Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCHANOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena sprawności fizycznej 11-12 letnich chłopców uprawiających skok o tyczce.
Autorzy: Klimczyk Mariusz, Kochanowicz Kazimierz
Źródło: Rocz. Nauk. AWF Gdańsk 2002: 11 s.91-97, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 727,748

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ metyloprednizolonu na funkcje emocjonalne u chorych na stwardnienie rozsiane.
  Tytuł angielski: Effect of methylprednisolone on emotional functioning of patients with multiple sclerosis.
  Autorzy: Kułakowska Alina, Drozdowski Wiesław, Halicka Dorota, Kochanowicz Jan, Braszko Jan J.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.200-203, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wpływ wysokich dawek metyloprednizolonu (MP) podawanych w postaci wlewów dożylnych (MP; 1g/24 h, przez 5 dni) na funkcje emocjonalne chorych na stwardnienie rozsiane (SM) podczas klinicznego rzutu choroby. Zbadano 32 chorych na SM z chorobą przebiegającą w postaci rzutów i remisji. Średni wiek chorych wynosił 39,4 (20-56) lat, średni czas trwania choroby 6,6 (0,8-28) lat, a średnia punktacja w skali EDSS (Expanded disability status scale): 4,1 (2-6,5) pkt. Chorych na SM poddano dwukrotnie badaniu psychologicznemu (bezpośrednio po leczeniu MP i po upływie 6 miesięcy) z zastosowaniem: Skali depresji Hamilttona (SDH) i Kwestionariusza objawów psychologicznych (HSCL) (Hopkins symptom check list). Trzydziestu dwóch chorych z grupy kontrolnej (śr. wieku 37,2 roku) z objawami rwy kulszowej, nie leczonych kortkosteroidami, poddano takiej samej procedurze. Na podstawie wyników osiągniętych w testach oceniających uczenie się (Niewerbalny test uczenia się i Test słuchowo-werbalnego uczenia się Rey'a), wykonanych w chwili hospitalizacji, chorych na SM podzielono na 2 podgrupy: nSM - chorzy z zachowaną zdolnością uczenia się (20 chorych) i uSM - chorzy z upośledzoną zdolnością uczenia się (12 chorych). Bezpośrednio po leczeniu MP chorzy na SM (cała grupa) uzyskali znamiennie wyższą punktację w SDH i dwóch podskalach HSCL: depresja z zahamowaniem i lęk fobiczny. Chorzy z podgrupy nSM nie różnili się istotnie pod względem funkcjonowania emocjonalnego od grupy kontrolnej, natomiast chorzy z podgrupy uSM w porównaniu z chorymi z grupy kontrolnej i nSM wykazywali w badaniu wstępnym znamiennie wyższe nasilenie...


  3/3

  Tytuł oryginału: Detekcja i rekonstrukcja obrazu w PET.
  Tytuł angielski: Technical aspects of positron emission topmography (PET).
  Autorzy: Kochanowicz Elżbieta, Kulka Jan
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (31) s.123-132, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Pierwsze warsztaty PET Warszawa 16.01. 2002
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tomografia emisji pozytonów (TET) jako nowe narzędzie diagnostyczne znajduje powszechne uznanie. Problemy techniczne związane z generacją obrazu 3D powstajacego w wyniku rejestracji fotonu anihilacyjnych są przedmiotem tej pracy. Jakkolwiek dominującym farmaceutykiem stosowanym w tej diagnostyce jest 18F-FDG to opisane tory detekcji dotyczą wszystkich emiterów á+. Przedstawiono współczesne kierunki poszukiwań optymalnego detektora zarówno scyntylacyjnego jak i półprzewodnikowego. Kryteria narzucone układom detekcji poprzez krótki czas koincydencji pozwoliły na 10-krotne zwiększenie częstości zliczeń eliminacji przegród kolimacyjnych, dając jednocześnie możliwość rejestracji koincydencji w torach nie współosiowych, co znacznie poprawiło czułość badania. Duża częstość zliczeń prowadzi do wzrostu koincydencji przypadkowych ale przy zastosowaniu techniki projekcji wstecznej nadmiar danych pomiarowych służy eliminacji koincydencji fałszywych z obrazu, co w efekcie prowadzi do wzrostu jego rozdzielczości. Uzyskany obraz funkcjonalny o rozdzielczości ok. 3 mm można nakładać na wysokorozdzielczy obraz anatomiczny uzyskane z MR lub CT.

  Streszczenie angielskie: Positron Emission Tomography (PET), as a new diagnostic tool, is commonly used and accepted. Some technical problems arising with the 3D presentation of data of the annihilation photons is the subject of this paper. Despite frequently used 18F-FDG as radiopharmaceutical, the main criteria of detection are the same for other á+ emitters. The actual trends in the search of optimal detectors among scintillator crystals or in heavy semiconductors have been presented. The expected criteria for better detection refer to a very short coincidence time, which allows an increase in the countaining frequency. Additional coincidences in events, in non-coaxial line of response were registered due to the elimination of the septa collimators. Thanks to this, an increase in sensitivity of detection is achieved. High counting frequency makes an increase a stochastic coincidence. Back projection and the redundancy of registered data are used ro cut off false coincidence events and make the resolution still better. The obtained functional image wioth rsolution about 3 mm can be fused with high-resolution anatomic image created by NMR or CT.

  stosując format: