Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOŚMICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Nitrate tolerance in stable angina. Effects of plasma volume expansion.
Tytuł polski: Tolerancja azotanów w stabilnej dławicy piersiowej. Znaczenie wzrostu objętości osocza.
Autorzy: Kośmicki Marek, Szwed Hanna, Sadowski Zygmunt
Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.263-271, il., tab., bibliogr. 20 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Nitrate tolerance i a well-known, adverse clinical finding which is manifested by a decrease in the antianginal effects during long-term therapy. Several hypotheses have been proposed to explain the mechanism of nitrate tolerance; some of these phenomena are currently classified as a pseudotolerance. Aim. To assess whether a decrease in the antianginal effects during long-term use of isosorbide dinitrate (ISDN) may be related to the expansion of plasma volume, measured as a decrease in the venous haematocrit (HCT) value. Methods. The study group consisted of 38 males (mean age 52.5 ń 7.4 years) with stable angina and coronary artery disease confirmed by angiopraphy who underwent a double-blind, cross-over and placebo-controlled trial of treatment with 20 mg of ISDN, 80 mg of slow relase (SR) ISDN or placebo. Antianginal effects were assessed during treadmill exercise test performed 6 hours after the first dose of the drug and after seven-day treatment whereas HCT values were measured sfter one-week therapy with ISDN 4 x 20 mg, placebo or ISDN 80 mg SR once-a-day. Results. Compared with placebo, both ISDN formulas increased significantly (p 0.0001) the mean duration of exercise to the occurence of ischaemia (ISDN 20 mg - by 49.6 p.c. and ISDN 80 mg SR - by 66.0 p.c.). After seven days of treatment, a significant improvement in exercise testing was still present following ISDN 80 mg SR therapy (duration of ecxercise increased by 27.2 p.c., p 0.01) but not after ISDN 4 x 20 mg therapy (NS). The HCT values were reduced by 4.4 p.c. (p 0.01)...


  2/16

  Tytuł oryginału: Prognostyczna wartość próby wysiłkowej wykonanej w 3 miesiące po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych w ocenie zdarzeń sercowych. Obserwacja 6-letnia.
  Tytuł angielski: Prognostic value of exercise tests performed 3 months after coronary artery grafting in evaluation cardiac events. 6 years follow-up.
  Autorzy: Jędrzejczyk Barbara, Skorykow-Sapińska Alina, Kośmicki Marek, Malczewska Beata, Dąbrowski Rafał, Majstrak Franciszek, Żelazny Piotr, Purzycki Zbigniew, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.257-262, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Progostyczną wartość elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ocenie zdarzeń sercowych badano u 326 pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Podczas 6-letniej obserwacji stwierdzono 18 (5,5 proc.) zgonów sercowych i 23 (7,1 p.c.) zawały. U 116 chorych (35,6 proc.) po zabiegu występowały bóle wieńcowe, a u 37 (11,3 proc.) nasilenie dolegliwości dławicowych wymagało okresowej hospitalizacji. Ponowną koronarografię z pomostografią wykonano u 25 pacjentów (7,7 proc.) w tej grupie u 8 chorych (2,5 proc.) przeprowadzono zabieg angioplastyki, a u 5 (1,5 proc.) powtórną operację. Czas trwania wysiłku oraz maksymalne obciążenie uzyskane w EPW były znamiennie niższe w grupie chorych ze zdarzeniami sercowymi. Przyczyny przerwania wysiłku, obecność znamiennego obniżenia odcinka ST 1 mm w EKG, wartości ciśnienia i tętna nie różniły się istotnie między badanymi grupami i nie miały znaczenia rokowniczego w występowaniu epizodów sercowych. U osób z epizodami sercowymi znaminnie częściej występowało znacznego stopnia uszkodzenie lewej komory mięśnia serca. Wielkość frakcji wyrzutowej wpływała istotnie na ryzyko zgonu sercowego (p 0,05).

  Streszczenie angielskie: Prognostic value of exercise test in evaluation of cardiac events were examined in 326 pts after coronary artery bypass grafting (CABG). During 6 years follow up 18 (5,5 p.c.) cardiac deaths and 23 (7,1 .c.) myocardial infarctions were observed. Chest pains persisted in 116 pts (35,6 p.c.) and 37 (11,3 p.c.) pts needed hospital treatment. Coronary and bypass angiography were performed in 25 pts (7,7 p.c.) followed by PTCA in 8 pts (2,5 p.c.) and CABG in 5 (1,5 p.c.) pts. Execrise duration and maximal work capacity in exercise tests were significantly lower in pts with cardiac events. Reasons of exercise termination: ST segment depression, heart rate and blood pressure values were not different in pts with and without cardiac events and didn't have prognostic value. Patients with cardiac events had significantly reduced left ventricle function. The value of ejection fraction influenced significantly relative risk of cardiac death (p 0,05).


  3/16

  Tytuł oryginału: Porównawcza ocena skuteczności klinicznej i działań niepożądanych trzech różnych azotanów w wysokich dawkach doustnych u chorych ze stabilną dławicą piersiową.
  Tytuł angielski: Comparative evaluation of the clinical efficacy and the adverse effects of three various nitrates in high oral doses in patients with stable angina pectoris.
  Autorzy: Kośmicki Marek, Kowalik Ilona, Jędrzejczyk Barbara, Sadowski Zygmunt
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.509-517, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie skuteczności przeciwdławicowej i działań niepożądanych 3 azotanów w dawkach doustnych: dwuazotanu izosorbitolu 80 mg o przedłużonym uwalnianiu (ISDN-80), nitrogliceryny 15 mg o przedłużonym uwalnianiu (NITRO-15) oraz pentaerythritolu 100 mg w postaci zwykłej (PENTA-100), u chorych (ch) ze stabilną dławicą piersiową. Metodą randomizowanej, podwójnie ślepej i skrzyżowanej z placebo (P) próby podawano jednorazowo: ISDN-80, NITRO-15, PENTA-100 lub P, w grupie 15 (ch) mężczyzn w wieku średnio 54,8 ń 8,0 lat, ze stabilną chorobą wieńcową, którzy wykonywali maksymalne próby wysiłkowe na bieżni przed podaniem oraz po 2 i 6 godzinach (godz.) od zażycia badanych leków lub P. Oceniano czas marszu na bieżni: całkowity (TC), do bólu (TB) i do niedokrwienia (TN) oraz działania niepożądane podczas 6 godz. obserwacji. Po 2 godz. od zażycia wszystkie badane leki wydłużały istotnie: TC, TB i TN w porównaniu z P, a po 6 godz. również ISDN-80 i NITRO-15; ale PENTA-100 tylko TC i TB. Po 6 godz. ISDN-80 istotnie wydłużał w porównaniu z NITRO-15: TC o 19,7 proc. (p 0,01), TB o 21,2 proc. (p 0,01) i TN o 25,0 proc. (p 0,05), a w porównaniu z PENTA-100: TC o 32,1 proc. (p 0,001), TB o 33,4 proc. (p 0, 001) i TN o 41,1 proc. (p 0,01). Po 6 godz. NITRO-15 istotnie wydłużała TN w porównaniu z PENTA-100 o 13,1 proc. (p 0,05). Wśród działań niepożądanych najczęściej występowały bóle głowy po zażyciu: ISDN-80 u 6 ch., NITRO-15 u 4 ch, PENTA-100 u 3 ch. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the comparative evaluation of antianginal efficacy and the adverse effects of 3 nitrates in oral doses: isosorbide dinitrate 80 mg in slow relase form (ISDN-80), nitroglycerin 15 mg - slow release (NITRO-15) and pentaerythritol tetranitrate 100 mg in normal tablets (PENTA-100) in patients (pts) with stable angina pectoris. In a randomized, double-blind, cross-over and placebo (P) controlled study 15 men, with mean age 54,8 ń 8,0 years, with stable angina, received single doses of: ISDN-80, NITRO-15, PENTA-100 or P. Clinical efficacy of the drugs was evaluated by analysed of the walking times: total (TT), to angina (TA), and to ischemia (TI) on treadmill during stress tests performed 2 and 6 hours (h) after drug ingestion; the adverse effects were registered during 6h follow up. Results: 2h after ingestion all 3 study drugs improved significantly: TT, TA and TI in comparison to P. After 6h the same parameters were improved by: ISDN-80 and NITRO-15, but PENTA-100 improved only TT and TA. After 6h ISDN-80 significantly improved in comparison to NITRO-15: TT by 19.7 p.c. (p 0.01), TA by 21.2 p.c. (p 0.01) ant TI by 25.0 p.c. ( 0.05), and in comparison to PENTA-100: TT by 32.1 p.c. (p 0.001), TA by 33.4 p.c. (p 0.001) and TI by 41.1 p.c. (p 0.01). After 6h NITRO-15 significantly improved TI in comparison to PENTA-100 by 13,1 p.c. (p 0.05). The headaches, the most frequent adverse effects, occurred after ingestion of ISDN-80 in 6 ...


  4/16

  Tytuł oryginału: Program ABC - podstawy prewencji choroby wieńcowej i zawału serca.
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.22, 24-29, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/16

  Tytuł oryginału: Przydatność śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej do oceny odwracalnych zaburzeń kurczliwości lewej komory.
  Tytuł angielski: The value of intraoperative transesophageal echocardiography for the assessment of reversible left ventricular wall motion abnormalities.
  Autorzy: Szulczyk Anna, Szwed Hanna, Pasierski Tomasz, Kasprzyk Zbigniew, Żelazny Piotr, Majstrak Franciszek, Kośmicki Marek, Kowalik Ilona
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.219-224, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ocena żywotności mięśnia sercowego w przebiegu choroby wieńcowej umożliwia przewidywanie poprawy kurczliwości lewej komory (LK) po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG). Cel pracy: Porównanie oceny obszarów zamrożonego mięśnia LK za pomocą badania echokardiograficznego połączonego z wlewem małych dawek dobutaminy (EMD) i śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u chorych po zawale serca (ZS) poddawanych CABG i pooperacyjnej funkcji lewej komory w rocznej obserwacji. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 39 chorych (36 M) po przebytym pierwszym ZS. EMD było wykonywane 1 - 4 dni przed zabiegiem operacyjnym, TEE - przed i bezpośrednio po CABG. Grupa 34 spośród 39 prezentowanych chorych pozostawała w rocznej obserwacji, po 3 i 12 miesiącach od CABG oceniano funkcję LK. Zaburzenia kurczliwości LK określano wskaźnikiem zaburzeń kurczliwości (WZK). Wyniki: W EMD 24 proc. segmentów poprawiało swoją kurczliwość, w TEE - 37 proc. WZK uległ poprawie w czasie EMD (1,94 ń 0,37 vs. 1,8 ń 0,32, p 0,0001) i po CABG (2,15 ń 0,49 vs. 1,91 ń 0,48, p 0,0001). Kurczliwość LK oceniano po 3 miesiącach od CABG nie różniła się od badania przedoperacyjnego, dopiero po 12 miesiącach WZK uległ poprawie (1,91 ń 0,39 vs. 1,77 ń 0.4, p 0,01). U 19 chorych poprawa funkcji LK obserwowana w EMD i w TEE występowała w obszarze zaopatrywanym przez te same tętnice. Wnioski: Metoda TEE umożliwia wykazanie poprawy funkcji LK bezpośrednio po CABG, trwały powrót czynności ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The identification of hibernating myocardium in patients with coronary artery disease can be used to predict the improvement of left ventricular (LV) contractility after coronary artery bypass graftion (CABG). Aim of this study: The aim of the study was to compare the detection of hibernating myocardium by meas of low dose dobutamine echocardiography (LDE) and impraoperative transesophageal echocardiography (TEE) in patients after myocardial infraction (MI) and CABG remaining on 12-month observation period. Material and methods: The study group of 39 subjests (36 male) after the MI. Each subject underwent LDE 1 - 4 days before CABG, TEE was performed before and immediately after CABG. A group of 34 patients was on 12-month observation period, LV function was evaluated 3 and 12 months after CABG. The disorders of LV contractility were determined with wall motion score index (WMSI). Results: In LDE 24 p.c. of segments improved their contractility, in TEE - 37 p.c.. WMSI improved during LDE (1.94 ń 0.37 vs. 1.8 ń 0.32, p 0.0001) and after CABG (2.15 ń 0.49 vs. 1.91 ń 0.48, p 0.0001). The LV contractility evaluated 3 months after CABG was the same as before surgical revascularisation, WMSI improved 12 months after CABG (1.91 ń 0.39 v.s. 1.77 ń 0.4, p 0.01). In 19 patients improvement in LV function observed during LDE and TEE appeared in the region supplied by the same coronary arteries. Conclusions: TEE demonstrates an improvement in LV function ...


  6/16

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia stabilnej choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Pharmacological treatment od stable coronary artery disease.
  Autorzy: Kośmicki Marek, Szwed Hanna
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.15-37, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie stabilnej dławicy piersiowej ma kilka aspektów, do których należą: redukcja wieńcowych czynników ryzyka; zastosowanie metod niefarmakologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy stylu życia; leczenie farmakologiczne oraz rewaskularyzacja z zastosowaniem przezskórnych technik opartych na wykorzystaniu cewnika lub chirurgii wieńcowej. Wykazano, że wśród stosowanych leków, jedynie kwas acetylosalicylowy oraz skuteczne obniżanie lipidów prowadzą do redukcji śmiertelności i chorobowości u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA) mogą również redukować śmiertelność i epizody niedokrwienne u takich pacjentów. W tej pracy zwrócono uwagę na inne leki - klasyczne leki wieńcowe: azotany, beta-adrenolityki oraz antagonistów wapnia. Wykazano, że wymienione trzy grupy leków redukują objawy oraz poprawiają tolerancję wysiłku, ale ich wpływ na przeżycie nie został potwierdzony. W prezentowanej pracy przedstawiono również aktualny stan wiedzy, dotyczący skuteczności klinicznej molsydominy oraz trimetazydyny u chorych ze stabilną dławicą. W stabilnej dławicy piersiowej u pacjentów z upośledzeniem funkcji lewej komory, następującym po zawale serca, wyniki badań wskazują, że IKA oraz beta-adrenolityki redukują zarówno śmiertelność, jak i ryzyko wystąpienia powtórnego zawału, i dlatego są zalecane u takich chorych, obok kwasu acetylosalicylowego i leków hipolipemizujących. W końcowej części opracowania ...

  Streszczenie angielskie: The treatment of stable angina has several aspects: reduction of coronary risk factors, application of nonpharmacological methods with particular attention to adjustment in lifestyle, pharmacological treatment and revascularization by percutaneous catheter-based techniques or by coronary bypass surgery. From all officially recognised types of medications only aspirin and effective lipid lowering have been shown to reduce mortality and morbidity among patients with stable coronary artery disease. Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors may also reduce mortality and ischemic events among such patients. In this review special attention is paid to different medicaments such as classical antianginal drugs: nitrates, beta blockers and calcium antagonists. These three groups of drugs have been shown to reduce symptoms and improve exercise performance but their effect on survival has not been demonstrated. The current state of knowledge on clinical efficiency of molsidomine and trimetazidine among patients with stable angina is also presented in this paper. The data of patients suffering from stable angina with left ventricular dysfunction occuring as a result of myocardial infarction consistently indicates that ACE inhibitors and beta blockers reduce both mortality and the risk of repeat infarction and these medicines are recommended among such patients along with aspirin and lipid-lowering drugs. In the final part of this paper the authors briefly review the ...


  7/16

  Tytuł oryginału: Elektrokardiograficzne próby wysiłkowe u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł angielski: Electrocardiographic stress testing in patients with ischemic heart disease.
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.38-66, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa jest szeroko stosowana w celu wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. U chorych z istotnymi zmiananmi w tętnicach wieńcowych zwiększone zapotrzebowanie na tlen może przewyższyć pojemność rezerwy wieńcowej. Ujawnienie się niedokrwienia miokardium może wiązać się ze zmianami elektrokardiograficznymi odpowiedzi na wysiłek, a także wskazania i przeciwskazania do elektrokardiograficznego testu wysiłkowego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom odpowiedniej metodyki, która jest zagadnieniem kluczowym dla bezpieczeństwa chorego i dokładności uzyskanych wyników. W artykule przedstawiono współczesny stan wiedzy dotyczący interpretacji hemodynamiczne i elektrokardiograficznej odpowiedzi na wysiłek podczas testu. Ponadto omawia się diagnostyczną i prognostyczną przydatność próby wysiłkowej, testy wysiłkowe u chorych po zawale serca oraz ich zastosowanie w ocenie pacjentów z niestabilną dławicą piersiową. W końcowej części pracy autor krótko przedstawia ich przydatność w ocenie terapii (leczenie farmakologiczne, angioplastyka przezskórna i chirurgia naczyń wieńcowych), a także zastosowanie elektrokardiograficznych prób wysiłkowych przed rozpoczęciem programów treningowych, w pracy zawodowej i sporcie, przez pacjentów z chorobą wieńcową oraz przez osoby bez objawów klinicznych.

  Streszczenie angielskie: An electrocardiographic stress test is widely used for detection of myocardial ischemia, especially in patients with ischemic heart disease. Patients with significant coronary artery disease show an increased oxygen deand that may exceed the reserve capacity of the coronary blood flow. When myocardial ischemia occurs it may be associated with electrocardiographic changes that are not visible while a patient is at rest. This review presents the physiology of exercise and abnormal responses to execise as well as indications and contraindications of ECG-stress testing. Special attention is paid to problem concerning proper methodology, which is essential to patients' safety and producing accurate results. The current state of knowledge about the interpretation of hemodynamic and ECG responses to the exercise tets is presented in this report. Additionally diagnostics and prognostic applications of the exercise test, exercise testing in patients recovering from myocardial infarction and their use in evaluating patients with unstable angina are discussed. In the final part of this paper the author briefly reviews their use in treatment evaluation (medical treatments, percutaneous transluminal coronary angioplasty and coronary artery bypass surgery). He also presents the usage of ECG-stress testing before commencing exercise programmes by patients with coronary artery disease or by asymptomatic individuals while at work and doing sports.


  8/16

  Tytuł oryginału: Choroba wieńcowa u kobiet.
  Tytuł angielski: Coronary artery disease in women.
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (1) s.67-81, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Chorobowość choroby wieńcowej (CAD) u kobiet dramatycznie wzrasta wraz z wiekiem, a skoro społeczeństwo starzeje się i wzrasta przewidywana długość życia wśród kobiet, można przewidywać, że znaczenie tej choroby będzie rosło. W dalszym ciągu przeważa błędne przekonanie, podzielane zarówno przez pacjentów jak i lekarzy, że CAD nie jest chorobą kobiecą - że charakteryzuje się w pewnym stopniu łagodniejszym przebiegiem i jest mniej ważna u kobiet niż u mężczyzn. To nieprwidłowe podejście do zagadnienia jest stopniowo korygowane, ale nadal wywiera istotny wpływ na wszystkie aspekty zapobiegania, diagnostyki i leczenia. Przez długie lata uważało się, że obraz kliniczny CAD u mężczyzn i u kobiet jest podobny, ale obecnie dysponujemy danymi sugerującymi, że różnice pomiędzy płciami dotyczą manifestacji szereg objawów choroby i powinny być brane pod uwagę przy ocenie chorego z bólem w klatce piersiowej. Praca przedstawia różnice zależne od płci, dotyczące epidemiologii, czynników ryzyka, wpływu hormonalnego, prezentacji klinicznej, postępowania diagnostycznego leczenia, przebiegu po zastosowanych interwencjach wieńcowych, a także zagadnienia CAD u kobiet w ciąży.

  Streszczenie angielskie: The prevalence of female coronary artery disease (CAD) increases dramatically with age. As the population ages and women's life expectancy increases the importance of this disease is also likely to increase. Both patients and doctors are still mistakenly convinced that CAD is not a women's disease - that it is somehow more bening or less important in the case of female rather than male patients. This misconception is gradually being corrected but still has important influences on all aspects of prevention, diagnosis and treatment. For a long period of time it has been assumed that the clinical expression of CAD is similar for men and women although available information suggests that gender differences in symptoms occurrence should be considered when examining a patient with chest pain. This review presents gender differences in epidemiology, risk factors, hormonal influences, clinical presentation, diagnostic evaluation, treatment, the outcome of applied coronary interventions and also the problems of CAD among pregnant women.


  9/16

  Tytuł oryginału: Stres psychospołeczny jako czynnik ryzyka choroby wieńcowej.
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.28-37, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/16

  Tytuł oryginału: Występowanie tolerancji azotanów u poszczególnych chorych ze stabilną dławicą piersiową w różnych odmianach leczenia doustnym dwuazotanem izosorbitolu.
  Tytuł angielski: Development of nitrate tolerance in indyvidual patients with stable angina pectoris in various phases of therapy with oral isosorbide dinitrate.
  Autorzy: Kośmicki Marek, Szwed Hanna, Kowalik Ilona, Sadowski Zygmunt
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.52-55, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była indywidualna ocena wpływu na rezerwę wieńcową często stosowanego leku z grupy azotanów - dwuazotanu izosorbitolu (ISDN), w postaci zwykłej oraz o przedłużonym uwalnianiu (SR) w różnych dawkach. Chorym - 389 mężczyznom ze stabilną chorobą wieńcową podawano doustnie - metodą randomizowanej podwójnej ślepej próby - ISDN zwykły w dawkach 10 i 20 mg oraz ISDN SR w dawkach 20 mg SR, 40 mg SR, 80 mg SR i 120 mg SR lub placebo pierwszorazowo i przez 7 dni: 4 x dziennie, 3 x dziennie (z 12-godzinną przerwą), 2 x dziennie (z 18-godzinną przerwą) i 1 X dziennie. W każdej metodzie terapii analizowano czasy marszu podczas testu wysiłkowego po 6 godzinach od zażycia leku tj. czas całkowity (TC), czas do bólu (TB) i do niedokrwienia (TN). Za istotną poprawę przyjęto wydłużenie o ň20 proc. czasów marszu po podaniu ISDN w porównaniu z placebo u 50 proc. chorych. Sześć godzin po pierwszorazowym podaniu istotną poprawę TC, TB i TN w porównaniu z placebo stwierdzono dla ISDN: 20 mg, 40 mg SR, 80 mg SR i 120 mg SR. Po podawaniu leków 4 x dziennie nie obserwowano istotnej poprawy po żadnej z dawek. Po podawaniu leków 3 x dziennie istotna poprawa dotyczyła TB (80 mg SR) i TN (20 mg SR, 40 mg SR i 120 mg SR), po podawaniu leków 2 x dziennie TN (40 mg SR i 80 mg SR), a po podawaniu leków 1 x dziennie TC (80 mg SR), TB (120 mg SR) i TN (40 mg SR, 80 mg SR i 120 mg SR). U 50 proc. chorych aktywność wieńcowa ISDN w wyższych dawkach utrzymuje się przez 6 godzin w przypadku ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was an individual assessment of the effect on coronary reserve exerted by the widely used drug from the group of nitrates - isosorbide dinitrate (ISDN) in conventional and slow-release (SR) presentations, in various doses. The patients - 38 males with stable coronary disease were given orally, by randomised double blind method, conventional isosorbide dinitrate (ISDN) in 10 and 20 mg doses, and slow-release isosorbide dinitrate in 20 mg SR, 40 mg SR, 80 mg SR and 120 mg SR doses, or placebo for the first time and for 7 days: four times daily, three times daily (with a 12-hour break), twice daily (with an 18-hour break) and once daily. In each of the therapeutic methods, walking times were analysed during exercise test six hours following drug administration, that is total time (TT), time to angina (TA) and time to ischaemia (TI). A prolongation by ň20 p.c. of walking times after ISDN administration as compared to placebo in 50 p.c. of patients was accepted as significant improvement. Six hours after the first administration, a significant improvement of TT, TA and TI as compared to placebo was observed in the case of ISDN 20 mg, 40 mg SR, 80 mg SR and 120 mg SR. After administration of the drugs four times daily nosignificant improvement was observed after any dose. After administration of the drugs thrice daily, significant improvement was found in the case of TA (80 mg SR) and TI (20 mg SR, 40 mg SR and 120 mg SR), after twice daily ...


  11/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie azotanów w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Application of nitrates in the treatment of stable angina pectoris.
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.35-39, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Although nitrates are among the most often used drugs in coronary artery to date, their effectiveness has not been estimated in any large-scale clinical trials. The dual of treating patients with chronic stable angina are 1) reduction of mortality and 2) prevention and treatment of angina to improve the comfort of life and allow the patient to return to normal activities. Reduction of morbidity has been proved. The pharmacological and physiological beneficial mechanisms of nitrates in coronary artery disease, and also the potentially harmful mechanisms are discussed in the paper. Sublingual tablets or spray are suitable for immediate relif of effort or rest angina and can be used prophylactically before exercise. Long-acting nitrates are considered third-line therapy because a nitrate-free interval is required to avoid developing tolerance. Thus nitrates should be considered for patients who cannot tolerate or fail to respond adequately to á-blockers and calcium antagonists. Coadministration of nitrates and sildenafil is contraindicated, because it can cause life-theratening hypotension. All long-acting nitrates seem to be equally effective, but duration of antianginal effect of pentaerythritol tetranitrate in lower 100 mg doses is not known.


  12/16

  Tytuł oryginału: Lekarze o eutanazji
  Opracowanie edytorskie: Kośmicki Marek (przedm. i oprac.), Radziwiłł Konstanty (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. ITKM 2002, 156 s., 20 cm. - 4 Krajowa Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich pt. Lekarze o eutanazji Częstochowa 25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 612,929

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich


  13/16

  Tytuł oryginału: Eutanazja w różnych krajach
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: W: Lekarze o eutanazji - Kraków, 2002 s.52-71 - 4 Krajowa Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich pt. Lekarze o eutanazji Częstochowa 25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 612,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  14/16

  Tytuł oryginału: Miejsce azotanów w leczeniu stabilnej choroby wieńcowej.
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.22-29, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Azotany należą do najstarszych leków nadal stosowanych w kardiologii i są jedynymi znanymi współcześnie środkami, które skutecznie przerywają bóle dławicowe. Zapobiegają one również występowaniu epizodów dławicowych oraz poprawiają tolerancję wysiłku w stabilnej chorobie wieńcowej. Azotany, obok beta-adrenalityków i antagonistów wapnia, należą do leków o działaniu hemodynamicznym, których podstawową cechą jest korzystny wpływ na parametry hemodynamiczne, co w efekcie prowadzi do przywrócenia równowagi pomiędzy podażą i zapotrzebowaniem mięśnia serca na tlen.


  15/16

  Tytuł oryginału: Niewydolność serca u pacjenta z chorobą wieńcową.
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.10, 12-22, il., tab., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/16

  Tytuł oryginału: Choroba niedokrwienna serca u pacjenta w zaawansowanym wieku.
  Autorzy: Kośmicki Marek
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.49-58, tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: