Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOŁODYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Powierzchniowe właściwości klinicznych i środowiskowych szczepów Pseudomonas aeruginosa.
Tytuł angielski: Surface properties of clinical and environmental Pseudomonas aeruginosa strains.
Autorzy: Fil Jarosław, Kołodyński Jan, Jankowski Stanisław
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.29-35, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Powierzchniowe właściości komórek bakterii mają istotny wpływ na rozwój zakażenia. Zdolność do spontanicznego wytwarzania morfologicznych wariantów o zmienionych właściwościach powierzchniowych może ułatwiać przeżywalność szczepów Pseudomonas aeruginosa w organizmie gospodarza, wpływając na ich potencjalną chorobotwórczość. Cel pracy. Celem badań było porównanie właściwości powierzchniowych, spontanicznych wariantów morfologicznych P. aeruginosa, pojawiających się w populacjach klinicznych i środowiskowych szczepów, za pomocą różnych metod oceny stopnia hydrofobowości komórek bakterii. Materiał i metody. Szczepy P. aeruginosa (22 kliniczne i 21 środowiskowe). Oceny stopnia hydrofobowości powierzchniowej komórek, morfologicznych wariantów uzyskanych w wyniku spontanicznej dysocjacji badanych szczepów na podłożu z glicerolem, dokonano za pomocą metod SAT (Salt Aggregation Test) i BATH (Bacterial Adherence To Hydrocarbon). Wyniki. Wykazano, że powstające w wyniku spontanicznej dysocjacji morfotypy P. aeruginosa charakteryzują się zmienionymi właściwościami hydrofobowymi, co może mieć wpływ na adhezyjne zdolności badanych szczepów. Wśród szczepów klinicznych o morfotypie śluzowym stwierdzono występowanie zdolnych do autoaglutynacji wariantów o morfotypie śluzowym. Wnioski. Metoda BATH, umożliwiająca dokładne ilościowe oszaacowanie udziału komórek hydrofobowych i hydrofilnych w hodowli badanego szczepu, wydaje się bardziej przydatna do oceny właściwości ...

  Streszczenie angielskie: Background. Surface properties of bacterial cells have essential influence on the development of infections. Spontaneous production of morphological variants with various cell surface properties enable the strains of Pseudomonas aeruginosa to survive at unfavourable conditions in host organism. Objectives. The aim of this work was a comparison of the surface properties of spontaneous morphological variants occurring in clinical and environmental populations of P. aeruginosa strains. Two independent methods of the estimation of the hydrophobicity degree were used. Material and methods. 22 clinical and 21 environmental P. aeruginosa sstrains were used. Methods SAT and BATH were applied for determination of cell surface hydrophobicity. Morphological variants of strains were obtained by spontaneous dissociation of the examined strains on agar plates with glycerol. Results. Morphotypes appearing as a result of spontaneous dissociation are characterized by changed hydrophobic properties. This effect can influence the adhrence abilities of the examined strains. The ability to autoagglutination was found in clinical rough strains of slime morphotypye and not in clinical smooth strains morphotype. Conclusions. The occurrence of spontaneous variants of P. aeruginosa with changed cell surface properties can have essential impact on the pathogenicity of the strains. The method BATH - enabling exact quantitative determination of the hydrophobic and hydrophilic cell fractions in ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ zmian klimatycznych na choroby zakaźne.
  Tytuł angielski: Impacts of climate change on infectious diseases.
  Autorzy: Kołodyński Jan, Malinowska Anna
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (1) s.29-37, bibliogr. [48] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Streszczenie angielskie: Climate warming may have significant impacts on human health, including changes in the distribution and seasonality of vector-borne diseases. We discuss the consequences of climate change on ifectious diseases. Effects of transmission of the imported tropical diseases in Europe are discussed.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wyspy patogenności nośnikami determinant zjadliwości chorobotwórczych bakterii.
  Tytuł angielski: The pathogenicity islands as a factors determining the virulence of bacteria.
  Autorzy: Kołodyński Jan, Jankowski Stanisław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.357-363, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: Czynniki warunkujące zjadliwość chorobotwórczych bakterii mogą być kodowane nie tylko w obrębie mobilnych elementów genomu, takich jak: plazmidy, transpozyny i bakteriofagi, ale również w określonych rejonach chromosomalnego DNA. Odcinki stanowiące skupienie determinant zjadliwości, różniące się budową molekularną i funkcją od reszty genomu, nazwano wyspami patogenności (PAIs - pathogenicity islands). W pracy przedstawiono zarys współczesnego stanu wiedzy na temat PAIs, ich roli w chorobotwórczości, pochodzenia i ewolucyjnej adaptacji do gospodarza.

  Streszczenie angielskie: The factors determining the virulence of the pathogenic bacteria may be coded not only by the mobile components of genome such as plasmides, transposomes and bacteriophages but also by selected regions at the chromosomal DNA. The segments constituting an ensemble at the determinant sof virulence varying in the molecular structure and function, from the rest of genome, are called pathogenicity islands. (PAIs). The actual state of our knowledge at the PAIs is described in the present work. A special attention is devoted to the evolutional provenience, host adaptation, and the role of PAIs in the virulence of bacteria.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przypadek ropnia przymózgowego jako powikłanie ropnego zapalenia ucha środkowego.
  Tytuł angielski: The case of paracerebral abscess as a complication of midle ear purulent inflammation.
  Autorzy: Kołodyński Piotr, Jaźwiec Przemysław, Barnaś Szczepan, Wilczyński Krzysztof, Całka Karol, Kędzierski Bartłomiej, Bojarski Bolesław, Chudzik Maciej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.474-476, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego 18-letniego mężczyzny z ropniem zewnątrzoponowym przymózgowym w lewej okolicy skroniowej, będącym powikłaniem zaostrzenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Rozpoznanie postawione z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Chorego leczono zachowawczo celowaną antybiotykoterapią i pentaglobiną nie uzyskując poprawy. Następnie wykonano radykalny zabieg operacyjny na uchu środkowym, a następnie reoperację z jednoczasowym opróżnieniem ropnia przez otwór trepanacyjny z dobrym efektem. Omówiono najważniejsze zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego mające zapobiegać występowaniu śródczaszkowych powikłań w przebiegu chorób ucha.

  Streszczenie angielskie: We reported the case of para-cerebral abscess in the left temporal region, being a complication of exacerbation of chronic middle ear inflammation with cholesteatoma. Computed tomography was performed, which helped in the diagnosis. The patient was treated conservatively by aimed antibiotic therapy. We performed surgery of the middle ear, with abscess removal through trepan apertura attaining good results. We have presented principles of diagnostic and therapeutic procedures which help in prevention of intracranial complications in ear diseases.

  stosując format: