Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOCEMBA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Sposób ukończenia ciąży powikłanej wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych i ocena stanu noworodków w odniesieniu do stopnia ciężkości cholestazy.
Tytuł angielski: The way of termination an intrahepatic cholestasis (ICP) comlicated pregnancy and the assessment of the clinical status of the newborn in corresponance to an intensification of ICP.
Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Sobantka Stanisław, Zięba Krzysztof, Gadzinowski Janusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.521-525, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/12

  Tytuł oryginału: Mała masa urodzeniowa, umieralność okołoporodowa noworodków i porody przedwczesne w Szpitalu Rejonowym w Brzezinach w latach 1987-96.
  Tytuł angielski: Low birth weight, death rate around birth and preterm delivery in the years 1987-1996 in the Regional Hospital in Brzeziny.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Jasiński Andrzej, Oszukowski Przemysław, Wieczorek Marek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.533-537, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/12

  Tytuł oryginału: Zaburzenia okresu adaptacyjnego noworodków matek z ciążą powikłaną cholestazą.
  Tytuł angielski: Disturbances of neonatal course of neonates of mother's with idiopathic cholestasis of pregnancy (ICP).
  Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Kasprzak Elżbieta, Prochowska Anna, Sobantka Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.160-165, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/12

  Tytuł oryginału: Ocena intensywności opieki przedporodowej w rejonie Brzezin w latach 1987-98.
  Tytuł angielski: Assessment of intensity of antenatal medical care in the region of Brzeziny during the period 1987-98.
  Autorzy: Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.110-115, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedporodowa opieka medyczna nad kobietą ciężarną jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na przebieg ciąży i porodu. Celem pracy była ocena medycznej opieki nad kobietami ciężarnymi w rejonie Brzezin w latach 1987-98. Badaniami objętych było 7307 kobiet cieżarnych, które urodziły w Szpitalu Rejonowym w Brzezinach. Kobiety nieobjęte opieką przedporodową stanowiły 3,4 proc., mające mniej niż 4 wizyty 15,8 p.c., mające od 4 do 7 wizyt 57 p.c. i mające 8 lub więcej wizyt 23,8 p.c. ogółu ciężarnych. Wcześnie opiekę przedporodową rozpoczęło 52,2 proc. kobiet ciężarnych. Na przestrzeni lat 1987-98 medyczna opieka przedporodowa ulegała systematycznej poprawie. Nastąpił wzrost odsetka kobiet wcześnie rozpoczynających opiekę przedporodową i korzystających z niej właściwie. Ryzyko późno rozpoczętej i nieodpowiedniej opieki przedporodowej najczęściej występowało wśród kobiet przed 20 i po 34 roku życia, niezamężnych, będących w 4 lub kolejnej ciąży oraz mających wykształcenie podstawowe i zawodowe.

  Streszczenie angielskie: Antenatal medical care is one of the most important factors bearing an influence on the course of pregnancy and labour. The study group comprised 7307 pregnant patients who delivered in the regional Hospital in Brzeziny. The women not taking advantage of antenatal care constituted 3.4 p.c. of all pregnant patients, those who had visited the gynaecological outpatient department less than 4 times during the pregnancy - 15.4 p.c., and those who had 4 to 7 visits - 57 p.c., and 8 visits or more - 23,8 p.c. In 52.2 p.c. of cases antenatal care started early. During the period 1987-1998 antenatal medical care systematically improved. The number of women seeking the doctor's advice early i their pregnancy and complying with the check-up shedules to at least satisfactory degree increased. The risk of late or insufficient compliance with antenatal care requirements was higher among the patients below 20 and over 34, singles, those with the fourth or subsequent pregnancy, and those who had competed elementary or vocational education.


  5/12

  Tytuł oryginału: Wprowadzenie do geriatrii.
  Autorzy: Grodzicki Tomasz, Kocemba Józef
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.61-62
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/12

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne u osób w wieku podeszłym - opis przypadków.
  Autorzy: Skalska Anna, Fedyk-Łukasik Małgorzata, Kocemba Józef
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.63-67, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/12

  Tytuł oryginału: Odma opłucnowa samoistna jako powikłanie zespołu aspiracji smółki - prezentacja przypadków.
  Tytuł angielski: Meconium aspiration syndrom as the cause of spontaneous pneumothorax of the newborn.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.94-96, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Odma opłucnowa u noworodków występuje dość rzdko. Rozmiary odmy i nasilenie objawów klinicznych mogą być różnego stopnia. W pracy przedstawiono przypadki odmy opłucnowej samoistnej, które wystąpiły u noworodków z zespołem aspiracji smółki o łagodnym przebiegu. W obrazie klinicznym obserowano zaburzenia oddychania pod postacią tachypnoe, którym towarzyszyła sinica, osłuchowo osłabienie szmeru pęcherzykowego, przy utrzymujących sie w granicach normy parametrach gazometrycznych. W obrazie radiologicznym stwierdzono płaszcz odmowy wokół płuca, z przemieszczeniem śródpiersia w stronę przeciwną, oraz zmiany niedodmowo-zapalne. W obu przypadkach noworodki otrzymały antybiotykoterapię i tlenoterapię bierną, nie wymagały natomiast leczenia poprzez wsparcie oddechu.

  Streszczenie angielskie: Spontaneous pneumothorax occurs seldom in the newborn. Its size and intensification of clinical symptoms may be different. This work presents cases of spontaneous pneumothorax, which occurred in the newborn with aspiration of mild course medonium. In the clinical picture one can see dyspnea in the from of tachypnea followed by cyanosis and auscultatory weakness of vesicular murmur with gasometric parameters within normal range. In the X-ray picture one can notice emphysema's pallium round the lung with dislocation of mediastinum in the opposite direction and atelectatic inflammatory changes. In both cases the newborn were treated with antibiotics and passive oxygen therapy but they did not need and support of respiration.


  8/12

  Tytuł oryginału: Wpływ wieku na biomechaniczne parametry dopplerowskiego sygnału przepływu krwi w tętnicach szyjnych.
  Tytuł angielski: The influence of age on biomechanical parameters of doppler blood flow signal in carotid arteries.
  Autorzy: Pelc Andrzej, Kocemba Józef
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.123-130, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Prześledzono dopplerowskie paramtery przepływu krwi w naczyniach szyjnych we warunkach spoczynkowych oraz po 1-minutowej hiperwentlacji w grupach starszych (65,9 ń 12,3 lat) i młodszych (26,9 ń 4,4 lat) mężczyzn. Czynnikami wykluczającymi z badania były: zwężenia naczyń, hemodynamiczne istotne zaburzenia rytmu serca, ciśnienie tętnicze krwi większe niż 160/90 mm Hg, wady zastawkowe i objawy niewydolności serca. Materiał i metody: Stosując badanie USG oraz impulsową metodę dopplerwoską, prześledzono parametry przepływu krwi w tętnicach szyjnych: prędkość maksymalną podczas skurczu (Vmax), prędkość średnią podczas całego cyklu serca (Vmean), współczynnik pulsacji (PI), współczynnik oporności (RI), czas narastania prędkości (Tn), czas obniżania się prędkości (Tp), przyspieszenie narastania prędkości (An) oraz zwalniania prędkości (Ap), a także morfologię i amplitudę fali odbitej. Wyniki: Pomiędzy badanymi grupami nie stwierdzono różnic w parametrach spoczynkowych z wyjątkiem współczynnika (RI) znamiennie wyższego dla tętnicy szyjnej wewnętrznej u osób starszych, u których zaobserwowano również większe rozproszenie parametrów. Po 1-minutowej hiperwentylacji w obu grupach w tętnicy szyjnej wewnętrznej zanotowano istotny spadek Vmean i Vmax oraz wzrost PI i RI, a w tętnicy szyjnej zewnętrznej - znamienny wzrost Vmax PI, RI i An oraz zmniejszenia Tn. Reakcja na hiperwentylację była większa w grupie osób młodszych. Wykazano, że w zakresie Vmax tętnice szyjne - ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The doppler parameters of blood flow in carotid arteries on rest and after one minute hyperventilation in groups of old males (6.9 ń 12.3 year-old) and young males (26.9 ń 4.4 year-old) were examined. The factors excluding from the examination were the following: stenosis, cardiac arrhythmias haemodynamically significant, blood pressure higher than 160/90 mm Hg, cardiac defects and evident cardiac insufficiency. Material and methods: By means of ultrasonography adn the Doppler impulse method a number of parameters of blood flow in carotid arteries were examined: maximal systolic velocity (Vmax), average velocity during single heart evolution (Vmean), pulsatility index (PI), resistance index (RI), time of velocity increase up to Vmax (Tn), time of velocity decrease (Tp), acceleration of velocity increase (An), deceleration of velocity decrease (An) and the amplitude and morphology of the reflected wave. Results: The dispersion of parameters was significantly higher in the group of old males. Apart from the resistance index (RI) no differences in the resting parameters between the two groups were detectd. The resistance index was significantly higher for the internal carotid artery in old males. After one minute hyperventilation in both groups significant decrease of Vmean and dVmax and increase of PI and RI in the internal carotid artery were observed. In the external carotid artery significant increase of Vmax PI, RI and An and decrease of Tn were ...


  9/12

  Tytuł oryginału: Przydatność metody Delphi do opracowania wytycznych postępowania medycznego w nadciśnieniu tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Tomasik Tomasz, Kocemba Józef (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 74 k., [51] k. tabl. : tab., bibliogr. 175 poz., streszcz. maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20103

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego w okresie starości.
  Autorzy: Kocemba Józef, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.4, 6-8, 10, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/12

  Tytuł oryginału: Wrodzona obustronna niedrożność przewodów nosowo-łzowych, powikłana zapaleniem worka łzowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Congenital bilateral nasolacrimal duct obstruction complicated by dacryocystitis.
  Autorzy: Krukiewicz-Ruta Izabela, Kocemba Wojciech, Oszukowski Przemysław
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.83-84, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wrodzona niedrożność przewodu nosowo-łzowego jest schorzeniem spowodawanym brakiem pęknięcia błony zamykającej ujście przewodu nosowo-łzowego. Stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń w narządzie wzroku okresu noworodkowego, występujące w około 5-6 proc. przypadków. Objawy zazwyczaj pojawiają się pomiędzy 2 a 4 tygodniem życia noworodka pod postacią obrzęku i zaczerwienienia oraz obecności w wokru spojówkoym ropnej wydzieliny. Przy dołączającym się zapaleniu woreczka łzowego stwierdzać można jego rozdęcie z niebiesko prześwitującym zabarwieniem. W przypadku przez nas opisywanym objawy obustronnej niedrożności przewodów nosowo-łzowych powikłanej zapaleniem woreczka łżowego stwierdziliśmy już bezpośrednio po urodzeniu, a sondowanie dróg łzowych okazało siękonieczną metodą leczenia już we wczesnym okresie życia noworodka.

  Streszczenie angielskie: Congenital obstruction of nasolacrimal duct is caused by the membrane, which closes the outlet ofnasolacrimal duct. It is one of the most serious disturbances in teh organ of sight in newborn period and is observed in about 5-6 p.c. of newboms. The symptoms usually occur between the 2nd and 4th week of life. The authors present a case of congenital bilateral obstruction ofnasolacrimal duct. Sounding of lacrimal ducts was the method of choice in treatment.


  12/12

  Tytuł oryginału: Optymalny model leczenia szpitalnego pacjentów w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Optimal model of treatment of elderly patients.
  Autorzy: Kocemba Józef, Życzkowska Jolanta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.4-6, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie angielskie: The advanced and increasing age of the Polish population (16.2 p.c. of people over 60 years old), its high chronic morbidity (meaning 3.8 illneses per geriatric patient) as well as non-medical conditions (the need for economizing on health care) contribute to the necessity of organizing appropriate hosptial geriatric care. Geriatric wards for patietns with acute or exacerbated chronic diseases, in elderly (over 60 or 75 eyars old) and handicapped people should be an integral part of any hospital. They should bave special architecture (with no barriers), a highly specialized staff of physicians, nurses and people dealing with social care, rehabilitation, and diet. Strict cooperation of geriatric wards with elderly patients' environment and general practitioners, as well as other hosptial departments, palliative care units and welfare institutions is necessary.

  stosując format: