Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIEŁTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zapalenie skórno-mięśniowe jako zespół paraneoplastyczny - badanie retrospektywne populacji chorych hospitalizowanych w krakowskich oddziałach dermatologicznych.
Tytuł angielski: Dermatomyositis as a paraneoplastic syndrome - the retrospective study of patients hospitalized in departments of dermatology in Cracow.
Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Kiełtyka Agnieszka, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.363-368, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki retrospektywnego badania populacji chorych hospitalizowanych w krakowskich oddziałach dermatologicznych z powodu zapalenia skórno-mięśniowego (DM). Rozpoznanie choroby ustalono na podstawie klasyfikacji Bohana i Petera uzupełnionej o kryteria Targoffa i współpracowników. Analizowano częstość współistnienia DM z procesem nowotworowym, rodzajem stwierdzanego nowotworu, a także obecność postulowanych czynników ryzyka jego rozwoju. W naszym materiale u 61 proc. chorych z DM stwierdzono towarzyszący proces nowotworowy. Najczęsciej stwierdzanym nowotworem był rak sutka. Wiek chorych powyżej 45 lat, płeć męska i zła odpowiedź na leczenie okazały się w naszej populacji czynnikami zwiększonego ryzyka rozwoju procesu nowotworowego u osób z DM. W badanej populacji nowotwór najczęściej rozpoznawano do 2 lat od postawienia diagnozy zapalenia skórno-mięśniowego.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zmiany skórne po niesterydowych lekach przeciwzapalnych - pięcioletnie badanie retrospektywne.
  Tytuł angielski: Cutaneous changes occurring after taking non-steroidal anti-inflammatory drugs - five-years' retrospective studies.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Setkowicz Małgorzata, Kiełtyka Agnieszka, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.968-972, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwujemy wzrost zachorowań na dermatozy polekowe, które wymagają pomocy specjalistycznej oraz hosptializacji. Szczególnie dotyczy to dermatoz po niesterydowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ), z uwagi na ich szerokie zastosowanie, możliwość nabycia bez recepty oraz intensywną reklamę przez media. Autorzy artykułu chcieli przedstawić skalę tego problemu analizując grupę chorych hosptializowanych w Klinice Dermatologii w Krakowie w latach 1997-2001. Zwrócono uwagę na wielorakość zmian skórnych po NLPZ. Przedstawiono także te dermatozy, które nie są powszechnie postrzegane jako polekowe. Ogółem poddano analizie dokumentację medyczną 193 chorych z podejrzeniem polekowego charakteru zmian skórnych. Dany lek uznano za przyczynę rozwijającej się choroby w oparciu o metodę zalecaną przez French Drug Surveillance Network. U 31 chorych udowodniono związek zmian skórnych z zażywaniem NLPZ. W analizowanej grupie chorych dominowały kobiety (61,3 proc.), średnia wieku badanych wynosiła 42 lata. Zaobserwowano wzrost częstosci występowania deramtoz po NLPZ w odniesieniu do wszystkich hosptializowanych (od 0,48 proc. w 1997 roku do 0,99 proc. w 2001 roku). Spośród leków odpowiedzialnych za wywołanie zmian skórnych wymagających hospitalizacji na pierwszym miejscu znalazła sie aspiryna, na drugim pyralgin, na trzecim paracetamol. Wśród zmian skórnych po NLPZ dominowała pokrzywka. Znacznie rzadziej występowąły inne zmiany skórne: np. rumień wysiękowy wielopostaciowy ...

  Streszczenie angielskie: In the last years we can observe an increase incidence of dematoses after drug administration which later require specialistic help and hospitalization. It especially concerns with nonsteroidal, anti-inflammatory drugs (considering their widespread application, possiblity of purchasing them without prescription and large media advertising. The authors of this article wanted to present the significance of this problem analysing a group of patients at the Department of Dermatology in Cracow in the years 1997-2001. Attention was paid to a variety of cutaneous changes after they had been treated with nonsteroidal anti-inflamamtory drugs (NSAID). The dermatoses which are not commonly considered as drug related, have also been presented. In general, medical documentation of 193 patients being suspected of having symptoms of drug related character of cutaneous changes were presented. The given drug was recognized as being the cause of disease development based on the method recommended by the Freench Surveillance Network. In 31 patients a connection of the cutaneous changes with NSAID administration was proved. In the analysed group of patients, women dominated (61.3 p.c.), the mean age of the examined patients was 42 years. The increase in occurrence frequency of dermatoses after taking NSAID was observed in regard to all the hospitalized patients (from 0.48 p.c. in the year 1997 to 0.99 p.c. in the year 2001). From among the drugs responsible for causing cutaneous changes ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Badanie scyntygraficzne przełyku u chorych z twardziną układową; korelacje z objawami klinicznymi ze strony przełyku zgłaszanymi przez chorych.
  Tytuł angielski: Esophageal scintigraphy in patients with systemic sclerosis; clinical symptoms corrleated with the esophagus noted by the patients.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Stępień Artur, Lipko-Godlewska Sylwia, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Żabińska-Płazak Ewa, Kiełtyka Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.973-976, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Twardzina układowa (Systemic sclerosis, SSc) jest chorobą tkanki łącznej o wielonarządowych objawach, w której istotą jest nadmierne odkładanie się składników macierzy zewnątrzkomórkowej. U 90 proc. chorych z zaawansowaną SSc występują różnie nasilone zaburzenia motoryki przełyku, klinicznie manifestujace sie w około 50 proc. przypadków. Celem pracy była ocena powiązania pomiedzy subietkywnymi objawami ze strony przełyku, a wynikami badań scyntygraficznych. Badaniem objeto 30 chorych z twardziną układową. U każdego chorego wykonano badanie scyntygraficzne przełyku, wypełniono ankietę dotyczącą rodzaju, nasilenia i częstości zaburzeń motoryki, a także oceniono stwardnienie skóry wg zmodyfikowanej skali Rodnana. Badanie potwierdziło przydatność klniczną zmodyfikowanej skali Rodnana. Niezależnie od zgłaszanych przez chorych dolegliwości związanych z zaburzeniami motoryki przełyku, aż u 97 proc. chorych z SSc stwierdzono zmiany w badaniu scytnygraficznym. Zaburzenia motoryki przełyku dotyczyły najczęściej dolnego jego odcinka. Zmiany motoryki dotyczące środkowego odcinka przełyku występowały znamiennie częściej u chorych z rozpoznaniem ISSc.

  Streszczenie angielskie: Systemic sclerosis (SSc) is a multisystem connective tissue disorder characterized by excessive accumulation of the extracellular matrix. About 90 p.c. of the patients with SSc have detectable gastrointestinal tract involvement, 50 p.c. of these patietns have clinically important manifestations. The aim of the study was estimation of the connection between subjectvie symptoms from the esophagus and results of the esophageal scintigraphy. 30 patients with systemic sclerosis were comprised to the study. Esophagel scintigraphy was performed in each patients, as well as questionnaire about type, intensity and frequency of esophageal dysmotility. Also it estimated was stiffness of the skin according to modified Rodnan score. Independent of esophageal dymostility symptoms which were noted by patietns, esophageal scintigiraphy registered changes in 97 p.c. of the patients. The most often esophageal dysmotility was observed in lower part of the esophagus. Statistically Dysmolity of the central portion of the esophagus was observed more often in patients with diagnosed ISSc.


  4/4

  Tytuł oryginału: Obecność przeciwciał przeciwjądrowych i przeciw Borrelia burgdorferi u chorych z twardziną plackowatą, linijną głęboką i atrophoderma Pasini-Pierini.
  Tytuł angielski: Presence of the antinuclear antibodies and antibodies to Borrelia burgdorferi among patients with morphea en plaque, deep linear scleroderma and atrophoderma Pasini-Pierini.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Kiełtyka Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.898-902, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Twardzina skórna należy do szerokiego kręgu chorób charakteryzujących się nadmiernym włóknieniem skóry i tkanek głębszych. Według danych z literatury u 47-76 proc. chorych z twardziną skórną stwierdzano obecność przeciwciała przeciwjądrowych, a także u części chorych obecność przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi uważanej przez niektórych badaczy za czynnik przyczynowy choroby. Badaniu poddano 50 kolejnych chorych z twardziną skórną (plackowatą, linijną głęboką, pierwotnie zanikową). U 18 proc. chorych stwierdzono przeciwciała przeciwjądrowe w mianach od 1:40 do 1:320. Nie stwierdzono znamiennej korelacji pomiędzy obecnościa przeciwciał, a klinicznymi cechami choroby. Aktywność choroby korelowała z rozległością zmian skórnych i lokalizacją na kończynach dolnych. Obecność przeciciał przeciwko Borrelia burgdorferi, które stwierdzono u 28,5 proc. chorych nie korelowała z typem twardziny skórnej ani jej aktywnością . Wydaje się, że rola ANA bez określonej swoistości oraz przeciwciał przeciw Borrelia burgdorferi w twardzinie skórnej jest nadal niejasna.

  Streszczenie angielskie: Circumscribed scleroderma belongs to the group of the diseases characterized by fibrosis of the skin and the deeper tissue. According to the published data, 47 p.c. to 76 p.c. patients with circumscribed scleroderma present antinuclear antibodies (ANA) as well as antibodies to Borrelia burgdorferi which is believed to be causative factor of the disease. The study was conducted in the group of 50 consecutive patients with circumscribed sclerosis (en plaque, deep linear, atrophoderma Pasini-Pierini). Antinuclear antibodies were detected in 18 p.c. of the patients in the titer of 1:40 to 1:320. There was statistically significant correlation between activity of the disease and extensiveness of the skin lesions as well as location on the lowe extermities although there was no correlation to the clinical symptoms of the disease. In 28.5 p.c. of the patients we found antibodies to with any correlation to the type of localized scleroderma or its activity. The role of the ANA with no distinctive specifity and antibodies to Borrelia burgdorferi in the localized scleroderms is still unclear.

  stosując format: