Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOŚCIESZA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Stężenie metabolitów kolagenu typu I w surowicy w powiązaniu z rozwojem fizycznym noworodków.
Tytuł angielski: Serum levels of metabolits of type I collagen in relation to physical growth of AGA newborns.
Autorzy: Furmaga-Jabłońska Wanda, Kozłowska Maria, Kościesza Artur, Spruch-Stępnik Agnieszka
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.107-110, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Do biochemicznych wykładników metabolizmu kostnego należą metabolity kolagenu typu I, takie jak: wskaźnik kościotworzenia: C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP) i wskaźnik resorpcji: C-telopeptyd łańcucha ŕ1 kolagenu typu I (Cross-laps). Ponieważ okres noworodkowy charakteryzuje się wybitnie szybkim tempem rozwoju fizycznego, co wiąże się z natężonym metabolizmem tkanki kostnej podjęto próbę ustalenia powiązań między stężeniem metabliotów kolagenu w surowicy a cechami antropometrycznymi noworodków. Badaniami objęto 47 noworodków (33 chłopców i 14 dziewczynek) urodzonych między 26 a 41 Hdb z rozwojem odpowiednim do wieku płodowego, w tym 28 noworodków donoszonych i 19 wcześniaków. Stężenie PICP (ng/ml) i Cross-laps (pM/I) w surowicy oznaczono metodą ELISA. Rozwój fizyczny noworodków ocenianio na podstawie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej. Obliczenia statystyczne wykonano za pomocą testu t-Studenta i współczynników korelacji Paersona. Przyjęto poziom istotności p 0,05. Średnie stężenie metabolitów kolagenu typu I w badanej grupie dzieci wynosiło: PICP - 2073,8 ń 555,1 ng/ml, Cross-laps - 177413,8 ń 5932,5 pM/l. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między stężeniem PICP i Cross-laps u wcześniaków i dzieci donoszonych oraz u chłopców i dziewczynek. Stwierdzono statystycznie istotną odwrotnie proporcjonalną korelację (p 0,05) pomiędzy stężeniem PICP w surowicy a wieliem płodowym i masą ciała noworodków. Stężenie ...

  Streszczenie angielskie: The most interest indicators of bone turn-over are the metabolities of type I collagen, which makes up 90 p.c. of bone matrix. C-terminal propeptide type I procollagen (PIPC) which is removed from procollagen during extracellular process of collagen fibres formation is known as marker of bone formation. Marker of bone resorption is C--telepeptide alfa 1-chain of type I collagen (Cross-laps) which is removed from collagen during process of degradation. It is known that intensive turn-over of bone tissue take place during developmental periods and is proportional to velocity of child's growth. The aim of the study was to assess correlation between bone formation and resorption and physical development of AGA newborns. Clinical material consisted of 47 newborns born from 26 and 41 weeks of gestation with development appropriate for gestational age (AGA); 28 of them were full-terms and 19 were preterms Physical status at birth was assessed by measuring basic anthropometric parameters of newborns. Biochemical investigations were performed in all newborns between 1st and 2nd week of chronological age. Serum level of PICP (ng/ml) and Cross-laps (pM/l) were assessed using ELISA method. Statistical analysis was performed with the t-Student and Pearson correlation test. Mean level of PICP in newborns' serum was 2073.8 ń 555.1 ng/ml and mean level of Cross-laps was: 17413.8 ń 5932.5 pM/l. There were no statistical differences in the level of PICP and Cross-laps in boys and ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Zapalenie mięśnia sercowego w okresie noworodkowym - problem diagnostyczno-terapeutyczny.
  Tytuł angielski: Myocarditis in neonatal period - diagnostic and therapeutic problem.
  Autorzy: Połecka Barbara, Stążka-Gregosiewicz Ewa, Jawniak Renata, Kościesza Artur
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.117-121, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapalenie mięśnia sercowego (z.m.s.) u noworodków może mieć różnorodny przebieg, a rozpoznanie choroby nierzadko nastręcza trudności. Celem pracy było: ustalenie etiopatologi z.m.s. u noworodków, określenie przydatności badań laboratoryjncyh w ustaleniu rozpoznania, analiza charakteru artymii, ocena stanu klinicznego dzieci po przebytym z.m.s. w okresie noworodkowym. Materiał i meotda: przeanalizowano 21 noworodków hospitalizowanych z powodu z.m.s. w Klinice Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii AM w Lublinie w okresie od lipca 1999 r. do stycznia 2002 r. Oceniano funkcję układu krążenia, rodzaj zaburzeń rytmu serca, wykładniki laboratoryjne procesu chorobowego. Wyniki: arytmia występowała u wszystkich noworodków. U 28,5 proc. z nich wykazano dysfunkcję lewej komory badaniem echokardiograficznym. U 71,2 proc. uzyskano dodatnie posiewy bakteriologiczne. U 19 proc. stwierdzono znamienne miano przeciwciał neutralizujących dla wirusów Coxsackie B. U wszystkich badanych występowała podwyższona aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH), zaś u 61,9 proc. kinazy kreatynowej (CK) z jej frakcją sercową (CK-MB). Wnioski: Najczęstszym patogenem z.m.s. były gronkowce. Rozpoznanie z.m.s. wymaga kompleksowej oceny klinicznej i diagnostycznej. Przebyte z.m.s. obliguje do systematycznej dalszej kontroli ze wzglęgu na możliwość utrzymywania się procesu zapalengo oraz rozwoju powikłań.

  Streszczenie angielskie: Mycoarditis in neonates can have different course and its diagnosis often poses difficulties. The purpose of the study was to find etiopathogens of myocarditis in neonates and to verify the usefulness of laboratory investigations in diagnosis, to analyse the character of arrhythmia and to evaluate the clinical condition of children who suffered from mycoarditis in the neonatal period. Materials and methods: We investigated 21 neonates hospitalized for mycoarditis in Department of Newborns, Infants Pathology and Cardiology, Medical University School in Lublin in July 1999 - January 2002. The following parameters were assessed: funciton of the circulatory system, type of cardiac arrhythmia and laboratory markers of the pathologic process. Results: Arrhythmia was confirmed in all newborns. Echocardiography detected dysfunction of the left ventricle in 28,5 p.c. of them. Bacteriological cultures were positive in 71,2 p.c. of newborns. The titer of neutralising antibodies for Coxsackie B virus was significant in 19 p.c. The activity of lactic dehydrogenase (LDH) was increased in all patietns, however, creatinokinase (CK) and its cardiac fraction (CK-MB) in 61,9 p.c. cases. Cocnlusions: Staphylococcus was the most common pathogen of myocarditis in our neonates. Diganosis of myocardiditis requires complex evaluation, clicnial as well as laboratory, elektrocardiography, echocardiography and radiological examination. Children who recovered from myocarditis need regular control since the inflammatory process is likely to persist and complications can develop.


  3/5

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu serca w różnych stanach patologicznych u noworodków hospitalizowanych w Klinice Patologii Nowrodków, Niemowląt i Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie.
  Tytuł angielski: Cardiac arrhythmias in various pathological conditions in newborns hospitalized at the Department of Newborns, Infant Pathology and Cardiology, Medical University School in Lublin.
  Autorzy: Furmaga-Jabłońska Wanda, Sadurska Elżbieta, Jawniak Renata, Kościesza Artur
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.849-858, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano częstość występowania różnych stanów patologicznych u noworodków hospitalizowanych z powodu zaburzeń rytmu serca. Z obserwacji własnych wynika, że na powstanie arytmii u noworodków miały duży wpływ czynniki nie związane z patologią układu krążenia, jak: zakażenia o różnej etiologii, patologia okołoporodowa i zaburzenia adaptacji. U badanych przez nas noworodków najczęstszą przyczyną zaburzeń rytmu było zapalenie mięśnia sercowego, które rozpoznano u 51,4 proc. pacjentów. W większości przypadków proces ten współistniał z uogólnionym lub miejscowym zakażeneim potwierdonym posiewami bakteriologicznymi. Wrodzone wady serca rozpoznano u 17,0 proc. noworodków hospitalizowanych z powodu arytmii. Przedstawiono również rzadkie przyczyny zaburzeń rytmu serca, jak guzy serca oraz toczeń układowy noworodków. Bez względu na etiologię, najczęściej występującymi zaburzeniami rytmu w naszym materiale były przedwczesne pobudzenia nadkomorowe, które wystąpiły u 57,1 proc. badanych. Rzadko obserwowano zaburzenia rytmu przebiegające z objawową, zagrażającą życiu niemiarowością, która wymagała leczenia antyarytmicznego. U większości leczonych przez nas dzieci zaburzenia rytmu ustępowały całkowicie lub zmniejszały nasilenie pod wpływem leczenia przyczynowego oraz immunoglobulin stosowanych w przypadkach zapalenia mięśnia serciowego. Znaczna różnorodność czynników wpływająca na powstawanie zaburzeń rytmu serca u noworodków powoduje, że diagnostyka występujących w tym okresie życia arytmii jest szczególnie trudna. Właściwe rozpoznanie czynników patologicznych i rodzaju arytmii jest warunkiem skuteczności leczenia i dobrego rokowania.


  4/5

  Tytuł oryginału: Possibilities and limitations in the treatment of hepatocellular carcinoma in children.
  Autorzy: Prokurat Andrzej, Kluge Przemysław, Chrupek Małgorzata, Kościesza Andrzej
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (1/2) s.51-55, il., tab., bibliogr. 34 poz. - 2 Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów złośliwych na podłożu genetycznym w pediatrii Zegrze-Południe 08-09.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Hepatocellular carcinoma (HCC) is known to be a tumour of older children and adolescence and its closely related to metabolic liver diseases, hepatitis and post HBV/HCV liver cirrhosis. Cirrhosis, multifocal origin of the disease and poor response to chemotherapy are also known limitations in the treatment of HCC. Both traditional surgery and liver transplantation have been applied in the treatment of HCC but the experience in children is still very limited. Indications for each treatment strategies are also not clear in children as the many paediatric patients demonstrate the lack of underlining liver cirrhosis. Possibilities and limitations in the treatment of HCC have been studied in the group of 19 patients treated in the single centre, to assess the results and treatment strategies. The common type of HCC was diagnosed in 14 children and the fibrolamellar variant (FL-HCC) in 5 patients. In 13 children HCC developed secondary to liver cirrhosis and in 11 children history of hepatitis mainly post HBV had been documented. The patients with liver cirrhosis and HCC demonstrated elevated serum level of alfa fotoprotein (AFP), whereas serum AFP of the patients with FL-HCC was within the normal ranges. Eight of 19 children with HCC presented very advanced stage of disease, making surgery impossible. Partial liver resection have been performed in 7 patients. In 5 children with HCC, of whom 4 had liver cirrhosis, orthotopic liver transplantation had been done. Six of 11 operated children are alive. Better prognosis for patients with FL-HCC is suggested. The prognosis for common type of HCC, especially in advanced stages and resulting from liver cirrhosis, despite different approaches remains poor.


  5/5

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego płodu i noworodka metodą rezonansu magnetycznego].
  Autorzy: Kościesza Andrzej
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.88-89 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(2)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  stosując format: