Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLIMEK
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Etyka milczenia w położnictwie.
Tytuł angielski: Ethics of silence in obstetrics.
Autorzy: Klimek Rudolf
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.156-159, sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/31

  Tytuł oryginału: Poród człowieka w jego indywidualnym terminie w XXI wieku.
  Autorzy: Klimek Rudolf
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.1-2, il. - Międzynarodowa konferencja pt. Poród człowieka w jego indywidualnym terminie z zastosowaniem nowej technologii Kraków 06.04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  3/31

  Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
  Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  4/31

  Tytuł oryginału: Carvedilol does not modulate moderate exercise-induced hyperkalemia in hemodialysis patients.
  Autorzy: Nowicki M., Szewczyk-Seifert G., Klimek D., Kokot F[ranciszek]
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 57 (5) s.352-358, il., tab., bibliogr. s. 357-358
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and aim: Non-selective á-adrenergic blockers may cause yperkalemia in patients with end-stage renal failure. In contrast, ŕ-adrenergic blockade has been found to decrease the hyperkalemic effect of physical exercise in healthy subjects, although we were unable to confirm this effect in hemodialysis patients. In a crossover design, we studied the effect of carvedilol, a non-selective á-adrenergic blocker with an additional ŕ1-blocking activity, on exercise-induced hyperkalemia in 17 anuric hemodialysis patients. Methods: All subjects were hiven either carvedilol (25 mg/day) or placebo for 2 weeks in a random order with a 2-week wash-out period. At the end of each treatment period they underwent a 30-minute exercise test on a bicycle ergometer with a fixed load of 20 W. Results: The treatment with carvedilol caused a significant decrease in blood pressure. Serum potassium before exercise tests was similar (5.37 ń 0.2 and 5.24 ń 0.2 mmol/l on carvedilol and placebo, respectively; mean ń SE). During the exercise, serum postassium oncreased significantly (p 0.001 in both tests) and subsequently decreased during 30 minutes of recovery (p 0.05). The mean rate of potassium increment during the exercise was similar (23.3 ń 3.3 ćmol/min on carvedilol and 20.0 ń 3.6 ćmol/l/min on placebo). during recovery, the mean rate of potassium decrement was 5.0 ń 3.0 ćmol/l/min and 6.7 ń 2.7 ćmol/l/min, respectively. Serum sodium, ionized calcium, insulin and plasma renin activity were similar before the exercise tests and did not change during the exercise. Conclusion: Carvedilol does not enhance the hyperkalemic effect of moderate physical exercise in anuric hemodialysis patients.


  5/31

  Tytuł oryginału: Poziom wybranych parametrów somatycznych i spirometrycznych u 13-letnich dziewcząt i chłopców ze zniekształceniami klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Level of the selected somatic and spirometric parameters in 13 year-old girls and boys with chest (thoracic activity) deformations.
  Autorzy: Maciejczyk Marcin, Cempla Jerzy, Klimek-Piskorz Ewa
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena budowy somatycznej oraz sprawność układu oddechowego u 13-letnich dziewcząt i chłopców pod kątem określenia wpływu zniekształceń klatki piersiowej na poziom tych parametrów. Badaniami objęto 61 dzieci ze zniekształceniami klatki piersiowej w wieku 13 lat, które z tego powodu zostały skierowane na zajecia gimnastyki korekcyjnej. Metodyka badań obejmowała pomiary podstawowych parametrów somatycznych, w tym szerokości i głębokości oraz obwodów klatki piersiowej. Przeprowadzono także badanie spirometryczne. Wyniki badań były jednoznaczne, pozwalają jednak przypuszczać, że zniekształcenie klatki piersiowej ma największy, negatywny wpływ na jej parametry somatyczne i ruchomość. Jednocześnie wskazują, że systematyczny, kilkumiesięczny udział badanych w zajęciach usprawniających przyczynił się do poprawy tych wskaźników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of the somatic structure and respiratory system efficiency in 13 year-old girls and boys with a view to determining the influence of the chest (thoracic cavity) deformation of the level of these parameters. The trial comprised 61 children with chest deformation aged 13 who were sent to the corrective exercise lessons because of that. Trial methodology included measurement of the basic (fundamental) somatic parameters including chest depth, with and girths. Spirometric examination was also conducted. Results of the trial were not unequivocal, but they allow to assume that chest deformation has the biggest negative influence on chest somatic parameters and movability. They simultaneously show that systematic, lasting a few months participation of the examined patients in the improving lessons contribute to the improvement of these indicators.


  6/31

  Tytuł oryginału: Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu (ABR, DPOAE) u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą.
  Tytuł angielski: Electrophysiological examinations (ABR and DPOAE) of hearing organ in haemodialysed patients suffering from chronic renal failure.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kokot Franciszek, Paluch Jarosław, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.189-194, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano obiektywne badania narządu słuchu u 31 chorych (16 kobiet, 15 mężczyzn, średnia wieku 43 lata) na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.) leczonych hemodializami (HD) przez okres 2-5 lat. Protokół badań obejmował badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR), audiometrię impedancyjną oraz badanie znieksztłceń nieliniowych otoemisji wywołanej (DPOAE). Stwierdzono znamienne statystycznie wydłużenie latencji fali I, III, V i interwału I-V u chorych na p.n.n. w badaniu ABR oraz zmniejszenie emisji DPOAE. Oceniono wpływ jednoznacznego zabiegu HD na powyższe parametry. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w latencji fal ABR ani w emisji DPOAE na skutek leczenia HD.

  Streszczenie angielskie: Deterioration of function of hearing organ is one of the most important clinical problem in uremic patients with chronic renal failure. The presented study aimed to assess the function of hearing organ using the brainstem auditory evoked response (ABR), impedance audiometry and distortion product otoacoustic emission cochlear function (DPOAE) in 31 haemodialysed patient with chronic renal failure (16 females and 15 males, mean age 43,0 years). The control group consisted of 15 healthly subjects. THe latency of the waves I, III, V and I-V interpeak in evoked responsee audiometery were significantly longer in the patients with CRF (chronic renal failure) compared to the control group. Measurement of DPOAE showed decrease of DPOAE level in patients suffering from CRF. A influence of single hemodialysis and treatment of hemodialysis by 6 months on ABR latencies and DPOAE values were not observed.


  7/31

  Tytuł oryginału: Ocena wzrastania w pierwszych 2 latach życia noworodków urodzonych poniżej 32 tyg. ciąży.
  Tytuł angielski: Postnatal growth of very low birth weight infants. Antropometry at two year of age, a longitudinal study.
  Autorzy: Kwinta Przemko, Piątkowska Edyta, Klimek Małgorzata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.100-106, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Tempo wzrastania jest istotnym wskaźnikiem stanu zdrowia dziecka. Wcześniaki wymagają szczegółnie dokładnej i wiarygodnej oceny wzrastania, która przede wszystkim powinna uwzględniać dojrzałość dziecka. Cel pracy: Ocena wpływu urodzeniowej dojrzałości noworodka na tempo wzrastania w pierwszych 2 latach życia. Badani: 159 noworodków urodzonych ó 32 tyg. ciąży wypisanaych z III rzędowego oddziału intensywnej terapii noworodka. Opis metody: Oceną objęto 2 kohorty noworodków: A) urodzone w 24-28 tyg. ciąży (n = 83) i B) urodzone w 29 - 32 tyg. ciąży (n = 76). Dzieci w 1 rż. co miesiąc, a w 2 rż. co 3 miesiące ważono oraz mierzono długość, obwód głowy i klatki piersiowej. Wyniki: Mediana długości ciała w 6 mż wynosiła dla dzieci z grupy A 622 mm, a dla grupy B 650 mm p 0,05). Po ukończeniu 1 roku wartości te wynosiły odpowiednio 720 mm i 745 mm (p 0,05), a po ukończeniu 2 roku 819 mm i 853 mm p 0,05). Mediana masy ciała wynosiła odpowiednio 6010 vs 7160 g (p 0,05), 8210 vs 9410 g i 9965 vs 11260 g (p 0,05), mediana obwodu klatki piersiowej 40 vs 42 cm (p 0,05), 44 vs 46 cm (p 0,05) i 46 vs 47,5 cm (p 0,05) oraz mediana obwodu głowy 42 vs 43 cm (p 0,05), 45 vs 46 cm (p 0,05) i 47 vs 48 cm (p = 0,06). Wyniki przedstawiono również w postaci siatek centylowych w odniesieniu do wieku skorygowanego do daty porodu określonej regułą Naegellego. Wnioski: Noworodki urodzone w 29-32 tyg. ciąży wykazują szybsze tempo wzrastaniia niż dzieci urodzone w ...

  Streszczenie angielskie: Background. The growth rate is an important indicator of the children's health state. Premature newborns require an especially exact reliable assessment of their growth which should include, above all, their maturity. Aim. The evaluation of the influence of newborn's maturity on its growth rate during 2 first years of life. Material and methods: Prospective, longitudinal cohort study. 159 newborns born ó 32 weeks of gestation discharged from 3rd level NICU were divided into 2 cohorts: A) born between 24-28 weeks (n = 83) and B) born between 29-32 weeks (n = 76). Before discharge and then every month in the 1st year of life and very 3 months in the 2nd year of life weight, length, head circumference and chest circumference were measured. Results: Median lenght in 6th month was 622 mm in group A and 650 mm in group B (p 0.05), after 1 year 720 mm vs 745 (p 0.05), and after 2 years 819 mm vs 853 mm (p 0.05). Median weight was 6010 vs 7160 g (p 0.05), 8210 vs 9410 g and 9965 vs 11260 g (p 0.05), median chest circumference 40 vs 42 cm (p 0.05), 44 vs 46 cm (p 0.05) and 46 vs 47.5 cm (p 0.05) and median head circumference 42 vs 43 cm (p 0.05), 45 vs 46 cm (p 0.05) and 47 vs 48 cm (p = 0.06). The results were also presented as growth charts. Conclusions: The newborns born between 29 - 32 week of gestational have faster growth ratee that newborns born between 24 - 28 week of gestation. The assessment of development of extremely premature newborns should ...


  8/31

  Tytuł oryginału: January Zubrzycki (1885-1969).
  Autorzy: Klimek Rudolf, Waszyński Edmund
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.47-49, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Zubrzycki
 • January 1885-1969


  9/31

  Tytuł oryginału: Flavonoids from lemon balm (Melissa officinalis L., Lamiaceae).
  Autorzy: Patora Jolanta, Klimek Barbara
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.139-143, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Six flavonoids have been isolated from the leaves of lemon balm (Melissa officinalis L., Lamiaceae). Their structures were determined on the basis of spectral data (UV, IR, 1H NMR, 13C NMR and FAB MS) as luteolin, luteolin 7-0-á-D-glucopyranoside, apigenin 7-0-á-D-glucopyranoside, luteolin 7-0-á-D-glucuronopyranoside, luteolin 3'-0-á-D-glucuronopyranoside and luteolin 7-0-á-D-glucopyranoside-3'-0-á-D-glucuronopyranoside. The last three glycosides have been found in lemon balm for the first time and nuteolin 7-0-á-D-glucopyranoside-3'-0-á-D-glucuronopyranoside is a new compound found in plants.


  10/31

  Tytuł oryginału: Fibrinogen and von Willebrand factor levels in relation to lipid profile and blood pressure in children whose fathers have a history of premature myocardial infarction.
  Tytuł polski: Fibrynogen i czynnik von Willebranda w relacji do profilu lipidowego i ciśnienia tętniczego u dzieci, których ojcowie przebyli zawał serca w młodym wieku.
  Autorzy: Jastrzębska Maria, Foltyńska Anna, Torbus-Lisiecka Barbara, Chełstowski Kornel, Pieczul-Mróz Jolanta, Klimek Krzysztof, Naruszewicz Marek, Kornacewicz-Jach Zdzisława
  Opracowanie edytorskie: Undas Anetta (koment.), Szczeklik Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.488-499, il., tab., bibliogr. 40 poz. + bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Fibrinogen (Fb), von Willebrand factor (vWF) and other haemostatic factors play an important role in the ethipatogenesis of ischaemic heart disease (IHD). Elevated serum concentration of these factors may identify subjects with an increased risk of IHD, particularly those with a positive family history and the presence of other standard cardiovascular risk factors. Aim. To assess the Fb and vWF levels and their relation to lipid profile and blood pressure in offspring of fathers who had a premature myocardial infarction (MI). Methods. The study group consisted of 50 fathers, aged 40-55 years, who had a history of MI, and their 86 children (52 sons and 34 daughters), aged 9-21 years (IHD group). The group of fathers divided into normofibrinogenic (subgroup A) and hyperfibrinogenic (subgroup B) subjects. The control gorup comprised 16 healthy males and their 22 children (10 sons and 12 daughters) with ages coparable to that of the IHD group. The Fb and vWF serum levels were measured in all subjects. Results. The Fb and vWF levels were significantly higher in the sons of fathers from subgroup B than in controls, the sons included in subgroup A or daughters from all of the analysed gorups. No differences in the Fb or vWF levels were found between female offspring from both IHD subgroups versus controls. Both male and female offspring from the IHD group had an atherogenic lipid profile and significantly higher systolic and diastolic blood pressure values than controls. A significant positive correlation for the total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and diastolic...


  11/31

  Tytuł oryginału: Przypadek mnogich nowotworów złośliwych.
  Tytuł angielski: A case of multiple malignancies.
  Autorzy: Kojs Zbigniew, Klimek Małgorzata, Mituś Jerzy, Reinfuss Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.543-545, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono chorą u której wystąpiły cztery nowotwory złośliwe: synchronicznie rak sromu i rak krtani oraz metachronicznie rak sutka i rak płuca.

  Streszczenie angielskie: A case of fourfold cancer: of the vulva and larynx diagnosed synchronously and the breast and lung diagnosed metachronously is presented.


  12/31

  Tytuł oryginału: Synchronous serrated adenoma of the appendix and high-grade ovarian carcinoma: a case demonstrating different origin of the two neoplasms.
  Autorzy: Rudzki Zbigniew, Zazula Monika, Białas Magdalena, Klimek Marek, Stachura Jerzy
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.29-34, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Association of mucinous adenomas of the appendix and mucinous ovarian tumors is well known. The origin of the ovarian tumor (metastases from the appendix vs independent primary) is still debated. Serrated adenoma is a rare neoplasm of the distal gastrointestinal tract, and its precancerous role in the colorectum was recently postulated. A 74-year-old patient was subjected to hysterectomy with routine appendectomy due to a 17-cm tumor of her right ovary. Histological examination revealed a high-grade ovarian adenocarcinoma with peritoneal involvement. The appendix, grossly unremarkable, harbored a serrated adenoma with no evidence of invasion or malignant transformation. Immunohistochemical examination revealed CD7+, CK20-phenotype of the ovarian and reverse (CK7-, CK20+) phenotype of the appendiceal tumor. Microsatelite analysis demonstrated microsatellite instability (MSI-high) within the serrated adenoma (4/5 markers with positive amplification) and no MSI (0/6 amplified markers) in the samples from the ovarian carcinoma, its metastases and the univolved uterine cervix. There were also differences in LOH pattern between the ovarian adenocarcinoma and the serrated adenoma. The findings suggest two independent primaries with profound differences in tumorigenetic pathways of both lesions. To the best of our knowledge this the first report of synchronous serrated adenoma of the appendix and ovarian carcinoma.


  13/31

  Tytuł oryginału: Relationship between body composition, sex hormones and leptinemia in hemodialyzed patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Chudek J., Adamczak M., Kokot F[ranciszek], Karkoszka H., Ignacy W., Klimek D., Więcek A.
  Źródło: Clin. Nephrol. 2002: 58 (6) s.431-437, il., tab., bibliogr. [37] poz.
  Sygnatura GBL: 312,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Female are characterized by significantly higher plasma leptin concentration than males. It seems likely that sex hormones influence leptinemia independently from differences in body composition. The aim of the present study was to analyze the contribution of plasma concentrations of testosterone and estradiol on leptinemia in hemodialyzed patients. Methods: 110 hemodialyzed patient - HD (60 M. 50 F) and 70 healthy subjects (HS) (30 M, 40 F) were enrolled in this study. Plasma leptin, testosterone or estradiol and CRP concentrations and body composition by dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) were assessed. Results: Total body fat was significantly higher in femals than in males (27.5 ń 1.5 p.c. vs. 17.2 ń 1.0 p.c. of body weight in HD and 36.0 ń 1.0 p.c. vs. 18.2 ń 1.4 p.c. in HS, respectively). Plasma leptin concentrations were markedly higher in females than in mals both in HD (27.9 ń 5.4 ng/ml vs. 9.6 ń 1.9 ng/ml) and HS (16.5 ń 1.7 ng/ml vs. 3.1 ń 0.4 ng/ml). A highly significant, strong positive correlation was found between total fat mass (TFM) and leptinemia in all studied groups. No significant univaried correlation between plasma leptin and testosterone or estradiol concentrations respectively was found both in HD and HS. Multiple regerssion analyses showed that the main determinant of leptinemia is TFM (á = 0.623 and 0.798 in HS females and males respectively, and á = 1.058 and 0.797 in HD females and males respectively). Plasma concentration of testosterone (á = -0.139 and á = - 0.075 in male HD and HS respectively)...


  14/31

  Tytuł oryginału: Wskazania do laparoskopii u młodocianych - analiza porównawcza zabiegów wykonanych w trzech ośrodkach klinicznych: Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie w latach 1995-2001.
  Tytuł angielski: The indications for laparoscopic procedures in adolescent patients - comparative analysis of procedures performed in three clinical departments in Bydgoszcz, Kraków and Rzeszów in 1995-2001.
  Autorzy: Klimek Marek, Ludwikowski Grzegorz, Obrzut Bogdan, Skamla Krystyna, Migdał Małgorzata, Pabian Wojciech, Stangel Klaudia, Adamski Dariusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.10-13, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy porownano 87 pacjentek w wieku od 7 - 19 lat operowanych laparoskopowo w trzech klinicznych ośrodkach pod względem wieku, wskazań do zabiegu, rodzaju wykonanego zabiegu oraz wyniku badań histopatologicznych. Stwierdzono, że najczęściej wykonywanym zabiegiem było wyłuszczenie jajnikowych torbieli prostych, a w drugiej kolejności korekcji wad rozwojowych nzrządu rodnego. Po przeanalizowaniu materiału klinicznego można powiedzieć, że operacje laparoskopowe u młodocianych pozwalają na pełną diagnostykę oraz interwencję chirurgiczną,jednocześnie unikając inwazyjności zabiegu laparotomijnego.


  15/31

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości fizycznego obrazowania w ginekologii.
  Tytuł angielski: New perspectives of imaging in gynecology.
  Autorzy: Bałajewicz Mariusz, Klimek Marek, Popiela Tadeusz J.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.14-18, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mając własne, polskie doświadczenia w zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego, przedstawiono kilka współczesnych metod obrazowania, wyróżniając na ich tle nową metode diagnostyczną - tomografię spójnych fal świetlnych.


  16/31

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności narządu słuchu w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich u osób chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i ludzką erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO).
  Tytuł angielski: Assessment of hearing organ ability in high-frequences audiometry in patients suffering from chronic renal failure treated by haemodialysis and human recombinant erythropoietin (rhEPO).
  Autorzy: Markowski Jarosław, Gierek Tatiana, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz, Chudek Jerzy
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.589-596, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań narządu słuchu w konwencjonalnym i rozszerzonym zakresie częstotliwości u 65 chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej. Stwierdzono znamienną statystycznie poprawę wartości progowych przewodnictwa powietrznego u tych chorych.


  17/31

  Tytuł oryginału: Przypadek postępującego porażenia nerwów czaszkowych. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: A case of progressive cranial nerves palsy.
  Autorzy: Waliś Anna, Klimek Andrzej, Sierociński Wojciech
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (1) s.66-69, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęstszymi przyczynami porażeń nerwów czaszkowych są nowotwory, główniw złośliwe, urazy, udary, jamistość opuszki, stwardnienie rozsiane, zabiegi chirurgiczne, zespół Guillain-Barre oraz infekcje. Przedstawiamy przypadek 60-letniej kobiety z jednostronnym postępującym porażeniem czterech ostatnich nerwów czaszkowych. Początkowo stwierdzono jedynie jednostronne zajęcie nerwu podjęzykowego, w ciągu następnego roku dołączyło ipsilateralne, czysto motoryczne uszkodzenie nerwu językowo-gardłowego, błędnego i dodatkowego. Wykonane badania laboratoryjne, neuroobrazowe i elektrofizjologiczne nie wykazały odchyleń od normy. Nerwy IX, X, XI opuszczają czaszkę wspólnie przez otwór żyły szyjnej; pochodzą one z jądra dwuznacznego. Nerw XII opuszcza czaszkę przez kanał nerwu podjęzykowego, a włókna biorą początek w jądrze położonym w grzbietowej części rdzenia przedłużonego w dnie komory czwartej. Podejrzewamy uszkodzenie ww. nerwów czaszkowych na poziomie ich jąder w rdzeniu przedłużonym.


  18/31

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i radiologiczny (NMR) u chorej z olbrzymią jamą syringomieliczną.
  Tytuł angielski: The clinical and radiological picture (NMR) of a patient with a huge syringomyelic cavity.
  Autorzy: Kobylański Piotr, Klimek Andrzej
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (1) s.91-94, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 52-letniej kobiety cierpiącej na dolegliwości typowe dla jamistości rdzenia. W przedmiotowym badaniu neurologicznym z odchyleń stwierdzono zaniki mięśni obręczy barkowej i krótkich mięśni rąk, z widocznymi fascykulacjami oraz rozszczepienne zaburzenia czucia na tułowiu, przy czym ogólna sprawność motoryczna chorej oceniona w skali Granta wynosiła zaledwie 1 punkt. W badaniu NMR uwidoczniono jamę wypełnioną płynem w obrębie rdzenia kręgowego, rozciągającą się od poziomu C1 - C2 aż do poziomu L1 - L2.


  19/31

  Tytuł oryginału: Przypadek neuroboreliozy o ciężkim przebiegu.
  Tytuł angielski: Case of the neuroborreliosis with the severe course.
  Autorzy: Klimek Andrzej, Deroń Zbigniew, Skłodowski Paweł
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (2) s.150-152, 154, 156-157, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiaja przypadek 46-letniej chorej, u której w ciągu kilku dni doszło do zapalenia mózgu i opon mózgowych. Po wykonanou właściwych badań chorą translokowano do oddziału chorób zakaźnych, gdzie ustalono rozpoznanie boreliozy. Po wszczęciu właściwej antybiotykoterapii szybko uzyskano poprawę, składu płynu mózgowo-rdzeniowego, natomiast utrzymywał się nadal ciężki stan chorej. Ustalono, że był on wynikiem tyreotoksykozy. Po jej opanowaniu pojawiła się sepsa oraz powikłanie w postaci zapalenia opłucnej. Po długotrwałej antybiotykoterapii chorą po blisko 2 miesiącach leczenia można było wypisać do domu. Badanie kontrolne wykazało niewielkie deficyty neurologiczne i intelektualne oraz utrzymujące się nadal zmiany w badaniu MRI (po ustąpieniu zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym). Autorzy podkreśląją, że jest to jednen z niewielu przypadków neuroboreliozy zakończony pomyślnie.


  20/31

  Tytuł oryginału: ACTH terapia a względność czasu trwania ciąży : praca doktorska
  Autorzy: Gołąbek Dariusz, Klimek Marek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa w Krakowie
  Źródło: 2002, 84 k. : il., tab., bibliogr. 221 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20322

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  21/31

  Tytuł oryginału: Przydatność komputerowej prognozy terminu porodu w ciążach prawidłowych : praca doktorska
  Autorzy: Franek Jan, Klimek Marek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Ginekologii i Położnictwa w Krakowie
  Źródło: 2002, 58 k. : il., tab., bibliogr. 96 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20320

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  22/31

  Tytuł oryginału: Ocena mikrotwardości zębiny próchnicowej - badania laboratoryjne.
  Tytuł angielski: The microhardness of carious dentine - a laboratory study.
  Autorzy: Borczyk Dariusz, Klimek Leszek, Piątowska Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.399-403, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Twardość zębiny stanowi podstawowe kryterium różnicowania zębiny próchnicowej od zębiny zdrowej klinicznie. Celem naszego badania było określenie zmian mikrotwardości zębiny od połączenia szkliwno-zębinowego do miazgi. Do badań użyto 10 ludzkich usuniętych zębów stałych z ubytkami próchnicowymi. Po odpowiednim przygotowaniu próbek wykonano 30 pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa. Z wykonanych badań wynika, że mikrotwardość zębiny próchnicowej nie wzrasta skokowo, lecz zmienia się stopniowo w miarę przechodzenia od połączenia szkliwno-zębinowego w kierunku miazgi.

  Streszczenie angielskie: Currently, hardness is the basic criterion used to differentiate between caroius dentine and clinically sound dentine. The aim of the study was to evaluate the change in the microhardness of dentine from the EDJ to the dental pulp. Samples were prepared from 10 extracted, carious, human, permanent teeth. After sample preparation, 30 measurements of Vicker's hardness were made. Results of our study showed that the hardness of carious dentine dropped gradually from the EDJ to the pulp.


  23/31

  Tytuł oryginału: Uwagi do artykułu R. Klimka i wsp. pt. Deklaracja porodu XXI wieku - Gin. Pol. 2002; 73: 3-13. Komentarz do "Uwag R. Biczysko na temat Deklaracji Porodu w XXI wieku".
  Autorzy: Biczysko Romuald, Klimek Rudolf
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1243-1246, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ciąża


  24/31

  Tytuł oryginału: Czy Polki chcą - czy muszą cierpieć - analiza znieczuleń porodów w Polsce.
  Tytuł angielski: Why do Polish women suffer during delivery - do they want or do they have to - consideration on labor analgesia in Poland.
  Autorzy: Langie Tomasz, Ciaćma Anna, Klimek Marek
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.24, 26-27, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W materiale zebranym przez zespół profesor Ewy Mayzner Zawadzkiej z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie wykazano, że w Polsce w roku 1996 tylko 0,69 proc. porodów było znieczulonych zewnątrzoponowo, a w roku 2000 liczba ta wzrosła jedynie do niespełna 2 proc. W ciągu pięciu lat, które upłynęły od pierwszego opracowania sytuacja znacznie się zmieniła, jest jednak ciągle daleka od optimum, które autorzy oceniają na 50 - 60 proc. porodów znieczulonych w stosunku do ogólnej liczby porodów.

  Streszczenie angielskie: The aim of this article is to name and describe the main reasons for low number of epidural analgesia given to the laboring women in Poland. At the end of last century just 2 p.c. of all deliveries in Poland received epidural analgesia. Among the main reasons for such situation authors stress low or false knowledge of this procedure among pregnant women and a silent resistance among group of obstetrical professionals. The best way to solve this situation is to educate patients and resistant professionals on safety of this procedure.


  25/31

  Tytuł oryginału: Czas laktacji jako wskaźnik kliniczny w zespołach klimakterycznych : praca doktorska
  Autorzy: Wójcik Renata, Klimek Rudolf (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Endokrynologii i Płodności w Krakowie
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20427

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  26/31

  Tytuł oryginału: Zależność gęstości mineralnej kręgosłupa lędźwiowego od wieku, wzrostu i masy ciała u dziewcząt w okresie dojrzewania.
  Tytuł angielski: Correlation of lumbar bone mineral density with age, height and body mass in pubertal girls.
  Autorzy: Małecka-Tendera Ewa, Matusik Paweł, Franek Edward, Klimek Katarzyna
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.9-15, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Tkanka kostna zwiększa swoją masę wraz z rozwojem dziecka, a jej szczytowa wartość przypada na koniec okresu dojrzewania. Pomiary densytometryczne dokonywane w wieku rozwojowym są zawsze odnoszone do wieku i płci badanego, jednak dzieci w tym samym wieku mogą w zależności od wzrostu i masy ciała różnić się rozmiarem kości. Materiał i metody. W pracy zbadano zawartość tkanki kostnej (BMC) i gęstość mineralną (BMD) lędźwiowego odcinka kręgosłupa L2 - L4 u 45 zdrowych dziewcząt w średnim wieku 14,4 ń 1,6 lat. Obliczono również objętościową gęstość mineralną (vBMD). Zbadano zależnośc BMD, BMC i vBMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI. Wyniki. Wykazano statystycznie istotną zależność BMC i BMD od wieku, wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt. Średnia BMC wynosiłą 40,0 ń 10,8 g, a średnia BMD 1,03 ń 0.15 g/cmý. Wykazano również statystycznie istotną zależność vBMD od wieku wzrostu, masy ciała i BMI u dziewcząt jednak przy niższych współczynnikacha korelacji. Średnia wartość vBMD wynosiła 0,34 ń 0,04 g/cm3.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Bone mass normally increases throughout childhood, reaching peak levels by late adolescaence. Measurements of bone mineral density (BMD) and bone mineral conent (BMC) in children are adjusted for age ad sex but these parameters may not vorrelate with body size. Materail and methods. BMC and BMD of the lumbar spine L2 - L4 were estiamted by DEXA in 45 healthy girls in the mean age of 14.4 ń 1.6 years. Volumetric bone mineral density (vBMD) was calculated from the volume of lumbar bodies. BMD, BMC adn vBMD were correlated with aged, height, weight and BMI of the girls. Results. Significant correaltion with age, height, weight and BMI was found for BMC and BMD. Mean BMC was 40.0 ń10.8 g and mean BMD was 1.03 ń 0.15 g/cmý. vBMD also correlated signifcantly with age, height, weight and BMI but correlation coefficient values for height, weight and BMI were lower than those for BMC and BMD. Mean vBMD was 0.34 ń 0.04 g/cm3. Conclusion. It is concluded that densitometric data obtained from DEXA are much influenced by weight and height of subjects in the same age. Calculation of volumetric BMD diminishes the erroneous effect of bone size on areal BMD.


  27/31

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  28/31

  Tytuł oryginału: Porównanie metod przewidywania masy urodzeniowej płodów z położeń podłużnych miednicowych : praca doktorska
  Autorzy: Welz Borys, Klimek Marek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa w Krakowie
  Źródło: 2002, 61 k. : il., tab., bibliogr. 90 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20627

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  29/31

  Tytuł oryginału: 10 lat działalności Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów.
  Autorzy: Klimek Zbigniew
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 2 s.3-6, il.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów


  30/31

  Tytuł oryginału: Ocena zachowania dwuwarstwowych powłok Al2O3-TiO2 nakładanych metodą sol-gel na podłoża Ni-Cr-Mo, w środowisku sztucznych płynów ustrojowych.
  Tytuł angielski: Behaviour estimation of Al2O3-TiO2 dual coatings, deposited by sol-gel method on Ni-Cr-Mo substrates, in environment of simulated systemic fluids.
  Autorzy: Pietrzyk B., Klimek L., Sokołowski J.
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.22-26, il., bibliogr. 8 poz., - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy badano zachowanie dwuwarstwowych powłok AI2O3-TiO2 otrzymanych metodą zol-żel na podłożach Ni-Cr-Mo. Prowadzono badania zmian morfologii powierzchni i jej składu chemicznego w środowisku sztucznych płynów ustrojowych (sztucznej plazmy krwi i sztucznej śliny) za pomocą odpowiednio mikroskopu skaningowego (SEM) i mikroanalizatora rentgenowskiego (EDX). Adhezję powłoki oceniano poprzez scratch-test. Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, że powłoki dwuwarstwowe AI2O3-TiO3 stanowią niezwykle obiecujący materiał poprawiający właściwości metalowych implantów, a także interesujący przedmiot dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: In this paper behaviour of dual coating AI2O3-TiO2 deposited by sol-gel method on NiCr-Mo substrates has been investigated. Changes of surface morphology and composition in the simulated body and oral fluids have been studied by scanning electron microscopy (SEM) and energy disperse X-ray microanalysis (EDX) respectively. Adhesion of coatings have been evaluated by scratch-test. The obtained results allow to think that dual coatings AI2O3-TiO2 are very perspective material for improvement of metal implants and interesting subject for next studies.


  31/31

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena tolerancji i skuteczności równoczasowej radioterapii i chemioterapii cisplatyną u chorych na raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Preliminary assessment of the tolerance and efficacy of chemoradiation with cisplatin in patients with cervical cancer.
  Autorzy: Klimek Małgorzata, Urbański Krzysztof, Kojs Zbigniew, Karolewski Kazimierz, Jakubowicz Jerzy, Pudełek Jacek
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (1) s.17-19, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Liczne badania ostatnich lat wskazują na to, że skojarzenie leczenia napromienianiem i chemioterapią zwiększa odsetek 3-letnich przeżyć chorych na raka szyjki macicy. Zastosowanie tych dwóch metod leczenia powoduje wzrost częstości występowania leukopenii i trombocytopenii, co może utrudniać przeprowdazenie zaplanowanego leczenia. W przedstawionej pracy oceniono tolerancję i skuteczność radiochemioterapii z udziałem cisplatyny podawanej raz w tygodniu w grupie 24 chorych na raka szyjki macicy. Uwzględniono rolę leczenia wspomagającego. 19 chorych (79,2 proc.) otrzymało zaplanowane leczenie. U 10 chorych (41,7 proc.) wystąpiła leukopenia stopnia drugiego lub trzeciego, u czterech chorych (16,7 proc.) anemia. Zaburzenia te, dzięki podaniu czynników wzrostu (10 chorych) i przetoczeniu krwi (2 chore) nie wpłynęło na przebieg radiochemioterapii. Wczesne reakcje popromienne o lekkim przebiego wystąpiły ogółem u 12 chorych. U 14 chorych (58,3 proc.) uzyskano całkowitą regresję, siedem z nich żyje rok bez objawów nowotworu. Średni czas obserwacji wynosił 8 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: Recently, a lot of studies have shown that chemoradiation improve 3 years survival in patients with cervical cancer. The combination of radiotherapy and chemotherapy increase the frequency of leucopenia and trombocytopenia and make planned treatment difficult. The tolerance and efficacy of chemoradiation with cisplatin given once a week and with supportive treatment in the group of 24 patients with cervical cancer has been assessed. 19 patients (79.2 p.c.) received planned treatment. Ten patients (41.7 p.c.) had grade 2 or leucopenia, and four patients (16.7 p.c.) had anemia. They received growth factors (10 patients) and blood transfusion (2 patients). Early, mild postirradiation reaction occurred in 12 patients. Thanks to supportive treatment tolerance of chemoradiation was good. Complete remission occurred in 14 patients (58.3 p.c.), out of them seven live one year without signs of cancer. Median follow-up was 8 months.

  stosując format: