Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAWECKA-JASZCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/29

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/29

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Dyras Paweł, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Klocek Marek, Lubaszewski Wojciech, Pająk Andrzej, Sancewicz-Pach Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Kawecka-Jaszcz Kalina (red.), Grodzicki Tomasz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 uzup
  Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 100 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 740,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/29

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w populacji chorych powyżej 75. roku życia.
  Tytuł angielski: Primary coronary angioplasty in patients over 75 years of age.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Bryniarski Leszek, Klecha Artur, Jankowski Piotr
  Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.162-163, 165-167, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 75. rż.) stanowią około 30 proc. wszystkich chorych leczonych z powodu świeżego zawału serca. Podstawowym elementem leczenia zawału jest otwarcie tętnicy odpowiedzialnej za zawał, jednak chorzy z tej grupy wiekowej znacznie rzadziej otrzymują leczenia reperfuzyjne niż pacjenci młodsi. U chorych powyżej 75. rż. śmiertelność i liczba poważnych powikłań w zawale jest znacznie większa niż u pacjentów młodszych niezależnie od przyjętej metody leczenia reperfuzyjnego (fibrynoliza, angioplastyka wieńcowa). Z badań obserwacyjnych i retrospektywnych analiz badań randomizowanych wynika, że wiek jest silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka u chorych leczonych z powodu świeżego zawału serca. Populacja ludzi starszych była skromnie reprezentowana w badaniach randomizowanych porównujących skuteczność różnych metod leczenia reperfuzyjnego. Dlatego zagadnienie wyboru optymalnej terapii w świeżym zawale pozostaje otwarte. Wydaje się, że najlepszą metodą reperfuzji jest dla tej grupy pierwotna angioplastyka wieńcowa, która wykazuje przewagę nad leczeniem trombolitycznym zarówno w obserwacji wczesnej, jak i długoterminowej. Problemem jest jednak ograniczona dostępność tej metody. W leczeniu zawału u pacjentów ze starszych grup wiekowych ważna jest ocena ryzyka i korzyści z terapii reperfuzyjnej. Zasadnicze pytanie brzmi: czy w wieku podeszłym należy stosować leczenie zachowawcze ze względu na duże ryzyko powikłań wczesnych, czy raczej bardzo agresywnie dążyć do udrożnienia tętnicy pozawałowej, mając na uwadze korzyść w obserwacji odległej.

  Streszczenie angielskie: Almost one-third of patients with acute myocardial infarction (AMI) is over 75 years of age. Elderly patients have higher mortality rate and more complications of myocardial infarction than younger ones in both methods of reperfusion treatment: thrombolysis and primary angioplasty (PCI). Observational studies and retrospective analysis of randomized trials showed that age is a very strong, independent risk factor in acute myocardial infarction. Due to these facts reperfusion therapy is used in older patients less often than in younger groups. As the elderly have been enrolled at a disproportionately low rate in randomized trials comparing efficacy of various reperfusion therapy models, the choice of optional method in this population is an open question. Probably the preferred reperfusion strategy in the elderly will be primary angioplasty because of its advantages over thrombolysis in short and long-term prognosis. The only problem is the availability of this method in a timely fashion. In the treatmeent of elderly patients with AMI very important is the evaluation of potential benefis and risks of reperfusion therapy. The main question is whether we should be very cautions due to very high risk of early complications or whether we should treat theses patients very aggressively because the main goal is to open occluded artery, which is fundamental in long-term prognosis.


  4/29

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w zawale serca u chorej w podeszłym wieku - opis przypadku.
  Tytuł angielski: The primary angioplasty in the elderly with acute myocardial infarction - case report.
  Autorzy: Bryniarski L[eszek], Brzozowska-Kiszka M., Dragan J., Kawecka-Jaszcz K[alina]
  Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.168-172, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 85-letniej chorej, u której w świeżym zawale serca wykonano pierwotną angioplastykę wieńcową. W dalszym eatpie po dodatniej próbie wysiłkowej wykonano planową angioplastykę prawej tętnicy wieńcowej. Omówiono sposoby leczenia świeżego zawału serca w podeszłym wieku; wskazano na korzyści leczenia inwazyjnego choroby niedokrwiennej serca w tej populacji.

  Streszczenie angielskie: We describe a case of 85-year-old women, who underwent primary coronary angioplasty in acute myocardial infarction. Later after exercise testing she had a planned right coronary angioplasty. The paper discusses methods of treatment in elderly patients with acute myocardial infarction, indicating the benefits of invasive treatment of angina pectoris in this population.


  5/29

  Tytuł oryginału: Dyspersja odstępu Q-T a restenoza po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych.
  Tytuł angielski: QT dispersion and restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty.
  Autorzy: Bryniarski Leszek, Czarnecka Danuta, Stolarz Katarzyna, Styczkiewicz Marek, Rachwał Katarzyna, Błasiak Artur, Oruba Bartłomiej, Rajtar Renata, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.21-28, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Obecnie stosowane kryteria oceny elektrokardiograficznej próby wysiłkowej nie wykazują pełnej skuteczności w rozpoznawaniu restenozy. Dyspersja odstępu Q-T jest miarą niejednorodności repolaryzacji komór i stwierdza się jej zwiększenie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Celem pracy jest ocena dyspersji odstępu Q-T w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u pacjentów z restonozą po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA). Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów, których obserwowano przez 6 miesięcy po wykonaniu PTCA. Grupę I stanowiło 24 pacjentów, z nawrotem zwężenia do 6 miesięcy po zabiegu, zaś grupę II (kontrolną) dobraną pod względem płci, wieku i ilości naczyń zajętych procesem chorobowym - 26 pacjentów bez restenozy. Wykonywano standardowy 12-odprowadzeniowy zapis EKG przed PTCA, a następnie elektrokardiograficzne testy wysiłkowe: do 7 dni, po 1 i po 3 miesiącach obserwacji. Odtęp Q-T oceniano manualnie, a wartość skorygowanego odstępu Q-T (Q-Tc) obliczono na podstawie formuły Bazetta. Za miarę dyspersji QT przyjęto różnicę między maksymalną a minimalną wartością Q-T w 12 odprowadzeniach EKG. Na podstawie zapisu elektrokardiograficznego próby wysiłkowej oceniano wartość dyspersji w spoczynku i na szczycie wysiłku. Wyniki: Wyjściowo grupa I i II nie różniły się wartością dyspersji QT w EKG spoczynkowym. Po 3 miesiącach stwierdzono istotne różnice dyspersji odstępu Q-T w zapisach EKG przed testem wysiłkowym w ...

  Streszczenie angielskie: Electrocardiographic exercise stress test assessed by the currently used criteria has not proven to be an absolutely presise method in the diagnosis of the restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). QT dispersion is used as an index of heterogeneity of the ventricular repolarization and increases in patients with ischaemic heart disease. The aim of the study was to assess the influence of the restenosis on QT dispersion during exercise testing in patients after PTCA. Material and methods: The study included 50 patients, observed during 6 months after PTCA. Group I - 24 pts. with restenosis till 6 months after PTCA. Group II (controls) was recruited according to age, gender and the number of diseased coronary vessels and included 26 pts. without restenosis. The standard 12 lead ECG was done before PTCA, and ECG exercise tests were performed in 7 days, 1 and 3 months after PTCA. The measurement of QT interval was done manually. The QT dispersion was calculated as the difference between maximal and minimal duration of QT interval in all 12 leads. In exercise ECG recordings the QT dispersion was assessed at pre-test and at the peak exercise. Results: At the baseline groups did not differ in terms of the QT dispersion in resting conditions. Three months after PTCA significant differences in values of QT dispersion were observed during treadmill exercise test in resting conditions (57.5 ń 21 ms vs. 39.3 ń 15 ms; p = 0.002) and at the peak ...


  6/29

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na odstęp i dyspersję QT u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: The influence of hormone replacement therapy on the QT interval and the QT dispersion in postmenopausal hypertensive women.
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Jankowski Piotr, Zabojszcz Michał, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.51-58, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kobiety mają dłuższy odstęp Q-T, również skorygowany (QTc), w zapisach elektrokardiograficznych niż mężczyźni. Ta cecha jest uważana za niekorzystną, gdyż zarówno wydłużony odstęp, jak i większa jego dyspersja (deltaQTc), wiąże sie ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności w przebiegu chorób układu krążenia. Celem badania była ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na czynność bioelektryczną mięśnia sercowego ocenianą poprzez QTc i deltaQTc w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u kobiet po menopauzie z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metody: Badaniem objęto 50 kobiet (śr. wiek 51,8 ń 4,6 lat) z nadciśnieniem tętniczym (śr. czas trwania 6,8 ń 4,7 lat) w okresie pomenopauzalnym. U kobiet do stosowanego leczenia hipotensyjnego dołączono HTZ (17-á-estradiol i octan noretysteronu, TTS), natomiast 20 nieotrzymujących HTZ stanowiło grupę kontrolną. Wstępnie i po roku leczenia hormonalnego wykonano u pacjentek elektrokardiograficzny test wysiłkowy. W uzyskanym zapisie EKG oceniano odstęp i dyspersję skorygowanego odstępu Q-T. Wyniki: Wyjściowo grupy nie różniły się wartościami QTc i deltaQTc. Również po roku nie stwierdzono w zapisach w spoczynku różnic wartości QTc ani deltaQTc między grupami. Natomiast w obu grupach zaobserwowano wzrost wartości deltaQTc na szczycie wysiłku, większy w grupie otrzymującej HTZ. W grupie otrzymującej HTZ stwierdzono także istotną redukcję spoczynkowego ciśnienia skurczowego krwi z 137,7 ń 18,5 mm Hg przed leczeniem ...

  Streszczenie angielskie: Electrocardiograms show that the QT interval, also the corrected one (QTc), is loner for female gender then for male gender. This is a negative feature since the longer QT interval and its greater dispersion (deltaQTc) increases the risk of death due to cardiovascular diseases. The study aimed at the determining the influence of hormone replacement therapy (HRT) on the bioelectric activity of the myocardium, which is estimated on the basis of QTc and deltaQTc during an electrocardiographic exercise stress test in postmenopausal women suffering from primary hypertension. Material and methods: The subjects of the study were 50 postmenopausal women (average age 51.8 ń 4.6 years) with hypertension (average duration of 6.8 ń 4.7 years). 30 women treated for hypertension received the HRT (17-á-estradiol and norethisterone acetate, TTS); the remaining 20 women were the control group, as they did not receive any hormonal treatment. An electrocardiographic exercise stress test was carried out before and after the hormonal treatment. In electrocardiograms were measured the QT interval and the corrected QT dispersion. Results: Both groups had identical QTc and at baseline. These values remained the same for both groups in the ECG at rest after one year of the treatment. An increase in the deltaQTc value was oserved in both groups at the peak of exercise. However, it was greater for the HRT group. It was also observed that in this group. It was also observed that in this group ...


  7/29

  Tytuł oryginału: International Journal of Cardiology
  Tytuł angielski: Verapamil improves the pacing-induced vasodilatation in symptomatic patients with hypertrophic cardiomyopathy.
  Autorzy: Dimitrow Paweł Petkow, Krzanowski Marek, Grodecki Janusz, Małecka Barbara, Lelakowski Jacek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Szczeklik Andrzej, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (3) s.239-247, tab., bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess the effect of varapamil on the response of diastolic coronary flow velocity and coronary vascular resistance to pacing in symptomatic patients with hypertrophic cardiomyopathy. In 14 patients with hypertrophic cardiomyopathy, the coronary flow velocity was detected in the left anterior descending coronary artery using transthoracic Doppler echocardiography. The peak diastolic coronary flow velocity and coronary and coronary vascular resistance was measured at baseline and during pacing. Changes of these parameters induced by the pacing (expressed as the percentage of baseline values) were compared on varapamil treatment and after verapamil withdrawal. The same measurements were obtained in ten control subjects. The results show that, in hypertrophic cardiomyopathy patients, increase in coronary flow velocity during pacing was significantly higher on than off varapamil therapy (64.8 ń 32.5 vs. 41.1 ń 21.3 p.c., P 0.05). In control subjects, pacing-induced increase in coronary flow velocity was comparable to changes in coronary flow velocity in hypertrophic cardiomyopathy patients receiving verapamil (80.2 ń 18.4 vs. 64.8 ń 32.5 p.c., P 0.05). After verapamil withdrawal in hypertrophic cardiomyopathy patients, coronary flow velocity increase during pacing was significantly lower than in control subjects (41.1 ń 21.3 vs. 80.2 ń 18.4 p.c., P 0.05). During pacing the coronary vascular resistance decreased more on verapamil than after drug withdrawal (-34.7 ń 11.7 vs. -24.6 ń 12.9 p.c., P 0.05). In control subjects the coronary...


  8/29

  Tytuł oryginału: Wpływ telefonu komórkowego na pracę rozrusznika serca.
  Tytuł angielski: The influence of mobile phone on cardiac pacemaker function.
  Autorzy: Curyło Adam, Bilo Grzegorz, Ślosarczyk Mariusz, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.117-122, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Rosnące rozpowszechnienie telefonów komórkowych wiąże się z ryzykiem zakłócania przez emitowane pole elektromagnetyczne funkcji urządzeń elektronicznych, w tym rozruszników serca. Celem pracy była ocena wpływu telefonu komórkowego pracującego w sieci cyfrowej na funkcjonowanie rozrusznika serca. Materiał i metody: Badaniem objęto 63 pacjentów (35 kobiet i 28 mężczyzn, średni wiek 70,3 lat) z wszczepionym rozrusznikiem serca (39 pacjentów - stymulacja VVI, 18 - stymulacja DDD, 5 - stymulacja AAI, 1 - stymulacja VDD). U 33 pacjentów badanie przeprowadzono z użyciem telefonu pracującego w systemie cyfrowym GSM na częstotliwości 900 MHz, a u pozostałych 30 osób - telefonu pracującego w systemie cyfrowym na częstotliwości 1800 MHz. W trakcie badania kontrolowano funkcję rozrusznika, monitorując EKG przy różnych lokalizacjach i w różnych fazach pracy telefonu. Badanie wykonano przy początkowo niezmienionych parametrach stymulacji, a następnie powtarzano po zmianach czułości i częstości stymulacji. Wyniki: U żadnego z badanych (niezależnie od rodzaju stymulacji, częstotliwości, lokalizacji i fazy pracy telefonu oraz parametrów stymulacji) nie stwierdzono zaurzeń pracy rozrusznika, które mżna by wiązać z wpływem telefonu komórkowego. Wnioski: Zastosowane w badaniu modele telefonów komórkowych nie powodują zakłóceń pracy rozruszników serca.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Because of increasing popularity of mobile phones, a question arises of their possible interference with electronic devices including cardiac pacemakers. The aim of the study was to assess whether mobile phones interfere with the function of cardiac pacemakers. Material and methods: 63 patients (35 women and 28 men, age 70.3) with implanted pacemaker (39 patients - VVI, 18 - DDD, 5 - AAI adn 1 - VDD stimulation) were included in the study. 33 of them were exposed to a mobile phone working in digital 900 MHz system and the remaining 30 to a hone working in digital 1800 MHz system. ECG was continuously monitored during teh exposure. The tests were carried out in different telephone placements and in different modes of telephoe function. They were repeated with the original pacemaker settings as well as after changing sensitivity and frequency of stimulation. Results: No disturbances in pacemaker function, which could be attributable to the influence of mobile telephone, were observed in any of the subjects Conclusion: The mobile phones that are currently used do not seem to interfere with the function of cardiac pacemakers.


  9/29

  Tytuł oryginału: Wpływ nadciśnienia tętniczego i palenia tytoniu na barierę krew-siatkówka.
  Tytuł angielski: The influence of arterial hypertension and smoking on blood-retinal barrier.
  Autorzy: Pogrzebielski Arkadiusz, Lubaszewski Wojciech, Kawecka-Jaszcz Kalina, Starzycka Maria
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.147-155, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badania była fluorofotometryczna ocena ciągłości bariery krew-siatkówka (BRB) u palących i niepalących chorych z nadciśnieniem tętniczym bez objawów uszkodzenia BRB, tj. wybroczyn siatkówkowych, wysięków twardych ani wysięków miękkich, widocznych podczas wziernikowania i angiografii fluoresceinowej. Materiał i metody. Badaniami objęto 36 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym oraz 19 zdrowych ochotników z prawidłowymi wartościami ciśnienia. Wśród badanych 55 osób było 22 mężczyzn. U wszystkich przeprowadzono badanie okulistyczne, angiografię fluoresceinową, fluorofotmetrię, badania laboratoryjne (oznaczono stężenie triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL, kreatyniny, glikemię na czczo, wykonano doustny test tolerancji glukozy). Aby obiektywnie określić narażenie badanych na działanie dymu tytoniowego, oznaczano stężenie kortyniny w moczu metodą HPLC i obliczano stosunek stężenia kotyniny w moczu do stężenia kreatyniny w surowicy (CCR). Wyniki. Przepuszczalność BRB (Pbrb)w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym była znamiennie większa niż w grupie kontrolnej (2,24 ń 0,68 nm/s vs. 1,64 ń 0,64 nm/s; p = 0,003). W grupie osób nienarażonych na działanie dymu tytoniowego średnie stężenie kotyniny w moczu wynosiło 56,59 ń 48,61 ng/ml, natomiast wśród palących wynosiło ono 930,1 ń 289,22 ng/ml (p 0,001). Przepuszczalność BRB nie różniła się znamiennie między grupą palących a grupą nienarażonych na działanie dymu tytoniowego (1,99 ń 0,76 nm/s vs. 1,98 ń 0,66 nm/s; p = 0,98)...


  10/29

  Tytuł oryginału: Wpływ interakcji wskaźników antropometrycznych i palenia tytoniu na ciśnienie tętnicze krwi w 24-godzinnej rejestracji.
  Tytuł angielski: Influence of interactions between the anthropometric parameters and smoking on blood pressure in 24-hour blood pressure monitoring.
  Autorzy: Wizner Barbara, Stolarz Katarzyna, Adamkiewicz-Piejko Agata, Życzkowska Jolanta, Kawecka-Jaszcz Kalina, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.179-186, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Obecność nadwagi i otyłości istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Celem badania było określenie wpływu interakcji wskaźników antropometrycznych (wskaźnik masy ciała-BMI i stosunek obwodu talii do obwodu bioder-WHR) na wartość ciśnienia tętniczego oraz ocena zależności pomiędzy dystrybucją tkanki tłuszczowej, paleniem tytoniu a wysokością ciśnienia tętniczego. Materiał i metody. Pracę zrealizowano w ramach projektu EPOGH (Eurpoean Project on Genes in Hypertension). Badaniem objęto 206 osób między 18 a 60 rż. z rejonu Niepołomic, k. Krakowa. Każdy z uczestników badania wypełnił standardowy kwestionariusz EPOGH. U wszystkich dokonano pomiarów antropometrycznych, biochemicznych (stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji TG, LDL, HDL) oraz przeprowadzono ambulatoryjną, całodobową rejestrację ciśnienia tętniczego (ABPM). Kryterium klasyfikacji badanych do czterech grup stanowiły: poziom BMI ( 25,0 i ň 25,0 kg/mý) oraz wartość wskaźnika WHR ( Me i ň Me; Me = 0,84). Analizy statystycznej dokonano przy użyciu pakietu Statistica 6.0 PL. Wyniki. Badani charakteryzujący się wyższym wskaźnikiem WHR byli starsi, reprezentowali płeć męską, w wywiadzie częściej podawali palenie tytoniu. Standaryzowana analiza wykazała wpływ BMI i WHR na wysokość skurczowego ciśnienia tętniczego, zarówno w ciągu dnia jak i nocy. Badani charakteryzujący się BMI ň 25,0 kg/mý i WHR ň Me wykazywali istotnie wyższe wartości ciśnienia tętniczego niż osoby o prawidłowej masie ciała (BMI 25,0 kg/mý i WHR Me)...


  11/29

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/29

  Tytuł oryginału: Częstość i leczenie nadciśnienia tętniczego u osób hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca.
  Tytuł angielski: The frequency and treatment of hypertension in patients hospitalized due to ischaemic heart disease. Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Jankowski Piotr, Pająk Andrzej, Bilo Grzegorz, Czarnecka Danuta
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.253-262, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Polsce nie prowadzono dotąd badań oceniających efektywność leczenia hipotensyjnego u osób z nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z chorobą niedokrwienną serca. Celem Krakowskiegto Programu Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca było monitorowanie działań podejmowanych w ramach wtórnej prewencji choroby. Celem niniejszego opracowania jest ocena skuteczności leczenia hipotensyjnego wśród chorych z chorobą niedokrwienną serca. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 536 osób w wieku ň 70 lat, które hospitalizowano w 3 krakowskich klinikach kardiol. i na trzech oddziałach kardiol. krakowskich szpitali z powodu: pierwszego lub kolejnego zawału serca, pierwszego lub kolejnego epizodu niestabilnej dławicy piersiowej, pierwszej angioplastyki naczyń wieńcowych lub zakwalifikowano je do pierwszej operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Badanie kontrolne zrealizowano w 6-18 m-cy po hospitalizacji kwalifikującej do badania. Wyniki. Skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) w czasie badania w 6-18 m-cy po hospitalizacji w całej grupie wynosiło 137,9 mm HG (ń 21,40), a rozkurczowe (DBP) - 83,4 mm Hg (ń 11), natomiast podwyższone ciśnienie tętnicze (ň 140/90 mm Hg) stwierdzono u 46,2 proc. osób. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 67 proc. badanych pacjentów. W grupie z nadciśnieniem tętniczym 30,9 proc. osób miało ciśnienie tętnicze poniżej 140/90 mm Hg, a 91,4 proc. osób przyjmowało leki hipotensyjne. U 33,9 proc. spośród leczonych stwierdzono ciśnienie tętnicze 140/90 mm Hg. W grupie osób w wieku powyżej ...


  13/29

  Tytuł oryginału: Zapobieganie sercowo-naczyniowym powikłaniom nadciśnienia w świetle nowych programów badawczych.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Bilo Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.9-12, il., bibliogr. 6 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/29

  Tytuł oryginału: Badanie EPOGH - European Project on Genes in Hypertension.
  Tytuł angielski: EPOGH study - European Project on Genes in Hypertension.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A43-A45, tab., bibliogr. 1 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Program EPOGH jest wieloośrodkowym badaniem populacyjnym, realizowanym od 1998 roku w 7 krajach europejskich. Program koordynuje dr Jan Staessen (Study Coordinating Centre, Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation Unit, Department of Molecular and Cardiovascular Research, University of Leuven, Belgium). Celem badania jest określenie czynników genetycznych warunkujących wysokość ciśnienia tętniczego i występowania nadciśnienia, polimorfizmów genetycznych związanych z nadciśnieniem a także stworzenie wspólnej bazy danych opisujących fenotypy układu sercowo-naczyniowego w powiązaniu z podłożem genetycznym. Przebadano dotychczas 2616 osób (670 rodzin) z czego 326 osób (86 rodzin) w Polsce. Opracowano charakterystykę polskiej populacji i strukturę rodzin objętych programem. Obecnie prowadzone są analizy zapisów 24h ABPM oraz zmienności rytmu serca, wyników badań biochemicznych oraz genetycznych z oznaczeniami syntazy aldosteronu, ACE, ŕ-, á- i ç-adducyny.


  15/29

  Tytuł oryginału: Podatność tętnic w nadciśnieniu tętniczym. Od patofizjologii do znaczenia klinicznego.
  Tytuł angielski: Arterial compliance in arterial hypertension. From pathophysiology to clinical relevance.
  Autorzy: Rajzer Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.61-73, il., bibliogr. 89 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Termin "podatność tętnic" funkcjonuje jako pojęcie w patofizjologii układu krążenia od początku XVII wieku. Przez długie lata jego znaczenie pozostawało niedoceniane ze względu na panujący pogląd, że podstawową rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego odgrywa opór systemowy, a będąca jego odbiciem wysokość ciśnienia rozkurczowego jest główną determinantą wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Pogląd ten uległ radykalnej zmianie w ciągu ostatnich 10 lat w związku z opublikowaniem wyników dużych randomizowanych badań osób z izolowanym nadciśnieniem skurczowym. W grupie wiekowej powyżej 55 rż. najsilniejszym wyznacznikiem ryzyka okażało się ciśnienie tętna, będące pośrednim wskaźnikiem sztywności tętnic. Przeniosło to zainteresowanie badaczy z oporu naczyniowego na własności sprężyste tętnic. W artykle przedstawiono podstawy morfologiczne i patofijzologiczne procesów związanycyh ze zmianami własności sprężystych tętnic (sztywnienie). Zdefiniowano podstawowe wskaźniki wyrażające podatność tętnic i opisujący je aparat matematyczny. Szczególną uwagę poświęcono następstwom wzrostu sztywności tętnic dla patologii serca oraz klinicznemu znaczeniu badania jej parametrów. Przedstawiono bieżący stan wiedzy na temat związków między podatnością tętnic a istotniejszymi czynnikami, takimi jak: płeć, starzenie się, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia regulacaji wewnątrzwydzielniczej i metabolizmu oraz możliwości ingerencji terapeutycznej w podatność tętnic.


  16/29

  Tytuł oryginału: Mechanizmy przebudowy dużych naczyń tętniczych.
  Tytuł angielski: Mechanisms of large artery remodelling.
  Autorzy: Cwynar Marcin, Wojciechowska Wiktoria, Kawecka-Jaszcz Kalina, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.1-8, il., tab., bibliogr. 110 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przebudowa naczyń tętniczych, polegająca na degeneracji włókien elastyny i kolagenu proliferacji komórek mięśniowych i spaczonej funkcji śródbłonka naczyniowego, jest wynikiem procesu starzenia się oraz występuje pod wpływem innych czynników np. nadciśnienia tętniczego. Miażdzyca jest końcowym etapem zmian degeneracyjnych zachodzących w ścianach naczyń. Wczesny etap procesu przebudowy tętnic jest odwracalny lecz nadal, pomimo rozwoju nowych metod diagnostycznych, istnieją trudności w określeniu stopnia jego zaawansowania. W pracy przedstawiono współczesną wiedzę na temat podstawowych wskaźników opisujacych podatność naczyniową. Przedstawiono też podstawowe mechanizmy fizjologiczne i patologiczne oraz efekty zwiększonej sztywności na patologię serca i ich inne kliniczne implikacje.


  17/29

  Tytuł oryginału: Analiza fali tętna: od podstaw do zastosowań.
  Tytuł angielski: Pulse wave analysis: from basics sciences to clinical applications.
  Autorzy: Wojciechowska Wiktoria, Cwynar Marcin, Gryglewska Barbara, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.9-14, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie tętna należy do historycznie najwcześniejszych elementów badania lekarskiego, ale zapis fali tętna powstał dopiero w dziewiętnastym wieku. Technika ta przejściowo zarzucona, ostatnio ponownie zyskała na znaczeniu ze względu na zastosowanie analizy komputerowej i skonstruowanie aparatów do tonometrii aplacyjnej. Na podsatwie uzyskanych tą metodą zapisów tętna obwodowego z tętnicy promieniowej czy tętnicy szyjnej i pomiarów ciśnienia tętniczego, sfigmokardiologia odtwarza z dużą dokładnością falę tętna aortalnego, panujące ciśnienie w tętnicy głównej oraz wyznacza szereg wskaźników pracy serca. W badaniach klinicznych analiza fali tętna okazał się metodą powtarzalną i łatwą do uzyskania. Pomiary dają szereg ważnych informacji dotyczących sztywności dużych tętnic i interakcji sercowo-naczyniowych. Technika ta umożliwia jednocześnie lepszą ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego związanego ze zwiększoną sztywnością tętnic i ocenę skuteczności leczenia.


  18/29

  Tytuł oryginału: Terapeutyczne możliwości uzyskania regresji zmian naczyniowych w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: The therapeutic possibilities of the regression of the vascular changes in hypertension.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Styczkiewicz Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.25-30, tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze wywiera istotny wpływ na układ tętniczy zarówno w zakresie względem zmian czynnościowych jak i morfologicznych. W ocenie zmian czynnościowych używa sie pojęć: podatność, sztywność, rozszerzalność zaś przy opisie zmian morfologicznych najczęściej stosowane są pomiary grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej (intimamedia thickness, IMT) oraz ilości rodzaju blaszek miażdżycowych. W oddziaływaniu na zmiany czynnościowe dużych naczyń istotne znaczenie ma leczenie przeciwnadciśnieniowe oraz leczenie hipolipemizujace. IMT będące nieinwazyjnym markerem uszkodzenia ściany naczynia tętniczego jest coraz częściej wykorzystywane w badaniach. Szereg z nich wykazało istotne zwolnienie progresji IMT. Badania oceniające wpływ stosowania leków hipotensyjnych na IMT tętnicy szyjnej najczęściej dotyczyły antagonistów wapnia ale także inhibitorów enzymu konwertującego i beta-blokerów. Badania te były prowadzone na różnorodnych grupach pacjentów: z nadciśnieniem, chorobą wieńcową, pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym a także wśród bezobjawowych osób ale z blaszkami miażdżycy w tętnicy szyjnej. W niniejszej pracy przedstawiono pokrótce wyniki tych badań. Na szczególną uwagę zsługują wyniki nie opublikowanego jeszcze badania ELISA, będącego największym do tej pory projektem określającym wpływ leczenia na grubość IMT. Wykazano w nim przeciwmiażdżycowe działanie lacidypiny z przewagą nad atenololem, niezależnie od jej działania hipotensyjnego. Nieinwazyjny pomiar grubości kompleksu IMT tętnic szyjnych za pomocą badania ultrasonograficznego...


  19/29

  Tytuł oryginału: Dilated cardiomyopathy complicating primary carnitine deficiency. A case report.
  Tytuł polski: Kardiomiopatia rozstrzeniowa w przebiegu pierwotnego niedoboru karnityny.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Królikowski Tadeusz, Olszanecka Agnieszka
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.551-559, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  20/29

  Tytuł oryginału: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na funkcję lewej komory serca i wydolność wysiłkową u chorych z przewlekłą niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: The influence of cardial rehabilitation of left wentricular function and exercise capacity in patients with congestive heart failure.
  Autorzy: Klecha Artur, Bacior Bogumiła, Kubinyi Aleksandra, Kawecka-Jaszcz Kalina, Brzozowska-Czarnek Agata, Urbanik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.626-628, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znany jest korzystny wpływ rehabilitacji na wydolnośc wysiłkową chorych z przewlekłą niewydolnością serca przy istniejących kontrowersjach dotyczących poprawy morfologicznych i czynnościowych parametrów lewej komory serca. Wprowadzone w ostatnim czasie do diagnostyki niewydolności serca obrazowanie rezonansem magnetycznym jest bardzo precyzyjną, nieinwazyjną metodą oceny serca. Celem badania była ocena wpływu 6-miesięcznej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność wysiłkową i wybrane parametry morfologiczne lewej komory serca u chorych z przewlekłą niewydolnością serca (NYHA II i III, frakcja wyrzutowa poniżej 35 proc.). Do badania włączono 16 pacjentów, których podzielono na dwie grupy: A (7 osób) trenowana metodą ze wzrastającym obciążeniem oraz B (9 osób), która stanowiła grupę kontrolną (nie trenowani). Grupy nie różniły się istotnie w zakresie wieku, płci, czasu trwania niewydolności serca i klasy NYHA. U wszystkich chorych wyjściowo i po 6-miesiącach wykonywano badanie serca metodą rezonansu magnetycznego i wysiłkowy test spiroergometryczny. Wyjściowo obie grupy nie różniły się istotnie w zakresie ocenianych parametrów lewej komory oraz wydolności wysiłkowej. Po 6 miesiącach zaobserwowano istotną poprawę tolerancji wysiłku tylko w grupie poddanej rehabialitacji (grupa A). Czas wysiłku wydłużył się z 357,1 ń 30 sek do 830,1 ń 59 sek (p 0,05), maksymalne obciążenie wzrostło z 2,7 ń 0,36 MET do 6,21 ń 0,8 MET (po p 0,05) a VO2 peak z 14,3 ń 1,8 ml/kg/min do 18,8 ń 2,1 ml/kg/min (p 0,05). Natomiat w grupie B (nie rehabilitowanej) nie stwierdzono po 6 miesiącach istotnych statystycznie zmian w zakresie wymienionych parametrów. Parametry morfologiczne lewej komory serca pozostały niezmienione zarówno w grupie rehabilitowanej jak i kontrolnej.


  21/29

  Tytuł oryginału: Zawał serca powikłany wstrząsem. Angipolastyka pnia lewej tętnicy wieńcowej.
  Tytuł angielski: Acute myocaridal infarction complicated by cardiogenic shock treated with angioplasty of left main stenosis - two case reports.
  Autorzy: Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Jankowski Piotr, Klecha Artur, Dudek Dariusz, Curyło Adam, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.440-445, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstrząs kardiogenny jest główną przyczyną zgonów wśród chorych hospitalizowanych z powodu zawału serca, niezależnie od zastosowanej metody leczenia reperfuzyjnego. Jeśli przyczyną wstrząsu jest choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej śmiertelność jest szczególnie wysoka. Opisujemy dwóch chorych z zawałem mięśnia sercowego powikłanym wstrząsem kardiogennym z subtotalnym zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej. Przedstawiamy obraz kliniczny, zwracając uwagę na różnice wynikające z czasu upływającego od rozpoznania ostrego epizodu wieńcowego - do wdrożenia leczenia inwazyjengo. Chory z ostrym epizodem wieńcowym, z nawracającymi bólami stenokardialnymi, objawami niewyrównania układu krążenia oraz z podwyższeniem wskaźników martwicy mięśnia sercowego powinien być niezwłocznie kwalifikowany do postępowania inwazyjnego.


  22/29

  Tytuł oryginału: Statyny w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych.
  Tytuł angielski: Statins in acute coronary syndromes.
  Autorzy: Jankowski Piotr, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.451-454, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/29

  Tytuł oryginału: Zagrożenia okresu menopauzalnego - możliwości zapobiegania.
  Tytuł angielski: Threats of menopause - possible preventive measures.
  Autorzy: Czarnecka Danuta, Zabojszcz Michał, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.19-20, 22-25, bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Menopause is a natural biological process, associated with hormonal, physical and psychosocial changes. Several generations age only few women lived beyond menopause, while nowadays as much as one-third of women's life lasts after it. Associations between menopause and several symptoms and diseases are proposed. Postmenopausal metabolid disturbances increase the risk of cardiovascular disease, stroke, and hypertension. Hormone replacement therapy (HRT) can influence most of these symptoms and conditions, but HRT is a complex intervention that can produce positive and negative specific health effects. Established benefits of relief of menopausal symptoms and prevention or treatment of chronic diseases must be weighed against documented risks of therpay. The decision to use hormone replacement therapy should be made after careful consideration of possible benefits and risks.


  24/29

  Tytuł oryginału: Early and late changes in myocardial function and heart rate variability in patients after myocardial revascularisation.
  Autorzy: Szot Wojciech M., Bacior Bogumiła, Hubalewska-Hola Alicja, Grodecki Janusz, Szybiński Zbigniew, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.113-119, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of the study was to evaluate the effect of myocardial revascularisation and associated improvement of left ventricular systolic function on heart rate varibaility in patients afetr myocardial infarction. Material and methods: The study population consisted of 35 patients, who within the previous 6 months had suffered from myocardial infarction and in whom low dose dobutamine ventriculography revealed hibernating myocardium, whereas coronaryy angiography provided indications to revascularisation. CABG was perforemd in 22 patients, PTCA of the infarct-related artery in 13 patients. At baseline, 3 months and 3 years after the procedure radionuclide ventriculography, myocardial perfusion scintigraphy and 24hr continous ECFG recording were performed. Results: After initial improvement of systolic function in ventriculography (EF = 48.63 ń 11.6 v. 52.37 ń 11.27 at p 0.001) it slightly but not significantly decreased at long-term follow-up (EF = 51.8 ń 10.77). The remaining parameteres of systolic function behaved in a ssimilar way in radionuclide ventriculography. Diastolic function parameters did not change significantly at early and long-term follo-up. HRV measures did not change at 3 months but at 3 years both sympatehtic- and parasympathetic-related parameters and global autonomic acctivity very diminished. At 3 years global autonomic activity and parasympaatehtic activity were diminished with their values similar in both groups. Conclusions: It seems that HRV measures diminish at ...


  25/29

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u młodych dorosłych obciążonych rodzinnie nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in offspring of hypertensives.
  Autorzy: Stolarz Katarzyna, Grodzicki Tomasz, Lubaszewski Wojciech, Adamkiewicz-Piejko Agata, Olszanecka Agnieszka, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.892-894, tab., bibliogr. 23 poz., sum
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena parametrów analizy spektralnej zmienności rytmu serca u młodych dorosłych z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego. Badania przeprowadzono u 159 osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Na podstawie wywiadu rodzinnego wyróżniono: grupę A - obciążonych nadciśnieniem ze strony obojga rodziców (n=30, wiek = 24,5 ń 4,0) lat, grupę B - obciążonych nadciśnieniem tętniczym ze strony jednego z rodziców (n = 94, wiek = 24,1 ń 5,1 lat) oraz grupę C - oboje rodziców normotensyjnych (n = 35, wiek = 25,9 ń 7,4 lat). W rejestracji i analizie spektralnej HRV użyto aparatury CardiolPSA System, Medatec, Belgium. U każdego z badanych wykonano 30-min zapis EKG: 15" w pozycji leżącej, 15" w pozycji stojącej. W opracowaniu wykorzystano metodę szybkiej transformaty Fouriera; oceniano całkowitą zmienność, składowe LF (0,04-0,15 Hz) i HF (0,15-0,40 HZ). Wartości zmienności rymu serca w spoczynku były podobne we wszystkich wyróżnionych podgrupach. Osoby obciążone nadciśnieniem tętniczym ze strony obojga rodziców miały jednak tendencje do wyższych wartości składowej LF analizy HRV w pozycji leżącej ciała. W reakcji na pionizację ciała obserwowano we wszystkich grupach zmniejszenie całkowitej zmienności, podwyższenie składowej LF i obniżenie HF. Zmiany te były jednak mniej znaczone w grupie normotoników obciążonych nadciśnieniem tętniczym ze strony obojga rodziców.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of power spectrum of heart rate variability in young people with family history of hypertension. The study included healthy subjects in their second or third decade of their life. According to the family history of hypertension, the following groups were specified: group A - both parents hypertensive (n = 30, age = 24,5 ń 4,0 years), group B - only one parent hypertensive (n = 94, age = 24,1 ń 5,1 years) and group C - both parents normotensive (n = 35, age 25,9 ń 7,4 years). Methods: HRV analysis was performed using CardioPSA System, Medatec, Belgium. In every person, 30 minute ECG was assessed: 15 min lying, 15 min standing. For data analysis Fast Fourier transform was used, total variability, LF (0,04-0,15 HZ) and HF (0,15 -0,40 Hz) components were calculated. We observed similar values of HRV components in all groups. Subjects with family history of hypertension showed however a tendency towards higher LF values in lying position. Standing caused in all groups decrease of total variability, increase of LF component and decrease of HF component. Changes were less pronounced in subjects with both parents hypertensive. Young adults with both parents hypertensive have shown tendency towards highe values of LF component and less pronounced changes of HRV components after standing up.


  26/29

  Tytuł oryginału: Wpływ udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu serca.
  Tytuł angielski: The influence of percutaneous recanalisation of total coronary occlusions on heart rate variability.
  Autorzy: Klecha Artur, Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Królikowski Tadeusz, Jankowski Piotr, Rajzer Marek, Zabojszcz Michał, Styczkiewicz Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.687-690, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmienność rytmu zatokowego serca (HRV) uznawana jest za istotny czynnik prognostyczny u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego. Celem badań był aocena wpływu udrożnienia metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) przewlekle zamknie ych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu zatokowego serca u chorych z akinezą mieśnia sercowego w zakresie unaczynienia udrażnianej tętnicy. Analizą objęto 22 chorych w wieku 52,8 ń 7,7 lat, po skutecznym zabiegu udrożnienia przewlekle zamknietej te nicy wieńcowej. Wyjściowo u wszystkich stwierdzano akinezę w obszarze udrażnianej tętnicy. Przed oraz 6 miesiecy po zabiegu u wszystkich chorych wykonano 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z ocena wskaźńików HRV oraz echokardiograficzna próbę dobutaminową (EPD). W oparciu o wyniki EPD po 6 miesiącach, chorych podzielono na 2 grupy: grupę A (10 chorych) z poprawą kurczliwości oraz grupę B (12 chorych) bez poprawy kurczliwości. Przed udrożnieniem grupy nie różniły się wartościami wskaźnika kurczliwości (WK) ani parametrów analizy czasowej rytmu serca. Po 6 miesiacach od zabiegu w grupie A stwierdzono istotny wzrost parametrów analizy czasowej HRV. Skuteczny zabieg udrożnienia przewlkle zamknietej tętnicy wieńćowej, u chorych z akinezą mieśnia sercowego w obszarze udrażnianej tętnicy prowadzi do poprawy zmienności rytmu zatokowego. Poprawa ta dotyczy chorych, u których w wyniku udrożnienia naczynia dochodzi do równoczesnej poprawy kurczliwości w zakresie uprzednio ...

  Streszczenie angielskie: In patients following a myocardial infarction, heart rate variability is an important prognostic factor. Decreased heart rate variability is associated with a higher mortality rate. This study evaluated the influence of recanalisation by percutaneous coroanry intervention (PCI) in totally occluded coronary arterires on teh heart rate variability in patients with myocardial akinesis in the recanalised artery area. THe study group included 22 men (average age 52.8 ń 7.7) after successful PCI recanalization of the totally occluded artery. ALl patients had akinesis in teh recanalised aretery area. All patients underwent 24-hour continuous electrocardiographic Holter monitoring with HRV analysis and echocardiographic doubtamine tests both before the PCI and 6 months afterwards. The population was divided into two groups: group A (10 patients) had contractility adjustments in echocardiographic tests that were performed 6 months after the PCI. Group B (12 patients) di not have contractility adjustments. Before the PCI, there were no differences in teh wall motion score index (WMI) or the time-domain HRV parameters between the two groups. After 6 months, there was a significant increase in the WMI value in group A, whereas this index remained unchanged in group B. In group A the time-domain HRV parameters had improved 6 months after the PCI, whereas they remained unchagnesd in group B. Successful percutaneous revascularization of the totally occluded coronary artery in ...


  27/29

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu zatokowego serca u pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego - wczesne i późne wyniki rehabilitacji kardiologicznej.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients after coronary artery bypass grafting - early and long term effects of cardiac rehabilitation.
  Autorzy: Bryniarski Leszek, Kawwa Jadwiga, Rajzer Marek, Stolarz Katarzyna, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.699-702, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Znaczenie kliniczne obniżenia HRV u pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) nie jest określone, a wpływ wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na zachowanie zmienności rytmu serca w tej grupie chorych nie jest zbadany. Analizą objęto 103 chorych w wieku 52,2 ń 7,8 lat, po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego. Chorych podzielono na dwie grupy: grupę A (72 chorych) poddanych rehabilitacji kardiologicznej (rozpoczynanej 15 dni po CABG), oraz grupę B (31 chorych) bez rehabilitacji (z powodu nie zagojonych ran pooperacyjnych). Przed rozpoczęciem rehabilitacji, po zakończeniu trwającej 21 dni rehabilitacji oraz po 6 miesiacach od zabiegu wykonano 24 godzinne monitorowanej EKG metodą Holtera z oceną wskaźników analizy czasowej i częstotliwościowej HRV. Wyjściowo grupy nie różniły się wartościami parametrów analizy czasowej zmienności rytmu serca, natomiast wartości parametrów analizy częstotliwościowej HRV były istotnie wyższe w grupie A. Po 21 dniach rehabilitacji w grupie A istotnie poprawiły się parametry analizy czasowej, podczas gdy parametry analizy częstotliwościowej pozostały niezmienione. Po 6 miesiącach zanotowano istotny wzrost wartości parametrów analizy czasowej i częstotliwościowej HRV w obu grupach, przy czym w grupie poddanej rehabilitacji był on istotnie wyższy. U pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego poddanych rehabilitacji kardiologicznej dochodzi do poprawy wartości parametrów analizy czasowej zmienności ...

  Streszczenie angielskie: Patients after coronary artery bypass grafting (CABG) have impaired heart rate variability (HRV) parameters. The clinical significance of impaired HRV and the influence of the cardiac rehabilitation on the HRV in this grop of patients is not clear. We studied 103 patients (average age 52.2 ń 7.8) after CABG, divided into group A (72 patietns) who underwent cardiac rehabilitation (starting 15 days after the CABG) and group B (31 patients) who did not have rehabilitation. In all patients, a 24 hr ECG (including time and frequency domain HRV) was obtained beofre the onset of rehabiltiation, after completion of the rehabilitation and after 6 months. Before the rehabilitation there were no differences in time-domain HRV between the gorups, however frequency-domain HRV values were significantly higher in group A. In greoup A, the time-domain HRV parameters improved after 21 days of rehabilitation, whereas the frequency domain parameter components remained unchanges. At 6 months, improvment in time and frequency domain HRV parameters was noted, but eh parameters were significantly higher in group A. In patients that udnrewnet coronary artery bypass grafting, the cardiac rehabitlitation time domain HRV showed improvement in both the short term (21 days) and long run (6 months). However, the frequency domain parameter was only increased over the long run. Cardiac rehabilitation speeds up the improvemnet of the time domain HRV and frequency domain parameters over long term ...


  28/29

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.43-44, 46, 48, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/29

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych na nadciśnienie tętnicze
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Klocek Marek
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.153-155, bibliogr. 12 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: