Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOŁODZIEJCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Local anesthesia by blockade of lower rectal nerves in proctologic procedures.
Tytuł polski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych w operacjach proktologicznych.
Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Wieczorkiewicz Monika, Grochowicz Maciej, Kosim Anna
Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.64-68, bibliogr. 6 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono materiał 35 pacjentów, u których wykonano zabiegi proktologiczne w znieczuleniu miejscowym z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym (stosowano fentanyl z droperidolem, midomium i thiopental). Oceniano dolegliwości bólowe śródoperacyjnie oraz w pierwszej i drugiej dobie po operacji stosując standardowe skale bólowe słowne i graficzne. Żaden z pacjentów nie skarżył sie na ból w trakcie zabiegu. W 71,4 proc. pacjenci nie zgłaszali bólu po operacji albo dolegliwości bólowe były bardzo słabe. Nie zanotowano powikłań infekcyjnych. Zatrzymanie moczu wystąpiło w trzech przypadkach, podobnie u trzech chorych wystąpiły wymioty, jedna pacjentka zgłosiła bóle głowy. Wnioski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym jest dobrym sposobem znieczulenia w krótkich operacjach proktologicznych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents our experiences with 35 patietns who underwent proctologic procedures under local anesthesia by blockade of lower rectal nerves and general intravenous sedation (fentanyl, droperidol, midomium and thiopental). We assessed the severity of intraoperative and postoperative pain (within the first two days post-op) using verbal and visual analog pain scales. None of the patietns complained of pain during surgery. No pain or only mild discomfort were reported by 71.4 p.c. of patients. No infective complications were noted. Urine retention was observed in 3 cases, vomiting in 3 cases and one female ptatient complained of headache. Conclusion: local anesthesia by lower rectal nerves blockade combined with general intravenous sedation constitute a viable option for short proctologic procedures.


  2/13

  Tytuł oryginału: Endosonographic assessment of anal fistulas as compared with intraoperative evaluation. Preliminary report.
  Tytuł polski: Ocena endosonograficzna przetok odbytu w porównaniu z wynikami badania śródoperacyjnego - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.69-72, 74-76, il., tab., bibliogr. 8 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne kanału odbytu uzupełnione badaniem kontrastowym z użyciem roztworu wody utlenionej wykonano u 12 osób z przetoką odbytu. Wynik badania endosonograficznego porównano z oceną śródoperacyjną. Stwierdzono wysoką zgodność rozpoznań endosonograficznych.

  Streszczenie angielskie: Endoscopic examination of anal canal enhanced by application of hydrogen peroxide was performed in 12 patients with anal fistula. The result of endosonography was compared with with intraoperative findings. High correlation of endosonographic and intraoperative findings was found.


  3/13

  Tytuł oryginału: Triple-channel anal fistula. Case report.
  Tytuł polski: Przypadek 3-kanałowej przetoki odbytu.
  Autorzy: Ziembikiewicz Andrzej, Kołodziejczak Małgorzata, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.89-92, il., bibliogr. 5 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają kazuistyczny przypadek 3-kanałowej przetoki mnogiej odbytu. Opisana została technika operacji przetok mnogich. Wnioski: Właściwe rozpoznanie przetoki mnogiej przez operującego chirurga decyduje o wyleczeniu pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Authors present a case of a 3-channel anal fistula. Surgical technique of repair of multiple anal fistulas is described. Conclusion: Correct diagnosis of a multiple fistula is a prerequisite for effective treatment.


  4/13

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u noworodków i wcześniaków.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in full-term and premature newborns.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Czajkowska Tamara, Domżalska-Popiadiuk Iwona, Kołodziejczak Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.43-46, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 38 noworodków z zakażeniem układu moczowego (ZUM) urodzonych i leczonych w roku 2001 w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków i Patologii Noworodków i Wcześniaków w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. ZUM rozpoznano 13 razy częściej u wcześnaków niż u noworodków donoszonych. Dominującym czynnikiem etiologicznym zakażenia była Klebsiella pneumoniae (31,6 proc). Najczęściej stwierdzanymi objawami klinicznymi były: brak przyrostu masy ciała (39,5 proc.), hipotonia mięśniowa (26 proc.), niepokój (16 proc.). Ciężki przebieg z.u.m. obserwowano w 26 proc. przypadków. U 26 proc. noworodków stwierdzono zmiany w badaniach laboratoryjnych krwi. Zmiany w badaniu USG układu moczowego stwierdzono w 36,8 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: Thirty-eight neonates with urinary tract ifnection (U.T.I.) were bornd and treated in 2001 at the Neonatal Intensive Care Unit and the Neonatal Deaprtment in Institute of Gynecology and Obstetrics at the Medical Academy of Gdańsk. U.T.I. was diagnosed 13 times more frequently in premature than in full-term newborns. Klebsiella pn. was the prevailing etiological factor (31,6 p.c.). The most frequently observed clincial symptoms were: failure to gain weight (39,5 p.c.), muscular hypotonia (26 p.c.), irritation (16 p.c.). Severe clinical course was observed in 26 p.c. cases. The incorrect blood laboratory investigations were observed in 26 p.c. newborns. In 36,8 p.c. cases were observed changes in urinary system ultrasonography.


  5/13

  Tytuł oryginału: Etiology and therapy of pruritus ani.
  Tytuł polski: Etiologia i leczenie świądu odbytu.
  Autorzy: Kołodziejczak M., Jaraczewska I.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (3) s.232-243, il., tab., bibliogr. 22 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówione zostały epidemiologia, patofizjologia, etiopatogeneza i leczenie świądu odbytu. Autorki proponują własny podział świądu, uwzględniający jego przyczynę oraz czynnik wywołujący. Podają również algorytm leczenia, który uwzględnia najnowsze metody terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: In the article, the epidemiology, pathophysiology, etiology and treatment of pruritus ani are discussed. The authors propose their own classification of pruritus, based on its cause and underlying factor. They also present algorithm of treatment, including up to date treatment approach.


  6/13

  Tytuł oryginału: Częstość występowania makrosomii u noworodków matek chorych na cukrzycę w regionie pomorskim - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Macrosomia in newborns born from diabetics mothers in Pomeranian Region - one-centre study.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Kołodziejczak Elżbieta, Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.204-207, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania makrosomii, kryteria jej rozpoznania oraz analiza porównawacza noworodków matek chorych na cukrzycę urodzonych w regionie pomorskim w latach 1990 i 1998 - 2002. Analizą objęto dwie grupy noworodków (razem 243 dzieci). Stwierdzono dużą częstość występowania makrosomii (w badanym materiale 24 proc.). Rozpatrywano przydatność różnych kryteriów definiujących makrosomię. Stwierdzono, że najbardziej właściwą definicją makrosomii u noworodka wydaje się być wartość dla 90 percentyla w stosunku do wieku płodowego. Zwrócono uwagę na często występujący asymetryczny rozwój noworodków matek chorych na cukrzycę i związane z nim charakterystyczne zaburzenia okresu noworodkowego. Wskazane jest przyjmowanie coraz ostrzejszych kryteriów wyrównywania cukrzycy w ciąży i intensyfikacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej.


  7/13

  Tytuł oryginału: Pierwotny świąd odbytu u dorosłych.
  Tytuł angielski: Primary pruritus ani in adults.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Jaraczewska Iza
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.123-126, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Study discusses diagnosis and treatment of primary pruritus ani in adults including up-to date literature. Authors stress the importance of detailed medical history in diagnosis and treatment of idiopathic pruritus ani.


  8/13

  Tytuł oryginału: Współczesne aspekty rozpoznania i leczenia kłykcin kończystych odbytu.
  Tytuł angielski: Current aspects of diagnosis and treatment of condylomata accuminata.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Jaraczewska Iza
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.165-168, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule poruszane są współczesne aspekty rozpoznania i leczenia kłykcin kończystych odbytu. Głównym problemem terapeutycznym tej choroby jest duża ilość nawrotów. Porównano leczenie miejscowe, immunoterapię i leczenie zabiegowe odwołując się do aktualnego piśmiennictwa. Omówiony został też problem malignizacji kłykcin (choroba Buschke-Loewensteina).

  Streszczenie angielskie: Authors present in his work etiology, diagnosis and the current therapy of condylomata accuminata. The main therapeutic problem is a high percentage of recurrence. The authors compare local versus surgical treatment, as well as immunotherapeutic modalities. The potential for malignancy of Buschke-Loewenstein disease was discussed separetly.


  9/13

  Tytuł oryginału: Przypadek prawdopodobnego zatrucia atropiną u niemowlęcia w trakcie leczenia retinopatii wcześniaczej.
  Tytuł angielski: A probably atropine poisoning in premature infant during ROP treatment - case report.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Kołodziejczak Elżbieta, Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.55-57, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przeypadek zatrucia atropiną uniemowlęcia w przebiegu retinoaptii wcześniaków. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia objawów ubocznych zwłaszcza w przypadku stosowania wielu leków u niedojrzałego dziecka z towarzyszącymi innymi patologiami.

  Streszczenie angielskie: We report on case of Atropine posioning in newborn with ROP. We sugest possibility of adverse efects especially when trating wiht many drugs premature children with other pathologies.


  10/13

  Tytuł oryginału: Analiza występowania retinopatii u wcześniaków urodzonych w latach 1999-2001 w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Incidence of retinopathy in preterm infants born in 1999-2001 in Neonatal Clinic of Medical Academy of Gdańsk.
  Autorzy: Kołodziejczak Elżbieta, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Stodulska-Koberda Urszula, Zapaśnik Agnieszka, Kiliańczyk Anna, Czajkowska Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.31-34, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie retorspektywnej poddano 190 wcześniaków ó 32 Hbd, urodzonych w Klinice Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG w latach 1999-2001. Oceniano częstość występowania retinopatii w zależności od wieku ciążowego, masy ciałą i innych czynników ryzyka. W badanej grupie częstość ROP kształtowała się na poziomie 41 proc. 23 pacjentów (12,1 proc.) wymagało leczenia operacyjnego. Analizowano wpływ czynników ryzyka na wystąpienie i ciężkość retinopatii w grupie badanej i w grupie dzieci leczonych zabiegowo. Stwierdzono, że najistotniejszymi w obydwu grupach były: wiek płodowy, urodzeniowa masa ciała i tlenoterapia. Średni czas tlenoterapii u dzieci z retinoatią wynosił 45,9 dni, a u dzieci z najcięższymi jej postaciami 56,2 dni. U dzieci leczonych zabiegowo ważnym czynnikiem ryzyka była dysplazja oskrzelowo-płucna, która wystąpiła w 60,9 proc. przypadków. u 59 proc. dzieci z retinopatią obserwowano samoistną regresję zmian, u pozostałych dzieci wystąpiły powikłania: zez (23 proc.), krótkowzroczność (17,9 proc.), oczopląs (5,1 proc.), małoocze (5,1 proc.), widzenie jednooczne (6,4 proc.). Najcięższym powikłaniem jest ślepota, która wystąpiła pomimo leczenia u pięciorga pacjentów, co stanowi 6,4 proc. dzieci z rozpoznaną retinopatią, a 2,6 proc. wszystkich badanych noworodków.

  Streszczenie angielskie: We analyzed 190 premature infants ó 32 Hbd born in Neonatal Clinic of Obstetrics and Gynecology Institute of Medical Academy of Gdańsk in 1999-2001. We estimated frequency of retinopathy according to gestational age, birth weight and other risk factors. We found that 41 p.c. premature newborns included in this trail had ROP. Surgical intervention was necessary in 12,1 p.c. children in the trial group. We analyzed influence of risk factors on frequency and severity of ROP among all trial patients and surgically treated children. The most imporatnt risk factors in both groups were: gestational age, birth weight and oxygen therapy. Average time of oxygen therapy in children with retinopathy was 45,9 days and 56,2 of children with severe ROP. The equally important risk factor in the group of surgically treated children was BPD, 60,9 p.c. cases. Spontaneous regress of ROP signs was seen in 59 p.c. cases, the rest developed complications: strabismus (23 p.c.), myopia (17,9 p.c.), nystagmus (5,1 p.c.), microphthalmia (5,1 p.c.), monocular vision (6,4 p.c.). The most severe complication was blindness, witch we stated despite surgical treatment in 6,4 p.c. of children with ROP, which was 2,6 p.c. of all children in the trial group.


  11/13

  Tytuł oryginału: Ocena znaczenia mięśnia zwieracza wewnętrznego u osób z neurogenną niewydolnością zwieraczy
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Sudoł-Szopińska Iwona, Ciesielski Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.203-209, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  12/13

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzne badanie czynnościowe zwieraczy odbytu u chorych z nietrzymaniem stolca.
  Tytuł angielski: Ultrasonographic functional examination of the anal sphincter muscles in patients with fecal incontinence.
  Autorzy: Stefański Robert, Kołodziejczak Małgorzata, Jakubowska Ewa
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.53-59, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono doświadczenia własne dotyczące stosowania ultrasonograficznego badania przezodbytniczego u chorych z objawami nietrzymania stolca w ocenie czynnościowej mięśni układu zwieraczowego odbytu. Badano 32 chorych (5 mężczyzn śr. wieku 41,8 lat i 27 kobiet śr. wieku 48,7 lat) z nietrzymaniem stolca z różnych przyczyn. Oceniano mięśnie zwieracze odbytu zewnętrzny i wewnętrzy oraz mięsień łonowo-odbytniczy u osób z nietrzymaniem stolca po operacjach przetok, urazach okołoporodowych i wypadku, a także bez uchwytnej przyczyny. Oceniano zakres kurczliwości tych mięśni w korelacji ze stwierdzanymi nieprawidłowościami w ich budowie. Stwierdzono, że ultrasonografia czynnościowa jest przydatną metodą w diagnostyce chorych z nietrzymaniem stolca.

  Streszczenie angielskie: In the paper the evaluation of the medical examinations made with the use of transrectal ultrasonography in patietns with fecal incontinence is presented in view of the functioning of the anal sphincter muscle. 32 patietns with fecal incontinence due to various causes were examined (at the average age of 41,8 for 5 men and 48,7 reopectively for 27 women). The muscles evaluated are as follows: esternal and internal sphincter muscle, puborectal muscle in the patients with fecal incontinence who had hed fistula operations, perinatal injuries and accidents as there was no obvious reason for a fecal incontinence problem. The correlations between the muscle structure abnormalities and their impact on the range of contractility were evaluated. The use of functional ultrasonography for diagnosing patietns with fecal incontinence showed to be a valueable help.


  13/13

  Tytuł oryginału: Endosonografia jako uzupełniające badanie w diagnostyce choroby hemoroidalnej.
  Tytuł angielski: Endosonography as a complementary examination in diagnostics of the haemorrhoideal disease.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Jakubowski Wiesław, Tarasewicz Andrzej
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.68-71, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przykładowo 4 przypadki reprezentatywne dla każdego stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej oraz potencjalne możliwości endosonografii kanału odbytu w diagnostyce tej choroby.

  Streszczenie angielskie: Four cases of different stages of the haemorrhoideal disease were presented and possibilities of anal endosonography in the diagnosis of this entity were discussed.

  stosując format: