Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOBAYASHI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
Sygnatura GBL: 740,380

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Różnice i podobieństwa u pacjentów z udarem mózgu w zależności od płci.
  Autorzy: Wiszniewska Małgorzata, Kobayashi Adam, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.183-190, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie różnic i podobieństw w rozpowszechnianiu czynników ryzyka, stanu funkcjonalnego i warunków socjalno-ekonomicznych przed udarem mózgu (UM), a także przebiegu udaru w ostrym okresie i wczesnych następstw w zależności od płci. Do analizy statystycznej wykorzystywano program Stat tm przyjmując za poziom istotności p 0,05. Grupę badaną stanowiło 816 pacjentów, z UM, leczonych w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawieee (608 osób) i w Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile (208 osób). Kobiety stanowiły 52,7 proc., mężczyźni 47,3 proc. Średni wiek kobiet był istotnie wyższy niż mężczyzn (73,1 lat vs 66,2 lat, p 0,0001). Przed udarem więcej mężczyzn pracowało zawodowo i częściej byli niezależni w czynnościach dnia codziennego (p 0,001). Najczęstszym czynnikiem ryzyka wśród mężczyzn i kobiet było nadciśnienie tętnicze z istotną przewagą u kobiet. U kobiet częstszym czynnikiem ryzyka było migotanie przedsionków (AF) i niewydolność krążenia, natomiast u mężczyzn - palenie papierosów, zawał serca i nadmierne spożywanie alkoholu (p 0,01). U kobiet istotnie częściej występowały poważne zaburzenia świadomości (p=0,003), coraz cięższy był stan neurologiczny (p=0,00020. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn częściej występował udar niedokrwienny. Wczesny zgon wystąpił u większego odsetka kobiet w porównaniu z mężczyznami, nie osiągając znamienności statystycznej (p 0,05). Po 3 miesiącu więcej mężczyzn było w dobrym ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish gender-linked differences and similarities in the distribution of stroke risk factors, functional status and socioeconomic status prior to onset, clinical course in the acute stage and early outcome. The analysis was performed using Stat tm programme. We have accepted p 0.05 as statistically significant. We have reviewed data of 816 stroke patients treated in the the 2nd Dept. of Neurobiology of the Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland (608 patients) and the Dept. of Neurology of the District Specialist Hospital, Pila, Poland (208 patients). 52.7 p.c. of patients were female and 47.3 male. The average age of women was higher than men, 73,1 and 66.2 respectively (p 0.0001) and were more frequently independent in everyday life functioning and professionally active (p 0,001). Hypertension was the most frequent risk factor for both but occurred statistically more often in females. Women also suffered more frequently of atrial fibrillation and heart failure. Men more frequently smoked and drank exercise amounts of alcohol (p 0,01). Women tended to have consciousness disturbances (p=0,003) and more severe neurological symptoms (p=0,0002). There was not difference in the occurrence of ischemic and haemorrrhagic stroke. Early case faataality affected female more often without statistical significance (p 0,05). In the 3 month follow up male patients were in a better functional state (p=0,0002). Stroke recurrence was ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Koszty powtórnego udaru mózgu w Polsce.
  Autorzy: Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Kobayashi Adam, Członkowska Anna, Członkowski Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.191-203, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u ludzi powyżej 40 roku życia. Wysokie ryzyko powtórnego udaru mózgu może być znacząco obniżone poprzez wdrażanie skutecznych programów profilaktycznych. Przeanalizowano bazę danych o chorych z udarem mózgu II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wybrano 105 chorych z powtórnym udarem mózgu. Zebrano dane o stanie klinicznym chorego, opieki medycznej w ciągu ostatniego roku, aktywności zawodowej itd. Wykorzystując analizę Kaplana-Meiera oraz dopasowując parametryczną funkcję ryzyka zgonu oszacowano średnią oczekiwaną długość życia chorych z powtórnym udarem. Metodą bootstrappingu obliczono całkowity koszt powtórnego udaru mózgu. Oceniono stopień niesprawności u pacjentów w oparciu o skalę ADL Barthela i jego korelację z kosztem całkowitym. Średnia oczekiwana długość życia chorych z powtórnym udarem w Polsce wynosi około 3,9 roku (95 proc. CI: 2,25; 5,71). Średnie całkowite koszty ponoszone w ciągu okresu życia chorego po powtórnym udarze wyniosły 52 181 USD (95 proc. CI: 43 536; 61 602), przy czym koszty bezpośrednie wyniosły 24 099 USD, a koszty związane z utratą produktywności stanowiły ich 34,3 proc. Oszacowano, że całkowite koszty były tym mniejsze im większa była sprawność pacjenta po udarze. W Polsce koszty pośrednie determinują wysokie koszty powtórnego udaru mózgu. Skuteczna profilaktyka wtórna może zaowocować oszczędnościami ekonomicznymi, wynikającymi z ograniczenia obciążeń związanych z powtórnym udarem mózgu.

  Streszczenie angielskie: The high risk of stroke recurrence can be reduced with effective prevention healthcare programs. 2nd Neurological Department clinical database was reviewed and 105 secondary stroke patients evaluated. Survivors were surveyed on healthcare rresources consumption within previous year and indirect costs including care time at home and the employment status. Life expectancy was estimated using Kaplan-Meier method along with parametrical hazard function estimator. Average total cost and its 95 p.c. bootstrap confidence interval were calculated. Eventually survey was aimed at evaluating patients disability with Barthel ADL Index and it's relation to the total costs of secondary stroke was determined. Life expectancy for Polish secondary stroke patient was found to be 3.9 years (95 p.c. CI: 2,25; 5,71). Average lifetime secondary stroke costs totaled 52 181 USD (95 p.c. CI: 43 536; 61 602 (PPP'2000). The dorect costs were estimated at 24 099 USD and morbidity productivity loss amounted to 34.3 p.c. It was found that total cost decreased as ADL increased. In Poland indirect costs determine the substantial costs of secondary stroke.

  stosując format: