Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLISIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Rzadki typ przecieku na poziomie przedsionków.
Tytuł angielski: Anroofed coronary sinus - a rare congenital anomaly.
Autorzy: Szymański Piotr, Wójcik Anna Weronika, Jakubowska Ewa, Klisiewicz Anna, Hoffman Piotr
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.564-565, il., bibliogr. 5 poz.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  2/5

  Tytuł oryginału: Siedem przypadków nietypowej lokalizacji śluzaka serca.
  Tytuł angielski: Seven cases of cardiac myxoma in atypical location.
  Autorzy: Dyk Wojciech, Hendzel Piotr, Klisiewicz Anna, Kotliński Krzysztof, Giec-Kowalewska Maria
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.289-293, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono siedem przypadków śluzaka serca o nietypowej lokalizacji. U czterech chorych stwierdzono śluzaki zastawek serca, u jednego lewej komory, mięśnia brodawkowatego oraz dwustronny prawego i lewego przedsionka. We wszystkich przypadkach możliwe było wycięcie guzów w granicach zdrowej tkanki. Rozpoznania potwierdzono badaniem anatomopatologicznym.

  Streszczenie angielskie: Seven cases of cardiac myxoma of non-typical location are presented. In four patients myxoma on cardiac valves was found, in one in left ventricle, in one on pappilary muscle and in one biatrial. In all cases total resection was possible. The diagnoses were confirmed by anatomopatological examination.


  3/5

  Tytuł oryginału: Infekcyjne zaplenie wsierdzia na sztucznej zastawce mitralnej. Co widać a czego nie widać w echokardiogramie przez klatkę piersiową.
  Tytuł angielski: Prosthetic valve infective endocarditis. Limitations of transthoracic echocardiography.
  Autorzy: Szymański Piotr, Klisiewicz Anna, Zakrzewski Dariusz, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.592-593, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory metodą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDI) u pacjentów poddanych angioplastyce tętnicy odpowiedzialnej za zawał.
  Tytuł angielski: Assessment of left ventricular diastolic function in patients following angioplasty of infarcted related artery using TDI.
  Autorzy: Klisiewicz Anna, Michałek Piotr, Witkowski Adam, Hoffman Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.655-657, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu oceny zdolności poprawy funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory po angioplastyce tętnicy odpowiedzialnej za zawał (infarct related artery IRA) zbadano 39 pacjentów techniką tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (tissue Doppler imaging (TDI). Grupa badana składała się z 30 mężczyzn i 9 kobiet (średnia wieku 53,3 ń 8,3 lata), którzy przebyli 1-6 miesięcy wcześniej zawał mięśnia sercowego. Chorzy ci byli kwalifikowani do zabiegu angioplastyki IRA na podstawie dodatniego echokardiograficznego testu dobutaminowego (dobutamine stress echocardiography DSE). Oceny regionalnej funkcji rozkurczowej dokonywano jeden dzień przed angioplastyką (badanie 1), 1-3 dni (2 badanie) i 28- 0 dni (3 badanie) po skutecznym zabiegu angioplastyki. Mierzono prędkości ruchu mięśnia w rozkurczu - w fazie szybkiego napływu (Em) i w fazie skurczu przedsionka (Am), stosunek Em/Am, oraz czas trwania faz rozkurczu - czas izowolumetrycznego rozkurczu (isovolumic relaxation time IVRT), czas fazy szybkiego napływu (rapid feeling time RFT) i napływu przedsionkowego (atrial feeling time AFT). Pomiarów dokonywano w zakresie ścian objętych zawałem z projekcji koniuszkowych (ściana przednia 17 pacjentów, boczna 2 pacjentów, dolna 20 pacjentów). Prędkość ruchu mięśnia Em wzrosła pomiędzy badaniem 1 i 3 (6,0 ń 1,5 cm/s vd. 7,7 ń 1,7 cm/s p 0,05), jak również stosunek Em/Am (1,0 ń 0,4 vs 1,3 ń 0,9 p 0,05). Wartość fali Am nie uległa zmianie pomiędzy badaniami. Znamiennie wydłużył się czas RFT pomiędzy badaniem 1 i 2 (151 ń 39 ms vs 170 ń 30 ms p 0,01), podczas gdy IVRT uległa skróceniu (103 ń 21 ms vs 87 ń 20 ms p 0,001). Wnioski: u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego...


  5/5

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: Asymptomatic ST-segment depression in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Florczak Elżbieta, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Baranowski Rafał, Klisiewicz Anna, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Prejbisz Aleksander, Postuła Marek, Hoffman Piotr, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.319-327, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST (ASTD) ma charakter przejściowy i jest rozpoznawane głównie na podstawie 24-godzinnego EKG. Zjawisko to po raz pierwszy zaobserwowano u osób z chorobą wieńcową, później zwrócono również uwagę na występowanie ASTD u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejących klinicznych objawów choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena częstości ASTD u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz prześledzenie związku między występowaniem ASTD a dobowym rytmem ciśnienia, obecnością i rodzajem przerostu mięśnia sercowego oraz obecnością komorowych zaburzeń rytmu. Materiał i metody: Badaniami objęto 77 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym nieleczonym bez współistniejących objawów choroby wieńcowej. W trybie ambulatoryjnym wykonywano: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia krwi, 24-godzinny zapis EKG, badanie echokardiograficzne oraz elektrokardiograficzną próbę wysiłkową. Jako kryterium rozpoznania ASTD stosowano obecność horyzontalnego lub skośnego ku dołowi obniżenia odcinka ST o co najmniej 1 mm (mierzone w odstępie co najmniej 60 ms od punktu J), trwające co najmniej 60 s, rozpoczynające się nie wcześniej niż 60 s od poprzedniego obniżenia odcinka ST. Analizowano liczbę epizodów w ciągu doby, czas ich trwania, maksymalne obniżenie i rozkłąd w ciągu doby. Wyniki: Obecność ASTD stwierdzono u 14 osób (18 proc. badanych). Grupa z ASTD w porównaniu z grupą bez ASTD ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Asymptomatic ST-segment depression (ASTD) is a transient event and is mainly detectably by means of 24 h ambulatory ECG recording. It was first reported in patients with coronary artery disease. Subsequently, it was observed in essentially hypertensive patients without symptoms of coronary artery disease. The aim of the study: was to investigate ASTD in essentially hypertensive patients without symptomatic coronary artery disease in relation to different clinical parameters (including ambulatory blood pressure monitoring, 24 h ECG recording and echocardiography). Material and methods: The study included 77 men with mild to moderate essential hypertension without symptomatic coronary artery disease. Ambulatory blood pressure monitoring, 24-hour ambulatory ECG, echocardiography and stress test were done in all subjects. ASTD was defined as ST-segment depression of 0.1 mV or more (horizontal or downsloping) at 60 ms after the J point that lasts for more than 60 s and occurs not earlier than 60 s after previous ST-segment depression. Amount, duration, maximal value and diurnal distribution of ASTD were analysed. Results: ASTD was found in 14 subjects (18 p.c. of the studied group). Subjects with ASTD had higher night systolic blood pressure levels (130 ń 14 vs. 124 ń 12 mm Hg; p = 0.093), higher night mean arterial pressure levels (98 ń 12 vs. 92 ń 10 mm Hg; p = 0.08) and higher 24 h systolic blood pressure load (58 p.c. ń 29 p.c. vs. 44 p.c. ń 27 p.c.; p = ...

  stosując format: