Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KINALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Patofizjologia i etiopatogeneza cukrzycy ciężarnych.
Tytuł angielski: Pathophysiology and etiopathogenesis of gestational diabetes mellitus.
Autorzy: Kinalski Maciej, Śledziewski Adam, Krętowski Adam
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.687-693, bibliogr. 33 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/6

  Tytuł oryginału: Poporodowa ocena sekrecji amyliny u kobiet z rozpoznaną cukrzycą ciężarnych.
  Tytuł angielski: Postpartum evaluation of amylin secretion in gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Kinalski Maciej, Śledziewski Adam, Telejko Beata, Mirończuk Katarzyna, Krętowski Adam, Kinalska Ida
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.75-80, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Amylina (Islet Amyloid Pancreatic Polypeptide - IAPP) to hormon, który podobnie jak insulina wydzielany jest pulsacyjnie przez komórki beta trzustki i mający istotny wpływ na homeostazę glikozy. Ostatnie doniesienia wskazują na udział IAPP w patogenezie cukrzycy ciężarnych (Gestational Diabetes Mellitus - GDM). W pracy dokonano poporodowej oceny sekrecji IAPP u pacjentek z przebytą GDM. Zaobserwowano, że w porównaniu do kontroli, stężenia IAPP w przebiegu testu były istotnie wyższe. Jednakże w porównaniu do sekrecji insuliny i peptydu-C, w teście z glukagonem stwierdzono brak dynamicznego wzrostu uwalniania amyliny. Może to wskazywać na poporodową dysfunkcję komórek beta trzustki w wydzielaniu amyliny. Zmiany te należy wiązać z przebytą insulinoopornością w GDM. Sugeruje się, że u kobiet z przebytą GDM podwyższona sekrecja amyliny może ułatwić identyfikację pacjentek obarczonych wysokim ryzykiem cukrzycy typu 2.

  Streszczenie angielskie: Amylin (Islet Amyloid Pancreatic Polypeptide - IAPP) is a hormone cosecreted with insulin by pancreatic beta cells in a pulsatile pattern. Recent reports point to its essential part in glucose homeostasis. Postpartum evaluation of IAPP release in Gestational Diabetes Mellitus (GDM) patients was performed. Our data were compared to insulin and peptide-C secretion patterns. We were not able to demonstrate a dynamic increase of IAPP in response to glucagon stimuli. However, related to GDM, puerperal IAPP levels were significantly higher than in normal controls. Lack of postpartum amylin response to gluagon stimulation might be interpreted as a primary result of previously reported increases in circulatory levels of IAPP during pregnancy complicated by GDM. Post partum elevated IAPP may be a useful marker to identify patients with high risk of type 2 diabetes mellitus.


  3/6

  Tytuł oryginału: Zachowanie się potencjałów wywołanych u chorych w okresie ostrym udaru mózgu (na podstawie danych z literatury z lat 1988-1999 r.).
  Tytuł angielski: Evoked potential changes in acute stroke (literature review 1988-1999).
  Autorzy: Kinalski Ryszard
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.105-111, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pobudliwość i plastyczność neuronów OUN obiektywizuje się i kwalifikuje na podstawie wyniku badania potencjałów wywołanych (PW) somatosensorycznych (SEP) i ruchowych (MEP). Badania PW wykonuje się u pacjentów w okresie ostrym udaru mózgu oraz nieprzytomnych po jego urazie. Postanowiono sprawdzić częstość publikowania w latach 1988-1999 w Neurologii i Neurochirurgii Polskiej i w czasopismach rejestrowanych w MEDLINE oraz dokonać meta-analazy przesiewowej wyników opisywanych badań. Autorzy wybranych 23 publikacji z 16 krajów świata wykonali ogółem badania SEP i/lub MEP w okresie ostrym udaru mózgu niedokrwiennego u 802 pacjentów a krwotocznego u 140 pacjentów. Trafnie lokalizowano uszkodzenie, rozpoznawano plastyczność wczesną i późną, oceniono wpływ leku na pobudliwość neuronów penumbry. Wcześnie i trafnie rokowano czas powrotu ruchów dowolnych i poprawy funkcjonalnej pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The CNS neuron excitability and plasticity are objectivized and measured on the basis of the somatosensory (SEP) and motor (MEP) evoked potential (EP) findings. The EP examinations are performed in acute stroke (Ac-sk) and comatose patients (pts) after brain injury. It was tried to check publication frequency of the reports in the 1988-1999 years, in Neurologia i Neurochirurgia Polska and in the journals registered in the MEDLINE system. The screening meta-analysis was conducted of the reported findings. The authors of 23 publications from 16 countries performed SEP and /or MEP examinations in the 802 ischemic and 140 haemorrhagic acute stroke patients. The lesion was accurately localized, the immediate and the late plasticity was identified and the influence of mannitol on penumbra neurons was assessed. The time of active movement recovery and the functional improvement of the patients were early and accurately prognosticated.


  4/6

  Tytuł oryginału: Obecność mutacji genu glukokinazy u kobiet z cukrzycą ciężarnych - obserwacja wstępna.
  Tytuł angielski: Glucokinase gene mutations in women with gestational diabetes mellitus - preliminary results.
  Autorzy: Krętowski Adam, Kinalski Maciej, Wawrusiewicz Natalia, Mirończuk Katarzyna, Kinalska Ida
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.467-470, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca ciężarnych (GDM) jest obok cukrzycy typu 1 i typu 2 jedną z głównych postaci zaburzeń metabolizmu węglowodanów występujących u kobiet w ciąży. Najnowsze badania sugerują także dużą częstość mutacji genu glukokinazy charakterystycznej dla cukrzycy typu MODY 2 w populacjach zachodnioeuropejskich kobiet z cukrzycą ciężarnych. Cukrzyca typu MODY 2 charakteryzuje się klinicznie łagodnym przebiegiem i umiarkowaną hiperglikemią, ale wymaga insulinoterapii podczas ciąży. Materiał i metody. Celem badań była wstępna ocena częstości występowania mutacji w wybranych eksonach genu glukokinazy (GCK) w losowo utworzonej grupie kobiet w ciąży chorych na cukrzycę w populacji polskiej. Do badań wybrano eksony 4, 5, 8 i 9 genu GCK, dla których opisywano dotychczas najczęstsze występowanie mutacji u kobiet z cukrzycą ciężarnych. Do badań wstępnych posłużono się metodą wykorzystującą zmiany konformacyjne pojedynczego łańcucha DNA i różnorodną szybkość migracji w żelu poliakryloamidowym w przypadku obecności zmian sekwencji DNA. Wyniki/Wnioski. Ze wstępnych obserwacji wynika, że częstość mutacji genu glukokinazy 4/54 (7,4 proc.) w losowo wybranej grupie kobiet z cukrzycą ciężarnych jest relatywnie duża. Potwierdzenie tych obserwacji wśród większej grupy badanych mogłoby sugerować celowość oceny obecności mutacji GCK w wybranej (na podstawie cech klinicznych) grupie kobiet z cukrzycą ciężarnych w celu wczesnego włączenia insulinoterapii i ścisłej opieki diabetologicznej nad noworodkiem w przypadku potwierdzenia obecności mutacji genu GCK.


  5/6

  Tytuł oryginału: Klinika cukrzycy ciężarnych.
  Tytuł angielski: Management in gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Kinalski Maciej, Śledziewski Adam, Topolska Jolanta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.34-35, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: This paper reviews current literature on strategic policy in gestational diabetes mellitus (GDM). Emphasis is placed on intrapartum biophysical evaluation of fetal condition. Recent technological advances are discussed. Special attention is paid to clinical tools aimed at improving rates of perinatal outcome. Definitive guidelines of GDM management and reliable criteria for insulin therapy are briefly described. Both vaginal and operative modes of delivery in GDM with respect to prompt insulin thearpy are highlighted. The importance of postpartum follow-up is pointed out. For appropriate health-care a cooperation between patients, obstetricians and diabetologists is suggested.


  6/6

  Tytuł oryginału: Kompedium rehabilitacji i fizjoterapii dla studentów oddziałów fizjoterapii akademii medycznych
  Autorzy: Kinalski Ryszard
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, X, [2], 196 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,222

  stosując format: