Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIEJNA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Reforma służby zdrowia a zmiany niektórych wskaźników ruchu chorych w szpitalach psychiatrycznych.
Tytuł angielski: Reform of medical services and changes of some patients' movement coefficients in psychiatric hospitals.
Autorzy: Zając Józef, Kiejna Andrzej, Rymaszewska Joanna
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.201-210, tab., bibliogr. 4 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano ruch chorych w szpitalach psychiatrycznych na Dolnym Śląsku bezpośrednio przed reformą zdrowia w Polsce i w czasie jej wprowadzania.

  Streszczenie angielskie: Selected empirical data relating psychiatric hospital morbidity from Lower-Silesian province in the years 1998-2000 was analysed. Official statistics became the main source of information about occurrences and epidemiological processes, because of lack of population studies from the psychiatric domain. Three main limitations of assessing of such processes were pointed: - inter-regional moving of patients; - imperfection of procedures connected with accumulation of empirical material; - influence of various administrative factors. These last exert essential influence on changes of patientsŽ movement coefficients in hospitals during implementation of the Health Care reform in Poland. Number of admitted patients in general and for the first time increased, simultaneously time of stay in the hospital grew shorter. No reasons have been found, for which these observed changes would be able to have reference in real epidemiological processes, quality of treatment. These changes are rather caused by the realisation of the reform, and presicely adaptative mechanisms of the subjects to Health Insurances requirement.


  2/19

  Tytuł oryginału: Badanie genotypu CYP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera w celu określenia szybkości hydroksylacji.
  Tytuł angielski: CYP2D6 genotyping in Alzheimer's disease to estimate the process of hydroxylation.
  Autorzy: Beszłej Jan Aleksander, Trypka Elżbieta, Grzesiak Magdalena, Lebioda Arleta, Żołędziewska Magdalena, Dobosz Tadeusz, Kiejna Andrzej
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.341-346, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Choroba Alzheimera charakteryzuje się nie tylko upośledzeniem funkcji poznawczych. Zaburzenia nastroju, zachowania oraz objawy psychotyczne są integralną częścią obraz psychopatologicznego. Większość leków psychotropowych stosowanych w leczeniu tych zaburzeń podlega biotransformacji w obecności CYP2D6. Znajomość procesów metabolicznych leków stosowanych u tych pacjentów jest bardzo istotna. Pozwala na racjonalne dawkowanie leku i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Cel pracy. Celem badania było określenie polimorfizmu genu CP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera i porównaniu z grupą kontrolną osób w odpowiednim wieku oraz z grupą populacyjną. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 49 osób z rozpoznaniem choroby Alzheimera według ICD-10. Nasilenie choroby było oceniane za pomocą testów: MMSE, testu Zegara i GDS. U każdego pacjenta przeprowadzono badanie psychiatryczne, badania laboratoryjne i obrazowe oraz wykonano skalę Hachińskiego w celu wykluczenia innych przyczyn otępienia. Materiałem do badań gentycznych było DNA izolowane z próbek śliny. W analizach statystycznych wykorzystano test chiý Pearsona. Wyniki. Porównanie statystyczne częstości występowania alleli genu CYP2D6 wykazało istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów a grupą populacyjną. Również porównując odsetki genotypów - *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4, wykazano istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów i grupą populacyjną oraz porównując ...

  Streszczenie angielskie: Background. Alzheimer disease is characterized not only by the deterioration of cognitive function but deressive symptoms, behavior disorder or psycotic symptoms are also integral symptoms of disease. Most of the psychotropic drugs are metabolized by cytochrome CYP2D6. The konwledge of drug metabolism is a very important factor, determinating the therapeutic strategy for these patietns. It allows of rational dosage of medicine and help to avoid side effects. Objectives. In the present work the CYP2D6 gene polymorphism has been studied in patients with Alzheimer disease and compared to the CYP2D6 polymorphism in the agematched group and in general population. Material and method. CYP2D6 gene polymorphism was studied in patietns with Alzheimer disease diagnosed according to ICD-10 criteria. The intensity of cognitive decline was assessed by the MMSE, Clock test, GDS. Psychiatric and somatic examination, CT or NMR, laboratory examination, Hachiński Scale were performed. CYP2D6 genotyping was done on DNA isolated form the saliva. Results. We found statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of CYP2D gene alles. We found also statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of genotpyes *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4 and phenotypes of CYP2D6-EM, PM, HEM. We did not find statistically significant difference between the patients and age-matched controls. COnclusion. The difference ...


  3/19

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/19

  Tytuł oryginału: Psychiatric symptoms in a patient with the clincial features of MELAS.
  Autorzy: Kiejna Andrzej, DiMauro Salvatore, Adamowski Tomasz, Rymaszewska Joanna, Leszek Jerzy, Pąchalska Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CS66-CS72, il., tab., bibliogr 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: This article presents a case study of a 32-year-old Polish male patient clincally diagnosed with the MELAS syndrome, the second such patient reported in this country. Case report: The patient presents with a long history of neurological episodes, consisting of acute neurological deficitis suggestive of CVA with no evidence of focal lesion and very rapid remission of symptoms. These episodes began when the patient was 19 years old and have recurred since that time at intervals of 1-5 years. A recent psychiatric episode with unusual visual hallucinations brought the case to the attention of the present authors, who initiated further diagnostic testing. A muscle biopsy revealed ragged red fibers. Conclusions: The features in this case meet the diagnostic criteria for a clincial diagnosis of MELAS, pending confirmation of a pathogenic mutation.


  5/19

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.
  Tytuł angielski: Edidemiology of obsessive-compulsive disorder.
  Autorzy: Kiejna Andrzej, Rymaszewska Joanna, Kantorska-Janiec Monika, Tokarski Wojciech
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (4) s.539-548, bibliogr. 31 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the article the problems of prevalance of obsesive-compulsive disorder (OCD), comorbidity with other mental disorders and the most commonly used diagnostic instruments were presented. epidemiological data indicate OCD as the fourth most common mental disorder, which appears as frequent as asthma or diabetes. In an international study from 1994 the year's prevalence of OCD was from 1,1 p.c. to 1,8 p.c. In each country obsessions and compulsions appear with different intensity, what can testify for certain cultural conditionings of disorder. Men suffer from OCD equally often as women, however both first symptoms and full symptom disorder appear several years earlier in men than in women. The prevalence of OCD among children is from 2 p.c. to 4 p.c. At least half of the patients suffer from ocd also in maturity. OCD should be differentiated from generalized axiety disorderce, panic disorder, phobias, anancatic personality and hypochondria.


  6/19

  Tytuł oryginału: Wprowadzenie.
  Tytuł angielski: Introduction.
  Autorzy: Kiejna Andrzej
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) suppl. 1: Płeć a zaburzenia psychiczne s.3 - Seminarium pt. Płeć a zaburzenia psychiczne Wrocław 06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/19

  Tytuł oryginału: Płeć jako czynnik różnicujący w zaburzeniach psychicznych.
  Tytuł angielski: Gender differences in mental disorders.
  Autorzy: Adamowski Tomasz, Rymaszewska Joanna, Kiejna Andrzej
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) suppl. 1: Płeć a zaburzenia psychiczne s.5-10, bibliogr. 14 poz., sum. - Seminarium pt. Płeć a zaburzenia psychiczne Wrocław 06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy związanych z płcią różnic w zachorowalności oraz przebiegu zaburzeń psychicznych. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej publikacji na temat zależnej od płci odmienności w ekspresji zaburzeń, takich jak: schizofrenia, choroby afektywne, zaburzenia lękowe, uzależnienie od alkoholu i choroba Alzheimera. Za różnice te odpowiadają m.in. swoiste hormony płciowe. Odrębności występujące między płcią męską i żeńską mają kluczowe znaczenie w narażeniu, przebiegu i rokowaniu w zaburzeniach psychicznych i należy o nich pamiętać zarówno w procesie diagnostycznym, jak i podczas planowania leczenia.


  8/19

  Tytuł oryginału: Płeć a zaburzenia snu - wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego na populacji ogólnej.
  Tytuł angielski: Gender and sleep disturbances - results of Polish national survey study in general population.
  Autorzy: Rymaszewska Joanna, Kiejna Andrzej, Wojtyniak Bogdan, Stokwiszewski Jakub, Hadryś Tomasz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) suppl. 1: Płeć a zaburzenia psychiczne s.31-37, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Seminarium pt. Płeć a zaburzenia psychiczne Wrocław 06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Satysfakcjonujący sen jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości życia. Z codziennej praktyki wynika, że zaburzenia snu są dość powszechne wśród pacjentów ambulatoryjnych i częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn. Stanowią także ważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Od właściwego podejścia do jego rozpoznawania i leczenia może zależeć poprawa jakości życia tych osób. Cel pracy. W przeprowadzonym w 1996 r. przez Główny Urząd Statystyczny ogólnopolskim badaniu ankietowym skoncentrowano się na poznaniu samooceny stanu zdrowia ludności i opieki medycznej w powiązaniu z danymi socjodemograficznymi. Materiał i metody. Badano losowo wybraną, reprezentatywną dla populacji ogólnej grupę 47 924 osób powyżej 15 roku życia. Posłużono się schematem warstwowym dwuetapowym. Dane były ważone w odniesieniu do liczby ludności Polski dla grup w pięcioletnich przedziałach wiekowych. Liczono standaryzowane wskaźniki chorobowości z 95 proc. przedziałami ufności. Wyniki. Ustalono, że 23,7 proc. populacji cierpi na bezsenność, w tym 28,1 proc. kobiet i 18,1 proc. mężczyzn. Bezsenność częsciej zgłaszają osoby z niższym wykształceniem. Liczba osób z zaburzeniami snu wzrasta wraz z wiekiem, głównie wśród kobiet. 20,7 proc. respondentów skarży się na poranne uczucie zmęczenia (25,4 proc. kobiet i 15,4 proc. mężczyzn). W czasie ostatnich dwóch tygodni przed badaniem w grupie wiekowej 45-54 lat 18 proc. kobiet i 9,6 proc. mężczyzn przyjmowało leki przepisane przez lekarza, a leki kupowane bez recepty zażywało 6,4 proc. kobiet i 2 proc mężczyzn...


  9/19

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników psychicznych na przebieg łuszczycy.
  Tytuł angielski: Influence of psychical factors on the course of psoriasis.
  Autorzy: Pacan Przemysław, Szepietowski Jacek, Kiejna Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.401-408, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łuszczyca jest częstą przewlekłą chorobą skóry o złożonej etiopatogenezie. Autorzy dokonują przeglądu piśmiennictwa dotyczącego psychicznych aspektów łuszczycy. Szczególną uwagę zwrócono na stres jako czynnik inicjujący pojawianie się zmian łuszczycowych. Stres dzieli sie na środowiskowy, fizjologiczny i psychologiczny. Każdy z nich może wpływać na przebieg łuszczycy, szczególnie u osób genetycznie predysponowanych. Dotychczas publikowane prace o stresie i jego wpływie na łuszczycę podzielono i omówiono w zależności od użytej metodologii. Współczesne standardy badawcze wymagają zastosowania metodologii opartej na standaryzowanych kwestinariuszach stresujących wydarzeń życiowych. Okazuje się, że stres odgrywa rolę nawet u 70 proc. chorych na łuszczycę. Omówiono ponadto częstość depresji oraz problem stygmatyzacji i gorszej jakości życia u osób z łuszczycą. Depresja może być wynikiem istniejących zmian skórnych bądź odwrotnie - depresja może prowadzić do ujawnienia się lub zaostrzenia łuszczycy. Częstość współwystępowania objawów depresyjnych u chorych na łuszczycę nie jest jednoznaczna w dostępnym piśmiennictwie. Przyjmuje się, że wynosi ona około kilka procent. Uczucie odrzucenia społecznego jest istotnym problemem u pacjentów z łuszczycą. Jedna czwarta chorych potwierdza doświadczenie stygmatyzującej sytuacji. Dane z piśmiennictwa jednoznacznie wskazują na obniżoną jakość życia u chorych na łuszczycę. Powyższe dane sugerują, że pomoc psychologiczna może być istotnym elementem wspomagającym klasyczną terapię przeciwłuszczycową.


  10/19

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce i na świecie - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Epidemiology of sleep disorders in Poland and worldwide - review.
  Autorzy: Sieradzki Adrian, Kiejna Andrzej, Rymaszewska Joanna
  Źródło: Sen 2002: 2 (1) s.33-38, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego epidemiologii zaburzeń snu w różnych krajach o porównywalnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Przedmiotem analizy były: wiek, płeć, czynniki geograficzne i pochodzenie etniczne, a także poziom wykształcenia, status socjoekonomiczny, schorzenia somatyczne i choroby psychiczne. Autorzy artykułu przytoczyli także badania epidemiologiczne zaburzeń snu przeprowadzone w Polsce (CBOS i HIS) i stwierdzili, że poza niewielkimi różnicami w analizowanych zmiennych w niektórych krajach, ogólnie statystyki są podobne. Zaburzenia snu stanowią poważny problem zarówno w Polsce, jak i na świecie.

  Streszczenie angielskie: Review of papers concerning sleep disorders' epidemiology in countries with comparable socioeconomic development around the world is presented. The following parameters were analyzed: age, gender, education, race, geographical factors, socioeconomic status, somatic and mental disorders. Polish epidemiological studies (performed by CBOS and HIS) on sleep disorder are also presented. The conclusion of the review is that epidemiology of sleep disorders is similar worldwide, though some differences exists. Problem of sleep disorders tends to be serious in all countries.


  11/19

  Tytuł oryginału: Colostrinin proline-rich polypeptide complex from ovine colostrum - a long-term study of its efficacy in Alzheimer's disease.
  Autorzy: Leszek Jerzy, Inglot Anna D., Janusz Maria, Byczkiewicz Franciszek, Kiejna Andrzej, Georgiades Jerzy, Lisowski Józef
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.PI93-PI96, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Colostrinin, a proline-rich polypeptide complex (PRP) isolated from ovine colostrum, with immunoregulatory and procognitive properties, has shown positive effects in the treatment of Alzheimer's disease (AD). The aim of the present study was to evaluate the effects fo long-term Colostrinin treatment of AD patients. Material/Methods: The patients were taking Colostrinin tablets (containing 10 ćg of PRP complex) every other day for three weeks, followed by a 2-weeks hiatus to avoid the development of hyporeactivity. This mode of applicaton, '3+2 weeks', and each patient was evaluated at 4-month intervals, 33 patients were treated for 16 months. however, 14 patients from this group had already been treated with Colostrinin for 12 months during placebo-controlled studies, and thus participated in the trial for a total of 28 months. Results: Teh results we obtained showed that Colostrinin induced slight but statistically significant imporvement or stabilization fo teh health status of teh patients in the trial. THe adverse reactions observed, if any, were remarkably mild, including anxiety, logorrhea, and insomnia, and subsided spontaneously within a short period of tiem (3 - 4 days). Conclusions: Colostrinin is a very promising preparation which can be used to retard the development of AD.


  12/19

  Tytuł oryginału: Badania nad procesami glikacji w chorobie Azheimera.
  Tytuł angielski: Study of the protein glycation in Alzheimer's disease.
  Autorzy: Leszek Jerzy, Gamian Andrzej, Kiejna Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.199-205, il., bibliogr. 40 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Advancement in research on glication process in pathogenesis of AD is presented. Its results may open new, promising possibilities of treatment of neurodegenerative diseases including AD with inhibitors of glication.


  13/19

  Tytuł oryginału: Leczenie w psychiatrycznych oddziałach dziennych w porównaniu z oddziałami całodobowymi w różnych europejskich systemach opieki zdrowotnej - założenia programu EDEN.
  Tytuł angielski: Treatment in psychiatric day hospital in comparison with inpatient wards in different European health care system - objectives of EDEN project.
  Autorzy: Kiejna Andrzej, Kallert Thomas W., Rymaszewska Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.361-367, bibliogr. 15 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: The paper presents the objectives and design of an ongoing multicenter randomized, controlled trial EDEN (European Day Hospital Evaluation). The EDEN-study aims to evaluate the efficacy of acute psychiatric treatment in a day hospital setting in five European centers: Dresden, London, Michalovce, Prague and Wroclaw. The main hypothesis is that day hospital treatment for acute psychiatric patients is as effective as conventional inpatient hospital care. The tals for acute psychiatric treatment, to identify subgroups of patients with a more or less favourable outcome so tht the treatment setting might be spcifically applied and to ascertain the cost-effectiveness of day hospital treatment compared to conventional inpatient treatment. The study utilises a randomised Controlled Trial (RCT) design with repeated measures at a maximum of six time points: at admission (t1), one week aftr admission (t2) four weeks after admission (t3), discharge (t4), three months after discharge (t5), and 12 months after discharge (t6). A combination of well-established standardised assessment instruments and open questions is used in 6 time periods. If the findings accept the main hypothesis opf the study, some practical consequences could be inevitable: at a mental health policy level, these results could lead to an increase in the capacity of day hospitals; at the clinical level clinicians could redefine their concepts of care to consider the day hospital as an alternative yo conventional inpatient treatment; from economic point of view could lead to reduction of treatment costs.


  14/19

  Tytuł oryginału: Porównanie diagnozy SCAN z diagnozą kliniczną.
  Tytuł angielski: Comparison between a SCAN diagnosis and a clinical diagnosis.
  Autorzy: Małyszczak Krzysztof, Rymaszewska Joanna, Hadryś Tomasz, Adamowski Tomasz, Kiejna Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.377-380, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present comparison of clinical diagnoses and SCAN (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry, version 2.1) diagnoses of patients treated in day care and inpatients wards. SCAN was translated at Medical University of Wrocław according to WHO permission. It is a part of multicenter study evaluating effectiveness of treatment in conventional psychiatric hospital and day hospital for acute psychiatric patients. Clinical diagnoses were made using ICD-10 classification system. Till now 56 patients were examined, 15 men and 39 women in age from 21 to 65 years old, median age 45 years old. Among them 31 patients were treated in day care wards, and 25 patientswere treated inpatients wards. During standard medical procedure diagnoses of 25 patients were classified into the block F2, and 19 patients into the block F3 of ICD-10 classification. Schizophrenia were diagnosed in 16 patients of, 19 patients had diagnosis of depressive disorder, and 21 - of other mental disorders. Clinical diagnoses were in most of the cases single one: there were only 6 cases with double (comorbid) diagnoses. SCAN diagnoses were multiple, ranged from 1 to 12 (median 3) for one patient. Many concomitant SCAN diagnoses referred to tobcco use, sleep disorders, and somatoform disorders. Cohen's jappa coefficient for the block F2 was 0.78, for schizophrenia - 0.62, for the block F3 - 0.42, and for depression - 0.36. rtesults showed low agreement between clinical and SCAN diagnoses, particularly for mood disorders. The expanations of such discrepancies could be...


  15/19

  Tytuł oryginału: Formularz Niesprawności Społecznej Groningen (GSDS) w badaniu wieloośrodkowym EDEN.
  Tytuł angielski: The Groningen Social Disabilities Schedule (GSDS) in multicenter study EDEN.
  Autorzy: Rymaszewska Joanna, Małyszczak Krzysztof, Jarosz-Nowak Joanna, Kiejna Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.381-387, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents an instrument for estimation of social functioning Groningen Social Disabilities Schedule (GSDS). Analysis of reliability in patients' social disability assessment made by research assistants during the GSDS training in research project EDEN was also described.


  16/19

  Tytuł oryginału: Prezentacja narzędzi oceniających koszty leczenia i możliwości ich adaptacji w Polsce.
  Tytuł angielski: An estimate of cost-effectiveness - presentation the new questionnaire and possibility of adaptation in Poland.
  Autorzy: Trypka Elżbiet, Adamowski Tomasz, Kiejna Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.389-396, bibliogr. 11 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ekonomika
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: An increase of interest of cost-effectiveness begins from 1999 when act about general insurance was in force. The same situation was observed a few years ago in Europe. It was the reason why created and standardized questionnaire: European Service of Mapping Schedule - (ESMS) - for descrbing mental health system. European Socio-Demographic Schedule - (ESDS) - for presentation socjodemographic situation, The International Classificationof Mental Health Care - (ICMHC) - questionnaire used to assess therapeutic process and Client Service Receipt Inventory - (CSRI) - for estimate cost-effectiveness. These questionnaires are used in clinical trial "European of Day Hospital Evaluation" conduct in Wrocław.


  17/19

  Tytuł oryginału: Ocena parametrów psychometrycznych polskiej wersji Złożonego Międzynarodowego Wywiadu Diagnostycznego CIDI w rozpoznawaniu zaburzeń afektywnych : praca doktorska
  Autorzy: Kantorska-Janiec Monika, Kiejna Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatrii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [2], 75 k. : tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20419

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/19

  Tytuł oryginału: Efficacy of psychiatric day hospital treatment: review of research findings and design of a European multi-centre study.
  Autorzy: Kallert T[homas] W., Schtzwohl M., Kiejna A., Nawka P., Priebe S., Raboch J.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.55-71, tab., bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents a literature review of research findings on acute treatment in psychiatric day hospitals, and outlines the desing of an ongoing multi-site study on the effectiveness of acute day hospital treatment. The review is based on relevant older publications and recent randomised controlled trials comparing day hospital treatment with inpatient care. The findings suggest that (a) a wide range of patient groups are cared for in day hospitals, (b) both patients and their relatives assess day hospital treatment favourably, (c) treatment in day hospitals is at least as effective as inpatient care, and (d) day hospital treatment may lead to significant cost savings as compared to in-patient care. There are, however, a number of important questions that cannot be answered on the basis of the existing literature, and further research on the topic is warranted. The EDEN-study (European Day Hospital EvaluatioN) is a randomised controlled trial comparing day hospital treatment with conventional in-patient care and following the same protocol in five European countries (Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia and United Kingdom). Aims and methods of the study are presented.


  19/19

  Tytuł oryginału: Choroba Alzheimera : patogeneza, diagnostyka, leczenie
  Autorzy: Dobryszycka Wanda, Leszek Jerzy, Rymaszewska Joanna
  Opracowanie edytorskie: Kiejna Andrzej (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Continuo 2002, 70 s. : il., tab., bibliogr. 281 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: