Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOBUS
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Endotelina a nadciśnienie tętnicze.
Tytuł angielski: Endothelin and essential hypertension.
Autorzy: Kobusiak-Prokopowicz Małgorzata
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.65-68, bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Śródbłonek naczyniowy odgrywa istotna rolę w funkcjonowaniu naczyń, wykazując własną aktywność metaboliczną i wydzielniczą. Endoteliny stanowią grupę peptydów o właściwościach naczyniozwężających, do której zalicza się 3 izoformy: E-1, E-2 i E-3. Wiodącą jest E-1, syntetyzowana głównie w komórkach śródbłonka i mięśniówki gładkiej ściany naczyniowej, ale również w obrębie mięśnia sercowego, nerek i ośrodkowego układu nerwowego. W pracy przedstwiono fundamentalną rolę endoteliny w utrzymywaniu podstawowego napięcia ściany naczyniowej, porównywalną jedynie z działaniem układu współczulnego i tlenku azotu, oraz omówiono jej znaczącą rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego. Zwrócono uwagę na możliwość wytwarzania leków, będących nieselektywnymi antagonistami receptorów endotelinowych, któ e wywołując rozkurcz naczyń obwodowych i obniżając ciśnienie tętnicze krwi, mogłyby znaleźć zastosowanie w terapii wielu schorzeń układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: Vascular endothelium is of importance in an arterial function haveing its own metabolic and secretory activity. Endothelins are a group of peptides with 3 isoforms: E-1, E-2 and E-3. Endothelin-1 is the main one, synthetised in endothelial cells, muscular coat of arterial wall as well as in heart, kidneys and central nervous system. The article presents the important role of endothelin in supporting the basal vascular tone, what could be compared only to influence of sympathetic nervous system and nitric oxide. The paper pays attention to participation of endothelins in the pathophysiology of essential hypertension. It calls also our attention to possibility of production of non-selective endothelin-receptors blockers, which mediate relaxation of resistance areteries and have hypotensive effect, what could be useful in many cardiological diseases.


  2/13

  Tytuł oryginału: Postępowanie zapobiegawcze i lecznicze dotyczące blizn i zniekształceń pooparzeniowych. Zasady rehabilitacji.
  Tytuł angielski: Prevention and treatment of scars and post-burn deformities.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Strużyna Jerzy
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.655-661, il., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Ocena dyspersji odstępu QT i skorygowanej dyspersji odstępu QT u chorych z ostrym zawałem serca leczonych i nieleczonych trombolitycznie.
  Tytuł angielski: QT dispersion and corrected QT interval dispersion in patients with acute myocardial infarction treated and not treated thrombolytically.
  Autorzy: Kobusiak-Prokopowicz Małgorzata, Jołda-Mydłowska Beata, Bańcarz Anna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.101-107, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Badanie dyspersji odstępu QT jest uznaną nieinwazyjną metodą oceny zagrożenia wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca. Celem pracy była ocena dyspersji odstępu QT (QTd) i skorygowanej dyspersji odstępu QT (QTdc) u chorych z ostrym zawałem serca, z uwzględnieniem jego lokalizacji, stosowanego leczenia i uzyskanego udrożnienia tętnic wieńcowych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 90 chorych (56 mężczyzn, 34 kobiet) w wieku 40 - 84 lat, leczonych na ostry zawał serca. Standardowy 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram wykonywano przy przyjęciu pacjentów do szpitala, a następny po 3 godzinach od rozpoczęcia leczenia. Do dalszej obserwacji wykorzystywano elektrokardiogramy w 2., 3., 4. i 5. dobie pobytu chorych. Chorych kwalifikowano do jednej z 6 grup. Grupę I stanowiło 16 chorych z zawałem ściany dolnej, leczonych trombolitycznie, z zyskaniem cech udrożnienia tętnicy dozawałowej. Do grupy II należało 22 chorych z zawałem ściany dolnej, leczonych trombolitycznie, bez cech udrożnienia; grupę III - 11 pacjentów z zawałem ściany dolnej, nieleczonych trombolitycznie, grupę IV - 12 osób z zawałem ściany przedniej, leczonych trombolitycznie, z uzyskaniem cech udrożnienia; grupę V - 15 chorych z zawałem ściany przedniej, leczonych trombolitycznie, bez cech udrożnienia; grupę VI - 14 chorych z zawałem ściany przedniej, nieleczonych trombolitycznie. Grupę kontrolną tworzyło 15 zdrowych osób, w wieku 27 - 64 lat. Wyniki: Wyniki badań przedstawiono w tabelach 1 i 2. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was the evaluation of the QT and corrected QT interval dispersion (QTd and QTcd) in patients with acute myocardial infarction (MI), taking into consideration its location, treatment provided and coronary reperfusion. Material and method: Investigations were performed in 90 patients treated because of MI, including 56 men and 34 women, aged 40 - 84 years. At the reception standard 12-outputs ECG was performed. Next ECG was performed after 3 hours from the start of the thrombolytic therapy. In case of patients which were not qualified for thrombolytic therapy next ECG was applied within 3 hours after reception. For further observation ECG generally provided within 2, 3, 4 and 5 day of hospitalization were used. Taking as: a location criterion of MI, the method of provided treatment and obtained reperfusion in teh infarcted area, patients were classified to teh one of 6 groups. To group I - 16 patients with inferior wall MI (IMI), treated thrombolytically with obtained reperfusion. To group II - 22 patients with IMI, treated thrombolytically without obtained reperfusion. To group III - 11 patients with AMI, treated thrombolytically without obtained reperfusion. To group VI - 14 patients with AMI, not treated thrombolytically, Control gorup consisted of 15 healthy persons, aged 27 - 64. Results: In group I QRd increased significantly during 48 hours without change QTcd. In group III QTd and QTcd diministhed significantly from the 3rd ...


  4/13

  Tytuł oryginału: Kortykotomia i dystrakcja kości twarzowo-czaszkowych.
  Tytuł angielski: Craniofacial skeleton corticotomy and distraction.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kobus-Zaleśna Katarzyna
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.933-940, il., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/13

  Tytuł oryginału: Clinical features, treatment and genetic background of Treacher Collins syndrome.
  Autorzy: Marszałek Bożena, Wójcicki Piotr, Kobus Kazimierz, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.223-233, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Treacher Collins syndrome (TCS) is an autosomal dominant disorder of craniofacial development. The major features of the disease include midface hypoplasia, micrognathia, microtia, conductive hearing loss and cleft palate. Current procedures of surgical treatment of TCS are discussed and novel findings concerning the genetic backgroung of TCS are described. The TCS locus has been mapped to chromosome 5q31.3-32. The TCOFI gene contains 26 exons and encodes a 1411 amino acid protein named treacle. In the TCOFI gene 51 mutations have been identified. Most of these mutations are insertions or deletions, which result in an introduction of a premature terminantion codon into the reading frame. Mutational spectra support the hypothesis that TCS results from haploinsufficiency of treacle.


  6/13

  Tytuł oryginału: Protokół Eurostar : polskie wyniki
  Autorzy: Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Jargiełło Tomasz, Kobusiewicz Wojciech, Żywicki Witold, Stępień Adam, Kęsik Jakub, Brakowiecki Franciszek, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.129-133, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/13

  Tytuł oryginału: The quality of life in patients treated for abdominal aortic aneurysms by classical and endovascular methods.
  Tytuł polski: Jakość życia chorych leczonych z powodu tętniaka aorty brzusznej metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Jargiełło Tomasz, Kęsik Jan Jakub, Kobusiewicz Wojciech, Żywicki Witold, Dudek Wojciech, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Brakowiecki Franciszek
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.105-112, il., tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie wyników leczenia tętniaków aorty brzusznej metodą operacyjną w trybie planowym oraz leczonych za pomocą endoprotez rozwidlonych. Ocena jakości życia przy użyciu skróconego formularza 36-punktowego SF-36 (Short Form 36-Item Health Survey) oraz ankiety specyficznej opracowanej specjalnie dla potrzeb tej pracy. Zestawienie wyników obu metod leczenia i ich porównanie. Materiał i metody. W okresie od stycznia 1998 roku do grudnia 2001 roku leczono 384 chorych z AAA. W trybie nagłym operowano 39 chorych, w trybie planowym - 301 chorych, natomiast 44 chorych leczono techniką endowaskularną za pomocą endoprotez rozwidlonych. Pacjentów poproszono o wypełnienie formularzy przed zabiegiem i 30 dni po operacji podczas wizyty kontrolnej. Pytania dotyczyły: samooceny aktualnego stanu zdrowia pacjenta, dolegliwości bólowych, kłopotów z poruszaniem się, możliwości wykonywania codziennych czynności, kłopotów ze snem, dolegliwości ze strony ran pooperacyjnych. Wynik. W grupie chorych operowanych planowo z powodu AAA na 301 przypadków wystąpiło 7 zgonów, wykonano 5 reoperacji w tym samym dniu z powodu ostrego niedokrwienia kończyny dolnej oraz 3 relaparotomię z cięcia pośrodkowego. Wszczepiono 187 protez prostych i 114 rozwidlonych. W powyższej grupie było 38 kobiet i 263 mężczyzn. W drugiej grupie założono 44 endoprotezy z dostępu chirurgicznego do tętnicy udowej w pachwinie po jednej lub obu stronach. Wszystkich 44 chorych zakwalifikowanych do założenia ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. A comparison of the results of treatment of patients with abdominal aortic aneurysms (AAA) in the planned procedure by means of operation method and treated by use of Y-grafts; an evaluation of the quality of life by the use of the Short Form 36-Item Health Survey and a specific survey conducted especially for this work; a specification of the results for both methods and a comparison of them. Material and methods. From january 1998 to december 2001, 384 patients suffering from AAA were treated. 39 of them were operated in the acute procedure, 301 in the planned one whereas 44 patients were treated by means of endovascular technique using Y-grafts. The patients were asked to fill in questionnaires before the surgical intervention and 30 days after it, during the control visit. The question from the survey concerned: patients' opinion of their actual health status, aches, troubles with moving, the ability to perform everyday activities, sleeping problems and indispositions resulting from postoperative wounds. Results. In the group of patients operated due to AAA according to the plan there were noted: 7 deaths per 301 cases, 5 reoperations because of critical leg ischaemia on the same day and 3 relaparotomies were performed due to bleeding into the abdominal cavity. All of the operations were conducted under general anaesthesia by laparotomy from the abdominal cavity. All of the operations were conducted under general anaesthesia by laparotomy from ...


  8/13

  Tytuł oryginału: Erythropoietin in patients with essential hypertension.
  Tytuł polski: Erytropoetyna w surowicy chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne.
  Autorzy: Kobusiak-Prokopowicz Małgorzata, Jołda-Mydłowska Beata
  Opracowanie edytorskie: Sznajderman Marek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.407-415, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The role of erythropoietin (EPO) in the etiopathogenesis of essential hypertension (EH) has not yet been fully established. It is known that EPO activates the tissue renin-angiotensin system and synthesis of endothelin and serotonin, exerts direct vasopressor effects and diminishes the effects of nitric oxide on the vascular smooth muscles. Aim. To establish whether endogenous EPO is a pathogenic facotr in the development of EH. Methods. The study group consisted of 74 patietns aged 17-79 years (mean age 54 ń 15 years with EH. The control group of 11 healthy volunteers (4 women and 7 men, aged 20-71 years). Mild EH (MiEH) was detected in 20 patietns, moderate EH (MdEH) in 34 patietns and severe EH patietns (SEH) in 20 patients. The patients were also divided into 3 groups according to the severity of organ damage (by WHO standards); 1st degree organ damage (DOD) was observed in 13 patients, 2nd DOD - in 49 patietns, and 3rd DOD - in 12 patietns. EPO serum concentration was determined by a radioimmunological method. We also evaluated echocardiographic parameters, renin plasma activity, serum concentration of aldosterone, hematocrit, red blood cell count, creatinine and potassium serum concentrations, creatinine clearance and 24-hour urine microalbuminuria. Results. The baseline EPO serum concentration was significantly higher in patietns with SEH than in the contorl group (11.8 ń 7.0 vs 6.9 ń 4.3 ng/ml, p 0.05) and in patients with 3rd DOD compared with controls (12.5 ń 8.9 vs 6.9 ń 4.3 ng/ml, p 0.05)...


  9/13

  Tytuł oryginału: Osteotomie szczęki w rozszczepach wargi i podniebienia - analiza odległych wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Osteotomies of the maxilla in cleft lip and palate - an analysis of long-term results of treatment.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Pisulska-Otremba Agnieszka, Wójcicki Piotr, Kobus-Zaleśna Katarzyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.523-532, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Szpitalu Chirurgii Plastycznej w okresie od 1976 do 2001 r. wykonano 107 osteotomii szczęki u pacjentów z rozszczepami wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Do oceny późnych wyników zakwalifikowano wyłącznie 37 chorych z jednostronnym rozszczepem i pełną dokumentacją, u których wykonano badania retrospektywne oparte na pomiarze cefalogramów oraz analizie ortodontycznych modeli diagnostycznych. W efekcie dokonanych badań stwierdzono, że wyniki cefalometrycznych części czaszki potwierdziły wadę szczęki - kąt SNA 73ř - kwalifikację do jej osteotomii. Pomimo tendencji do cofania, wysunięta w wyniku operacji szczęka utrzymała swoje doprzednie ustawienie nawet po upływie 5-10 lat. Nie stwierdzono istotnych różnic w położeniu szczęki w miarę upływu czasu, a chorzy u których stosowano osteosyntezę płytkową mieli istotnie bardziej wysunietą szczękę niż ci, u których stosowano osteosyntezę szwami metalowymi.

  Streszczenie angielskie: Between 1976 and 2001, at the Hospital of Plastic Surgery in Polanica Zdrój, 107 Le Fort I osteotomies were performed in patients with clefts of the lip and palate. On the basis of cephalograms and dental models, the long-term evaluation of outcomes was analysed in 37 patients with unilateral clefts, who had complete documentation. The study showed that results of cephalometric evaluation of the facial skull confirmed a defect of the maxilla (SNA 73ř), and the apropriate qualification maxillary osteotomy. In spite of a tendency for the maxilla, which had been protruded as a result of the surgical procedure, to regress, it maintained its protruded position after even 5-10 years. No significant differences were found in the position of the maxilla with time, and patients in whom maxillary segments had been fixed with mini-plates had a significantly more protruded maxilla than those in whom metal sutures had been used.


  10/13

  Tytuł oryginału: Leczenie ubytków podniebienia za pomocą płatów z języka.
  Tytuł angielski: The treatment of palatal defects with the use of tongue flaps.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Łątkowski Ireneusz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.720-727, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono leczenie ubytków podniebienia za pomocą płatków z języka. Oceniono własny materiał kliniczny obejmujący 78 chorych operowanych w latach 1976-2001 (41 kobiet i 37 mężczyzn). Wiek leczonych wynosił od 4 do 68 lat, średnio niewiele ponad 16 lat. 76 pacjentów było leczonych z powodu porozszczepowych ubytków podniebienia. Ponadto leczono 2 chorych z ubytkami ponowotworowymi. U 76 pacjentów ubytki podniebienia zamykano za pomocą obwodowo uszypułowanych płatów z języka. Z uwagi na szczególnie duże rozmiary ubytków u 2 pacjentów plastykę płatem z języka łączono z faryngofiksacją. Powikłania w postaci oderwania płata satwierdzono 5-krotnie. Resztkowe otwory podniebienia - głównie w okolicy odciętej szypuły płata - odnotowano u 23 chorych. Zaburzenie funkcji języka stwierdzono u 6 chorych; w tym utrudnione wysuwanie języka (1 przypadek) i duże jego zniekształcenie (1 przypadek). Z uwagi na retrospektywny charakter badań ocena mowy przed i po zabiegu miała w większości przypadków wyłącznie sybiektywny i niepełny charakter, tak, że pomimo korzystniejszej oceny w grupie pooperacyjnej nie mogła być uwzględniona w wartościowaniu leczenia omawianą metodą. Pomino ww. powikłań omawiany sposób leczenia pozostaje zdaniem autorów metodą z wyboru w leczeniu średnich i dużych ubytków podniebienia.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the treatment of palatal defects with the use of tongue flaps. The evaluation is based on 78 patients operated on in the years 1976-2001 (41 females and 37 males; mean age 16.3 years; range 4-68 years). In 76 patients the cause of the defect was cleft lip and palate. In 2 patients, the large palatal fistulate were a result of malignant tumour resection. In 76 patients the palatal defects were treated with the use of anteriorly based tongue flaps. Intwo cases, due to extreme loss of tissues, simultaneous tongue and pharyngeal flaps were used. A wound dehiscence was noted in 5 patients. The need for operation of residual fistulae - mostly in the region of the detached pedicle - was observed in 23 patients. An impaired function of the tongue was noted in 6 patients, including compromised forward mobility (1x) and severe deformity (1x). Because of the retrospective character of this study, the evaluation of the speech before and after surgery was unfortunately subjective and incomplete in the majority of cases. Therefore its favourable evaluation in the postoperative group cannot be regarded as fully reliable. Despite the complications described above, the method of surgery described seems to be the method of choice in the treatment of large defects of the palate.


  11/13

  Tytuł oryginału: Chirurgia plastyczna.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Wójcicki Piotr
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.382-392, bibliogr. 73 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/13

  Tytuł oryginału: Obłęd udzielony.
  Tytuł angielski: Induced psychosis.
  Autorzy: Kobus M.
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.300-302, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/13

  Tytuł oryginału: 40 lat doświadczeń z substytucyjnym stosowaniem metadonu w uzależnieniu opiatowym.
  Tytuł angielski: 40 years experience in the use of methadone in opiate dependency.
  Autorzy: Kobus Andrzej
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.273-276, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł podsumowuje dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu leczenia substytucyjnego metadonem osób uzależnionych od opiatów. Trudności w uzyskaniu całkowitej i pełnej abstynencji u osób uzależnionych od szukania bardziej liberalnych metod leczenia. 40-letnie doświadczenia ze stosowaniem metadonu pokazują, że jest to wartościowa, a dla części chorych jedyna, metoda opanowania nałogu pozwalająca na uniknięcie wszystkich negatywnych skutków zdrowotnych czynnego nałogu, jak i na, w zasadzie pełny, powrót to poprawnego funkcjonowania społecznego.

  Streszczenie angielskie: The article summarizes the experience to date of the use of methadone substitution in the treatment of patients dependent on opiates. The difficulties experienced in maintaining total abstinence was the factor which stimulated the to search for a more liberal method of treatment. Forty years experience in the use of this method has shown that it is a valuable and, for some, the only method of controlling the addiction by making it possible to alleviate all the negative effects of active addiction. It also enables the patient to return to full and active participation in normal life.

  stosując format: