications and contraindications regarding application of these posts are discussed and clinical procedures for the Cosmopost system are described.


  5/6

  Tytuł oryginału: Przydatność mikroobrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego w stomatologii.
  Tytuł angielski: The application of magnetic resonance microimaging in dentistry.
  Autorzy: Koczorowski Ryszard, Tritt-Goc Jadwiga
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.25-29, il., bibliogr. [8] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie rezonansu magnetycznego do medycyny wykazało znaczącą wartość tej techniki również dla stomatologii. Celem tego opracowania była ocena zębów naturalnych za pomocą mikroobrazowania rezonansem magnetycznym (MRM). Badaniom in vitro poddano zęby wykazujące patologiczne lub atypowe zmiany dotyczące zmineralizowanych tkanek. Obrazy tomograficzne zębów uzyskano za pomocą spektrometru NMR Avance 300 firmy Bruker w polu magnetycznym 7 tesli, co odpowiada częstości rezonansu protonów 300 MHz. Trójwymiarowe obrazy zębów uzyskano stosując sekwencję echa spoinowego. Wybrane warstwy (grubości 234 ćm) pozwalają analizować przebieg i intensywność zmineralizowanych tkanek zębowych oraz miejsca zajmowane przez tkanki niezmineralizowane.


  6/6

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii (GCI) jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków.
  Tytuł angielski: Clinical value of the Glycemic Control Index (GCI) as a method of metabolic control evaluation in diabetic pregnant women and its relation to newborns.
  Autorzy: Kaźmierczak Jolanta, Szymański Wiesław, Korbal Piotr, Koczorowski Bogusław, Ruprecht Zofia, Graczykowska-Koczorowska Alicja, Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Podciechowska4 Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.212-216, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem leczenia cukrzycy w ciąży jest pełna normalizacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej warunkująca prawidłowy przebieg ciąży i minimalizowanie powikłań u matki i dziecka. Niezbędne stało się systematyczne ocenianie skuteczności prowadzonej terapii, a dla pełniejszego odzwierciedlenia stanu metabolicznego uważa się za najkorzystniejsze stosowanie jednocześnie kilku wskaźników. W Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy stworzono jeden syntetyczny - wskaźnik ogólny wyrównania glikemii (glycerinic control index) - GCI. Celem naszej pracy była ocena przydatności klinicznej wyznaczania stopnia wyrównania cukrzycy u ciężarnych przy pomocy wskaźnika GCI w odniesieniu do stanu klinicznego noworodków. Przeanalizowano dane 224 chorujących na cukrzycę ciężarnych, które w latach 1992 - 1996 były objęte opieką Ośrodka Intensywnej Opieki Diabetologiczno-Położniczej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Klinicznej AM w Bydgoszczy.Przeanalizowano częstość występowania wybranych powikłań okresu noworodkowego: wcześniactwa, zaburzeń oddychania i hipoglikemii z uwzględnieniem typu cukrzycy u matek (cukrzyca przed ciążą - PGDM lub cukrzyca ciężarnych - GDM) oraz wyrównania stanu metabolicznego ocenionego wg wskaźnika GCI w chwili objęcia opieką Ośrodka, w posczególnych trymestrach ciąży i dla okresu całej ciąży. Gorszy stan kontroli metabolicznej u ciężarnych, niezależnie od typu cukrzycy, miał wpływ na wystąpienie wcześniactwa. Zaburzenia oddychania u noworodków znamiennie częściej wiązały się z dostateczną i złą kontrolą metaboliczną w grupie kobiet z GDM. Częstość hipoglikemii u noworodków urodzonych w grupie matek z PGDM...

  stosując format: