Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIWERSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Postępy w leczeniu chirurgicznym urazów kręgosłupa.
Tytuł angielski: Progress in surgical treatment of patients following vertebral column trauma.
Autorzy: Kiwerski Jerzy E.
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.542-547, bibliogr. 45 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: Czynniki usposabiające do urazów u sportowców niepełnosprawnych.
  Tytuł angielski: Factors predisposing to injury in disabled athletes.
  Autorzy: Kiwerski Jerzy
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (6) s.216-218, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Trening sportowy osób niepełnosprawnych stanowi cenną formę aktywizacji osób z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi. Dostrzegając te pozytywne strony sportu osób niepełnosprawnych należy pamiętać, że stanowi on element przedłużonego w czasie usprawniania, jednak możliwości osoby niepełnosprawnej są zupełnie inne niż zdrowej i łatwo jest tu przekroczyć granicę poza którą sport może stać się przyczyną nawrotu choroby lub powstania dodatkowych urazów.

  Streszczenie angielskie: Sports training for the disabled constitutes a valuable route to the activation of persons with limited mental and physical capabilities. While remaining mindful of this positive side of sport for the disabled, we should bear in mind that although this is an essential element of prolonged rehabilitation, a disabled person has capabilities that are quite different from those of a healthy person, and it is easy to cross the boundary, beyond which sport can become a cause of recurrence of the disease or additional trauma.


  3/7

  Tytuł oryginału: Kompleksowe leczenie chorych ze złamaniami kręgów w przebiegu osteoporozy.
  Tytuł angielski: Complex management of osteoporotic vertebral fractures.
  Autorzy: Tederko Piotr, Kiwerski Jerzy, Barcińska-Wierzejska Izabela
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.157-163, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamanie kompresyjne kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego jest najczęstszym uszkodzeniem układu kostnego związanym z osteoporozą. Złamania te są stabilne i nie prowadzą do ubytków neurologicznych. Nasilenie objawów klinicznych zależy od stopnia zniekształcenia kifotycznego kręgsłupa i liczby złamanych kręgów. Do najpoważniejszych następstw urazu należą przewlekłe zespoły bólowe, utrwalona nieprawidłowa postawa ciała (pogłębiona kifoza piersiowa z kompensacyjną hiperlordozą odcinka lędźwiowego), ograniczenia lokomocyjne i funkcjonalne, obniżenie jakości życia i wzrost ryzyka następnych złamań kręgosłupa. Materiał i metody. Autorzy analizują grupę 26 pacjentów leczonych z powodu złamań kręgosłupa w przebiegu osteoporozy, oceniając skuteczność stosowanego w nich leczenia. Wyniki. U wszystkich leczonych chorych stwierdzono istotną poprawę zarówno klinicznej (obiektywnej), jak i subiektywnym odczuciu pacjentów. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że największą skuteczność leczenia uzyskuje się przy stosowaniu jak najkrótszego okresu unieruchomienia i jak najwcześniej podjętego usprawniania.

  Streszczenie angielskie: Background. Compression fractures of the thoraco-lumbar spine are the most common form of damage to the skeletal system caused by osteoporosis. These fractures are stable and do not produce neurological deficits. The intesity of the clinical symptoms dpends on the degree of kyphotic distortion of the spine and the number of fractured vertebrae. Among the most serious consequnces of such injuries are chronic pain, habituated poor body posture (deeper thoracic kyphosis with compensatory hyperlordosis in the lumbar spine), motor and functional limitations, reduced quality of life, and heightened risk of subsequent spional fractures. Material and methods. We analyzed a group of 26 patients treated for spinal fractures associated with osteoporosis, in order to evaluate the effectiveness of the treatment methods applied. Conclusions. Our results indicate that the best outcomes are obtained when the period of immobility is reduced to a minimum and rehabilitation is commenced as early as possible.


  4/7

  Tytuł oryginału: Osteoporoza: rola rehabilitacji w leczeniu i zapobieganiu.
  Tytuł angielski: Role of rehabilitation in management and prophylaxis of osteoporosis.
  Autorzy: Tederko Piotr, Kiwerski Jerzy, Garwacka-Jodzis Iwona
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.185-190, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osteoporoza stanowi rosnący problem populacji osób w podeszłym wieku. Złamania związane z osteoporozą są przyczyną wysokiej śmiertelności wewnątrzszpitalnej, trwałych ubytków funkcjonalnych, przewlekłego bólu, obniżenia jakości życia, utraty samodzielności i kosztownego leczenia. Poza osłabieniem mechanicznym tkanki kostnej istotną przyczyną złamań występujących u osób starszych jest tendencja do upadków. Celem niniejszej pracy poglądowej jest określenie miejsca kompleksowego postępowania rehabilitacyjnego w profilaktyce osteoporozy, zapobieganiu i leczeniu urazów i ich następstw i przeciwdziałaniu powikłaniom urazów osteoporotycznych. W oparciu o współczesną literaturę i doświadczenie własne omówiono znaczenie poszczególnych rodzajów aktywności fizycznej w grupach zagrożonych osteoporozą, obciążonych osteoporozą bezobjawową i klinicznie jawną. Formy terapii dostosowuje się do indywidualnych zapotrzebowań, oczekiwań i stanu zdrowia chorego. Kompleksowe leczenie usprawniające po złamaniach polega na wczesnym uruchamianiu, stosowaniu odpowiednich ćwiczeń fizycznych, zabiegów z dziedziny fizykoterapii i racjonalnym korzystaniu z zaopatrzenia ortopedycznego. Postępowanie usprawniające redukuje częstość powikłań we wczesnym okresie pourazowym i korzystnie wpływa na odległe wyniki leczenia poprzez poprawę parametrów mechanicznych kości, zwiększenie zdolności lokomocyjnych, redukcję przewlekłych dolegliwości bólowych, wzrost szansy niezależnej egzystencji i zmniejszeniu ryzyka następnych złamań.

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a growing health problem of ageing population. After major osteoporosis fracture an increased risk high hospital mortality, permanent functional deficit, chronic pain, decreased quality of life, independence loss, and high treatment costs are expected. In the elderly the increased incidence of failling may add more risk of osteoporotic fracture than the decrease of bone durability. the paper emphasizes the role of comprehensive rehabilitation in the prophylaxis of bone mass decrement, prophylaxis and management of osteoporotic fracture and its consequences. Basing on contemporary literature and author's experience the importance of age adjusted physical activity for different groups of subjects (those at risk of osteoporosis, with occult and symptomatic disease) was discussed. Appropriate therapy established on patient's individual demands, expectations and health status improves both early and late outcome of fracture treatment and decreases the risk following incidents. Posttraumatic rehabilitation consists of early mobilisation, exercise performance, use of physical modalities and application of appropriate ortheses or protectors. The patients benefit from physical activity because of its desirable influence on bone mass density, general fitness and functinal efficiency, co-ordination. Proper application of rehabilitation increases patien's level of independence, exerts pain-mitigating effect and diminishes the risk of further fractures.


  5/7

  Tytuł oryginału: Czterdziestolecie działalności Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie.
  Autorzy: Kiwerski Jerzy, Krasuski Marek
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.109-112
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Warszawie


  6/7

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych leczonych chirurgicznie z powodu złamań krętarzowych kości udowej : praca doktorska
  Autorzy: Sokolnicka Honorata, Kiwerski Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Rehabilitacji w Warszawie
  Źródło: 2002, 93 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20895

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  7/7

  Tytuł oryginału: Zalecane standardy postępowania z pęcherzem neurogennym u osób po urazie rdzenia kręgowego.
  Autorzy: Kiwerski J. E., Kwolek A[ndrzej], Sosnowski S., Opara J.
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.119-120, tab.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: