Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOŁODZIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57

Tytuł oryginału: Acylowanie nukleozydów i acyklonukleozydów pirymidynowych - wykorzystanie katalicznych właściwości lipaz : praca doktorska
Autorzy: Kołodziejska Renata, Dramiński Marcin (promot.).; Akademia Medyczna im. L. Rydygiera Katedra i Zakład Chemii Ogólnej w Bydgoszczy
Źródło: 2002, 140, 5 k. : il., tab., bibliogr. 208 poz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/23020

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  2/57

  Tytuł oryginału: Próba porównania postaw personelu medycznego placówek o profilu zakaźnym i niezakaźnym wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
  Tytuł angielski: Attempt to compare the attitudes of medical staff in infectious diseases institutions and in non-infectious diseases institutions towards people infected with HIV wirus and those suffering from AIDS.
  Autorzy: Kołodziej Wiesława
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.743-752, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowoczesne programy przeciwdziałania HIV/AIDS muszą zawierać komponent kształtowania pozytywnych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV. Prospołeczna, empatyczna postawa środowisk medycznych może być gwarancją bezpiecznych, wzajemnych interakcji. Rozpoznanie i korygowanie postaw personelu medycznego wchodzącego w różne interakcje z pacjentem seropozytywnym jest bardzo ważne, jeżeli mamy poprawić jakość opieki medycznej w Polsce, kraju kandydującym do Unii Europejskiej. Celem pracy jest próba oceny i porównania postaw personelu medycznego placówek zakaźnych i o profilu niezakaźnym wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta autorska skierowana do personelu medycznego, a technikami uzupełniającymi: obserwacja i wywiady z chorymi an AIDS. Badanie przeprowadzono w pięciu miastach Polski Południowej, w większości na terenie Śląska, oraz w czterech ośrodkach specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu AIDS. Z uzyskanego materiału badawczego (123 ankiety, 70 wywiadów oraz wyniki rocznej obserwacji uczestniczącej) wynika, że 1) około 25 proc. personelu zatrudnionego w oddziałach zakaźnych i 51 proc. personelu z oddziałów niezakaźnych nie akceptuje pacjentów seropozytywnych; 2) aż 75 proc. personelu jednostek specjalistycznych i 96 proc. personelu oddziałów niezakaźnych uważa, że pacjent powinien mieć obowiązek informowania o zakażeniu; 3) tylko 13,3 proc. personelu medycznego oddziałów zakaźnych i 4,3 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Comtemporary programs of counteracting to HIV/AIDS must include a component of shaping positive attitudes towards people infected with the HIV virus. A pro-social, empathic attitude of medical circles can be a guarantee of safe, mutual interactions. Recognition and correction of the attitude of medical staff who enter into different interactions with a seropositive patient is very important if we are to improve the quality of medical care in Poland, a country standing for EU. The paper attempts to evaluate and compare the attitudes of medical staff in infectious diseases institutions and in non-infectious diseases institutions towards people infected with HIV or suffering from AIDS. The basic research tool was the author's survey directed to medical staff and the supplementary techniques were: observation and interviews with people ill with AIDS. The research was carried out in five towns of Southern Poland, mostly in the Silesian region, as well as in four centres specializing in AIDS diagnostics and treatment. From the obtained research material (123 surveys, 70 interviews, and the results of a year-long participating observation) follows that: - About 25 p.c. of staff employed at infectious diseases departments and 51 p.c. of staff employed at non-infectious diseases departments do not approve of seropositive patients. - As many as 75 p.c. of staff in specialistic units and 96 p.c. of staff employed at non-infectious diseases departments think that the patient ...


  3/57

  Tytuł oryginału: Przetoczenie krwi homologicznej a przeżycie chorych operowanych z powodu płaskonabłonkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Homologous blood transfusion and survival after surgery in patients with squamous cell lung cancer.
  Autorzy: Mizianty Marek, Kołodziejski Leszek, Duda Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Kołodziej Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 36 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena wpływu okołooperacyjnego przetoczenia krwi homologicznej (PKH) na przeżycie chorych na płaskonabłonkowego raka płuca po radykalnym leczeniu operacyjnym. Materiał i metodyka. U 126 kolejnych mężczyzn wykonano operacyjnie doszczętne, usuwając płat lub całe płuco z powodu płaskonabłonkowego raka płuca. Krew homologiczną podano 77 chorym (grupa T), u pozostałych 49 (grupa A) nie przetaczano krwi homologicznej. Chorych porównano pod względem cech klinicznych, czasu trwania operacji i utraty krwi. Prawdopodobieństwo przeżycia oceniono metodą Kaplana i Meiera. Do oceny czynników prognostycznych użyto jedno- i wieloczynnikowej analizy Coxa. Wyniki. Chorzy z grupy T byli młodsi, z mniejszą masą ciała i wyjściowo niższą liczbą leukocytów. Czas trwania operacji był u nich dłuższy, śródoperacyjna utrata krwi i pooperacyjny drenaż opłucnowy - większe, ponadto wymagali oni większej podaży płynów w dobie operacji. W obu badanych grupach ryzyko operacji (skala ASA) i zaawansowanie nowotworu (pTN) były podobne. W jednowymiarowej analizie wg Coxa znaleziono następujące istotne czynniki rokownicze: zaawansowanie nowotworu, przedoperacyjne obciążenie chorych (ASA III), czas trwania operacji i wielkość śródoperacyjnej utraty krwi. Wieloczynnikowa analiza Coxa potwierdziła istnienie niezależnych czynników rokowniczych: przedoperacyjnego obciążenia chorych (ASA III), zaawansowania nowotworu (pTN-IIIAř) i wielkości śródoperacyjnej utraty krwi. Nie wykazano istotnego wpływu ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. To determine the effect of perioperative homologous blood transfusion (HBT) on survival in patients with squamous-cell lung cancer (SqCLC) treated by means of radical surgery. Material and methods. 126 consecutive SqCLC male patients underwent radical lobectomy or pneumonectomy. These patients were divided into two groups: without (A = 49) and with HBT (T = 77). The following factors were compared in both groups: clinical features, surgery duration and blood loss. Survival was estimated by means of the Kaplan and Meier method. Cox uni- and multivariate analyses were used to estimate prognostic factors. Results. T - group patients were younger, of less body mass and lower leucocytosis. Surgery duration was longer, intraoperative blood loss and drainage greater. These patients needed more intravenous fluids on the day of surgery. In both groups preoperative risk factors (ASA index) and stage of cancer (pTN) were similar. The Cox univariate analysis indicated the following significant prognostic factors: stage of cancer, preoperative risk factors (ASA III), surgery duration and intraoperative blood loss. The Cox multivariate analysis demonstrated independ prognostic factors including preoperative risk factors (ASA III), stage of cancer (pTN = IIIAř) and intraoperative blood loss. HBT turned out not to be an independent prognostic factor. Conclusions. In SqCLC patients treated by means of radical surgery, prognosis depends on the following: preoperative ...


  4/57

  Tytuł oryginału: Dekortykacja płuca wykonana techniką minitorakotomii z wykorzystaniem toru wizyjnego.
  Tytuł angielski: Lung decortication performed by video-assisted thoracic surgery (VATS).
  Autorzy: Wąsowski Dariusz, Kużdżał Jarosław, Reifland Agnieszka, Soja Jerzy, Szlubowski Artur, Sładek Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Kołodziej Jerzy (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.54-60, tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie dekortykacji płuca wykonanej techniką minitorakotomii z wykorzystaniem toru wizyjnego (VATS). Materiał i metodyka. Podstawą leczenia ropniaków opłucnej, w zależności od nasilenia zmian, jest w dalszym ciągu drenaż płucnej lub dekortykacja płuca. Wideotorakoskopia (WTS) umożliwia przyspieszenie diagnostyki i skrócenie leczenia wczesnych postaci ropniaków (faza I i II). W przypadku wystąpienia ropniaka przewlekłego (faza III) leczeniem z wyboru jest dekortykacja płuca przez wykonanie rozległej torakotomii. U częsci chorych jest to zabieg zbyt obciążający. Połączenie natomiaswt techniki klasycznej torakochirurgii z wykorzystaniem toru wizyjnego (video-assisted thoracic surgery - VATS) pozwala bezpiecznie wykonać całkowitą dekortykację przy jednoczesnym ograniczeniu urazu operacyjnego, a w rezultacie szybszą rehabilitację oddechową chorych i lżejszy przebieg pooperacyjny. Taka taktyka umożliwia skuteczne operowanie bardziej obciążonych chorych. Spośród 58 chorych leczonych na oddziale z powodu ropniaka opłucnej ośmiu leczono tylko drenażem, u 30 udało się oczyścić jamę opłucnej techniką WTS, a u 20 podczas wideotorakoskopii konieczne było rozszerzenie zabiegu do VATS i wykonanie dekortykacji płuca. Wyniki. U wszystkich chorych po dekortykacji płuca płuca uzyskanoo poprawę radiologiczną i zostali wypisani do domu w stanie ogólnym dobrym. Wszyscy chorzy żyją. Średni okres obserwacji wynosi 19 miesięcy (ń 7,4). Wniosek. Technika VATS jest skutecznym sposobem wykonywania dekortykacji płuca. Umożliwia zmniejszenie urazu operacyjnego ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present video-assisted thoracic surgery (VATS) as the method of lung decortication. Material and methods. Standard treatment of pleural empyema, regarding the intensity of changes is still tube thoracostomy or lung decortication by thoractomy. Videothoracoscopy (VTS) accelerates the diagnostic process and shortens treatment of early forms of empyema (stage I and II). In case of organizing empyema (stage III) standard treatment consists in lung decortication performed by means classical thoracotomy, although in some cases this approach seems too traumatic. However, video-assisted thoracic surgery (VATS) enables a complete lung decortication by mini-thoracoctomy, with less surgical trauma. Finally, the post-operative course and respiratory rehabilitation are much easier to treat. Patients in poor general condition may also be operated by VATS. In our department 58 patients were treated due to pleural empyema. Eight of them were treated by tube thoracostomy, 30 by VTS and 20 required VATS and lung decortication. Results. In all operated patients we observed clinical and radiological improvement. There were no hospital deaths, and all patients remain alive (mean follow-up was 19 months ń 7.4). Conclusion. Video-assisted thoracic surgery (VATS) is an efficient method of lung decortication, reducing postoperative trauma. Due to better visualization of the surgical field VATS is a safer method in comparison to classical ones.


  5/57

  Tytuł oryginału: Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych.
  Tytuł angielski: Comparison of clinical characteristics and results of surgical treatment in patients with squamous cell lung cancer before and after introducing of modern diagnostic methods.
  Autorzy: Kołodziejski Leszek, Dyczek Sonia, Duda Krzysztof, Góralczyk Jerzy
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.113-125, il., tab., bibliogr. 49 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie cech klinicznych i wyników leczenia operacyjnego chorych na płaskonabłonkowego raka płuca (PRP) przed i po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych: tomografii komputerowej i ultrasonografii. Materiał i metodyka. W latach 1956-1996 operowano 1094 chorych (841 operowanych doszczętnie) z powodu PRP. Porównano cechy kliniczne, zaawansowanie raka oraz krzywe przeżycia 930 chorych operowanych przed (grupa A) i 164 chorych po wprowadzeniu nowoczesnych badań obrazowych (grupa B). Do obliczeń użyto programu STATISTICA Pl. 5.1. Wyniki. Chorych z grupy B cechowały średnio: starszy o 3 lata wiek, wyższa o 3 kg masy ciała, wyższy o 1 Body Mass Index (BMI) i dłuższy o 2 lata okres palenia. Nie uległa zmianie najczęstsza: długość wywiadu chorobowego (4 mies.) i obserwacji ambulatoryjnej 91 mies.) oraz średnia wykrytych guzów (5 cm). Tylko pobyt przedoperacyjny w szpitalu uległ skróceniu o tydzień. Ocena zaawansowania PRP na podstawie badania rtg powodowała zawyżanie odsetka chorych w IIIř, a ocena na podstawie KT - zaniżanie tego odsetka w stosunku do oceny histologicznej pTNM. Obserwowano obniżenie odsetka próbnych torakotomii z 24 do 15 proc. w grupie B oraz spadek śmiertelności szpitalnej z 7 do 5 proc. Długość całkowitego przeżycia pooperacyjnego uległa wydłużeniu w grupie B. Wnioski. Wprowadzenie nowoczesnych badań obrazowych wpłynęło na poprawę dokładności oceny zaawansowania PRP z czym wiąże się spadek odsetka próbnych torakotomii i wydłużenie czasu ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Comparison of clinical characteristics and surgical treatment results in squamous cell lung cancer (SqCLC) patients before and following the introduction of modern diagnostic methods (MDM): CT and USG. Material and methods. The study group comprised 1094 SqCLC patients undergoing surgery (841 radical resections) during the years 1956-1996. We compared clinical features, stage of cancer and overall survival for both groups: A (930 patients) and B (164 patients) before and following the introduction of MDM. The STATISTICA PL 5.1 program was used. results. B group patients were 3 years older, presented with a larger body mass (by 3 kg) and body mass index (by 1) and smoked cigarettes for a period of 2 years longer. Their anamnesis period and prehospital observation didn't change (median 4 months and 1 month, respectively). The dimeter of the detected tumour also remained unchanged (5 cm). Only preoperative hospitalization shortened by 1 week. In comparison to the pathological evaluation (pTNM) the radiological-based assessment (group A) overestimated IIIř patient ratios, whereas the CT-based assessment (group B) underestimated IIIř. The ratio of exploratory thoracotomies (from 24 to 15 p.c.), and hospital mortality decreased (from 7 to 5 p.c.). The overall survival improved. Conclusions. The MDM introduction improved diagnotic accuracy, which resulted in: a decrease in exploratory thoractomy ratios and improvement in overall survival. Unfortunately, ...


  6/57

  Tytuł oryginału: Novye struktury 0-cpecificheskikh polisakharidov bakterijj roda Proteus. 2: Polisakharidy, soderzhashhie O-acetilnye gruppy.
  Tytuł angielski: New structures of the O-specific polysaccharides of Proteus. [P.] 2: Polysaccharides containing O-acetyl groups.
  Autorzy: Kondakova A. N., Toukach F. V., Senchenkova S. N., Arbatsky N. P., Shashkov A. S., Knirel Y. Ju., Zych K., Torzewska A., Rożalski A., Kołodziejska K., Sidorczyk Z.
  Źródło: Biokhimija 2002: 67 (2) s.240-252, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Structures of five new O-specific polysaccharides of the lipopolysaccharides of bacteria Proteus were established. Four of them, Proteus penneri 4 (072), Proteus vulgaris 63/57 (037), Proteus mirabilis TG 277 (069), and Proteus penneri 20 (017), contain O-acetyl groups in non-stoichiometric quantities, and the polysaccharide of P. penneri 1 st structuraly related to that of P. penneri 4. The structures were elucidated using NMR spectroscopy, including one-dimensional 1H nd 13C NMR, two-dimensional 1H, 1H correlation (COSY, TOCSY), 1H, 13C heteronuclear multiple-quantum coherence (HMQC) and multiple-bond correlation spectroscopy, as well as nuclear Overhauser effect spectroscopy (NOESY or ROESY), along with chemical methods. The structural data obtained are useful as the chemical basis for the creation of the classification scheme for Proteus strains.


  7/57

  Tytuł oryginału: Stopień autonomii woli pacjenta na tle ustawy o zawodzie lekarza i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  Autorzy: Kołodziej Anastazja
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.74-83
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/57

  Tytuł oryginału: Treatment of high-risk superficial bladder cancer with maintenance bacille Calmette-Gu‚rin therapy: preliminary results.
  Autorzy: Kołodziej A., Dembowski J[anusz], Zdrojowy R[omuald], Woźniak P., Lorenz J[erzy]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.620-622, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate, in a prospective study, the effects and results of maintenance therapy with bacille Calmette-Gu‚rin (BCG) in treating patietns with high-risk superficial bladder cancer. Patients and methods. In all, 155 patietns were enrolled in a randomized study of transurethral resection alone (53) or combined with intravesical BCG (102) as a treatmetn for superficial bladder cancer. BCG was administered for six consecutive weeks followed by three weekly instillations in months 3, 6, 12, 18, 24, 30 and 36 after resection. Recurrence, progression, prognostic factors and side-effects were assessed and analysed. Results. After a median (range) followup of 23 (6-42) months, 83 of the 102 patietns treated with BCG (81 p.c.) were disease-free, compared with 24 of the 53 treated with resection alone (45 p.c.). There was also a significant difference in tumour progression and time to progression between the trial arms. The disease progressed in eight patients (8 p.c.) treated with BCG and in 12 (23 p.c.) of those treated by resection alone. Independent risk factors for progression were DNA ploidy status and stage. Only the completion of treatment was predictive of outcome (risk of recurrence) for patietns treated with BCG. Conclusion. Maintenance BCG therapy was better than resection alone in reducing the incidence of recurrence and progression in patietns with high-risk superficial bladder cancer.


  9/57

  Tytuł oryginału: Local anesthesia by blockade of lower rectal nerves in proctologic procedures.
  Tytuł polski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych w operacjach proktologicznych.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Wieczorkiewicz Monika, Grochowicz Maciej, Kosim Anna
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.64-68, bibliogr. 6 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono materiał 35 pacjentów, u których wykonano zabiegi proktologiczne w znieczuleniu miejscowym z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym (stosowano fentanyl z droperidolem, midomium i thiopental). Oceniano dolegliwości bólowe śródoperacyjnie oraz w pierwszej i drugiej dobie po operacji stosując standardowe skale bólowe słowne i graficzne. Żaden z pacjentów nie skarżył sie na ból w trakcie zabiegu. W 71,4 proc. pacjenci nie zgłaszali bólu po operacji albo dolegliwości bólowe były bardzo słabe. Nie zanotowano powikłań infekcyjnych. Zatrzymanie moczu wystąpiło w trzech przypadkach, podobnie u trzech chorych wystąpiły wymioty, jedna pacjentka zgłosiła bóle głowy. Wnioski: Znieczulenie miejscowe z blokadą nerwów odbytniczych dolnych i ogólnym dożylnym jest dobrym sposobem znieczulenia w krótkich operacjach proktologicznych.

  Streszczenie angielskie: This paper presents our experiences with 35 patietns who underwent proctologic procedures under local anesthesia by blockade of lower rectal nerves and general intravenous sedation (fentanyl, droperidol, midomium and thiopental). We assessed the severity of intraoperative and postoperative pain (within the first two days post-op) using verbal and visual analog pain scales. None of the patietns complained of pain during surgery. No pain or only mild discomfort were reported by 71.4 p.c. of patients. No infective complications were noted. Urine retention was observed in 3 cases, vomiting in 3 cases and one female ptatient complained of headache. Conclusion: local anesthesia by lower rectal nerves blockade combined with general intravenous sedation constitute a viable option for short proctologic procedures.


  10/57

  Tytuł oryginału: Endosonographic assessment of anal fistulas as compared with intraoperative evaluation. Preliminary report.
  Tytuł polski: Ocena endosonograficzna przetok odbytu w porównaniu z wynikami badania śródoperacyjnego - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Szczepkowski Marek, Jakubowski Wiesław, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.69-72, 74-76, il., tab., bibliogr. 8 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie endosonograficzne kanału odbytu uzupełnione badaniem kontrastowym z użyciem roztworu wody utlenionej wykonano u 12 osób z przetoką odbytu. Wynik badania endosonograficznego porównano z oceną śródoperacyjną. Stwierdzono wysoką zgodność rozpoznań endosonograficznych.

  Streszczenie angielskie: Endoscopic examination of anal canal enhanced by application of hydrogen peroxide was performed in 12 patients with anal fistula. The result of endosonography was compared with with intraoperative findings. High correlation of endosonographic and intraoperative findings was found.


  11/57

  Tytuł oryginału: Triple-channel anal fistula. Case report.
  Tytuł polski: Przypadek 3-kanałowej przetoki odbytu.
  Autorzy: Ziembikiewicz Andrzej, Kołodziejczak Małgorzata, Grochowicz Maciej
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.89-92, il., bibliogr. 5 poz., rez. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają kazuistyczny przypadek 3-kanałowej przetoki mnogiej odbytu. Opisana została technika operacji przetok mnogich. Wnioski: Właściwe rozpoznanie przetoki mnogiej przez operującego chirurga decyduje o wyleczeniu pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Authors present a case of a 3-channel anal fistula. Surgical technique of repair of multiple anal fistulas is described. Conclusion: Correct diagnosis of a multiple fistula is a prerequisite for effective treatment.


  12/57

  Tytuł oryginału: Raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) - the new host of Echinococcus multilocularis in Poland.
  Autorzy: Machnicka-Rowińska Barbara, Rocki Bogusław, Dziemian Ewa, Kołodziej-Sobocińska Marta
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.65-68, tab., bibliogr. [14] poz.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The alimentary canals of 9 species of domesticated or wild animals were examined for the presence of E. multilocularis. The tapeworm was found in 9 red foxes (Vulpes vulpes) out of 155 examined (5.8 p.c.) and in 2 raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) of 25 examined (8.0 p.c.). Our studies proved that in Poland the raccoon dog can also be infected with E. multilocularis.


  13/57

  Tytuł oryginału: Analiza aktywności acetylocholinoesterazy w pęcherzu moczowym u mężczyzn z objawami przeszkody podpęcherzowej.
  Tytuł angielski: The activity of ACHE in bladder muscle of the patients with bladder outflow obstruction.
  Autorzy: Szydełko Tomasz, Apoznański Wojciech, Woźniak Zdzisław, Kołodziej Anna, Dembowski Janusz, Zdrojowy Romuald, Niezgoda Tadeusz, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.53-56, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy oceniali aktywność układu parasympatycznego pęcherza moczowego u chorych na łagodny rozrost stercza, u których wyłuszczono gruczolak stercza metodą Hryntschaka. Oceny dokonano w sposób pośredni, analizując aktywność acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego, pobranej w trakcie zabiegu operacyjnego z okolicy szczytu pęcherza. Materiał i metoda. Oznaczenia wykonano u 13 pacjentów operowanych z powodu łagodnego rozrostu stercza. Grupę kontrolną stanowili chorzy na raka pęcherza moczowego poddani cystektomii, u których przed operacją nie stwierdzono zaburzeń oddawania moczu o typie przeszkody podpęcherzowej ani dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych. Skrawki zamrażano w ciekłym azocie, a następnie poddawano reakcji z przeciwciałem monoklonalnym przeciwko acetylocholinoesterazie. Intensywność reakcji oceniano w sposób półilościowy. Wyniki. Wykazano znaczne zwiększenie aktywności acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego chorych na łagodny rozrost stercza w porównaniu z chorymi stanowiącymi grupę kontrolną. Wnioski. Aktywność ACHE w mięśniówce pęcherza moczowego może być czynnikiem pozwalającym przewidzieć skuteczność leczenia operacyjnego pacjentów leczonych z powodu łagodnego rozrostu stercza oraz wyłonić grupę chorych, wymagających farmakologicznego leczenia uzupełniającego.

  Streszczenie angielskie: The objective. The authors evaluated the activity of the parasympathetic system of the urinary bladder in patients with BPH, who were treated with Hryntschak method. The indirect evaluation was based on the analysis of ACHE activity in bladder muscle, a sample of which was taken during the operation from the bladder top area. Material and method. Evaluations were made in 13 patients operated on because of BPH. The control group consisted patients with bladder bancer in whom no storage and voiding syndromes were detected before the operation and who underwent cystectomy. Samples were frozen in liquid nitrogen and then treated with mononuclear antibody against ACHE. The intensity of the reaction was assessed semiquantitatively. Results. ACHE was found to be more active in bladder muscle of patients with BPH. Conclusions. ACHE activity in bladder muscle may be used as a prognostic of surgical success and thus it may serve to select patients for additional parasympathiolyitic treatment.


  14/57

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego u noworodków i wcześniaków.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in full-term and premature newborns.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Czajkowska Tamara, Domżalska-Popiadiuk Iwona, Kołodziejczak Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.43-46, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 38 noworodków z zakażeniem układu moczowego (ZUM) urodzonych i leczonych w roku 2001 w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków i Patologii Noworodków i Wcześniaków w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. ZUM rozpoznano 13 razy częściej u wcześnaków niż u noworodków donoszonych. Dominującym czynnikiem etiologicznym zakażenia była Klebsiella pneumoniae (31,6 proc). Najczęściej stwierdzanymi objawami klinicznymi były: brak przyrostu masy ciała (39,5 proc.), hipotonia mięśniowa (26 proc.), niepokój (16 proc.). Ciężki przebieg z.u.m. obserwowano w 26 proc. przypadków. U 26 proc. noworodków stwierdzono zmiany w badaniach laboratoryjnych krwi. Zmiany w badaniu USG układu moczowego stwierdzono w 36,8 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: Thirty-eight neonates with urinary tract ifnection (U.T.I.) were bornd and treated in 2001 at the Neonatal Intensive Care Unit and the Neonatal Deaprtment in Institute of Gynecology and Obstetrics at the Medical Academy of Gdańsk. U.T.I. was diagnosed 13 times more frequently in premature than in full-term newborns. Klebsiella pn. was the prevailing etiological factor (31,6 p.c.). The most frequently observed clincial symptoms were: failure to gain weight (39,5 p.c.), muscular hypotonia (26 p.c.), irritation (16 p.c.). Severe clinical course was observed in 26 p.c. cases. The incorrect blood laboratory investigations were observed in 26 p.c. newborns. In 36,8 p.c. cases were observed changes in urinary system ultrasonography.


  15/57

  Tytuł oryginału: Pneumocystozowe zapalenie płuc w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carinii pneumonia in Neonatal Intensive Care Unit.
  Autorzy: Łoniewska Beata, Kordek Agnieszka, Pawlus Beata, Kołodziejczyk Lidia, Rudnicki Jacek, Romańska Anna, Czajka Ryszard, Kuźna-Grygiel Wanda
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.60-63, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza klinicznego przebiegu zakażeń Pneumocystis carinii u 23 ciężko chorych noworodków hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii. W badanej grupie było 21 noworodków przedwcześnie urodzonych i dwoje donoszonych obciążonych wadami. Wszystkie wymagały mechanicznej wentylacji. Do ujawnienia zakażenia dochodziło około 20 doby życia. Najczęściej występującymi objawami były: bezdechy, szarość lub bladość powłok, nadmierna ilość wydzieliny w drogach oddechowych, drgawki oraz gorsza tolerancja pokarmu. Rozpoznanie kliniczne potwierdzono w większości przypadków wykryciem cyst Pneumocystis carinii w badaniach metodą barwienia Giemsy popłuczyn z drzewa oskrzelowego. Stosowano leczenie skojarzone Biseptolem i Pentamidyną przez 14 dni. U 4 noworodków nie uzyskano poprawy klinicznej, 3 zmarło w trakcie leczenia. Wniosek. Pneumocystozowe zapalenie płuc jest zakażeniem oportunistycznym stanowiącym poważne powikłanie u ciężko chorych, wentylowanych mechanicznie noworodków.

  Streszczenie angielskie: In this report we analysed 23 newborn infants with Pneumocystis carinii pneumonia diagnosed and treated in NICU of The Obstetric and Perinataology Clinic Pomeranian Academy of Medicine since 1997 to 2001. In examination group were 21 premature and 2 full-term newborn infants with cognenital abnormalities. All of them needed mechanical ventilation. Infection usually was present on the 20th day of life. The most frequent signs of infection were: apnoea, grey or pale skin, excessive secretion in respiratory track, seizures and decreased milk toleration. In most cases diagnosis was confirmed by presence of Pneumocystis carinii cysts in microscopic examination liquid aspirated from bronchi. The treatment was performed using cotrimocsazol and penthamidyne for 14 days. In 4 newborn infants treatment does not have any clinical effect, 3 of them died. The Pneumocystis cariniii pneumonia is opportunistic infection, which is serious, threat for newborn infant during mechanical ventilation.


  16/57

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Drugich Środkowo-Europejskich Warsztatów Neurochirurgii Mikronaczyniowej, Czeskie Budziejowice, Czechy, 15-16.11.2001 r.
  Tytuł angielski: Report on the 2nd Central European Workshop Microvascular Neurosurgery, Ceskie Budejovice, Czech Republic, 15-16 November 2001.
  Autorzy: Kołodziej Waldemar
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.609-611 - 2 Środkowo-Europejskie Warsztaty Neurochirurgii Mikronaczyniowej Czeskie Budziejowice 15-16.11. 2001
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  17/57

  Tytuł oryginału: The relationship between gastric cancer cells circulating in the blood and microsatellite instability positive gastric carcinomas.
  Autorzy: Czopek J., Bialas M., Rudzki Z., Zazula M., Pituch-Noworolska A., Zembala M., Popiela T., Kulig J., Kołodziejczyk P., Stachura J.
  Źródło: Aliment. Pharmacol. Ther. 2002: 16 suppl. 2 s.128-136, il., tab., bibliogr. 31 poz. - 9 Międzynarodowe Sympozjum nt. gastroenterologii Shimoda 26-27.04. 2001
  Sygnatura GBL: 306,346

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground: Cancers characterized by microsatellite instability may be biologically different from their counterparts with stable microsatellite sequences. Circulating cancers cell present in blood prior to surgery may constitute an adverse prognostic finding. Aim: To correlate these two phenomena with morphological features and survival in advanced gastric cancer. Methods: We examined 76 cases of resected sporadic, advanced gastric cancer by means of routine morphology and a panel of microsatellite markers. Sixty-six cases were screened for presence of cancer cells circulating in blood prior to the surgery using combined morphological and immunocytochemical approach. Results: Twenry-one (27.6 p.c.) cases demonstrated microsatellite instability in at least one locus. Among them 11 (14.5 p.c. showed microsatellite instability in more than 30 p.c. (4/12) examined loci, and they were therefore designated as replication error positive (RER+). Circulating cancer cells were detected in 2/19 microsatellite instability and in 11/47 remaining cases (difference not significant). The survival of the microsatellite instability cases was significantly better. The presence of circulating cancer cells did not correlate with survival. Conclusion: It is possible that the microsatellite instability status, but not circulating cancer cells, constitutes a prognostic predictive factor in advanced gastric carcinoma. Confirmation of this hypothesis requires continuation of patient follow-up.


  18/57

  Tytuł oryginału: Etiology and therapy of pruritus ani.
  Tytuł polski: Etiologia i leczenie świądu odbytu.
  Autorzy: Kołodziejczak M., Jaraczewska I.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (3) s.232-243, il., tab., bibliogr. 22 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówione zostały epidemiologia, patofizjologia, etiopatogeneza i leczenie świądu odbytu. Autorki proponują własny podział świądu, uwzględniający jego przyczynę oraz czynnik wywołujący. Podają również algorytm leczenia, który uwzględnia najnowsze metody terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: In the article, the epidemiology, pathophysiology, etiology and treatment of pruritus ani are discussed. The authors propose their own classification of pruritus, based on its cause and underlying factor. They also present algorithm of treatment, including up to date treatment approach.


  19/57

  Tytuł oryginału: Samobójcze zatrucia środkami chemicznymi i lekami w latach 1991-2000 w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej.
  Tytuł angielski: Suicidal fatal poisonings using chemicals and drugs in the Jagiellonian University Institute of Forensic Medicine, in the years 1991-2000.
  Autorzy: Trela Franciszek, Kołodziej Jan, Kunz Jerzy, Bolechała Filip
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.21-30, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy 191 przypadków osób, które popełniły samobójstwo przez otrucie w latach 1991-2000. Badanie wykonano w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Tę grupę otruć wybrano spośród zbioru 1937 zgonów samobójczych badanych w naszym Zakładzie. Uwzględniono częstość zamachów na własne życie w stosunku do ogólnej liczby samobójstw, rodzaj użytej trucizny, zależności od płci i wieku, przypuszczalną motywację, sezonowość zjawiska. Samobójstwa przez otrucie stanowią jedną dziesiątą wszystkicj dokonanych zamachów na własne życie. Najczęściej występują zatrucia lekami, potem substancjami chemicznymi. Mężczyźni prawie dwukrotnie częściej popełniali samobójstwo. Na pierwszym miejscu jako motyw pojawiła się choroba psychiczna, potem alkoholizm i w dalszej kolejności inne schorzenia somatyczne. Porównując sezonowość występowania samobójstw stwierdziliśmy szczyt w miesiącach letnich przypadających na czerwiec i lipiec gdzie stanowoą one 1/3 wszystkich przypadków. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia obserwujemy systematyczny wzrost liczby zamobójstw i równoczesny spadek udziału otruć w ogólnej liczbie zamachów na własne życie.

  Streszczenie angielskie: 191 cases of fatal suicidal poisonings in the years 1991-2000 were analysed. Postmortem examinations were conducted in the Institute of Forensic Medicine of the Jagiellonian University. The group of poisonings was selected from a total of 1937 fatal suicidal cases examined in our Institute. Frequency of suicidal attemps, kind of chemicals/drugs used, age and sex relationships, probable motives and seasonal a variables were taken into account in our investigation. The results were compared to previous studies. Poisonings comprise about 10 p.c. of the total number of suicidal cases. The most frequent are poisonings using drugs, then using chemicals. The number of cases of males committing suicide by poisoning is about twice as many as seen in females in such cases. The most important motives were mental disturbances, the latter most frequent motives were alcoholism and somatic illnesses. The peak of number of cases was noted in the summer months, June and July (about 1/3 of the total number of cases). In the last decade we systematically observed both a rise in the total number of suicides and a lower percentage of poisonings.


  20/57

  Tytuł oryginału: Long-term results of surgery for early gastric cancer.
  Autorzy: Popiela T., Kulig J., Kołodziejczyk P., Sierzega M.
  Źródło: Br. J. Surg. 2002: 89 (8) s.1035-1042, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 310,131

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground: Gastrectomy for early gastric cancer, is widely accepted as an adequate therapeutic method. Recent developments of less invasive procedures require the identification who will benefit from such an approach. Methods: A retrospective study was undertaken of 238 patients with early gastric cancer who underwent gastrectomy from 1977 to 1999. Clinicopathological data relating to survival were evaluated. Results: Analysis of 33 node-positive patients (14 per cent) revealed a tumour diameter greater than 20 mm (P = 0.011), depressed macroscopic type (P 0.05), diffuse histological type (P 0.001), poor tumour differentiation ( P 0.001) and infiltration of the submucosal layer (P 0.002) as factors assopciated with lymph node metastasis. Multivariate analysis found diffuse histological type to be an independent risk factor. The overall 5-year survival rate was 87 p.c., and was significantly better in patients who underwent radical lymphadenectomy than in those who had regional lymph node dissection (92 versus 78 p.c.; P 0.01). Similarly, patients younger than 65 years had a more favourable 5-year survival rate (90 p.c.) than oder ones (77 p.c.). Multivariate analysis with the Cox proportional hazards model confirmed patient age and type of lymphadenectomy as independent prognostic factors. Conclusion: The findings suggest that extended lymph node dissection may be beneficial for some patients with early cancer, althoug randomized clinical trials are needed to evaluate this observation further.


  21/57

  Tytuł oryginału: Wpływ biernego palenia na stan zdrowia osób niepalących.
  Tytuł angielski: The effect of passive smoking on the health of nonsmokers.
  Autorzy: Kołodziejczyk Joanna
  Źródło: Kosmos 2002: 51 (1) s.47-55, bibliogr. [86] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,370

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Large segments of the population are expopsed to environmental tobacco smoke (ETS), which is a risk factor for lung cancer and heart, circulatory and respiration diseases. Recently ETS was classified as an A carcinogen. Maternal smoking during pregnancy has been shown to be associated with pregnancy complications and deficits in the growth and development of the offspring. The effects of maternal smoking are not limited to the fetal period. It has been shown that in children passively exposed to smoking there is an increased risk of respiratory infections, asthma, middle ear effusion and psychological and behavioral problems. Epidemiological studies demonstrated that passive smoking increased the risk of lung and breast cancer in nonsmokers.


  22/57

  Tytuł oryginału: Cyproterone, norethindrone, medroxyprogesterone and levonorgestrel are less potent local human growth hormone and insulin-like growth factor I secretion stimulators than progesterone in human breast cancer explants expressing the estrogen receptor.
  Autorzy: Milewicz T., Kołodziejczyk J., Krzysiek J., Basta A., Sztefko K., Kurek S., Stachura J., Gregoraszczuk E. L.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (4) s.319-329, il., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was to compare the ability of natural progesterone and synthetic progestins to stimulate local growth hormone (GH) and insulin-like growth factor I (IGF-I) secretion by breast cancer explants. Explants obtained during surgery were divided according to their estrogen/progesterone receptor phenotype - ER(+)PR(-); ER(+)PR(+); ER(-)PR(+) - as determined by immunocytochemistry. Natural progesterone (10**-5 mol/l) and synthetic progestins (cyproterone acetate (5 x 10**-7 mol/l), norethindrone (10**-5 mol/l), medroxyprogesterone acetate (10**-7 mol/l), and levonorgestrel (10**-7 mol/l) were tested in vitro for their ability to induce secretion of proliferation-promoting agents such as human GH (hGH) and IGF-I. All hormone-dependent breast cancer cell types responded to progesterone stimulation with increased local hGH secretion, while in the non-malignant tissue this effect was observed only in PR(+) cells. Moreover, progesterone in only PR(+) cells in vitro stimulated local IGF-I secretion by both malignant and non-malignant tissue. Medroxyprogesterone and levonorgestrel increased GH secretion by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast cancer explants, while cypropterone stimulated it only in non-malignant tissue. None of the synthetic progestins tested in this experiment exerted an effect on GH secretion by both malignant and non-malignant tissue of ER(+) breast cancer explants. The present data additionally showed that, apart from cyproterone, which increased IGF-1 secretion in the same manner as progesterone by both malignant and non-malignant ER(-)PR(+) breast explants...


  23/57

  Tytuł oryginału: Carcinoembryonic antigen, squamous cell carcinoma antigen, CYFRA 2I-I, and neuron-specific enolase in squamous cell lung cancer patients.
  Autorzy: Kulpa Jan, Wójcik Ewa, Reinfuss Marian, Kołodziejski Leszek
  Źródło: Clin. Chem. 2002: 48 (11) s.1931-1937, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Carcinoembryonic antigen (CEA), squamous cell carcinoma antigen (SCC-Ag), and CYFRA 21-1 are the most useful markers for non-small cell lung cancer (NSCLC), but neuron-specific enolase (NSE) is a tumor marker of choice for SCLC. The determination of NSE in NSCLC could allow selection of patients with neuroendocrine features. NSCLC patients whose tumors have neuroendocrine properties may be more responsive to chemotherapy; however, these tumors have been reported to be more aggressive. Tumor markers are not suitable for diagnosis; their principal applications are in monitoring of therapy and prognosis. Methods: Tumor markers were measured in 200 untreated patients with squamous cell lung cancer (SQC) and a reference group (n = 220; 124 healthy persons and 96 patients with nonmalignant lung disease). CEA and SCC-Ag were measured by microparticle enzyme immunoassays on Abbott AxSYM and IMx analyzers. CYFRA 21-1 and NSE were measured by electrochemiluminescence immunoassays on the Roche Elecsys 2010. Results: CEA, SCC-Ag, CYFRA 21-1, and NSE were increased above the cutoffs in 26 p.c., 32 p.c., 67 p.c. and 28 p.c. of tested patients, respectively. The area under the ROC curve for CYFRA 21-1 was higher than those for CEA, SCC-Ag, and NSE (SQC vs controls). CYFRA 21-1 and CEA were significantly higher in advanced SQC than in early stages of disease (P 0.0001 and P 0.0004, respectively). In multivariate analysis of survival, CYFRA 21-1 was an independent but nonspecific prognostic factor in the operable group of SQC patients, whereas NSE was an independent...


  24/57

  Tytuł oryginału: Protective properties of artichoke (Cynara scolymus) against oxidative stress induced in cultured endothelial cells and monocytes.
  Autorzy: Zapolska-Downar Danuta, Zapolski-Downar Andrzej, Naruszewicz Marek, Siennicka Aldona, Krasnodębska Barbara, Kołodziej Blanka
  Źródło: Life Sci. 2002: 71 (24) s.2897-2908, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: It is currently believed that oxidative stress and inflammation play a significant role in atherogenesis. Artichoke extract exhibits hypolipemic properties and contains numerous active substances with antioxidant properties in vitro. We have studied the influence of aqueous and ethanolic extracts from artichoke on intracellular oxidative stress stimulated by inflammatory mediators (TNFŕ and LPS) and ox-LDL in endothelial cells and monocytes. Oxidative stress which reflects the intracellular production of reactive oxygen species (ROS) was followed by measuring the oxidation of 2', 7'-dichlorofluorescin (DCFH) to 2', 7'-dichlorofluorescin (DCF). Agueous and ethanol extracts from artichoke were found to inhibit basal and stimulated ROS production in endothelial cells and monocytes in dose dependent manner. In endothelial cells, the ethanolic extraxt (50 ćg/ml) reduced ox-LDL-induced intracellular ROS production by 60 p.c. (p 0,001) while aqueous extract (50 ćg/ml) by 43 p.c. (p 0,01). The ethanolic extract (50 ćg/ml) reduced ox-LDL-induced intracellular ROS production in monocytes by 76 p.c. (p 0,01). Effective concentrations (25-100 ćg/ml) were well below the cytotoxic levels of the extracts which started at 1 mg/ml as assessed by LDH leakage and trypan blue exclusion. Penetration of some active substances into the cells was necessary for inhibition to take place as juged from the effect of preincubation time. These results demonstrate that artichoke extracts have marked protective properties against oxidative stress induced by inflammatory mediators ans ox-LDL in cultured endothelial cells and monocytes.


  25/57

  Tytuł oryginału: Chemioterapia dopęcherzowa w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Intravesical chemotherapy of superficial bladder cancer.
  Autorzy: Kołodziej Anna, Dembowski Janusz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.9-14, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powierzchowne nowtowory pęcherza moczowego mają dużą skłonność do nawrotów, a u części pacjentów także do progresji. Znane powszechnie czynniki ryzyka tej grupy nwotoworów, takie jak stopień złośliwości (G), stopień miejscowego zaawansowania (T), wielkość guza, wieloogniskowość zmian, częstość nawrotów są analizowane w pratkyce klinicznej, co często, ale nie we wszystkich przypadkach, pozwala ustalić prognozę przebiegu choroby. Analiza czynników ryzyka decyduje o wyborze sposobu leczenia uzupełniającego zabieg chirurgiczny - elektroresekcję przezcewkową guza. Chemioterapia dopęcherzowa jest najczęstszą formą leczenia uzupełniającego i ma na celu ablację zmian resztkowych oraz zapobieganie nawrotom i ewentualnej progresji nowotworu. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że w przypadku pojednyczych pierwotnych guzów pTaG1 chemioterapia dopęcherzowa jest zbędna, ponieważ ryzyko nawrotu i progresji ocenia się na małe. Zaleca się jedynie dopęcherzową wlewkę cystostatyku bezpośrednio po zabiegu elektroresekcji, co zmniejsza ryzyko wszczepienia się uwolnionych w czasie elektroresekcji komórek. W przypadkach nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego z czynnikami ryzyka, a więc nowotworów w stopniu pT1G3, obecnie powszechnie stosowana jest immunoterapia, a nie dopęcherzowa chemioterapi. Tak więc dopęcherzowa chemioterapia wydaje się być przede wszyskim zalecana do stosowania u chorych, którzy nie zostali zaliczeni do żadnej z wymienionych grup (TaG1 i T1G3). Konieczne są dalsze badania nad opracowaniem jej najskuteczniejszej i najbezpieczniejszej dla pacjenta formy leczenia.

  Streszczenie angielskie: Superficial bladder cancer has a high tendency to recur and in significant subset of patients, to progress. Analysis of the clinical risk factors of superficial bladder cancer, such as grade, stage, size, recurrence rate, and multifocality is crucial to predict the course of the disease. The field of topical therapy can roughly be divided into the chemotherapeutic and immunotherapeutic approaches. Chemotherapeutic agents have been used in the therapeutic ablation of existing or residual tumours and in prophylaxis against their recurrence. Monofocal stage pTaG1 primary tumours require no prophylactic treatment on account of their low risk of recurrence and progression; at most, an immediate postoperative one-time instillation of cytostatics to reduce the adhesion of release tumor cells is indicated. Because of the increased tendency to progression patients with pT1G3 represents a high-risk group, required immunotherapy. For all other supreficial bladder tumors lying between these two extremes, the time elapsing after TURBT until the next recurrence can at least be prologned through intravesical chemoprophylaxis.


  26/57

  Tytuł oryginału: Przypadek wieloogniskowej grzybicy skóry wywołanej różnymi patogenami.
  Tytuł angielski: A cause of multifocal cutaneous mycosis with different pathogens.
  Autorzy: Kołodziej Tomasz, Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Okołów Sylwia, Baran Eugeniusz
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.163-165, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 53-letniego pacjenta leczonego od 5 lat z powodu kłębuszkowego zapalenia nerek środkami immunosupresyjnymi rozwinęły się na skórze wieloogniskowe zmiany grzybicze. Stwierdzono rozległe zmiany na skórze stóp wywołane przez Trichophyton mentagrophytes, prawego podudzia - Trichophyton mentagrophytes oraz pachwin - Epidermophyton floccosum i Mucor sp. Ze zmienionych paznokci stóp i lewej ręki wyhodowano Trichophyton rubrum. Po 4 tygodniach leczenia doustnego terbinafiną (250 mg dziennie) oraz miejscowo cyklopirksem zmiany, z wyjątkiem paznokciowych, ustąpiły. Wniosek: W przypadku wieloogniskowych zmian u pacjenta poddanego immunosupresji należy badać każde ognisko osobno.


  27/57

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe TPA i Cyfra 21.1 u chorych na raka niedrobnokomórkowego płuca po leczeniu chirurgicznym i chemioterapii.
  Tytuł angielski: Tumor markers TPA and Cyfra 21.1 in patients with non-small cell lung cancer after surgery and chemiotherapy.
  Autorzy: Passowicz-Muszyńska Ewa, Gisterek Iwona, Marciniak Marek, Kornafel Jan, Kołodziej Jerzy, Jankowska Renata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.294-297, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenia Cyfry 21.1 i TPA badano w surowicy u 27 chorych z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), którzy byli poddani radykalnej resekcji chirurgicznej, a następnie otrzymali 3 cykle chemioterapii (cht). Oznaczenia wykonywano przed i 14 dni po zabiegu, przed każdą cht i co 60 dni po jej zakończeniu przez 2 lata. W trakcie obserwacji 7 pacjentów zmarło. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności między stężeniami przedoperacyjnymi Cyfry 21.1 i TPA a stopniem zaawasowania choroby i typem histopatologicznym guza. Stwierdzono, że wyjściowe stężenia obu markerów nie mają znaczenia rokowniczego. Po zabiegu obserwowano istotne statystycznie zmniejszenie wartości Cyfry 21.1 i TPA w całej badanej grupie oraz u pacjentów, u których leczenie zakończyło się powodzeniem. Natomiast adjuwantowa cht nie powodowala istotnych zmian stężeń obu markerów. Wykazano istotny statystycznie wzrost wartości markerów w trakcie monitorowania choroby na ok. 4 miesiące przed zgonem. Wydaje się, że oznaczanie markerów, a zwłaszcza Cyfry 21.1, w czasie obserwacji chorego może być przydatne w rozpoznawaniu nawrotu.


  28/57

  Tytuł oryginału: Guzy śródpiersia u dzieci.
  Tytuł angielski: Mediastinal tumours in children.
  Autorzy: Sawicz-Birkowska Krystyna, Czernik Jerzy, Chrzan Rafał, Kołodziej Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.305-307, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Guzy śródpiersia u dzieci występują rzadko. Celem pracy jest ocena występowania, rozpoznawania i leczenia guzów śródpiersia u 125 dzieci leczonych w Klinice Chirurgii Padiatrycznej AM we Wrocławiu w okresie 30 lat. Materiał. W latach 1970-2000 leczono 125 dzieci, wśród których rozpoznano guzy w śródpiersiu przednim u 39 (31 proc.), środkowym u 21 (17 proc.) i tylnym u 49 (39 proc.) dzieci. U 16 (13 proc.) pacjentów rozległy guz zajmował 2 pola. W zdecydowanej większości (78 proc.) stwierdzano guzy lite. Chorzy byli w wieku od 4 do 18 lat. Największą grupe stanowiły dzieci do 5. roku życia (68 proc.). Najczęściej stwierdzano guzy wywodzące się z układu współczulnego (NBL o GBL - 35 proc.), układu limfatycznego (NHL i HD - 17 proc.) i z grasicy - 12 proc. Wyniki. U 66 proc. chorych doszczętnie wycięto guz, u 26 proc. wykonano biopsje u 10 proc. Prowadzono jedynie obserwacje powiększonej grasicy. Nie było zgonów operacyjnych ani w okresie okołooperacyujnym. Uzyskano 3-letnią remisję całkowitą (CR) u 71,42 proc. Chorych leczonych z powodu nowotworu wywodzącego się z układu współczulnego, umiejscowionego w śroidpiersiu. Porównanie materiału w 2 wybranych odstępach czasu (1970-1985 i 1986-2000) nie wykazało znamiennie częstrzego występowania żadnej grupy guzów.


  29/57

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/57

  Tytuł oryginału: Badanie porównawcze enzymów antyoksydacyjnych w komórkach płuca zdrowego, nowotworowego oraz w uzyskanych z nich hodowlach komórkowych.
  Tytuł angielski: Comparison of the activity of selected antioxidant enzymes in lung tissue, in non-small lung cancer and in cell cultures achieved from them.
  Autorzy: Maciejczyk Adam, Winkler-Spytkowska Barbara, Pawlak Ireneusz, Gębarowska Elżbieta, Kołodziej Jerzy, Zabel Maciej, Dżugaj Andrzej
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.467-472, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Nadmiar wolnych rodników od dawna wiązano z procesem karcinogenezy. Jedną z form ochrony organizmu przed ich działaniem jest odpowiedni poziom aktywności swoistych enzymów antyoksydacyjnych. Hodowla komórkowa pozwala zaobserwować różnice we właściwościach komórek pochodzących ze świeżego materiału i z hodowlanych komórek nowotworowych. Cel pracy. Celem pracy jest ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnych w komórkach płuca zdrowego, niedrobnokomórkowego raka płuca oraz uzyskanej z niego hodowli komórkowej. Materiał i metody. Badaniem objęto 33 pacjentów z ustalonym histopatologicznie rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniach zaawansowania klinicznego choroby Ia - IIIa, poddanych operacji resekcji miąższu płucnego. W wycinkach płuca zdrowego i guza nowotworowego uzyskanych w czasie zabiegu operacyjnego oraz uzyskanej z niego hodowli oznaczano aktywność właściwą wybranych enzymów antyoksydacyjnych. Wyniki. W badanym materiale raka płuca, w porównaniu z komórkami płuca zdrowego, katalaza (0,68 vs 1,09) i peroksydaza glutationowa (35,08 vs 86,5) wykazały aktywność, dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (3,54 vs 2,73) i reduktaza glutationowa (4,53 vs 1,25) miały natomiast podwyższoną aktywność właściwą. Interesujące jest, że w komórkach nowotworowych uzyskanych w hodowli stwierdzono wysoką wartość aktywności właściwej katalazy. Wnioski. Otrzymane wyniki mogą być podstawą do lepszego poznania właściwości komórek nowotworowych.


  31/57

  Tytuł oryginału: Częstość występowania makrosomii u noworodków matek chorych na cukrzycę w regionie pomorskim - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Macrosomia in newborns born from diabetics mothers in Pomeranian Region - one-centre study.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Kołodziejczak Elżbieta, Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.204-207, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania makrosomii, kryteria jej rozpoznania oraz analiza porównawacza noworodków matek chorych na cukrzycę urodzonych w regionie pomorskim w latach 1990 i 1998 - 2002. Analizą objęto dwie grupy noworodków (razem 243 dzieci). Stwierdzono dużą częstość występowania makrosomii (w badanym materiale 24 proc.). Rozpatrywano przydatność różnych kryteriów definiujących makrosomię. Stwierdzono, że najbardziej właściwą definicją makrosomii u noworodka wydaje się być wartość dla 90 percentyla w stosunku do wieku płodowego. Zwrócono uwagę na często występujący asymetryczny rozwój noworodków matek chorych na cukrzycę i związane z nim charakterystyczne zaburzenia okresu noworodkowego. Wskazane jest przyjmowanie coraz ostrzejszych kryteriów wyrównywania cukrzycy w ciąży i intensyfikacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej.


  32/57

  Tytuł oryginału: Ocena rozległości martwicy oraz wybranych parametrów immunologicznych i enzymatycznych w guzie raka niedrobnokomórkowego płuc : praca doktorska
  Autorzy: Pawlak Ireneusz, Kołodziej Jerzy (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [2], 58 k., [9] k. tabl. : tab., bibliogr. 117 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19850

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  33/57

  Tytuł oryginału: Pierwotny świąd odbytu u dorosłych.
  Tytuł angielski: Primary pruritus ani in adults.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Jaraczewska Iza
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.123-126, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Study discusses diagnosis and treatment of primary pruritus ani in adults including up-to date literature. Authors stress the importance of detailed medical history in diagnosis and treatment of idiopathic pruritus ani.


  34/57

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności różnych sposobów postępowania u chorych z nowotworowym wysiękiem opłucnowym : praca doktorska
  Autorzy: Kacprzak Grzegorz, Kołodziej Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [4], 123 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20089

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  35/57

  Tytuł oryginału: Microsatellite instability and gastrointestinal carcinoma: a never-ending story.
  Autorzy: Stachura Jerzy, Popiela Tadeusz, Czopek Jacek, Zazula Monika, Rudzki Zbigniew, Okoń Krzysztof, Kulig Jan, Białas Magdalena, Kołodziejczyk Piotr, Sińczak Anna, Papla Bolesław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.83-93, il., bibliogr. 39 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We briefly review the current status of the research on the microsatellite status of colorectal and gastric carcinomas basing on the literature and our own studies. Investigation of microsatellite instability (MSI) is possible in archival material, and may by applied to analysis of relatively large retrospective series of cases. A specific profile of MSI-H (high) colorectal carcinomas, including right-sided location, mucinous an dsolid histology, and predominance of high-grade cases is a constant finding regardless of the geographical origin of the studied population, despide the fact that other aspects of colorectal cancer pathology differ markedly among various ethnic groups. The MSI-H tumors present several several intuively associated with bad prognosis, including the highest Ki67 proliferative fraction, but paradoxically may be associated with a more favorable outcome than MSS (stable) or MSI-L (low) cancers. The distinct status of the MSI-L colorectal cancers ("mild mutator pathway") is still unclear, but some reports, including our study, suggest that this group may present specific biologic features not necessarily placing it among MSS and MSI-H tumors. In gastric carcinoma the better prognosis linked to the MSI status emerges more and more firmly from the plethora of conflicting data. MSI-L gastric carcinomas may contain disproportionally high percentage of EBV-positive cases. The comparative aspect of the microsatellite research suffers from lack of widely acccepted standardized procedures aimed at detection of MSI, and from inconsistency in defining the MSS, MSI-L and MSI-H phenotypes among various authors.


  36/57

  Tytuł oryginału: Skuteczność leczenia torbieli wątroby przy pomocy metod małoinwazyjnej chirurgii : fenestracja laparoskopowa i drenaż przezskórny pod kontrolą USG
  Autorzy: Popiela Tadeusz, Kulig Jan, Nowak Wojciech, Kołodziejczyk Piotr, Sierżęga Marek, Deja Rafał
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.106-109, bibliogr. 7 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/57

  Tytuł oryginału: Współczesne aspekty rozpoznania i leczenia kłykcin kończystych odbytu.
  Tytuł angielski: Current aspects of diagnosis and treatment of condylomata accuminata.
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Jaraczewska Iza
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.165-168, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule poruszane są współczesne aspekty rozpoznania i leczenia kłykcin kończystych odbytu. Głównym problemem terapeutycznym tej choroby jest duża ilość nawrotów. Porównano leczenie miejscowe, immunoterapię i leczenie zabiegowe odwołując się do aktualnego piśmiennictwa. Omówiony został też problem malignizacji kłykcin (choroba Buschke-Loewensteina).

  Streszczenie angielskie: Authors present in his work etiology, diagnosis and the current therapy of condylomata accuminata. The main therapeutic problem is a high percentage of recurrence. The authors compare local versus surgical treatment, as well as immunotherapeutic modalities. The potential for malignancy of Buschke-Loewenstein disease was discussed separetly.


  38/57

  Tytuł oryginału: Przypadek prawdopodobnego zatrucia atropiną u niemowlęcia w trakcie leczenia retinopatii wcześniaczej.
  Tytuł angielski: A probably atropine poisoning in premature infant during ROP treatment - case report.
  Autorzy: Wojculewicz Jerzy, Kołodziejczak Elżbieta, Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.55-57, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przeypadek zatrucia atropiną uniemowlęcia w przebiegu retinoaptii wcześniaków. Zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia objawów ubocznych zwłaszcza w przypadku stosowania wielu leków u niedojrzałego dziecka z towarzyszącymi innymi patologiami.

  Streszczenie angielskie: We report on case of Atropine posioning in newborn with ROP. We sugest possibility of adverse efects especially when trating wiht many drugs premature children with other pathologies.


  39/57

  Tytuł oryginału: Układ grupowy krwi Lewis a choroba wieńcowa.
  Tytuł angielski: Lewis phenotype and coronary disease.
  Autorzy: Rechciński Tomasz, Kołodziej Katarzyna
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.373-375, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oligosacharydy tworzące układ grupowy Lewis, reprezentowany na erytrocytach, a także na większości komórek organizmu, wzbudziły ostatnio zainteresowanie badaczy ze względu na swe potencjalne znaczenie w patogenezie choroby niedokrwiennej serca. Ich rola w tym procesie miałaby polegać na pośredniczeniu w mechanizmach adhezji leukocytów do komórek śródbłonka. W prac przedstawiono wyniki badań porównawczych i epidemiologicznych świadczące o tym, że u osób z fenotypem Lewis (a-b-) występuje większe ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Autorzy przytaczają także wnioski z prac eksperymentalnych dotyczących zapobiegania poreperfuzyjnemu uszkodzeniu tkanek dzięki stosowaniu syntetyczneog analogu antygenu Lewis.

  Streszczenie angielskie: Lewis blood group oligosaccharides, present on the surface of erythrocytes and many other human cells had recently attracted attntion of researchers due to their potential importance in pathogenesis of ischemic heart disease. The role of these molecules were linked with their participation in leukocytes - endothelium adhesion. The results of comparative and epidemiological studies provide evidence that persons with Lewis (a-b-) phenotype have a higher risk of ischemic heart disease. Also the results of some experimental studies on prevention of ischemia - reperfusion tissue injury by pretreatment with Lewis pentasaccharides are reviewed in this article.


  40/57

  Tytuł oryginału: Zapewnienie jakości w radioterapii - przykład realizacji wybranych procedur krajowych zaleceń dotyczących kontroli aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii.
  Tytuł angielski: Quality assurance in radiotherapy-execution of selected quality assurance procedures of the national re-commendations for the Selectron LDR/MDR brachy-therapy unit.
  Autorzy: Barańczyk Remigiusz, Lesiak Jan, Byrski Edward, Rozwadowska-Bogusz Bożena, Góra Eleonora, Kołodziejczyk Aneta, Waligórski Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.5-9, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena przejrzystości opisów procedur kontrolnych przedstwionych w zaleceniach kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii, opracowanych w Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie (COOK). Ocena stopnia trudności technicznego wykonania oraz czytelności dokumentowania wyników każdej z zaproponowanych procedur kontrolnych. Metoda: Dokument "Krajowy - zaleceniaa dot. kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" zawiera opis procedur kontrolnych, sugerowane kryteria tolerancji, wykaz wyposażenia niezbędnego do ich wykonania wraz z propozycją z zakresu czynności i odpowiedzialności personelu przeprowadzającego kontrolę jakości aparatu. W pracy omówiono tekst zaleceń oraz podano przykłady realizacji wybranych procedur kontrolnych wykonanych na terenie Kliniki Ginekologii Onkolol. COOK, gdzie zlokalizowany jest aparat Selectron LDR/MDR. Wyniki i wnioski: Wykonując testy kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR określone w Zaleceniach stwierdzono, że: a opisy procedur są jednoznaczne i klarowne; b) system kontroli jest spójny i obejmuje zagadnienia, które mają wpływ na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie aplikacji źródeł promieniotwórczych; c) zaproponowane arkusze kontrolne są przydatne, a informacje w nich zawarte dają pełny obraz sprawności aparatu.

  Streszczenie angielskie: Aim: To verify the clarity of QA procedure descriptions developed at the Centre of Oncology in Kraków within the comprehensive Quality Assurance programme for the LDR/MDR after-loading brachytherapy unit, proposed as a national recomendation. The ease of execution and the completeness of reporting were evaluated for all of the prososed QA procedures. Method: "Krajowy - zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" (National Recommendations for Quality Assurance in Brachytherapy: Selectron LDR/MDR afterloading brachytherapy unit) document contains the proposed chain of responsibility of personnel involved in the QA program, a short description of the QA recommended procedures, suggested tolerance criteria, and a list of equipment required to perform the procedures. In the paper we discuss this document and illustrate the execution QA tests performed at the Clinic of Gynaecological Oncology of the Oncology Centre in Kraków where a Selectron LDR/MDR unit is aplied clinically. Results and conclusions: After concluding QA tests for the Selectron LDR/MDR brachytherapy unit, we conclude that: a) the description of the QA procedures is clear and unequivocal; b) the proposed QA system is coherent and contains all the information required for safee and precise application of radioactive sources; and c) the reporting sheets and tables are comprehensive, informative and consistent.


  41/57

  Tytuł oryginału: Recent trends in stature of 14-year-old boys from Wrocław, Poland.
  Autorzy: Kołodziej Halina, Kozieł Sławomir
  Źródło: Prz. Antropol. 2002: 65 s.57-63, il., tab., bibliogr. s. 62-63, streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,512

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Porównywano wysokość ciała ponad 1014 chłopców w wieku 14 lat z Wrocławia, badanych w 1997 roku, z grupą 3120 14-latków z Wrocławia badanych w 1987 roku. Średnia wysokość ciała badanych chłopców z Wrocławia zwiększyła się z 163,6 cm w 1987 roku do 165,6 cm w 1997. Oznacza to przyrost przeciętnej wysokości ciała o 2,0 cm (tabela 1). Analiza zmian sekularnych wysokości ciała w obrębie grup społecznych wyodrębnionych na podstawie wykształcenia ojca wykazała, że podobnie jak dziesięć lat wcześniej, w 1997 r. najwyżsi byli chłopcy, których ojcowie mieli wyższe wykształcenie, a najniżsi okazali się synowie ojców z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Największy przyrost przeciętnej wysokości ciała (2,8 cm) stwierdzono w badanym okresie w grupie chłopców, których ojcowie mieli wykształcenie średnie, przez co grupa ta bardzo zbliżyła się pod względem wysokości ciała do grupy chłopców, których ojcowie mieli wykształcenie wyższe. W ciągu badanego okresu przeciętna wysokość ciała chłopców, których matki miały wykształcenie wyższe, średnie lub zawodowe wzrosła. Największy wzrost przeciętnej wysokości ciała odnotowano wśród synów matek z wykształceniem średnim, przez co grupa ta bardzo zbliżyła się do grupy chłopców, których matki miały wykształcenie wyższe (tab. 1 i rys. 1). Uzyskane wyniki wskazują zatem, że mamy do czynienia ze zmniejszaniem się różnic pomiędzy niektórymi grupami społecznymi wyodrębnionymi na podstawie wykształcenia rodziców, co prowadzi do pewnej dychotomizacji skali społecznej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to investigate the educational group-specific secular trends in stature of 14-year-old boys from Wrocław. The study was based on two cohorts of boys measured in 1987 and 1997. On the basis of mother and father education level divided into three categories, social sub-groups were selected. During the period 1987 - 97 the mean stature of 14-year-old boys has risen from 163.6 cm in 1987 to 165.6 cm in 1997. Growth trends were positive in all sub-groups selected on the basis of father education. The analysis of secular changes in body height within the separated social sub-groups showed that boys whose fathers had a university education were the tallest and boys whose fathers had basic vocational or elementary school education were the shortest. The greatest increment in body height (2.82 cm) took place in the sub-group of boys whose fathers had secondary school education. In all of the sub-groups selected on the basic of mother education the growth trends were positive. The boys from the sub-group where the mother had secondary school education experienced the largest increment in body height during the period 1987 - 97.


  42/57

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rak przedinwazyjny sutka: przewodowy i zrazikowy].
  Autorzy: Kołodziejski Leszek
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (1) s.99-100, bibliogr. 12 poz. - Tł. oprac. z Current surgical therapy /ed. John L. Cameron. - Ed. 7th. - St Louis, 2001 : 722-727
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  43/57

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rak sutka u mężczyzn].
  Autorzy: Kołodziejski Leszek
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (1) s.112-113, bibliogr. 18 poz. - Tł. oprac. z Current surgical therapy / ed. John L. Cameron. - Ed. 7th. - St Louis, 2001 : 732-734
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  44/57

  Tytuł oryginału: Analiza występowania retinopatii u wcześniaków urodzonych w latach 1999-2001 w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Incidence of retinopathy in preterm infants born in 1999-2001 in Neonatal Clinic of Medical Academy of Gdańsk.
  Autorzy: Kołodziejczak Elżbieta, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Stodulska-Koberda Urszula, Zapaśnik Agnieszka, Kiliańczyk Anna, Czajkowska Tamara, Szczapa Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.31-34, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie retorspektywnej poddano 190 wcześniaków ó 32 Hbd, urodzonych w Klinice Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG w latach 1999-2001. Oceniano częstość występowania retinopatii w zależności od wieku ciążowego, masy ciałą i innych czynników ryzyka. W badanej grupie częstość ROP kształtowała się na poziomie 41 proc. 23 pacjentów (12,1 proc.) wymagało leczenia operacyjnego. Analizowano wpływ czynników ryzyka na wystąpienie i ciężkość retinopatii w grupie badanej i w grupie dzieci leczonych zabiegowo. Stwierdzono, że najistotniejszymi w obydwu grupach były: wiek płodowy, urodzeniowa masa ciała i tlenoterapia. Średni czas tlenoterapii u dzieci z retinoatią wynosił 45,9 dni, a u dzieci z najcięższymi jej postaciami 56,2 dni. U dzieci leczonych zabiegowo ważnym czynnikiem ryzyka była dysplazja oskrzelowo-płucna, która wystąpiła w 60,9 proc. przypadków. u 59 proc. dzieci z retinopatią obserwowano samoistną regresję zmian, u pozostałych dzieci wystąpiły powikłania: zez (23 proc.), krótkowzroczność (17,9 proc.), oczopląs (5,1 proc.), małoocze (5,1 proc.), widzenie jednooczne (6,4 proc.). Najcięższym powikłaniem jest ślepota, która wystąpiła pomimo leczenia u pięciorga pacjentów, co stanowi 6,4 proc. dzieci z rozpoznaną retinopatią, a 2,6 proc. wszystkich badanych noworodków.

  Streszczenie angielskie: We analyzed 190 premature infants ó 32 Hbd born in Neonatal Clinic of Obstetrics and Gynecology Institute of Medical Academy of Gdańsk in 1999-2001. We estimated frequency of retinopathy according to gestational age, birth weight and other risk factors. We found that 41 p.c. premature newborns included in this trail had ROP. Surgical intervention was necessary in 12,1 p.c. children in the trial group. We analyzed influence of risk factors on frequency and severity of ROP among all trial patients and surgically treated children. The most imporatnt risk factors in both groups were: gestational age, birth weight and oxygen therapy. Average time of oxygen therapy in children with retinopathy was 45,9 days and 56,2 of children with severe ROP. The equally important risk factor in the group of surgically treated children was BPD, 60,9 p.c. cases. Spontaneous regress of ROP signs was seen in 59 p.c. cases, the rest developed complications: strabismus (23 p.c.), myopia (17,9 p.c.), nystagmus (5,1 p.c.), microphthalmia (5,1 p.c.), monocular vision (6,4 p.c.). The most severe complication was blindness, witch we stated despite surgical treatment in 6,4 p.c. of children with ROP, which was 2,6 p.c. of all children in the trial group.


  45/57

  Tytuł oryginału: Ocena znaczenia mięśnia zwieracza wewnętrznego u osób z neurogenną niewydolnością zwieraczy
  Autorzy: Kołodziejczak Małgorzata, Sudoł-Szopińska Iwona, Ciesielski Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.203-209, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  46/57

  Tytuł oryginału: Trójwymiarowa ultrasonografia wspomagana badaniem Power-Doppler w przedoperacyjnej ocenie nowotworów żołądka i odbytnicy - doniesienia wstępne
  Autorzy: Kibil Wojciech, Kulig Jan, Wąchol Dariusz, Kołodziejczyk Piotr, Kłęk Stanisław, Deja Rafał
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.239-241, bibliogr. 5 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  47/57

  Tytuł oryginału: Ocena resekcyjności zmian nowotworowych trzustki w oparciu o przedoperacyjne badanie przepływu naczyniowego metodą kolor-Doppler
  Autorzy: Kłęk Stanisław, Kulig Jan, Kołodziejczyk Piotr, Wąchol Dariusz, Kibil Wojciech, Deja Rafał, Popiela Tadeusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.424-429, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  48/57

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzne badanie czynnościowe zwieraczy odbytu u chorych z nietrzymaniem stolca.
  Tytuł angielski: Ultrasonographic functional examination of the anal sphincter muscles in patients with fecal incontinence.
  Autorzy: Stefański Robert, Kołodziejczak Małgorzata, Jakubowska Ewa
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.53-59, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono doświadczenia własne dotyczące stosowania ultrasonograficznego badania przezodbytniczego u chorych z objawami nietrzymania stolca w ocenie czynnościowej mięśni układu zwieraczowego odbytu. Badano 32 chorych (5 mężczyzn śr. wieku 41,8 lat i 27 kobiet śr. wieku 48,7 lat) z nietrzymaniem stolca z różnych przyczyn. Oceniano mięśnie zwieracze odbytu zewnętrzny i wewnętrzy oraz mięsień łonowo-odbytniczy u osób z nietrzymaniem stolca po operacjach przetok, urazach okołoporodowych i wypadku, a także bez uchwytnej przyczyny. Oceniano zakres kurczliwości tych mięśni w korelacji ze stwierdzanymi nieprawidłowościami w ich budowie. Stwierdzono, że ultrasonografia czynnościowa jest przydatną metodą w diagnostyce chorych z nietrzymaniem stolca.

  Streszczenie angielskie: In the paper the evaluation of the medical examinations made with the use of transrectal ultrasonography in patietns with fecal incontinence is presented in view of the functioning of the anal sphincter muscle. 32 patietns with fecal incontinence due to various causes were examined (at the average age of 41,8 for 5 men and 48,7 reopectively for 27 women). The muscles evaluated are as follows: esternal and internal sphincter muscle, puborectal muscle in the patients with fecal incontinence who had hed fistula operations, perinatal injuries and accidents as there was no obvious reason for a fecal incontinence problem. The correlations between the muscle structure abnormalities and their impact on the range of contractility were evaluated. The use of functional ultrasonography for diagnosing patietns with fecal incontinence showed to be a valueable help.


  49/57

  Tytuł oryginału: Zastosowanie aparatów wspomaganych komputerowo w diagnostyce okulistycznej - stan obecny i perspektywy rozwoju.
  Tytuł angielski: The application of computer assisted equipment in opthalmologic diagnoses - the state of art and perspectives.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Tesla Piotr, Kołodziejczyk Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.102-104, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają stan obecny i perspektywy rozwoju okulistycznej aparatury diagnostycznej. Zaproponowano trzy przykładowe praktyczne zadania dotyczące budowy lub modyfikacji aparatów diagnostycznych w zakresie: metody badania ciśnienia wewnątrzgałkowego w oczach po wykonanych zabiegach laserowej chirurgii refrakcyjnej, adaptacji aparatów cyfrowych do okulistycznych urządzeń fotograficznych, praktycznych pomiarów utlenowania siatkówki i nerwu wzrokowego.

  Streszczenie angielskie: The actual state and directions of development of the computerised diagnostic equipemnt in ophthalmology is discussed. The three proposed examples of new needed modification of the equipment are presented: the tonometry method suitable in IOP measurement in eyes after laser refractive surgery, the digital cameras adaptation in photographic enquipment, the spectral oxymetry method.


  50/57

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  51/57

  Tytuł oryginału: Krztusiec - klinika, profilaktyka, leczenie. Analiza przypadków krztuśca leczonych w Oddziale Pulmonologiczno-Alergologicznym WSSZD w Kielcach, w latach 1997-2000.
  Autorzy: Modelska Krystyna, Eberhardt Irena, Kołodziej Elżbieta, Sołtys Maria
  Źródło: Lekarz 2002 (5) s.30-32, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  52/57

  Tytuł oryginału: Dysfunction of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in adolescents after a suicide attempt.
  Autorzy: Gmitrowicz Agnieszka, Kołodziej-Maciejewska Hanna
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (4) s.37-51, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and aim: The objective of this research was to find whether there is a relation between the observed suicidal behaviours, mental disorders and dysfunction of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. Material and method: Two populations were subject of the research: 84 adolescents aged 14-21, after suicide attempts (ASA - drug overdose), never treated psychiatrically, and 30 adolescents after accidental intoxication (ACI). In each patient the serum levels of cortisol and ACTH were assessed, and the Dexamethasone Suppression Test (DST) was made. Results: Most patients in the ASA group were females. In this group statistically higher levels of cortisol after DST were found, as compared to the ACI group. Considering the patients' sex, the differences of serum cortisol levels were significant only in females. We found that higher cortisol levels in ASA were related to diagnosed depressive disorders (mostly in females), presence of psychological and enviromental problems, and elevated risk of repeated suicide attempt. Conclusion: In the examined group of 84 adolescents after suicidal poisonings a statistically higher serum cortisol levels after dexamethasone were found, a compared to the control group composed of 30 accidentally intoxicated adolescents.


  53/57

  Tytuł oryginału: MyHC II content in the vastus lateralis m. quadricipitis femoris is positively correlated with the magnitude of the non-linear increase in the VO2/power output relationship in humans.
  Autorzy: Żołądź J[erzy] A., Duda K., Karasiński J., Majerczak J., Kołodziejski L., Korzeniewski B.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 2) s.805-821, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In the study we have examined the relationship between the content of different isoforms of MyHC in the vastus lateralis. m. quadricipitis femoris and the VO2/power output relationship during incremental cycling exercise. Twenty-one male subjects: aged 24.0 ń 2.5 years, body mass 73.0 ń 7.2 kg, height 179 ń 5 cm, BMI 22.78 ń 1.84 kg ú m-2, VO2max 3697 ń 390 ml ú min-1, 50.9 ń 5.2 ml ú kg-1 ú min-1, participated in this experiment. The subjects performed an incremental exercise test unit exhaustion. The wxercise test started at power output of 30 W, followed by an increase amounting to 30 W every 3 minutes. The pedalling rate was maintained at 60 rev min-1. Gas exchange variables were measured continuously using breath-by-breath system Oxycon Jaeger. At the end of each step blood samples were taken for lactate concentration. Muscle biopsy samples taken from the vastus lateralis m. quadricipitis femoris, using the Bergstrom needle, were analysed for the content of different MyHC (I, IIa, IIx) using SDS-PAGE and Western blotting. The pre-exercise VO2, as a mean value of six-minute measurements, expressed both in min-1, and in ml ú kg-1 ú min-1, was positively correlated with the content of MyHC II in the vastus lateralis (p 0.01). We have also found that the pre-exercise values of VO2 in the group of subjects with a high proportion of MyHC II (59.9 ń 11.2 p.c.) were significantly higher (p 0.02, when VO2, was expressed in ml ú min-1, and p 0.01 when VO2 was expressed in ml ú kg-1 ú min-1) than in the group with low content of MyHC II (27.5 ń 6.0 p.c.) in the vastus...


  54/57

  Tytuł oryginału: Endosonografia jako uzupełniające badanie w diagnostyce choroby hemoroidalnej.
  Tytuł angielski: Endosonography as a complementary examination in diagnostics of the haemorrhoideal disease.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Kołodziejczak Małgorzata, Jakubowski Wiesław, Tarasewicz Andrzej
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.68-71, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przykładowo 4 przypadki reprezentatywne dla każdego stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej oraz potencjalne możliwości endosonografii kanału odbytu w diagnostyce tej choroby.

  Streszczenie angielskie: Four cases of different stages of the haemorrhoideal disease were presented and possibilities of anal endosonography in the diagnosis of this entity were discussed.


  55/57

  Tytuł oryginału: Chirurgia raka sutka.
  Autorzy: Kołodziejski Leszek
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.109-111, 186, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  56/57

  Tytuł oryginału: Chemioterapia systemowa w raku pęcherza moczowego - ogólny przegląd i perspektywy.
  Autorzy: Kołodziej Anna
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.19-22, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  57/57

  Tytuł oryginału: Próba oceny postaw personelu medycznego placówek niezakaźnych wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
  Tytuł angielski: An attempt to assess the attitudes of the medical staff in noninfectious disease institutions towards the patients with HIV and AIDS.
  Autorzy: Kołodziej Wiesława
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.274-278, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba osób zakażonych wirusem HIV, w konsekwencji chorych na AIDS, zmusza do szukania takich rozwiązań, które będą satysfakcjonujące zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Pacjenci seropozytywni stawiają personel przed wieloma trudnymi zadaniami. Z jednej strony lęk przed możliwością zakażenia, z drugiej podstawowe zasady etyki i deontologii zawodu lekarza i pielęgniarki, nakazujące zapewnienie opieki medycznej każdemu człowiekowi. Celem pracy jest określenie postaw personelu medycznego wobec osób zakażonych wirusem HIV w placówkach o profilu niezakaźnym. Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta autorska skierowana do personelu medycznego a technikami uzupełniającymi: obserwacja i wywiady z chorymi na AIDS. Badanie przeprowadzono w pięciu miastach Polski południowej, w większości na terenie Śląska. Z uzyskanego materiału badawczego (53 ankiety, 30 wywiadów, oraz wyniki rocznej obserwacji uczestniczącej) wynika, że: Kontakty zawodowe z osobą seropozytywną wzbudzają silne emocje o podłożu lękowym. Ponad połowa ankietowanych uważa, że osoby chore na AIDS powinny być izolowane w przygotowanych w tym celu oddziałach specjalistycznych. Tylko 7 proc. personelu medycznego uczestniczyło w kursach specjalistycznych dotyczących tematu HIV/AIDS a 92 proc. zdobywa wiedzę przez samokształcenie. Aż 51 proc. badanych uznano, że wyposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt ochronny dla personelu jest niewystarczające, złe. Ponad 90 proc. badanych ...

  Streszczenie angielskie: The growing number of HIV infected people and, as a consequence, those with AIDS, urges one to seek solutions that will be satisfactory for both the patient and the medical staff, to whom HIV positive patients are a cause of numerous, difficult dilemmas. On the one hand, there is the fear of being infected, but on the other hand the basic ethical rules of the caring and nursing profession oblige everyone to provide each patient with medical care. The aim of this work is to determine the attitude of medical staff from noninfectious institutions towards the HIV infected. The main research tool was the author's survey carried out among the medical staff of various hospitals. Observations and interviews with the ill were supplementary tools. The survey was conducted in five cities of southern Poland, mostly from the area of Silesia. The conclusion drawn from the obtained materials (53 surveys, 30 interviews, and one year participant observation) are as follow: - Professional contacts with a person seropositive for HIV arouse strong, mostly fearful emotions. Over a half of respondents think that patients with AIDS ought to be separated in wards specially prepared for that purpose. Only bout 7 p.c. of the medical staff have taken part in special courses on HIV/AIDS and 92 p.c. learned about the disease themselves. As many as 51 p.c. of the surveyed claimed that hospital wards are not sufficiently equipped with protective clothing for the staff. Over 90 p.c. of the ...

  stosując format: