Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAWECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zawał mięśnia sercowego u 93-letniego pacjenta. Leczenie interwencyjne.
Tytuł angielski: Primary angioplasty in a 93-year-old patient with acute myocardial infarction - a case report.
Autorzy: Kawecki Damian, Fudal Marcin, Glanowska Grażyna, Wilczewski Przemysław, Rybczyk Renata
Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.48-51, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaprezentowano przypadek 93-letniego pacjenta przyjętego ze świeżym zawałem ściany przedniej mięśnia sercowego. Wykonana w trybie pilnym koronarografia wykazała zamkniętą tętnicę przednią zstępującą. Wykonano skuteczne udrożnienie i angioplastykę naczynia z przywróceniem prawidłowego przepływu (TIMI 3). Pierwotna angioplastyka wykonana w szóstej godzinie od wystąpienia objawów zawału serca pozwoliła uniknąć rozległego uszkodzenia mięśnia sercowego. Prezentowany przypadek potwierdza skuteczność oraz bezpieczeństwo interwencyjnego leczenia zawału serca u pacjentów w starszym wieku.

  Streszczenie angielskie: A case of a 93-year-old male with acute anterior myocardial infarction (AMI) is presented. Coronary angiography showed total occlusion of the left anterior descending coronary artery. Primary angioplasty performed 6 hours from the onest of symptoms successfully restored patency of the infarct-related artery (TIMI 3 grade flow). The present report confirms the efficacy and safety of invasive treatment of AMI in the elderly.


  2/4

  Tytuł oryginału: Chondrosarcoma of the larynx: a case report and review of the literature.
  Tytuł polski: Chrzęstniakomięsak krtani; opis przypadku i przegląd literatury.
  Autorzy: Jackiewicz Piotr, Kawecki Andrzej, Nasierowska-Guttmejer Anna, Krajewski Romuald
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.312-315, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma) jest rzadko występującym nowotworem krtani. Do tej pory w literaturze opiasno około 250 przypadków chrzęstniakomięsaka w tej lokalizacji. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 46-letniego mężczyzny, u którego w oparciu o badanie kliniczne i histiopatologiczne rozpoznano wysokodojrzałego chrzęstniakomięsaka krtani. Przeprowadzono radykalne leczenie operacyjne, polegające na laryngektomii. Badanie mikroskopowe materiału operacyjnego potwierdziło rozpoznanie chrzęstniakomięsaka o budowie mieszanej, złożonej z chrzęstniaka i chrzęstniakomięsaka, rozwijającego się w chrząstce pierścieniowatej. Ocena marginesów chirurgicznych wykazała całkowite wycięcie guza. W oparciu o przegląd literatury uzasadniono konieczność wykonania radykalnej laryngektomii w przypadku zaawansowanego chrzęstniakomięsaka krtani. Omówiono także problem związany z diagnozą guza oraz próbami wykonywania operacji oszczędzających. Takie czynniki jak: rzadkie występowanie choroby, powolny i skryty wzrost guza oraz obraz histopatologiczny przypominający chrzęstniaka utrudniają postawienie właściwego rozpoznania. Operacje oszczędzające, polegające na częściowej laryngektomii, powinny być zawsze brane pod uwagę. Nie ma jednak jeszcze wypracowanych kryteriów, które pozwoliłyby na zastosowanie leczenia, gwarantującego najlepsze rezultaty funkcjonalne i onkologiczne. Kryteria te powinny opierać się na stopniu zaawansowania klinicznego i stopniu dojrzałości histopatologciznej. W celu opracowania optymalnego leczenia konieczne są dalsze badania kliniczne.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wzmacnianie ("rasowanie") amunicji kalibru 4 mm typu M 20.
  Tytuł angielski: Enforcment of type M 20 cal. 4 mm cartridges.
  Autorzy: Dobosz Tadeusz, Jaworski Ryszard, Kawecki Jerzy, Semiczek Wiesław, Trnka Jakub
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.155-162, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie i porównanie szybkości i energii pocisku z oryginalnej amunicji kalibru 4 mm centralnego zapłonu typu M20, oraz tej samej amunicji przerabianej poprzez dodanie różnego rodzaju prochów strzelniczych. Amunicja oryginalna charakteryzuje się średnią szybkością pocisku 144 m/sek i średnią energią 4,8 dżula, natomiast po przerobieniu polegającym na zastosowaniu podsypki prochowej w średniej wielkości 31,3 mg prochu z naboju typu "KBKS 5,6 mm" osiągnięto średnią maksymalną szybkość 299 m/sek i maksymalną średnią energią 21,2 dżula. Przeprowadzone badania wykazały, że postrzały, zwłaszcza wielokrotne, przerobioną aminicją kal. 4 mm M 20 mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia, i do tego bardzo podobne do skutku pojedynczego postrzału z broni śrutowej.


  4/4

  Tytuł oryginału: Analiza kosztów analgosedacji z użyciem remifentanilu i propofolu oraz całkowitej anestezji dożylnej do kolonoskopii w warunkach ambulatoryjnych.
  Tytuł angielski: Cost analysis of propofol and remifentanil analgosedation vs total intravenous anaesthesia for ambulatory colonoscopy.
  Autorzy: Rudner Robert, Jałowiecki Przemysław, Kawecki Piotr, Gonciarz Maciej, Mularczyk Aldona, Petelenz Michał
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.293-297, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Porównanie kosztów całkowitej anestezji dożylnej i płytki analgosedacji do ambulatoryjnych badań kolonoskopowych. Materiał i metody: Analiza farmakoekonomiczna oparta na danych uzyskanych z prospektywnych, randomizowanych badań u 100 chorych kwalifikowanych do kolonoskopii wykonywanych w pracowni przeprowadzającej w dni robocze minimum 4-5 kolonoskopii. Grupa F (n=50) - jednorazowe dawki fenatylu (2 ćg/kg) i midazolamu (0,05 mg/kg) oraz frakcjonowane propofolu tak, aby indeks bispektralny (BIS) wynosił 60 ń 10. Grupa R (n=50) - analgosedacja ciągłym wlewem remifentanilu (~0,2 ćg/kg/min) oraz frakcjonowanymi dawkami propofolu dla utrzymania IIIř sedacji wg skali Ramsaya. Koszty zużytych leków oraz sprzętu jednorazowego użytku wyliczono z uwzględnieniem najniższych, najwyższych i średnich cen. Brano pod uwagę amortyzację środków trwałych. Pominięto pozycje identyczne dla obu grup. Wyniki: Obie grupy były porównywalne w zakresie wyjściowych parametrów demograficznych i średniego czasu trwania badania kolonoskopowego (p 0,05). Najniższe, najwyższe i średnie koszty wynosiły odpowiednio: w grupie R - 4,14 i 25,00 (12,80 ń 4,54) zł oraz w grupie F - 9,39 i 38,63 (17,56 ń 6,94) (p 0,05) zł. Płytka analgosedacja była średnio o 4,76 zł tańsza od znieczulenia ogólnego. Największy udział w kosztach miał propofol (R - 47,2 proc.; F - 72,93 p.c.). Zastosowanie 2,5-krotnie tańszej, nieoryginalnej postaci tego leku powodowało wyrównanie nakładów finansowych w obydwu ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: Comparison of costs of total intravenous anaesthesia and conscious analgosedation for ambulatory colonoscopy. Material and methods: Pharmacoeconomical analysis based on data received from prospective, controlled, randomised study in the group of 100 patients allowed for colonoscopies conducted in the out-patient's clinic, where 4-5 colonoscopies are performed daily. Patients in the F group (n=50) received single doses of fentanyl (2 ćg/kg) and midazolam (0.05 mg/kg) and titrated doses of propofol in the way that bispectral index (BIS) is 60 ń 10. Patients in the R group (n=50) received analgosedation by continuous infusion of remifentanil (~0,2 ćg/kg/min) and titrated doses of propofol to maintain the IIIř of Ramsay's sedation scale. The costs of used medication and disposable equipment were calculated including their lowest, highest and average prices. We took into consideration the capital allowance of durable facilities. We excluded identical items for both groups. Results: No demographic differences were found among the groups and both groups were similar with respect to initial parameters and duration of colonoscopy (p 0.05). The lowest, highest and average costs were: in R group - 4.14 and 25.00 (12.80 ń 4.54) PLN and in F group - 9.39 and 38.63 (17.56 ń 6.94) PLN, respectively (p 0.05). Conscious analgosedation was on average 4.76 PLN cheaper than total intravenous anaesthesia. Propofol took the greatest part in the costa (R: 47,2 p.c., F: ...

  stosując format: