Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KLEMPOUS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na mechanizmy gojenia się tkanki kostnej.
Tytuł angielski: Contemporary views on the mechanisms of bone tissue healing.
Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Klempous Radosław
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.397-402, bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zawarto krótki rys hisotryczny oraz przedstawiono współczense poglady na sposób tworzenia się i regeneracji tkanki kostnej oraz mechanizmy wgajania się autogennych przeszczepów kostnych. Opisano procesy zachodzące podczas zrostu pierwotnego i zrostu samoistnego, fenomeny towarzyszące procesom gojenia, takie jak RAP, a także zasadę wgajania się autogennych przeszczepów kostnych na zasadzie indukcji i kondukcji. Autorzy przedstawiają procesy zachodzące na poziomie tkankowym: fazę skrzepu, demarkacji, tworzenie się ziarniny, rozplem i różnicowanie komórek osteogennych oraz uwapnianie się powstałej tkanki. Opis obrazu mikroskopowego uzupełniono anlizą procesów zachodzących na poziomie molekularnym, uwypuklając rolę cytokin (PDGF, TGF-á, IL, BMP) i hormonów w zapoczątkowaniu i kontroli regeneracji kości.

  Streszczenie angielskie: In this paper short historical outline and contemporary veiws on bone tissue formation and regeneration as well as autogenic bone grafts healing were presented. Processes appearing during primary or spontaneous union of fractured bone and phenomenons accompanying bone healign were described. Also rules of autgenous graft healing on the base of induction and conduciton were presented. The authors depicture processes on tissue level as clot formation, demarcation, developing of granulation tissue, proliferation and differentiation of osteogenic cells and calcification of arising tissue. Microscopic description is completed by phenomenon analysis on molecular level undermining the role of cytokines (PDGF, TGF-á, IL, BMP) and hormones in initiation and controlling of the bone regeneration.


  2/4

  Tytuł oryginału: Midfacial fractures in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Godziński J., Rapala M., Klempous J.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.218-225, il., tab., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to present a modern classification and discuss the treatment of midfacial fractures in children. From the beginning of 1 January 1998 to 31 October 2000, 147 children were treated for different craniofacial fractures. Among them 28 patients (19 p.c.) had extensive midfacial fractures complicated by impaired vision and/or CNS dysfunction and were treated surgically. The fractures were divided into: zygomaticoorbital (1 pt) and zygomatico-orbito-maxillary (5 pts), isolated orbital wall fractures (14 pts) and naso-orbital dislocations (2 pts), upper facial portion dislocations (2 pts) and fronto-naso-orbital (2 pts) or cranio-orbital fractures (2 pts). Clinical examination revealed mainly dysfunction of facial morphology and aesthetics (enophthalmos, telecanthus), CSF leakage, impairment of vision and restricted eyeball movements. Ophthalmological, neurological and radiological (Waters view, CT, NMR) examinations were performed in all cases. The treatment consisted of bone repositioning, reconstruction with autologus bone grafts and three-dimensional stabilisation using titanium plates. Twenty-three pts were operated on before and 5 pts after 7th day after trauma. The restoration of normal facial morphology was achieved in 26 patients. In 2 cases it was imposisible because of the destruction of soft tissue and an extremely extensive bony trauma. Better reposition of bony fragments, prompt healing and better final results were achieved in patients operated before day 7 after trauma. Achieving good results in midfacial fractures requires prompt...


  3/4

  Tytuł oryginału: Dwa przypadki niedosłuchu towarzyszącego chorobie Hashimoto.
  Tytuł angielski: Two cases of hearing loss following Hashimoto disease.
  Autorzy: Gawron Wojciech, Pośpiech Lucyna, Noczyńska Anna, Klempous Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.478-482, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chorobom tarczycy, szczególnie przebiegającym z niedoczynnością, towarzyszy niekiedy niedosłuch odbiorczy. Niektórzy autorzy wiążą ten fakt z autoimmunologicznym podłożem wybranych schorzeń tarczycy. Przedstawiamy dwie pacjentki z rozpoznaną chorobą Hashimoto, u których stwierdzono fluktuacyjny niedosłuch odbiorczy o lokalizacji ślimakowej oraz u jednej z nich upośledzenie funkcji obwodowej części narządu przedsionkowego. W pierwszym przypadku u dziewczynki z wysokimi mianami przeciwciał przeciwcytoplazmatycznych i rozpoznaną chorobą Hashimoto nastąpiło jednostronne pogorszenie stwierdzanego uprzednio na tle uszkodzenia gentamycyną obustronnego niedosłuchu. W badaniu kontrolnym, kiedy dziecko pozostawało w eutyreozie, stwierdzono wyraźną, potwierdzoną badaniami dodatkowymi poprawę słuchu. W drugim przypadku u dziewczynki z rozpoznawaną od 2 lat hipotyreozą i cukrzycą typu 1 z towarzyszącym wysokim mianem przeciwciał przeciwcytoplazmatycznych 3 miesiące przed badaniem pojawiło się pogorszenie słuchu oraz zawroty głowy o typie układowym. Na podstawie przeprowadzonych badań rozpoznano obustronny odbiorczy niedosłuch ślimakowy. W podsumowaniu pracy zwrócono uwagę na prawdopodobny związek procesu autoimmunologicznego oraz poziomu hormonów tarczycy ze stanem ucha wewnętrznego. W przypadkach pozornie idiopatycznych niedosłuchów odbiorczych o lokalizacji ślimakowej zasugerowano przeprowadzanie szerokiej internistycznej diagnostyki różnicowej w celu poszukiwania przyczyny obserwowanych zaburzeń. Prezentowany problem wymaga dalszych, szerszych badań, opartych na większym materiale klinicznym.

  Streszczenie angielskie: Hearing loss accompanies some of thyroid gland disease especially those with hypothyroidism. Some authors state it correlates with autoimmune background of certain gland disturbances. We present two cases of patients with Hashimoto disease accompanied by fluctuating cochlear hearing loss and peripheral vestibular loss in one of the cases. First case: there was unilateral worsening of bilateral hearing loss diagnosed previously after gentamycine treatment in 16 year old female with Hashimoto disease. There was significant improvement confirmed in audiological tests when child became euthyroid. Second case presenting hearing loss and vertigo: 16 year old female with hypothyroidism and diabetes mellitus type 1 with high blood concentration of anticytoplasmatic immunoglobulins lasting for 2 years. Bilateral cochlear perceptive hearing loss was diagnosed ear condition was suggested. Trying to find the reason of observed disturbances one should consider wide differential diagnostics in all the cases of preceptive seemingly idiopathic cochlear hearin loss. The presented problem needs to be further investigated in larger clinical material.


  4/4

  Tytuł oryginału: Epidemiologia otitis media secretoria u dzieci na podstawie badań Kliniki Otolaryngologicznej we Wrocławiu w latach 1996-1999.
  Tytuł angielski: Epidemiology of otitis media secretoria in children in the material of Otolaryngological Department at Medical University in Wrocław in 1996-1999.
  Autorzy: Pośpiech Lucyna, Rak Jerzy, Jaworska Marzena, Klempous Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.296-300, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu czynników epidemiologicznych na występowanie wysiękowego zapalenia ucha środkowego (otitis media secretoria - OMS) u dzieci. Badano dwie grupy: 191 dzieci leczonych operacyjnie z tego powodu w Klinice ORL we Wrocławiu oraz 95-osobową grupę kontrolną. Analizę przeprowadzono na podstawie szczegółowego wywiadu oraz badania laryngologicznego. Ocenie poddano kilkanaście czynników: wiek, płeć, czynniki przed- i okołoporodowe, karmienie mlekiem matki, uczęszczanie do żłobka i przedszkola, bierne palenie, czynniki socjalne i środowiskowe, częstość występowania zapaleń górnych dróg oddechowych i zapaleń ucha środkowego przed rozpoznaniem OMS. Badania potwierdziły, że takie czynniki, jak: częste nieżyty górnych dróg oddechowych, zapalenia ucha nawracające ostre, przebywanie dzieci w dużych skupiskach (żłobki, przedszkola) czy bierne palenie tytoniu, zwiększają ryzyko zachorowania dzieci na OMS.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was an evaluation of epidemiological factors in otitis media with effusion (OME) in children. Mateiral consisted of 191 children treated surgically in Worclaw ENT Clinic. The control group consisted of 95 healthy children. The evaluation was based on detailed history of the patients and physical ORL examination. The factors taken into considerations were: age, sex, birth factors, breast feeding, attending to kindergarten, passive smoking, social and environmental factors, incidents of upper respiratory airways and middle ear infections, staying with other children (kindergarten) and passive smoking increase the risk of OME incidence.

  stosując format: