Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIRSCHNER
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Perspektywy zdrowia publicznego jako systemu wiedzy i działań.
Tytuł angielski: Perspectives of public health as a system of knowledge and practice.
Autorzy: Kirschner Henryk
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.723-731, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Od co najmniej 200 lat mamy do czynienia z poszerzaniem się zakresu zdrowia publicznego rozumianego jako zorganizowane działania na rzecz zdrowia ogółu. Przyczynia się do tego postęp cywilizacyjny i zachodzące zmiany warunków i organizacji życia społecznego, rozwój wiedzy medycznej, a także pojawianie się nowych zagrożeń i potrzeb społecznych. W kręgu zdrowia publicznego znajdują się następujące zadania: monitorowanie stanu zdrowia populacji, identyfikacja środowiska zagrożeń i ocena związanego z nimi ryzyka zdrowotnego, określanie zdrowotnie bezpiecznych warunków i standardów środowiskowych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem, edukacja zdrowotna społeczeństwa, promocja zdrowia i specjalne programy profilaktyczne. Nowe, inne jakościowo zadania zdrowia publicznego wysunęły się na czoło w miarę rozwoju systemów opieki zdrowotnej służących zapewnieniu świadczeń medycznych dla ogółu ludności. Zadania te wiążą się z poszukiwaniami zmierzającymi do zapewnienia sprawnie działającej i ogólnie dostępnej opieki lekarskiej m.in. poprzez lepszą organizację i zarządzanie placówkami służby zdrowia oraz racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Rodzi się pytanie, w jakim stopniu zdrowie publiczne jest w stanie podjąć istniejące wyzwania. Można spotkać się z poglądem, nie tylko u nas, że system zdrowia publicznego znajduje się w stanie kryzysu lub co najmniej daleko idącego nieuporządkowania i zagubienia. Niewątpliwie, konieczne są wszechstronne działania umacniające tę dziedzinę. Jednym z głównych kierunków odpowiednich działań jest u nas wzmożenie wysiłków na rzecz edukacji pozwalającej na rozwój fachowej kadry w zakresie zdrowia publicznego.

  Streszczenie angielskie: For at least 200 years we have experienced extension of the public health scope as an organized activity in favour of human population. It is stimulated by civilization progress and changes in the condition of social life, development of medical knowledge, as well as emerging new hazards and social needs. Within the interest of public health there are various tasks: health status monitoring, identification of hazards and the resulting health risks, setting environmental standards and their surveillance, health education and health promotion, special preventive programs etc. As systems of health care develop, covering the whole population, some quite new tasks are added. They are related to effective and accessible care through better management and rational use of available resources. A question arises to what extent the public health meets these challenges. According to some views the system of public health has been in deep crisis or at least far reaching disarray. Undoubtedly, various measures for improvement of the situation are needed. In Poland, one of the main appropriate measures in this regard is education which will enable building up professional staff in the area of public health.


  2/5

  Tytuł oryginału: Dr med. Antoni Kamiński (1930-2002).
  Autorzy: Kirschner Henryk
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.404
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat osobowy:
 • Kamiński
 • Antoni 1930-2002


  3/5

  Tytuł oryginału: Zdrowie publiczne - ewolucja pojęć i praktyka.
  Tytuł angielski: Public health - evolution of concept and practice.
  Autorzy: Kirschner Henryk
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.3-8, bibliogr. 15 poz., sum. - 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego pt. Zdrowie publiczne - główne wyzwania w zmieniającej się Europie Łódź 29-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Wśród różnych znaczeń zdrowia publicznego pierwotne i podstawowe jest to, które identyfikuje zdrowie publiczne z systemem wiedzy i działań służących utrzymaniu i pomnażaniu stanu zdrowia w skali społecznej, co odpowiada definicji Winslowa z lat 20. XX w. Dbałość o zdrowie w skali ponadjednostkowej pojawiła się już w cywilizacjach starożytnych i trwa nieprzerwanie do czsów nowożytnych. Ale dopiero przyśpieszenie cywilizacyjne na początku XIX w. przyczyniło się do zintensyfikowania działań na rzecz zdrowia ogółu obywateli. W wieku XIX zostały położone trwałe fundamenty dla zdrowia publicznego. Wykształciły się wówczas praktycznie wszystkie aktualne do dziś formy aktwności na tym polu, z ogólnym podejściem środowiskowym i podejściem bardziej zindywidualizowanym, działaniami medycznymi i pozamedycznymi, elementami profilaktyki pierwotnej i wtórnej. W wieku XX rozszerzono zadania zdrowia publicznego na rozpowszechnienie podstawowej opieki zdrowotnej, określanie potrzeb zdrowotnych ludności i programowanie świadczeń profilaktyczno-leczniczych oraz zarządzanie dostępnymi zasobami opieki zdrowotnej w sposób optymalny z punktu widzenia możliwości ekonomiczno-finansowych. W II poł. XX w. nie odnotowano wyraźnego postępu w poprawie wielu wskaźników zdrowotnych. Przyczyną był wzrost częstości chorób przewlekłych, częściowo tylko związany ze starzeniem się społeczeństw. W tych okolicznościach zrodziła się koncepcja promocji zdrowia, które aktywizuje jednostkę w staraniach o zdrowie. Wyraźniej zaakcentowano też potrzebę wielosektorowej współpracy na rzecz zdrowia.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zmiany zachowań żywieniowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych.
  Tytuł angielski: Changes in nutritional behaviour in Poland in the nineties.
  Autorzy: Kirschner Henryk, Kosińska Irena, Narojek Lucyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.313-319, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Za pośrednictwem CBOS, wśród ogólnopolskiej losowej próby ludności (n = 1081) przeprowadzono badania ankietowe. Oceniano zmiany spożycia produktów uznanych za wskaźnikowe z punktu widzenia zachowań żywieniowych. Wyłoniono 4 klasy zachowań żywieniowych: A i B - przewaga (w różnym stopniu) korzystnych zmian, C - równowaga między zmianami korzystnymi i niekorzystnymi lub brak jakichkolwiek zmian, D - brak zmian korzystnych przy zaistnieniu zmian niekorzystnych. Ujawnione w badaniu ankietowym tendencje były na ogół zgodne z danymi na temat spożycia pochodzącymi z analiz makroekonomicznych, badań budżetów domowych czy badań epidemiologicznych. Analiza częstości deklarowanych w wywiadach zmian spożycia produktów uznanych za wskaźnikowe, pozwala stwierdzić, że korzystne zmiany żywieniowe zaszly w latach dziewięćdziesiątych u około połowy ludności Polski. Brak korzystnych zmian bądź zmiany niekorzystne najczęściej zgłaszali mieszkańcy wsi, ankietowani z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, bezrobotni i renciści, częściej mężczyźni niż kobiety.

  Streszczenie angielskie: Changes in the consumption of selected products, considered as indicative of nutritional habits, were evaluted by means of a survey conducted among a random sample of the Polish population (n = 1,081) by the Central Bureau for Public Opinion. Four types of nutritional behaviour were distinguished: A and B - prevalence of favourable changes of various degrees, C - a balance between favourable and unfavourable changes or lack of any changes, D - lack of favourable changes accompanied by unfavourable changes. The changes revealed in the survey were gnerally consistent with the data concerning the consumption of food, based on macroeconomic analyses, studies of home budgets or epidemiological examinations. Analysis of the frequency of changes in the consumption of indicative products, reported in the questionnaires, allows us to presume that in the 90's favourable changes covered about 50 p.c. of the Polish population. The lack of favourable changes in nutrition or the occurrence of unfavourable changes were most frequently observed in the rural population, people with elementary or vocational education, the unemployed and pensioners' in males more frequently than in females.


  5/5

  Tytuł oryginału: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum]
  Opracowanie edytorskie: Kirschner Henryk (przedm.), Brzeziński Zbigniew J. (red.), Biernacka Bogusława (oprac.), Mierzejewska Ewa (oprac.), Stankiewicz Natalia (oprac.).
  Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Medycznych, Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Komisja Epidemiologii w Warszawie - Warszawa, PAN WNM 2002 s.79, tab., 23 cm. - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 5: Lista uczestników sympozjum s. 77
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  stosując format: