Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLUKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Badania diagnostyczne w ocenie stopnia zaawansowania artropatii hemofilowej oraz wskazań i skuteczności synowektomii izotopowej u dzieci : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Klukowska Anna; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Warszawie
Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. Akademii Medycznej 2002, [4], 95 s. ; il., tab., bibliogr. 234 poz., powiel., 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,155

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska


  2/5

  Tytuł oryginału: Changes of resistance parameters of femoral bone in adult female rats after apllication of zoladex and vincristin.
  Tytuł polski: Zmiany parametrów wytrzymałościowych kości udowej u dorosłych samic szczurów po zastosowaniu zoladexu i winkrystyny.
  Autorzy: Nadulska Anna, Klukowska Lidia, Dyba Stefan
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.426-430, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  3/5

  Tytuł oryginału: Zmiany w stawach kolanowych u dzieci chorych na hemofilię w badaniach obrazowych.
  Tytuł angielski: Changes in radiological and ultrasonographical images of knee joints in children with haemophilia.
  Autorzy: Klukowska Anna, Czyrny Zbigniew, Łaguna Paweł, Brzewski Michał, Serafin-Król Małgorzata, Rokicka-Milewska Roma
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.83-92, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena obrazu klinicznego, radiologicznego i ultrasonograficznego (USG) stawów kolanowych u chorych na ciężką postać hemofili, ustalenie zależności miedzy tymi obrazami oraz przydatności USG w ocenie zaawansowania artropatii hemofilowej. Badania przeprowadzono u 50 chłopców, uwzględniając jedynie tych, którzy przebyli wylewy do stawów kolanowych. Średni wiek dzieci wynosił 10,34 ń 3,16 lat (od 2 do 16 lat). U pacjentów z niewielkimi (1-3 punkty) i średnio nasilonymi (4-7 punktów) zmianami radiologicznymi w kościach stawu kolanowego obserwowano zwiększenie ilości płynu, znaczny przerost i stan zapalny błony maziowej w badaniu USG. U chorych na hemofilię ze znacznie nasilonymi zmianami kostnymi (8-13 punktów) ilość płynu była zwykle prawidłowa, odczyn zapalny niewielki, natomiast utrzymywał się znaczny przerost błony maziowej. Ocenę radiologiczną artropatii hemofilowej przeprowadzono w oparciu o klasyfikację Petterssona i wsp. Stwierdzono dobrą korelację pomiędzy stopniem zniszczenia chrząstki widocznym w obrazie USG a zaawansowaniem zmian kostnych w badaniu radiologicznym. Ze wzrostem liczby przebytych wylewów do stawu kolanowego nasilało się niszczenie chrząstki oraz kości stawu. badanie USG stawu jest przydatne w ocenie płynu, błony maziowej oraz chrząstki stawu u chorych na hemofilię.

  Streszczenie angielskie: The aim of the studynwere toevaluate tyhe clinical, radiolohgical and ultrasonographical images of knee joints in children with severe haemophilia, to determine the correlation between these images and to assess the usefulness of ultrasonography (USG) in eval;uating the intensity of haemophilic arthropathy. Fifty boys were included in the study, all of them with a past history of knee bleedings. The average age of the children was 10,34 ń 3,16 years. In patients with slight radiological changes in knee joint bones (1-3 points) and moderate ones (4-7 points), an increase in synovial fluid, considerable hypertrophy and inflammation of the synovium were observed in USG. In haemophilic patients with severe bone changes (8-13 points) the fluid amount was usually normall and there was slight inflammation but considerable hypertrophy of the synovium. Radiological evaluation of haemophilic arthropathy was made according to Pettersson et al. classification.A good correlation between the degree of cartilage damage in USG and the progression of bone changes in radiographs was found. Cartilage and bone damage progressed with the increase in the number of intraarticular haemorrhages into the knee joint. In our opinion USG is useful in evaluating the fluid, synovium and cartlage of joints in haemophiliacs.


  4/5

  Tytuł oryginału: The influence of baclofen on reflex circulatory reactions evoked by stimulation of the vagus nerve in the rabbit.
  Tytuł polski: Wpływ baklofenu na reakcje krążeniowe wywołane drażnieniem nerwu błędnego u królika.
  Autorzy: Dyba Stefan, Tychowska Ingeborga, Klukowska Lidia, Nadulska Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.67-73, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Celem naszych doświadczeń było zbadanie wpływu baklofenu na odruchowe zmiany ciśneinia tętniczego krwi i akcji serca, wywołane obustronnym drażnieniem nerwów błędnych. Doświadczenia przeprowadzono w narkozie uretanowej (1,5 g/kg) na 30 królikach mieszańcach obu płci o wadze 3000-4500. Średnie ciśnienie krwi i częstość akcji serca rejestrowano w tętnicy środkowej ucha pryz użyciu czujnika elektromagnetycznego i rejestrowane ono było na nośniku magnetycznym komputera. Drażniono dośrodkowe odcinki prawego, lewego i jednocześnie obu nerwów błędnych. Stosowane parametry drażnienia były następujące: częstotliwość 5c/sek., czas drażnienia - 20 sek., szerokość pojedycznego impulsu 1 msek. Siłę drażneinia wyrażano wielokrotnością pobudzenia progowego (1 T), za które uważano powtarzalny spadek ciśnienia wynoszący 2-4 mm Hg. Odstępy pomiędzy drażnieniami wynosiły 5 min. Baklofen podawano dożylnie w dawce 1,0 mg/kg masy ciała. W grupie kontrolnej toroweanie reakcji krążeniowych obserwowano jedynie przy najmniejszych intensywnościach drażnienia (1,0 - 1,5T). Przy silniejszych draznieniach suma efektów jednostronnych była większa od wielkości uzyskiwanych podczas jednoczesnego obustronnego drażnienia nerwów błędnych. Ten efekt okluzji narastał w miarę zwiększania siły bodźca do wielkości 4-5T. Po podaniu baklofenu zjawisko torowania przy najmiejszych itnensywnosciach siły bodźca znikało. Obserwowano jedynie okuzję. Baklofen podnosił średnie ciśnienie krwi tętniczej o 15 ń 6 mm Hg ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of our investigations was to investigate the effect of baclofen upon the reflex fall of arterial blood pressure and heart rate evoked by stimulation of bilateral vagus nerves. The experiments were carried out on 30 rabbits of both sexes and mixed breed weighing 3000-4500 g under urethane anaesthesia (1.5 g/kg). Mean arterial pressure and heart rat ewere measured in the ear middle artery by the electromanometer and registerd by PC computer. Parameters of stimulation were: frequency 5 c/s., duration - 20 s., width of single rectangula pulse - 1 msec., itnensity of stimulation - multiplicity of threshold excitation (T). The intervals between stimulations were not shorter than 5 min. Baclofen was administrated intravenously (1.0 mg/kg). In the control group the facilitation of circulatory reaction was observed only at the smallest intensity of stimulation (1.0T-1.5T). When greater intensity of stimulations was applied the sum of unilateral effects was greater than the effect of simulatneous bilateral vagus nerve stimulation. This occlusion effect increased up to the stimulus value of 4-5T. After baclofen adminsitration the facilitation of circulatory responses disappeared and only occlusion was observed. Baclofen increased the size of the area of active overlapping of the afferent innervation of the vagus nerve. Administration of baclofen produced an increase in mean arterial blood pressure (15 ń 6 mm Hg) and heart rate (16 ń 5 beats per minute) and decrease ...


  5/5

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Choroba von Willebranda - częste zaburzenia hemostazy u dzieci].
  Autorzy: Klukowska Anna
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (6) s.116-117, bibliogr. 6 poz. - Oprac. na podstawie artyk. z czas. Pediatric Annals 2001; 30 : 534-540
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: