Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KINAS-BUDZISZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Obecność zachowań asertywnych w życiu człowieka a ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową.
Tytuł angielski: Assertive behavior in a man's life and the risk of developing an oncological disease.
Autorzy: Ramlau Rodryg, Kinas-Budzisz Joanna
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.187-191, bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W nawiązaniu do badań naukowych, potwierdzających związek choroby nowotworowej z osobowością chorego praca przedstawia koncepcje roli asercji w etiologii nowotworu oraz w zmaganiu się z nim. Oparta jest na definicji "Association for Advancement of Behavior Therapy: asertywność to zespół zachowań interpersonalnych, wdrażających uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, postawy, prawa innych osób. Zachowanie asertywne może obejmować ekspresję całej gamy uczuć, np. gniewu, radości, nadziei, oburzenia, w każdym z tych przypadków uczucia wyrażane są w sposób, który nie narusza praw innych osób. Zachowanie agresywne w odróżnieniu od zachowania asertywnego, wyrażając uczucia i postawy nie respektuje tych samych elementów u innych osób". W pracy podkreśła się asercję ajko filozofię życiową. Wyróżnia się 3 typy nieasertywnego zachowania. Bierny typ ściśle łączy się z wzorem zahcownia C, co z punktu widzenia psychologii szczególnie predysponuje do choroby nowotworowej. Asertywność wysoko koreluje z poczuciem samosktueczności, wsparcia społęcznego, wewnętrznego umiejscowienia kontroli, optymizmu. Materiał i metoda. 1. Grupa badana liczył 130 pacjentów zakwalifkowanych do chemioterapii. 2. Dwa rodzaje anonimowych ankiet i testów umiejętności asertywnych. 3. Ustosunkowanie się pacjentów do poznanych wyników podczas rozmowy z psychologiem i możliwość modyfikacji ...

  Streszczenie angielskie: This work presents the concept of assertion in the etiology of cancer and the process of coping with it with regard to scientific research confirming the relationship of an oncological disease with a patient's personality. It is based on the definition formulated by Association for Advancement of Behavior Therapy which states that assertion is a set of interpersonal types of behavior expressing feelings, attitudes opinions or rights oaf a given person in a direct, decisive and honest way rspecting the feelings, attitudes and rights of other persons. Assertion omay comprise expression of all kinds of feelings, e.g. anger, joy, indignation, but they are expressed in a way which does not violate other people's rights. In contrast, aggressive behavior while expressing feelings and attitudes does not accept the same elemtns in others. Three types of non-assertive behavior are distinguished. The passive type relates to the Type-C behavior, which in view of psychology predisposes to an oncological disease. Assertion correlates with the perceived self-efficacy social support, internal control and optimism. The group of 130 patients was distributed two kinds of anonymous questionnaires and assertive skills tests. After completing them the patients could comment on them during an individual meeting with a psychologist. Four groups of patients were distinguished: I group - 27 persons - assertion present; II group - 103 persons - no assetion; III group - 23 persons - ...

  stosując format: