Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KILIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Narażenie pacjentów jako jedno z kryteriów uzasadnienia ekspozycji w badaniach radioizotopowych (in vivo).
Tytuł angielski: Exposure of patients as a criterion justifying radioisotope examinations (in vivo).
Autorzy: Staniszewska Maria Anna, Kilian Tamara, Obrzut Marzanna
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.381-386, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie pacjentów jest nieuniknionym następstwem diagnostycznych i terapeutycznych zastosowań promieniowania jonizującego czyli tzw. ekspozycji medycznych, której jednym z rodzajów są badania radioizotopowe in vivo. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę diagnostycznych badań radioizotopowych in vivo jako źródła narażenia dla pacjentów z diagnostyką rentgenowską (rtg) jako najpowszechniejszym rodzajem ekspozycji medycznych oraz metodami diagnostycznymi wykorzystującymi inne niż promieniowanie jonizujące czynniki fizyczne (ultradźwięki, pole magnetyczne). Zestawienie tych informacji ma dostarczyć argumentów do racjonalnych rozstrzygnięć o wyborze metody diagnostycznej, w sytuacji, gdy kilka metod jest dostępnych i wybór taki istnieje. Na podstawie szczegółowych danych jakie zebrano w 21 pracowniach oszacowano częstość badań radioizotopowych w Polsce w latach 1998-2000 na ok. 3 badania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Najczęściej wykonywane są badania tarczycy, kośćca i serca. W oparciu o zgromadzone informacje i dane z piśmiennictwa obliczono średnią dawkę przypadającą na jednego mieszkańca Polski; wartości te wynoszą odpowiednio: średnia dawka efektywna na jedno badanie 9,6 mSv, średnia dawka efektywna na jednego mieszkańca 0,033 mSv. Należy zaznaczyć, iż poza badaniami tarczycy przy użyciu 1311 (16 proc. w ogólnej liczbie badań) pozostałe badania powodują średnią dawkę efektywną równą zaledwioe 2,2 mSv. Na zakoń zcenie pracy przedstawiono zestawienie danych o narażeniu pacjentów w badaniach radioizotopowych i innych metodach diagnostycznych, wskazując, iż wiele...


  2/7

  Tytuł oryginału: Aspekty psychologiczne i lecznicze zasadności wykonywania zabiegu operacyjnego w opinii chorych wybranego oddziału chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Psychological aspects and therapeutic justification of performing surgery in the opinion of patients of the chosen surgical department.
  Autorzy: Hnatuszko Małgorzata, Dudkiewicz Zbigniew, Kilian Zdzisław, Dudkiewicz Mariusz, Pawlik Paweł, Słowiańska Anna
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.178-183, tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe w grupie 100 pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym, podjęto próbę określenia czynników psychologicznych i leczniczych wpływających na akceptację interwencji chirurgicznej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of inquiry investigations carried out in the grtoup of 100 patients subjected to surgeries an attempt was made to determine psychological and therapeutic factors affecting the acceptances of surgical intervention.


  3/7

  Tytuł oryginału: Błędy wnioskowania w prognozach badań epidemiologicznych schorzeń ortopedycznych.
  Tytuł angielski: Conclusion errors in prognoses of orthopaedic pathologies epidemiological studies.
  Autorzy: Kaczmarek Jan, Mikinka Krzysztof, Kilian Zdzisław, Mazek Jacek
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.184-188, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zjawiska epidemiologiczne dotyczące częstości występowania określonych schorzeń ortopedycznych zwykle opisane są trendem liniowym. Autorzy starają się dowieść, iż prognoza w badaniach nad oceną zmian wskaźników chorobowości musi uwzględniać charakterystyczne dla określonych schorzeń zmiany wieloletnie związane z procesami adaptacyjnymi uwarunkowanymi środowiskowo.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological phenomena concerning the frequency of occurrence of certain orthopaedic pathologies are described with linear trend. The authors try to prove that the prognosis in studies on estimation of changes in morbidity rate indices must take into consideration characteristic for the given pathologies changes of many years connected with adaptative processes conditioned by environment.


  4/7

  Tytuł oryginału: Badanie zmienności wieloletnich częstości występowania wad kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Many years' variability study of spine defects occurrence frequencies.
  Autorzy: Kaczmarek Jan, Rzepecki Krzysztof, Kilian Zdzisław, Mazek Jacek
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.189-193, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy wykorzystują wyniki 10-letnich badań orzeczniczych wojskowej komisji lekarskiej do opisu zjawiska zmienności wieloletniej parametrów epidemiologicznych. Systematyczne zmiany mogą sugerować występowanie pewnego rytmu biologicznego związanego z procesem adaptacyjnym oragnizmów.

  Streszczenie angielskie: The authors use the results of ten-years' certification examinations of military medical board to discuss the phenomenon of many years' variability of epidemiologic parameters. Systematic changes may suggest the occurrence of certain biological rhythm related to the adaptative process of organisms.


  5/7

  Tytuł oryginału: Model funkcji przenoszenia wad postawy wieku rozwojowego na częstość występowania schorzeń ortopedycznych u mężczyzn.
  Tytuł angielski: Function model of transmitting developmental age faulty postures to the frequency of orthopaedic pathological states occurrence in men.
  Autorzy: Kaczmarek Jan, Zbrzezna Barbara, Kilian Zdzisław, Łaganowski Przemysław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.194-198, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Prognozowanie przyszłej sytuacji zdrowotnej wymaga zbadania pewnej liczby przedziałów czasowych określonego zjawiska epidemiologicznego, a także przeprowadzenia poszczególnych etapów rachunku ekstrapolacyjnego. W pracy podjęto próbę określenia wpływu częstości występowania wad postawy wieku rozwojowego na liczbę schorzeń ortopedycznych w wieku dojrzałym. Nie jest to model liczbowego określenia związku, lecz badania zakresu modyfikacji czasowej i ilościowej opisanych schorzeń.

  Streszczenie angielskie: Prognostication of future health situation requires investigating a certain number of time intervals of a definite epidemiologic phenomenon and also carrying out individual stages of extrapolation calculus. The study attemps to determine the influence of developmental age faulty postures occurrence frequency on the number of orthopaedic pathological states in maturity. It is not a model of numerical definition of the relation but investigations of time and quantity modification range of the discussed pathological states.


  6/7

  Tytuł oryginału: Determinanty uczestnictwa dzieci z rozpoznanymi wadami postawy w procesie leczenia zachowawczego.
  Tytuł angielski: Participation of children with diagnosed faulty postures in the process of conservative therapy.
  Autorzy: Stokowska Elżbieta, Raczkowski Jan W., Kilian Zdzisław, Słowiańska Anna
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.211-215, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytania dotyczące oceny postaw rodziców i dzieci wobec stwierdzonych u dzieci wad postawy oraz próba wskazania czynników warunkujących uczestnictwo w procesie leczenia zachowawczego i programach profilaktycznych. Badania przeprowadzone w wylosowanych łódzkich szkołach podstawowych wykazały, iż jedynie 66 proc. dzieci z rozpoznanymi wadami postawy uczęszcza na gimnastykę korekcyjną w szkole. Oznacza to, że proces leczenia zachowawczego dla tych dzieci zakończył się na pierwszym ogniwie, a mianowicie na diagnozie. Prawie połowa rodziców dzieci, u których rozpoznano wadę postawy, nie jest w stanie powiedzieć, jaka to wada. W 26 proc. zgodność wady określonej przez rodziców z rozpoznaniem lekarza jest niezupełna, a w 15,3 proc. rodziców wskazuje na wady, których u dziecka nie stwierdzono.

  Streszczenie angielskie: The aim of the carried out examinations was an attempt to answer questions concerning the attitude evaluation of parents' and children's towards faulty postures found in children and an attemptn to indicate factors conditioning participation in the process of conservative therapy and prophylactic programs. The examinations carried out in selected at random Łódź primary schools showed that only 66 p.c. of children with diagnosed faulty postures corrective gimnastics at school. In means that the process of conservative therapy ended for these children on the first stage - diagnosis. Almost half of the parents of children with diagnosed faulty postures are not able to say what fault it is. In 25 p.c. the compatibility of fault defined by parents with physician's diagnosis is incomplete and 15.3 p.c. of parents indicate faults not found in the child.


  7/7

  Tytuł oryginału: Społeczne skutki osteoporozy w obrębie narządu ruchu w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: Social effects of osteoporosis within motor organ in Łódź region.
  Autorzy: Malinowska Agnieszka, Dudkiewicz Zbigniew, Kilian Zdzisław, Dudkiewicz Mariusz, Pawlik Paweł
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.239-248, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy w oparciu o opracowany wcześniej kwestionariusz osobowy dokonano oceny wybranych następstw społecznych osteoporozy w obrębie układu narządu ruchu. Materiał badawczy stanowiła grupa 55 losowo dobranych pacjentów mieszkających w aglomeracji łódzkiej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of earlier worked out personal questionnaire the study evaluates selected social consequences of osteoporosis within motor organ system. The material comprised the gorup of 55 patients chosen at random and living in Łódź agglomeration.

  stosując format: