Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KASPRZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57

Tytuł oryginału: Zastosowanie metod hybrydocytochemicznych w morfologicznej diagnostyce zakażenia wirusem cytomegalii (HCMV).
Tytuł angielski: Application of hybridocytochemical techniques in morphological diagnosis of human cytomegalovirus (HCMV) infection.
Autorzy: Kasprzak Aldona, Zabel Maciej, Jurczyszyn Donata
Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 supl. 1 s.39-43, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Mikrosympozjum pt. Technologie hybrydyzacji DNA w diagnostyce zakażeń wirusem cytomegalii (HCMV) i innymi herpeswirusami Łódź 25.09. 2002
Sygnatura GBL: 304,786

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Increasingly sensitive techniques of detecting HCMV expression are required in morphological diagnosis of the infection, namely in situ hybridisation, immunocytochemistry and reaction amplification techniques. In the paper, characteristics of HCMV, morphological alterations in virusinfected cells and advantages of using molecular biology techniques in microscopic diagnosis of HCMV infection are presented. Basing on the authors own results, quality of employing the signal amplification technique (ImmunoMax) are discussed, as applied for detection of tissue expression in the congenital cytomegaly.


  2/57

  Tytuł oryginału: Zaburzenia okresu adaptacyjnego noworodków matek z ciążą powikłaną cholestazą.
  Tytuł angielski: Disturbances of neonatal course of neonates of mother's with idiopathic cholestasis of pregnancy (ICP).
  Autorzy: Kocemba Krystyna, Krasomski Grzegorz, Kasprzak Elżbieta, Prochowska Anna, Sobantka Stanisław, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.160-165, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/57

  Tytuł oryginału: Śmiertelność w grupie noworodków z ciąż trwających od 24 do 32 tygodni urodzonych w ICZMP i szpitalach regionu łódzkiego.
  Autorzy: Bierczyńska-Kicińska Małgorzata, Zięba Krzysztof, Oszukowski Przemysław, Maroszyńska Iwona, Kasprzak Elżbieta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.481-487, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/57

  Tytuł oryginału: Potencjał antyoksydacyjny i zmiana stężenia wodoronadtlenków lipidowych w urazach czaszkowo-mózgowych : praca doktorska
  Autorzy: Grzelak Lech Paweł, Kasprzak Heliodor A. (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera [Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii] w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/23009

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/57

  Tytuł oryginału: Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii pielęgniarek.
  Tytuł angielski: The quality of nursing care in the opinion of nurses.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.84-89, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z zagadnieniem jakości spotykamy się w każdej sferze życia. Dlatego też pojęcie to, nie jest obce służbie zdrowia, w tym również personelowi pielęgnaarskiemu. Jakość opieki można zdefiniować jako stały wysiłek wszystkich członków zespołu dążący do siągnięcia poziomu opieki zgodnego z aktualnym poziomem wiedzy w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Celem badawczym było określenie poziomu świadczonej opieki pielęgniarskiej. Badaniem objęto 27 osobową grupę pielęgniarek, której rozdano ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. W większości przypadków dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób prawidłowy. 2. Prawa pacjenta są znane prawie calej badanej grupie. Jednak tylko połowa badanych osób informuje pacjentów o przysługujących im prawach. Prawie wszystkie pielęgniarki wykazują podmiotopwość w stosunku do podopiecznych. Podchodzą do chorych w spsób zindywidualizowany. 4. Prawie połowa badanych twierdzi, że pacjent może się czuć bezpieczny podczas hospitalizacji. 5. Zadania badanych są podzielone odnośnie zaspakajania potrzeb egzystencjalnych pacjenta na oddziale. 6. Również odpowiedzi dotyczące ochrony pacjenta i pielęgnarki przed zakażeniami wewnątrzoddziałowymi, nie są jednoznaczne.

  Streszczenie angielskie: Quality is dealt with in all areas of life and therefore health service including nursing staff is also familiar with this term. The quality of care can be described as an effort of all membranes of the staff whose aim is to reach a level corresponding with their knowlegde in order to meet certain expetations and needs. The aim of the work was to estimate the quality of nursing care. A group of 27 nurses were given queastionnaires. The following conclusion have been drawn: 1. In most cases medical records are kept properly. 2. Almost all the nurses are familiar with the rights of patients, however only 50 p.c. inform patients of their rights. 3. Almost all the nurses seem to be aware that they are there for patients and they trat patients individually. 4. Almost 50 p.c. claim that patients can feel safe during their stay in hospital. Meeting existential needs of patients is subjects to many discussions. 6. Protection of patients and nurses against nosocomial infections is also a contraversial subjects.


  6/57

  Tytuł oryginału: Jakość usług pielęgniarskich w oddziale neurochirurgicznym.
  Tytuł angielski: The quality of nursing service on the neurosurgical ward.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.87-93, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Jakość świadczonych usług jest dla polskiego systemu opieki zdrowotnej zagadnieniem priorytetowym. Jakość usług pielęgniarskich wpływa na przebieg i skuteczność leczenia, poczucie bezpieczeństwa pacjentów, stopień ich poinformowania i zadowolenia z pobytu w szpitalu. Celem pracy była próba oceny jakości usług pielęgniarskich. Badania ankietowe przeprowadzono w 2000 roku wśród pielęgniarek zatrudnionych w samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr A. Jurasza AM w Bydgoszczy. Badaniu poddano grupę 27 osobową pielęgniarek pracujących na oddziale neurochirurgii, którym rozdano ankiety. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części: część pierwszą stanowiły dane personalne pielęgniarki, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj ukończonej szkoły, staż pracy, miejsce zamieszkania. Część drugą stanowiło 9 pytań służących ocenie poziomu jakości usług pielęgniarskich. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Wiedza z zakresu jakości opieki pielęgniarskiej w większości przypadków została oceniona na dobrą. 2. W większości przypadków dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób prawidłowy. 3. Prawa pacjenta są znane prawie całej badanej grupie. Jednak tylko połowa badanych osób informuje pacjentów o ich prawach. 4. Prawie wszystkie pielęgniarki wykazują podmiotowość w stosunku do podopiecznych. Podchodzą do chorych w sposób zindywidualizowany. 5. Badana grupa w większości przypadków nie przygotowuje pacjentów do samoopieki. Funkcja edukacyjna nie jest preferowana wsród personelu pielęgniarskiego.

  Streszczenie angielskie: The quality of nursing service is a top priority for the plish Health Care System. The quality of nursing service influences the proces and efficiency of treatment, patients' feeling of safety, patients' awareness of their state and their general impression of the ward and hospital. The aim of work was the assess the quality of nursing service. In 2000, 27 nurses working on the Neurosurgical Ward of the Clinical Hospital of the Medical Academy in Bydgoszcz were given questionnaires. The questionnaire was divided into two parts. Part One included perdonal details of the nurses such as their age, sex, education, kind of school they graduated from, number of years they have been working for and address. Part Two included 9 questions, which were designed to help assess the quality of nursing service. According to the nurses' answers the following conclusions have been drawn: 1. In most cases, both nurses' knowledge and the quality of their service were assessed as good. 2. In most cases medical records are kept properly. 3. Almost all of the 27 nurses are familiar with the patients' rights; however only few inform patrients of their rights. 4. Nurses treat patients as individuals. 5. In most cases, nurses do not prepare their patients for self-care. Educational function is not popular among the nursiong staff.


  7/57

  Tytuł oryginału: Pielęgniarka neurochirurgiczna w oczekiwaniu chorego i rodziny.
  Tytuł angielski: Patients' and their families' expectations of a neurosurgical nurse.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.94-101, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia
 • neurologia

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie zakresu oczekiwań oraz podstawowych potrzeb pacjenta i jego rodziny w stosunku do pielęgniarki neurochirurgicznej ma duży wpływ na cały okres hospitalizacji chorego na oddziale a tym samym końcowy wynik leczenia. Celem pracy było ustalenie zakresu oczekiwań chorego i jego rodziny w stosunku do pielęgniarki pracującej na oddziale neurochirurgicznym. Badaniem objęto grupę 164 osobową, losowo wybraną, której rozdano aniekty. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Pielęgniarka neurochirurgiczna powinna być odpowiedzialna, punktualna i odznaczać się dużą kulturą osobistą. 2. Najważniejsze funkcje zawodowe pełnione przez pielęgniarkę neurochirurgiczną, z punktu widzenia chorego, wymienione w kolejności to: funkcja rehabilitacyjna, opiekuńcza i edukacyjna. Natomiast z punktu widzenia rodziny, to funkcja opiekuńcza, rehabilitacyjna i terapeutyczna. 3. Przed zabiegiem operacyjnym chorzy i rodzina oczekują od pielęgniarki przede wszystkim życzliwości, dobrego przygotowania psychicznego oraz rzetelnej informacji, o wykonywanych czynnościach pielęgnacyjnych. 4. Po zabiegu operacyjnym chorzy i rodzina oczekują od pielęgniarki przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w wykonywaniu czynności higienicznych oraz profesjonalnego wykonywania zabiegów. 5. Według ankietowanych pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na następujące potrzeby chorego: utrzymanie higieny ciała i otoczenia, elimionowania bólu oraz potrzebę wydalana moczu i ...

  Streszczenie angielskie: It is very important in the whole process of treatment and for its final results to recognise patients' and their families' needs and expectations of a neurosurgical nurse. The aim of the work was to establish the range of these expectations. A randomsample of 164 people was given questionnaires. Their answers led to the following conclusions: 1. A neurosurgical nurse shoult be responsible, punctual and good-mannered. 2. The most important functions of a neurosurgical nurse, from patients' point of view are order of importance: rehabilitation, protection and educational role and according to patients; families: protection, rehabilitation and therapeutic function. 3. Prior to on operation patients and their families expect a nurse to be friendly, kind and comforting and they also expect reliable information about all nurse's activities. 4. After the operation they expect proper postoperative care, help with maintaining the patient's hygiene and professionally performed nursing procedures. 5. According to the sample group, nurses should pay special attention to the following patient's needs: patient's personal hygiene, relief of pain and patient's need to urinate and defecate. 6. The majority of the sample group expect nurses to provide oral information; both the patients and their families belive that they should be informed about all nursingprocedures at all times and with no expection. 7. 50 p.c. of the sample group claims that information provided by nurses should ...


  8/57

  Tytuł oryginału: Zakres oczekiwań wobec pielęgnarek u chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową.
  Tytuł angielski: Range of expectations in the face of nurses at ill with dyscopathy L/S.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.102-107, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bogatym piśmiennictwie dotyczącym dyskopatii, spotykamy prace mówiące o mechanizmie powstawania schorzenia, symptomatologii oraz metodach leczenia operacyjnego. Niewiele prac poświęconych jest problemom chorych, sposobom ich rozwiązywania oraz skuteczności podejmowanych działań przez zespół pielęgniarski. Rozpoznanie zakresu oczekiwań oraz podstawowych potrzeb zdrowotnych chorego z rozpoznaniem dyskopatii jest jednym z podstawowych działań pielęgniarek. Celem pracy było ustalenie zakresu oczekiwań chorych wobec presonelu pielęgniarskiego. Badanie objęto 39 osobową, losowo wybraną grupę chorych, której rozdano ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników wysunięto wnioski: 1. Większość badanych uważa, że pielęgniarki są dobrze przygotowane do zawodu. Tylko nieliczna grupa oczekuje od pielęgniarek wyższego wykształcenia kierunkowego. 2. Przed zabiegiem operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszstkim życzliwości, rzetelnej informacji, jakie wykonuje czynności i po co, dobrego przygotowania psychicznego, współczucia i wsparcia. 3. Po zabiegu operacyjnym badani oczekują od pielęgniarki przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w wykonaniu czynności higienicznych, profesjonalnego wykonywania zabiegów, częstej obecności przy chorym oraz współczucia. 4. Oczekiwania badanych osób względem pielęgniarki wykonującej czynności instrumentalne to przede wszystkim: sprawność wykonywania zabiegów, punktualność i życzliwość. 5. Wszyscy badani oczekują edukacji ze strony personelu pielęgniarskiego, najlepiej w formie ustnej. Dla większości osób informacja na temat wykonywanych przez pielęgniarkę czynności powinna być udzielana zawsze.

  Streszczenie angielskie: Recognition of range of expectations as well as basic needs of wholesome patients with diagnosis of discopathy is one from basic working of nurses. Settlement of range of ill expectations was aim of work in the face of nursing's staff. Onvestigation 39 personel were hugged, at random choose group ill (neurosurgical patients), which inquiries were distributed. Thier answers led to the following conclusions: 1. Most studied it judgest, that nurses are welll prepared to occupation. Few group of studied persons waits from nurses of higher direction's formation. 2. Prior to an operation patients expect a nurse to be friendly, expect reliable information about all nurse's actvities, comforting psychical preparation, compassion and support. 3. After the operation patients expect proper postoperative care, help with maintaining the patient's hygiene, professionally performed nursing procedures, presence near patient and compassion. 4. Expectation of patients in the face of nurse of executing action instrumental this first of all: punctuality, kinduess as well as efficiency of executed nursing's endeavours. 5. Studied everybody wait education from side of nyrsing's staff, best in oral from. Patients should by always informed about everyubody nursing's endeavours.


  9/57

  Tytuł oryginału: Induction of oxidative DNA damage by carcinogenic metals.
  Autorzy: Bal Wojciech, Kasprzak Kazimierz S.
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 127 (1/3) s.55-62, bibliogr. s. 60-62
  Sygnatura GBL: 306,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The metal ions carcinogenic to humans are As, Be, Cd, Cr and Ni, and the candidates also include Co, Cu, Fe and Pt. A range of molecular mechanisms was proposed for these metals, reflecting their diverse chemical properties. The oxidative concept in metal carcinogenesis proposes that some complexes of the above metals (Co, Cr, Cu, Fe, Ni) formed in vivo undergo redox cycling, yielding reactive oxygen species and/or high valence metal ions which oxidize DNA. Some of the products of oxidative DNA damage, including 8-oxoguanine and strand breaks, induce mutations, which may lead to neoplastic transformation. The establishment of metal-binding modes in the cell nucleus and of their reactivity is crucial for the understanding of molecular events in metal carcinogenesis. We have proposed the binding sites for Ni(II) and Cu(II) in core histones (H3, H2A) and sperm protamines (HP2) and, using molecular models, provided evidence for the generation of promutagenic oxidative DNA damage by the bound metals.


  10/57

  Tytuł oryginału: Prognostic value of echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy.
  Tytuł polski: Idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa. Znaczenie rokownicze badania echokardiograficznego.
  Autorzy: Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Jencek Renata, Rau Magdalena, Plewka Michał, Ciesielczyk Michał, Zwierzak Marcin, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.291-299, il., tab., bibliogr. 31 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground. Idiopathic dilated cardiomyopathy (DCMS) is a primary myocardial disorder of unknown cause. Twodimensional echocardiograpchy plays a crucial role in the diagnosis of this condition. Aim. To evaluate the prognostic value of echocardiographic parameters obtained during the first presentation of patients diagnosed with DCM. Methods. The study group consisted of 77 consecutive patients with DCM (mean age 49 ń 9 years, 82 p.c. males) with left ventricular enlargement 2.7 cm/mý and reduced ejection fraction 40 p.c. without any concomitant cardiac or extracardiac disorders. Transthoracic two-dimensional echocardiographic and echo-Doppler parameters were measured while at rest. Results. During the mean ffollow-up of 63 ń 7 months (range 49-75 months) 30 (39 p.c.) patients died and 5 (6 p.c.) underwent successful heart transplantation. In the univariate analysis the following echocardiographic variables were significantly predictive of poor outcome: larger left ventricular diastolic (p = 0.007) and systolic dimensins (p = 0.003), lower fractional shortening (p = 0.01) and ejection fraction (p = 0.02), larger left ventricular mass (p = 0.003) and left atrial dimension (p 0.001) as well as higher grade of mitral (p 0.001) and tricuspid regurgitation (p 0.001). Using multivariate regression analysis, only the grade of tricuspid regurgitation (p= 0.005) and left atrial dimension (p = 0.017) were found to have an independent association with mortality or need for transplantation. The relative risk and 95 p.c. confidence intervals were 1.7...


  11/57

  Tytuł oryginału: Ocena echokardiograficzna zmian w układzie krążenia w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Echocardiographic findings in patietns with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Kaczor Sławomir W., Krzemińska-Pakuła Maria, Rogowski Waldemar, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.29-34, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie i cel pracy: Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest układową chorobą tkanki łącznej z możliwym zajęciem układu krążenia. Dotychczasowe doniesienia dostarczają rozbieżnych danych określających charakter nieprawidłowości kardiologicznych zależnych od rzs, zwłaszcza u pacjentów z wykluczoną współistniejącą chorobą układu krążenia. Celem obecnej pracy było określenie charakteru i nasilenia nieprawidłowości uchwytnych w badaniu echokardiograficznym u pacjentów z rzs bez rozpoznawanej uprzednio choroby serca. Metodyka: 75 pacjentów z potwierdzonym według kryteriów ARA rzs (średni czas trwania 10 lat), bez rozpoznawanej uprzednio choroby układu krążenia (19 mężczyzn, 56 kobiet) w wieku 52 ń 11 (23-72 lat) oraz dobrana demograficznie grupa kontrolna, została poddana pełnemu przezklatkowemu badaniu echokardiograficznemu z oceną przepływów wewnątrzsercowych metodą Dopplera. Wyniki: Nieprawidłowy echokardiogram występował częściej u pacjentów z rzs niż w grupie kontrolnej (61 proc. vs. 5 proc.; p 0,001). Średni wymiar rozkurczowy prawej komory był większy u pacjentów z rzs (2,22 ń 0,52 vs. 1,95 ń 0,35 cm), ponadto obserwowano istotnie statystycznie częściej dysfunkcję rozkurczową (zaburzenia relaksacji - 21 proc. sv. 0 proc.) oraz zmiany zastawkowe serca (52 proc. vs. 5 proc.). Obserwowano tendencję do częstszego występowania odcinkowych zaburzeń kurczliwości w grupie chorych na rzs (16 proc. vs. 0 proc.) przypodobnej frakcji wyrzutowej. Nie wykazano ...

  Streszczenie angielskie: Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic disease affecting mainly the skeletal system, but also involivng many organ systems and is frequently accompanied by cardiac alterations. However, there is coniderable disagreement concerning the prevalence of cardiac abnormalities in patietns with RA. The purpose of the present study was to determine the nature and extent of cardiac involvement in RA patients without previous diagnosis of cardiac disease, using transthoracic Doppler echocardiographic examination. Methods: 75 rheumatology clnic outpatients (19 man, 56 women), aged 52 ń 11 (23-72 years) with RA without previously known heart disease were studied and compard with demographically matched control group. All patietns were in sinus rhythm and mean RA duration was 10 years. Standard 12-lead ECG, standard 2-D, M-mode, complete Doppler echocardiographic examination and clinical assessment were carried out on each subjects. Results: Echocardiographic abnormalities were found more frequently in RA patietns than in controls (61 p.c. vs. 5 p.c.; p 0.001). The following findings were significantly more prevalent in RA patietns: left ventricular diastolic dysfunction (abnormal relaxation, 21 p.c. vs. 0 p.c.), valvular abnormalities (52 p.c. vs. 5 p.c.) and the right ventricular dimension was larger in RA patients (2.22 ń 0.52 vs. 1.95 ń 0.35 cm). There was a trend toward more frequent regional wall motion abnormalities in RA group (16 p.c. vs. 0 p.c.), without ...


  12/57

  Tytuł oryginału: HOPE i Heart Prevention Study (HPS): nowa era prewencji kardiologicznej.
  Tytuł angielski: HOPE and Heart Prevention Study (HPS): a new era in preventive cardiology.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D., Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.43-47, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dobie epidemii chorób układu sercowo-naczyniowego jednym z czołowych zadań kardiologii jest prewencja pierwotna i wtórna tych schorzeń. Wśród wielu prowadzonych badań klinicznych, za szczególnie ważne należy uznać HOPE i HPS - dwa badania, które wykazały możliwość znacznego obniżenia ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych i poprawy przeżycia w szerokich populacjach pacjentów. Uzyskane w nich wyniki leczenia pacjentów o podwyższonym ryzyku powikłań krążeniowych ramiprilem i simwastatyną, znacznie rozszerzają wskazania do ich stosowania, wytyczając nowe perspektywy leczenia prewencyjnego. Nowe, toczące sie badania, muszą udzielić odpowiedzi na nowe pytania, z których najważniejsze to optymalizacja dawek zapobiegawczych, ocena możliwości potęgowania ich efektu przez ich terapię łączoną, "efekt klasy" a także na temat użyteczności tych leków w prewncji innych grup pacjentów, np. z izolowanym nadciśnieniem.

  Streszczenie angielskie: In the era of epidemic atherosclerotic disease one of the most important taks of clinical cardiology is primary and secondary prevention of cardiovascular complications. Two of major completed clincial trails - HOPE and Heart Protection Study HPS - have indicated the possibility of efficient reduction of cardiovascualr risk and improving survival inv extensive groups of patietns with cardiovascular risk factors. The results of treatment with ramipril and simvastatin in patietns with increased risk of cardiovascular complications are likely to expand their indications spectrum and open a new perspective in preventive cardiology. New ongoing trials have to address arising questions regarding the status of statins and converting enzyme inhibitors in prevention - such as optimization of dosage, possible synergistic effects, elucidation of presence or absence of "drug class effect" and usefulness of these drugs in specific subsets of patients at risk - e.g. those with isolated hypertension.


  13/57

  Tytuł oryginału: Rola potasu i zaburzeń gospodarki potasowej u pacjentów leczonych kardiologicznie.
  Tytuł angielski: Electrolyte balance abnormalities and potassium supplementation in patietns with cardiovascular disease.
  Autorzy: Rogowski Waldemar, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.57-60, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie znaczenia potasu w homeostazie ogólnoustrojowej, jak również problemów zaburzeń elektrolitowych oraz wskazań do suplementacji potasu u pacjentów leczoncyh z przyczyn kardiologicznych, zwłaszcza z niewydolnością krążenia i nadciśnieniem tętniczym. Niektóre grupy leków, szczególnie inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, mogą powodować znaczny wzrost poziomu potasu w surowicy; jednocześnie niektórzy chorzy, mimo sotsownaia inhibitorów ACE, wymagają podawania preparatów potasu.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to show the significance of potassium serum level and its supplementation in patients treated for cardiovascular disease, particularly congestive heart failure and hypertensio. Angiotensin converting enzyme inhibtors and diuretics may induce significant changes in potassium level, and even patietns treated with treated with "potassium saving" diuretics may require the correction of electrolyte changes by potassium supplements.


  14/57

  Tytuł oryginału: Terapeutyczna angiogeneza w chorobie wieńcowej.
  Tytuł angielski: Therapeutic angiogenesis in coronary artery disease.
  Autorzy: Kopff Anna, Drożdż Jarosław, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.63-66, sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pojęciem terapeutycznej angiogenezy określa się induckję lub stymulację (używając czynnikw wzrostu lub kodujących je genów) rozwoju nowych naczyń krwionośnych, w celu leczenia stanów klinicznych charakteryzujących się miejscem upośledzeniem unaczynienia. Mimo znacznego postępu w leczeniu choroby wieńcowej, część pacjentów z zaawansowaną objawową chorobą, nie jest skutecznie leczona farmakologicznie ani dostępnym i metodami mechanicznej rewaskularyzacji (PTCA, CABG). Nową strategię leczenia choroby wieńcowej może stanowić pobudzanie wzrostu naczyń krążenia obocznego w mięśniu sercowym. W artykule przedstawiono ostatnio publikowane doniesienia dotyczące klinicznego zastosowania terapeutycznej angiogenezy u chorych z chorobą wieńcową.

  Streszczenie angielskie: The term "therapeutic angiogenesis" describes the induction or stimulation of neovascularization for the treatment of pathological clinical situations characterized by local hypovascularity. Despite recent advances in the treatmetn of coronary artery disease, a signficant number of patietns with advanced, symptomatic disease cannot be adequately managed by either medical therapy or by available revacularisation procedures (PTCA, CABG). Promoting the growth of new collateral blood vessels in the myocardium using recombinant genes or growth factors may represent a new approach to the treatment of cardiovascualr disease. Recently published reports concerning clinical application of the therapeutic angiogenesis in humans with CAD is presented in this article.


  15/57

  Tytuł oryginału: Tetralogia Fallota u 64-letniej nieleczonej kobiety.
  Tytuł angielski: Tetralogy of Fallot in a 64-year old untreated woman.
  Autorzy: Wejner-Mik Paulina, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.71-75, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tetralogia Fallota jest najczęstszą wrodzoną, siniczą wadą serca spotykaną u dorosłych, jednak nieleczeni chirurgicznie pacjenci rzadko osiągają dojrzały wiek. Opisujemy 64-letnią, skąpoobjawową pacjentkę z rozpoznaną w pierwszych dniach życia tetralogią Fallota, która nie poddała się leczeniu operacyjnemu. Wydolność fizyczną oceniono na IIIř w kalsyfkiacji czynnościowej wg NYHA, ciśnienie tętnicze krwi 120/70. W elektrokardiogramie, oprócz cech przerostu prawej komory, widoczny jest blok przedsionkowo-komorowy IIř typu Mobitza, z akcją serca o częstości 42/min. Dwu- i trójwymiarowe badanie echokardiograficzne potwierdziło obecność typowych cech tetralogii Fallota, ze średniego stopnia podzastawkową stenozą płucną. Trójwymiarowa echokardiografia umożłiwiła dokładną planimetrię ubytku międzykomorowego, a także mięśniowego zwężenia drogi odpływu prawej komory. Wieloletnie przeżycie u opisywanej pacjentki można wiązać z umiarkowaną stenozą płucną, średniego stopnia przerostem mięśnia prawej komory i z dobrą funkcją lewej komory. Istotne znaczenie ma też dośc szybka, mimo bloku przedsionkowo-komorowego akcja serca oraz oszczędzający tryb życia pacjentki.

  Streszczenie angielskie: Tetralogy of Fallot (ToF) is the most frequent cyanotic congenital cardiac disorder. ToF patietns rarely reach an adult age without surgical intervention. We present a case of 64-year-old woman with neonatally diagnosed untreated tetralogy of Fallot. The functional status of this patient was New York Heart Association (NYHA) class III and the systemic blood pressure was 120/70 mmHg. The hematocrit was 51.4 p.c. and the arterial partial pressure of oxygen 55.7 mmHg. Electrocardiogram presents atrioventricular block second degree (Mobitz type), with 42 heart rate. Two- and three-dimensional echocardiography confirmed the presence of typical tetralogy of Fallot with moderate degree of subvalvular pulmonic stenosis. Three-dimensional study allowed detailed planimetry of VSD. That long survival time seems to be connected with moderate pulmonary stenosis, average degree of right ventricular hypertrophy and good left ventricular function. Sufficient heart rate in spite of atrioventricular block coexistence and protective lifestyle can also contribute to unusual longevity for tetralogy of Fallot patient.


  16/57

  Tytuł oryginału: Nowe badania kliniczne: sesje "Hotline" Scientific Sessions, American Heart Association, Anaheim, 11-14.11.2001.
  Autorzy: Jeżewski Tomasz, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.81-84 - Sesja naukowa Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego Anaheim 11-14.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  17/57

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Euroecho 5 - Nicea 5-8.12.2001 r.
  Tytuł angielski: Euroecho 5 Meeting Report - 5th Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography, Nicea 5-8.12.2001.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Plewka Michał, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.85-86 - 5 Coroczne Spotkanie Echokardiograficznej Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Nicea 05-08.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  18/57

  Tytuł oryginału: Oslozhnenija posle operacij s primeneniem videotorakoskopii i ikh lechenie.
  Tytuł angielski: Complications after operation with videothoracoscopy application and their treatment.
  Autorzy: Pieluchowski S. W., Piwkowskij C., Kasprzak P.
  Źródło: Klin. Khir. 2002 (2) s.30-31, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,753

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Of 4715 patient, who were present in 1995-2000 yrs in the clinic, in 708 (15 p.c.) operation, using videothoracoscopy method, was performed. In 539 (76.1 p.c.) of patietns the method was applied for diagnosis and in 169 (23.9 p.c.) - for treatment. After the operation 365 patients were observed, complications have occurred in 14, including the early - in 10 (2.7 p.c.) and the late - in 4 (1.1 p.c.). All the patients have survived.


  19/57

  Tytuł oryginału: Analiza aktywności acetylocholinoesterazy w pęcherzu moczowym u mężczyzn z objawami przeszkody podpęcherzowej.
  Tytuł angielski: The activity of ACHE in bladder muscle of the patients with bladder outflow obstruction.
  Autorzy: Szydełko Tomasz, Apoznański Wojciech, Woźniak Zdzisław, Kołodziej Anna, Dembowski Janusz, Zdrojowy Romuald, Niezgoda Tadeusz, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.53-56, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy oceniali aktywność układu parasympatycznego pęcherza moczowego u chorych na łagodny rozrost stercza, u których wyłuszczono gruczolak stercza metodą Hryntschaka. Oceny dokonano w sposób pośredni, analizując aktywność acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego, pobranej w trakcie zabiegu operacyjnego z okolicy szczytu pęcherza. Materiał i metoda. Oznaczenia wykonano u 13 pacjentów operowanych z powodu łagodnego rozrostu stercza. Grupę kontrolną stanowili chorzy na raka pęcherza moczowego poddani cystektomii, u których przed operacją nie stwierdzono zaburzeń oddawania moczu o typie przeszkody podpęcherzowej ani dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych. Skrawki zamrażano w ciekłym azocie, a następnie poddawano reakcji z przeciwciałem monoklonalnym przeciwko acetylocholinoesterazie. Intensywność reakcji oceniano w sposób półilościowy. Wyniki. Wykazano znaczne zwiększenie aktywności acetylocholinoesterazy w mięśniówce pęcherza moczowego chorych na łagodny rozrost stercza w porównaniu z chorymi stanowiącymi grupę kontrolną. Wnioski. Aktywność ACHE w mięśniówce pęcherza moczowego może być czynnikiem pozwalającym przewidzieć skuteczność leczenia operacyjnego pacjentów leczonych z powodu łagodnego rozrostu stercza oraz wyłonić grupę chorych, wymagających farmakologicznego leczenia uzupełniającego.

  Streszczenie angielskie: The objective. The authors evaluated the activity of the parasympathetic system of the urinary bladder in patients with BPH, who were treated with Hryntschak method. The indirect evaluation was based on the analysis of ACHE activity in bladder muscle, a sample of which was taken during the operation from the bladder top area. Material and method. Evaluations were made in 13 patients operated on because of BPH. The control group consisted patients with bladder bancer in whom no storage and voiding syndromes were detected before the operation and who underwent cystectomy. Samples were frozen in liquid nitrogen and then treated with mononuclear antibody against ACHE. The intensity of the reaction was assessed semiquantitatively. Results. ACHE was found to be more active in bladder muscle of patients with BPH. Conclusions. ACHE activity in bladder muscle may be used as a prognostic of surgical success and thus it may serve to select patients for additional parasympathiolyitic treatment.


  20/57

  Tytuł oryginału: Expression of mRNA for cytokines (TNF-ŕ and IL-1ŕ) in human cytomegalovirus (HCMV) and hepatitis B virus (HBV) infections.
  Autorzy: Kasprzak A[ldona], Zabel M[aciej], Wysocki J., SeidelSurdyk-Zasada [Jolanta] J[oanna], Filipiak B[arbara]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.63-68, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at detecting cellular sources of transcripts for two cytokines, TNF-ŕ and IL-1ŕ in infection with human cytomegalovirus (HCMV) or hepatitis B virus (HBV). The studies were performed on paraffin sections of organs (liver, pancreas, spleen, lungs) obtained upon autopsy from a child decreased due to acute inborn HCMV infectio on paraffin secions of liver biopsy, obtained from a child with HCMV-induced chronic hepatitis, and of liver biopsies obtained from children with chronic type B hepatitis (n = 13). The classical in situ hybridization was applied with digoxygenin-labeled probes and amplification by the ImmunoMax technique. In HCMV infection, the most pronounced expression of mRNA for TNF-ŕ and II-1ŕ was detected in pancreatic islets (mainly in á cells) and, then, in a decreasing sequence, in liver (in macrophages and sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the sinusoidal endothelial cells) and in lungs (in alveolar macrophages). No expression of the two cytokines was detected in the spleen. In HBV infection, weak expression of TNF-ŕ in the liver were observed, mainly in sinusoidal endothelial cells and in mcrophages as well as in hepatocytes. These results were confirmed by immunocytochemical experiments.


  21/57

  Tytuł oryginału: Prognostic value of low-dose dobutamine echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Plewka Michał, Ciesielczyk Michał, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Chest 2002: 121 (4) s.1216-1222, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 300,494

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Study objectives: Dobutamine echocardiography is widely used for the evaluation of myocardial contractile reserve. The purpose of the study was to determine the prognostic value of low-dose dobutamine echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy (IDCM). Patients: The study group consisted of 77 consecutive patients with recently diagnosed IDCM (mean [ń SD] age, 49 ń 9 years; men, 82 p.c.) and left ventricular (LV) ejection fractions of 40 p.c. Interventions: Two-dimensional and Doppler echocardiographic variables were measured before and after the infusion of dobutamine at the rate of 10 ćg/kg/min for 5 min. Measurements and results: During a mean follow-up period of 63 ń 7 months (range, 49 to 75 months) 30 patients (39 p.c.) died and five patients (6 p.c.) underwent successful heart transplantations. Using multivariate regression analysis, the only significant factors related to fatal outcome or the need for cardiac transpantation were the following: (1) LV end-systolic volume of 150 mL after low-dose dobutamine infusion (odds ratio [OR], 2.2; confidence interval [CI], 1.2 to 4.1; p = 0.011); (2) no decrease of LV end-diastolic volume after dobutamine infusion (OR, 1.9; CI, 1.1 to 3.4; p = 0.031); (3) atrial fibrillation (OR, 2.7; CI, 1.4 to 5.3; p = 0.003); and (4) male gender (OR, 2.6; CI, 1.2 to 5.5; p = 0.017). A scoring system was proposed with one point assigned for each of the above-mentioned factors. The mortality rates for total scores of 0, 1, 2, 3, and 4 were 0 p.c., 19 p.c., 48 p.c., 83 p.c., and 100 p.c., respectively. Conclusion: The response of the LV to low-dose dobutamine infusion adds clinically valuable prognostic information to the evaluation of the patient with IDCM.


  22/57

  Tytuł oryginału: Szesnaście lat doświadczeń w leczeniu nerwobólu nerwu trójdzielnego metodą termokoagulacji zwoju Gassera.
  Tytuł angielski: Sixteen-year experience in the treatment of trigeminal neuralgia by percutaneus retrogasserian thermorhizotomy.
  Autorzy: Wróbel-Wiśniewska Grażyna, Kasprzak Piotr, Zawirski Marek
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.471-479, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono serię 143 przypadków chorych z nerwobólem nerwu trójdzielnego, leczonych w Klinice Neurochirurgii AM w Łodzi w latach 1984 - 2000, za pomocą termokoagulacji zwoju Gassera. Oceniono wyniki tej metody wśród chorych ankietowanych po 16 latach. U 16 proc. pacjentów, u których po pierwszym zabiegu nie uzyskano zadawalającego wyniku, termokoagulację wykonywano powtórnie. Lepsze wyniki leczenia zaobserwowano u tych chorych, którzy po zabiegu cierpieli na zaburzenia czucia na twarzy w obrębie uszkodzonej gałęzu n.V. Całkowite uwolnienie od bólu lub jego znaczne zmniejszenie podało 80 proc. ankietowanych osób.

  Streszczenie angielskie: The authors present a series of 143 cansecutive patients with trigeminal neuralgia who were treated with percutaneous retrogasserian thermorhizotomy between 1984 and 2000. Lung time results (follow-up of 16 years) revealed full pain relief in 80 p.c. of patients, mainly in those with postoperative sensory deficit, 16 p.c. suffered pain recurrence and required additional treatment.


  23/57

  Tytuł oryginału: Perfuzyjna echokardiografia kontrastowa z użyciem dipirydamolu i atropiny - doświadczenia wstępne.
  Tytuł angielski: Myocardial contrast echocardiography using dipyridamole-atropine stress - preliminary report.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D., Ciesielczyk Michał, Krzemińska-Pakuła Maria, Wejner-Mik Paulina, Drożdż Jarosław, Plewka Michał
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.141-148, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przezklatkowa echokardiografia dwuwymiarowa jest podstawową techniką diagnostyczną współczesnej kardiologii. Do jej istotnych ograniczeń należy jednak zależność od okna akustycznego, subiektywizm oceny kurczliwości serca i brak możliwości bezpośredniego uwidocznienia perfuzji miokardium. Nowe techniki echokardiograficzne ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii kontrastowej, stanowią próbę pokonania tych ograniczeń. Bezpośrednia ocena perfuzji może polegać na badaniu wzmocnienia kontrastowego po podaniu dożylnego środka kontrastowego. Prezentujemy wstępne doświadczenia nad wykorzystaniem echokardiograficznego testu dipirydamolowego z użyciem Optisonu w trybie bramkowanego obrazowania harmonicznego jako udoskonalonej metody oceny niedokrwienia miokardium. We wstępnej serii badań użyteczne diagnostycznie zacieniowanie miokardium uzyskano w 87 proc. segmentów. Czułość rozpoznania 70 proc. zwężenia tętnic wieńcowych, w porównaniu z koronarografią wynosiła 81 proc., a swoistość - 88 proc.

  Streszczenie angielskie: Standard 2-dimensional echocardiography is a basic tool of modern cardiology. However, it has important limitations such as dependence on good acoustic windows, subjective factors in the assessment and inability of direct detection of myocardial perfusion. Novel technical developments such as contrast echocardiography address these issues, with a potential for direct visualization of myocardial perfusion. A number of techniques can be used for direct detection of presence of contrast microbubbles in myocardium, including ECG-gated harmonic 2-dimensional echocardiography. In preliminary experience, this approach can be effectively used as a test for ischemia during dipyridamole-atropine stress testing with feasibility of 87 p.c. (in segmental analysis), sensitivity for significant stenosis - 81 p.c. and specificity - 89 p.c.


  24/57

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VI Światowego Kongresu Echokardiografii i Ultrasonografii Naczyniowej, New Delhi, 8-10.02.2002 r.
  Autorzy: Dróżdż Jarosław, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.187-188 - 6 Światowy Kongres Echokardiografii i Ultrasonografii Naczyniowej New Delhi 08-10.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  25/57

  Tytuł oryginału: Co nowego w kardiologii inwazyjnej? Sprawozdanie z 51 Kongresu American College of Cardiology, Atlanta, 17-20.03.2002 r.
  Autorzy: Peruga Jan Z., Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.197-198 - 51 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego Atlanta 17-20.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  26/57

  Tytuł oryginału: Co nowego w farmakoterapii - nowe badania kliniczne. Sprawozdanie z 51 Kongresu American College of Cardiology, Atlanta, 17-20.03.2002 r.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D., Peruga Jan Z.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.199-200 - 51 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego Atlanta 17-20.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  27/57

  Tytuł oryginału: The use of a lung-crossing contrast agent during transoesophageal Doppler echocardiography improves detecton of left anterior descending coronary artery stenosis.
  Tytuł polski: Przezprzełykowa echokardiografia dopplerowska. Diagnostyka zwężenia gałęzi przedniej zstępującej tętnicy wieńcowej. Czy kontrast przechodzący przez łożysko płucne zwiększa czułość metody?
  Autorzy: Michalski Marek, Jedliński Ireneusz, Poprawski Kajetan, Dankowski Rafał, Wierzchowiecki Michał, Pawlak Bogdan, Adamczyk Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Kasprzak Jarosław D. (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.592-600, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Tekst. równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Although transoesophageal echocardiography (TEE) has been shown to be useful in detecting stenosis of the proximal part of the left anterior descending (LAD) coronary artery, the sensitivity and specificity of this method are still far from satisfactory. Aim. To assess the usefulness of peripheral injection of a lung-crossing contrast agent (Levovist) in improving TEE detection of a significant proximal LAD stenosis. Methods. In 24 patients with angiographically documented proximal LAD stenosis, who underwent routine diagnostic TEE examination, two-dimensional (2D), colour-coded Doppler images (CD) and spectral Doppler signals (PWD) of the proximal LAD were evaluated before and after an intravenous injectionof Levovist. We used the following LAD stenosis criteria: reduction of LAD lumen (diameter) ň 50 p.c. in 2D, detection of turbulence in CD and the increase in peak diastolic flow velocity ň 50 p.c. in PWD. Results. The detection of LAD stenosis was improved after contrast injection when 2D or CD images were used (25 p.c. vs 50 p.c., p 0.05 and 50 p.c. vs 75 p.c., p 0.05, respectively, baseline vs post-contrast values). The PWD method enabled the detection of LAD stenosis in all patients both before and after contrast injection. Conclusions. TEE with a lung-crossing contrast agent improves detection of proximal LAD stenosis. Of the TEE techiniques, pulse wave Doppler (especially after contrast enhancement) is the most valuable diagnostic tool.


  28/57

  Tytuł oryginału: The effect of ascorbic acid and ethanol on the level of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in selected tissues of albino BALB/c mice.
  Autorzy: Woźniak Alina, Woźniak Bartosz, Drewa Gerard, Kasprzak Heliodor Adam
  Źródło: Biol. Pharm. Bull. 2002: 25 (7) s.943-944, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,043

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to study the effect of ascorbic acid (vitamin C) and ethanol on the level of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in the brain, lungs and blood serum of inbred albino BALB/c mice. Sixty male mice divided into 4 groups were used for the study; the mice in each group were injected intraperitoneally (.p.): Group 1 - control, saline; Group 2 - H202 and FeSO4; Group 3 - ascorbic acid (AA); Group 4 - AA and ethanol. The level of TBARS in the investigated tissues of the mice in all of the groups was statistically significant higher than than in the control group. The highest content of TBARS in blood serum, brain, liver and lung tissue was observed in mice which were given ascorbic acid and ethanol.


  29/57

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie OCT w diagnostyce i obserwacji przebiegu różnych form degeneracji plamki.
  Tytuł angielski: Application of optical coherence tomography in imaging age-related macular degeneration and choroidal neovascularization.
  Autorzy: Borkowska Aleksandra, Kęcik Dariusz, Kasprzak Jan
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.49-52, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate usefulness of OCT examination in patients with different forms of age-related macular degeneration.


  30/57

  Tytuł oryginału: Wpływ pozycji głowy na geometrię powierzchni rogówki.
  Tytuł angielski: The geometry of cornea's shape under the influence of the head position.
  Autorzy: Asejczyk Magdalena, Kasprzak Henryk, Vecerowa Małgorzata
  Źródło: Kontaktol. Opt. Okul. 2002 (1) s.61-63, 65-67, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,566

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper reports observed and determined changes of the cornea curvature distribution and power refraction according to head position. Cornea is taken as mechanical coating "hung down" in the eye globe and gravitational distribution of intraocular pressure (IOP) is assumed. Hypothesis of "the cornea gravitational sag" is stated as physiological consequence of the vertical body position. Videokeratomic and keratomic exams series were made according to head position to prove the hypothesis. Effect of external pressure and IOP on geometry of the anterior cornea surface was observed. Reported results and inferences seem to confirm the presence of the "cornea gravitational sag".


  31/57

  Tytuł oryginału: Detecting the replication of the hepatitis B virus using the ImmunoMax technique following treatment with Interferon-alpha in children with chronic hepatitis.
  Autorzy: Kasprzak Aldona, Wysocki Jacek, Zabel Maciej, Surdyk-Zasada Joanna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PR1-PR7, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Children with HBV in Poland are treated with preparations of interferon-alpha (IFN-ŕ). The continuing laack of complete response to this type of anti-viral therapy remains to be explained. The application of cell biology techniques to identify the viral components in situmakes it possible to clarify the association between the distribution of the virus and morphological injury to the liver, the immune response of the host, and clinical symptoms in the natural course of infection. Our study was intendent to evaluate HBV expression in liver biopsies taken an average of two years after completion of IFN-ŕ therapy in 10 children with serological markers of persistent HBV infection. Materil/Methods: For the immunocytochemical detecion of HBcAg and for the hybridocytochemical detection of HBV-DNA, the avidin-biotin-peroxidase (ABC) technique was employed, as well as classical in situ hybridization, both additionally amplified using the ImmunoMax technique. HBcAg and HBV-DNA levels were estimated using a semiquantitative technique. Resuslts: Our study demonstrated persistent active replication of HBV in the liver in all examined children. A mixed pattern of HBcAg localization prevailed (noted in cell nuclei, cytoplasm and cell membranes) with a somewhat lower proportion of involved cells and a more evident membrane localization of HBcAg, as compared to results obtained before treatment. HBVDNA was observed in the cytoplasm of a fraction of hepatocytes similar to that noted before therapy. Conclusions: The ImmunoMax technique was found to be highly suitable for in situ monitoring of HBV replication after termination of IFN-ŕ treatment. Children with focal distribution of HBcAg andHBV-DNA have the potential for earlier eradication of the virus from their livers.


  32/57

  Tytuł oryginału: Echokardiografia trójwymiarowa - nowoczesna metoda oceny morfologii i funkcji serca.
  Tytuł angielski: Three-dimensional echocardiography - novel examination technique of heart morphology and function.
  Autorzy: Lipiec Piotr, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (1) s.29-34, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Trójwymiarowa echokardiografia pozwala na nieinwazyjną, dokładną i powtarzalną ocenę struktury przestrzennej i funkcji serca. W artykule tym przedstwione zostały stosowane metody akwizycji, obróbki oraz prezentacji danych. Omówiono również zastosowanie kliniczne, ograniczenia oraz możliwe kierunki rozwoju tej nowoczesnej metody obrazowania.

  Streszczenie angielskie: Three-dimensional echocardiography is a noninvasive technique enabling accurate and reproducible analysis of heart spatial structure and function. This article provides a brief overview of various approaches to data acquisition, processing and presentation. Clinical applications of the aforementioned technique are also presented. Additionally, limitations and future directions of development of this novel examination method are shortly discussed.


  33/57

  Tytuł oryginału: Dusznica oporna na leczenie - alternatywne metody terapii.
  Tytuł angielski: Chronic refractory angina - alternative therapeutic modalities.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.281-283, sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaawansowana, nie poddająca się leczeniu farmakologicznemu ani rewaskularyzacji choroba wieńcowa, stanowi trudne wyzwanie terapeutyczne, nie znajdujące w chwili obecnej jednoznacznego rozwiązania. Wraz z wydłużeniem się średniej długości życia, stałą poprawą opieki kardiologicznej oraz zwiększającym się odsetkiem wykonywanych zabiegów przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych i operacji pomostowania aortalno-wieńcowego, wzrasta liczba pacjentów nie kwalifikujących się z różnych przyczyn do dalszego klasycznego leczenia. W opracowaniu przedstawiono w zarysie aktualne zalecenia Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczące diagnostyki i postępowania w dusznicy opornej na leczenie oraz przegląd prac prezentującyc winiki kilku alternatywnych metod terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: End-stage coronary artery disease, refractory to medical and invasive treatment is a difficult therapeutic challenge without unequivocal solution nowadays. Despite increasing longevity, improwing of medical care and growing number of percutaneous coronary investigations and coronary artery bypass grafts, the number of patients disquilified from furthen classical treatment is still rising. The authors review the guidelines from Joint Study Group of European Society of Cardiology concerning diagnosis and treatment of refractory angina and some recent studies dedicated to assessment of new therapeutic modalities in this group of patients.


  34/57

  Tytuł oryginału: Współczesne zasady postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.43-46, il., bibliogr. 16 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiologiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/57

  Tytuł oryginału: Morphological lesions detected by light and electron microscopies in chronic type B hepatitis.
  Autorzy: Kasprzak Aldona, Biczysko Wiesława, Adamek Agnieszka, Zabel Maciej
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.103-115, il., tab., bibliogr. 90 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Apart from serologicla daignosis of chronic type B hepatitis, of high importance is specific morphological diagnosis, based on evaluation of liver biopsies. In the evaluation, the techniques are employed, which directly visualize the virus in the cells (electron microscopy) as well as the techniques of cell biology which demonstrate the presence of viral genetic material and viral proteins in situ. This paper reviews the available data on the diagnosis of liver pathomorphology using the above mentioned techniques in chronic HBV infections in adults. The data have been compared with the results of our own studies, performed in children. In chronic type B hepatitis and more frequently in children than in adults, slight or moderate inflammation (grade 1 to 2) and insignificantly advanced fibrosis (stage 1 to 2) are noted in the liver. Both in children and in adults, lesions in hepatocyte nuclei represent the common morphological denominator in the patterns of light and electron microscopy. The cell nuclei are of variable size, irregular shape, they stain irregularly, manifest an altered outline of nuclear envelope, frequently exhibit numerous and enlarged cell nucleoli and chromatin dissociation (the so called empty cell nuclei). In ultrastructural studies, hepatocyte cytoplasm contains Dane's bodies and tubular forms of HBsAg while virus-resembling particles are noted in cell nuclei. Molecular biology techniques (immunocytochemistry, in situ hybiridisation) reveals nuclear and/or cytoplasmic location of HBcAg, cytoplasmic location of HBsAg and a similar location of HBV DNA. THe data permit us to determine precisely the stage of infection and to make appropriate therapeutic decisions.


  36/57

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc w okresie noworodkowym jako problem lekarza praktyka.
  Tytuł angielski: Neonatal pneumonia as a problem in general practice.
  Autorzy: Kasprzak Elżbieta, Kozłowska Joanna, Migielska-Wołyniec Maria
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.85-95, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Obserwacje kliniczne potwierdzają wyniki badań wielu autorów, którzy uważają, że wrodzone zakażenia u noworodków coraz częściej ujawniają się pod postacią zapalenia płuc. Brak wczesnego rozpoznania w konsekwencji powoduje nieodpowiednie postępowanie lecznicze, co może doprowadzić do stanu zagrożenia życia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of the incidence of neonatal pneumonia in babies born after normal gestation period, and the determination of the clinical image characteristic at this age, which would be useful in differentiation between pneumonia and other pathologies of the neonatal period. It should be bone in mind that congenital pneumonia and pneumonia acquired during the neonatao period may manifest itself soon after the discharge of a neonate from the hospital ward. Early diagnosis is important in order to prevent serious consequences. In this situation a family physician who has at his/her disposal a poor diagnostic base needs certain clinical guidelines. Retrospective analysis covered full-term neonates admitted to the ward during the 12-month period of 2001, who had chest x-ray performed, i.e. 81 babies of 1,615 admitted, which consituted 5.08 proc. of the total number of the children admitted (children with the symptoms of acute respiratory failure, who required intensive care since being born, were not included in the study). The selected group of babies were divided into 3 sub-groups: A - with positive CXR result in the direction of pneumonia, B with other changes observed in CXR (decreased pneumatization of lung fields, disorders in blood supply to the lungs, abnormal shape of the heart suggesting heart disease, enlarged thymus), C - with no changes noted in CXR. In addition the analysis covered 233 neonates (14.42 p.c. of the babies born) requiring antibiotic therapy due to suspected neonatal infection...


  37/57

  Tytuł oryginału: Wpływ diety niskokalorycznej oraz systematycznego wysiłku fizycznego na metabolizm kostny u otyłych dziewcząt i chłopców.
  Tytuł angielski: Influence of low-calorie-diet and systematic physical effort on bone metabolism in obese girls and boys.
  Autorzy: Nowak Alicja, Szczęśniak Łucja, Kasprzak Zbigniew, Rychlewski Tadeusz, Stemplewski Rafał
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.44-48, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Uznanym sposobem redukcji otyłości jest dieta niskoenergetyczna oraz zwiększona aktywność fizyczna. Cel. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu terapii redukującej masę ciała na biochem. wskaźniki metabolizmu kostnego w surowicy krwi 15-letnich otyłych dziewcząt i chłopców. Metody. Badań przez okres 28 dni wykonywali codziennie 30-min. Wysiłek na ergometrze rowerowym o intensywności 70 proc. maksymalnego pochłaniania tlenu (V02max.). Jednocześnie stosowano dietę niskokaloryczną na poziomie średnio 1300 kcal. Przed przystąpieniem do terapii i po jej ukończeniu w surowicy krwi żylnej oznaczano stężenie osteokalcyny, aktywność fosfatazy alkalicznej (bALP), stężenie C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (ICTP), stężenie glukozy, insuliny, hormonu wzrostu, kortyzolu testosteronu, a we krwi kapilarnej wskaźniki równowagi kwasowo-zasadowej i poziom mleczanu. Wyniki. Po 4 tyg. terapii, u dziewcząt stwierdzono istotny przyrost stężenia osteokalcyny (średnio o 19,3 proc.; p 0,01) i u chłopców wzrost aktywności bALP (średnio o 7,5 proc.; p 0,05). Stężenie osteokalcyny u chłopców i aktywność bALP u dziewcząt nie uległy zmianie. Stężenie ICTP uległo wzrostowi w obu grupach, kolejno średnio o 11,9 proc. (p 0,05) i 18,6 proc. (p 0,01). Wnioski. Zastosowana terapia u chłopców przyczyniła się do nasilenia resorpcji kostnej w stosunku do kościotworzenia, natomiast u dziewcząt doprowadziła do nasilenia syntezy tkanki kostnej w stosunku do tej degradacji.


  38/57

  Tytuł oryginału: Directionality of kinesin motors.
  Autorzy: Kasprzak Andrzej A., Hajdo Łukasz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.813-821, il., bibliogr. s. 820-821 - 38 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław 09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Kinesins are molecular motors that transport various cargoes along microtubule tracks using energy derived from ATP hydrolysis. Although the motor domains of kinesisns are structurally similar, the family contains members that move on microtubules in opposite directions. Recent biochemcial and biophysical studies of several kinesins make it possible to identify structural elements responsible for the different directionality, suggesting that reversal of the motor movement can be achieved through small, local changes in the protein structure.


  39/57

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna farmakologicznego testu echokardiograficznego dla wczesnych i odległych powikłań krążeniowych.
  Tytuł angielski: The differential predictive value of stress echocardiography for early and remote cardiac events.
  Autorzy: Wejner-Mik Paulina, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Wierzbowska Karina, Mik Michał, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.646-649, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Farmakologiczna echokardiografia obciążeniowa i obrazowanie radioizotopowe są konkurującymi metodami diagnostycznymi pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, jednak wartość prognostyczna badań izotopowych została dotychczas lepiej określona. Celem pracy była ocena długoterminowej wartości predykcyjnej farmakologicznego testu echokardiograficznego dla przewidywania powikłań krążeniowych. Metody: Echokardiograficznej próbie obciążeniowej poddano 224 pacjentów (62 proc. mężczyzn w wieku 55 ń 10 lat) z chorobą niedokrwienną serca, 26 proc. z dusznica bolesną. 39 proc. z nadciśnieniem, 43 proc. z hipercholesterolemią, 12 proc. osób paliło papierosy, 44 proc. badanych paliło papierosy w przeszłości, 10 proc. chorych leczyło się z powodu cukrzycy. Okres obserwacji obejmował 53 ń 19 miesięcy (12 do 91 miesięcy). Oceniane powikłania krążeniowe obejmowały: zawał mięśnia sercowego, nawroty niestabilnej dusznicy bolesnej, wymagające hospitalizacji, rewaskularyzację naczyń wieńcowych oraz śmiertelność z powodów kardiologicznych. Wyniki: Cechy niedokrwienia podczas farmakologicznej próby echokardiograficznej zaobserwowano u 109 pacjentów (48 proc.). W czasie obserwacji 21 chorych zmarło (9 proc.), a u 132 pacjentów (59 proc.) wystąpiły inne powikłania krążeniowe. Dodatnia wartość predykcyjna (PPV) w badaniu kontrolnym wynosiła 51 proc. (dla zgonu - 8 proc.) dla pierwszego roku obserwacji: 7 - 12 proc. (dla zgonu - 0-4 proc.) w latach 2 - 5. Ujemna wartość predykcyjna (NPV) dla pierwszego roku wynosiła 82 proc. (dla zgonu - 98 proc.) i 79 - 94 proc. (dla zgonu - 99 - 100 proc.) w latach 2 - 5. PPV dla śmiertelności dla pierwszego roku była 8 proc. przy wysokiej NPV wynoszącej 98 proc...


  40/57

  Tytuł oryginału: Clinical application of 3-dimensional echocardiography.
  Tytuł polski: Zastosowanie kliniczne trójwymiarowej echokardiografii.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.650-654, il., bibliogr. 42 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia trójwymiarowa jest nową metodą obrazowania serca, umożliwiającąrejestrację i analizę przestrzennych zbiorów danych dotyczących jego struktury. Pozwala ona na dokładną i powtarzalną ocenę anatomii i funkcji serca. Artykuł prezentuje stosowane metody akwizycji, obróbki cyfrowej i prezentacji danych. Omówiono również zastosowanie kliniczne, ograniczenia oraz możliwe kierunki rozwoju tej nowoczesnej metody obrazowania. Najbardziej istotne kierunki praktycznych zastosowań techniki obejmują wspomaganie planowania terapii metodami kardiologii zabiegowej i kardiochirurgii (operacje wypadania płatka zastawki mitralnej, interwencyjne leczenie wad wrodzonych, np. zamykanie ubytku przegrody przedsionków) i ocenę nietypowych patologii jak np. guzy serca. Metoda pozwala także na dokładną ocenę objętości i masy struktur serca. Najistotniejsze etapy ewolucji metody, oczekiwane w niedalekiej przyszłości, to wprowadzenie szybkich, przyjaznych dla użytkownika metod umożliwiających trójwymiarową analizę danych w czasie realnym.


  41/57

  Tytuł oryginału: Clinical application of 3-dimensional echocardiography - a 3-year single center experience.
  Tytuł polski: Zastosowanie klinicznej echokardiografii trówymiarowej - doświadczenia 3-letnie.
  Autorzy: Ciesielczyk Michał, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Plewka Michał, Zwierzak Marcin, Wierzbowska Karina, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.658-662, il., bibliogr. 43 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Echokardiografia trójwymiarowa (3DE) jest nową i szybko rozwijającą się techniką echokardiograficzną. Teoretycznie 3DE powinna mieć zastosowanie w trudnych badaniach, gdy w badaniu dwuwymiarowym (2DE) nie można uzyskać oczekiwanych informacji z powodu złożonych zależności przestrzennych w objętym chorobą sercu lub niemożności uzyskania odpowiedniej płaszczyzny przekroju. Dokładna ocena ilościowa stanowi kolejną zaletę zastosowania 3DE. Metody: W badaniu prezentujemy 3-letnie doświadczenie naszego ośrodka w zastosowaniu 3DE. Retrospektywna analiza bazy danych pozwoliła uzyskać dane 204 badań 3DE. Wszystkie badania zostały przeprwoadzone na aparacie Tom-Tecechoscan 3.1 z zastosowaniem rotacyjnej akwizycji danych. Wyniki: Ogółem wykonano 474 akwizycje obrazów trójwymiarowych. Wskazaniem do wykonania badania 3DE były: ocena funkcji lewej komory serca (51); wady zastawkowe (47); ocena aorty piersiowej (36); guzy serca (22). Jakość uzyskanego obrazu 3D była oceniana w trójstopniowej skali; 0 - zła, 1 - dostateczna, 2 - dobra, 3 - optymalna. Średnia jakość rekonststrukcji 3D wynosiła 2,1 ń 0,8 (w 73 proc. badań uzyskano jakość dobrą lub optymalną). W porównaniu z 2DE, dodatkowe informacje jakościowe lub ilościowe uzyskano u 47 proc. pacjentów; w podziale wg wskazań do badania: w 41 proc. badań funkcji lewej komory serca; w 40 proc. badań wad zastawkowych; w 31 proc. badań aorty piersiowej; w 64 proc. badań wad wrodzonych, w 64 proc. badań guzów serca. Wnioski: 3DE może być zastosowane jako wydajne narzędzie rutynowej diagnostyki kardiologicznej. 3DE jest wartościową techniką w klinicznie uzasadnionych przypadkach, wnosząc dodatkową informację jakościową lub ilościową w 47 proc. badań.


  42/57

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą zastosowanego u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej z uszkodzoną lewą komorą.
  Tytuł angielski: Saftey of dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis and left ventricular dysfunction.
  Autorzy: Płońska Edyta, Gąsior Zbigniew, Szyszka Andrzej, Kasprzak Jarosław, Gackowski Andrzej, Maciejewski Marek, Krzymińska-Stasiuk Elżbieta, Kowalik Ilona
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.668-671, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była ocena bezpieczeństwa echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą (DE) zastosowanego u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej i z uszkodzoną lewą komorą z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 45 proc. Metoda i materiał: Do badania włączono 162 pacjentów (śr. wieku 59 ń 13 lat, 64 proc. mężczyzn) ze spoczynkowym gradientem maksymalnym przezzastawkowym poniżej 79 mnHg. W 10 ośrodkach w Polsce i na Węgrzech wykonano u tych chorych standardową próbę dobutaminową (dawka 5 do 40 ćg/kg/min). Spośród tych chorych wyodrębniono grupę 39 pacjentów (34 mężczyzn, 5 kobiet, śr. wieku 49 ń 13 lat) z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory ó 45 proc., średnim gradientem przezzastawkowym ó 35 mmHg i polem zastawki aortalnej nie przekraczającym 1,1 cmý. U wszystkich pacjentów były kliniczne wskazania do wykonania koronorografii. Wyniki: Maksymalna ś ednia dawka dobutaminy wynosiła 29 ń 10 ćg/kg/min. Częstość serca na szczycie obciążenia wynosiła 112 ń 26 min, ciśnienie skurczowe 148 ń 20 mHg, a rozkurczowe 86 ń 14 mmHg. W trakcie obciążenia średni gradient przezzastowkowy wzrósł o 35 ń 34 proc., pole zastawki aortalnej o 19 ń 15 proc., zaś frakcja wyrzutowa lewej komory o 16 ń 14 proc. Wynik DE był dodatni u 17 (43,6 proc.) pacjentów, ujemy u 11 (28,2 proc.) i niediagnostyczny u 11 (28,2 proc.) chorych. W trakcie DE nie zaobserwowano zgonu, zawału serca ani groźnych zaburzeń rytmu. Test kończono z powodu osiągniętego limitu tętna (23,1 proc.), osiągniętej maksymalnej dawki dobutaminy (7,7 proc.), powstałych zaburzeń kurczliwości lewej komory (46,2 proc.) i działań niepożądanych (20,5 proc)...


  43/57

  Tytuł oryginału: Patients with unstable angina pectoris present increased humoral response against Helicobacter pylori in compariosn with patients with aggravated dyspepsia.
  Autorzy: Rechciński Tomasz, Kasprzak Jarosław D., Chmiela Magdalena, Krzemińska-Pakuła Maria, Rudnicka Wiesława
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (4) s.339-344, tab., bibliogr. s. 343-344
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A role of autoimmune process and its link with bacterial infections in initiation or aggravation of atherosclerosis symptoms has been suggested. Antigenic mimicry and cross-reactivity of circulating antibodies have been indicated as some major factors in this process. In this study, the prevalence and titers of IgG and IgA antibodies reacting with glycine extract of H. pylori surface antigens were determined immunoenzymatically (ELISA) in the group of patients with unstable ischaemic heart disease and in patients with aggravated dyspepsia. Our results reveal that elevated titers of IgG anti-H. pylori are more typical for cardiac patients and lower prevalence of IgA anti-H. pylori - for those with aggravated dyspepsia. This supports the hypothesis that intensed humoral response in immunoglobulins class G against some bacterial antigens may play a role in the aggravation of symptoms of coronary atherosclerosis.


  44/57

  Tytuł oryginału: Plamistość kości - osteopoikiloza - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Osteopoikilosis - case report.
  Autorzy: Frankowska Małgorzata, Frankowski Stanisław, Sosnowski Stanisław, Kasprzak Heliodor Adam
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.68-70, il., bibliogr. 15 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek występowania u 23-letniego pacjenta osteopoikilozy. Badania przeprowadzone u członków rodziny ujawniły schorzenia u matki i u jednego z braci. Genetyczne tło choroby potwierdza dominujący charakter dziedziczenia choroby.


  45/57

  Tytuł oryginału: Obraz zatoru tętnicy płucnej w badaniu echokardiograficznym przez klatkę piersiową - wartość diagnostyczna objawu McConnella.
  Tytuł angielski: The significance of McConnell's sign for the diagnosis of pulmonary embolism by transthoracic echocardiography.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Guzik Przemysław, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.337-342, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zator tętnicy płucnej (ztp) jest często stanem zagrożenia życia wymagającym szybkiej i trafnej diagnozy i leczenia. W ostatnich latach wzrosło znaczenie echokardiografii (również z dostępu przez klatkę piersiową) w rozpoznaniu i stratyfikacji ryzyka w ztp. Objawy przeciążenia ciśnieniowego prawej komory, a także hipokineza jej wolnej ściany (objaw McConnella) wydają się wskazywać na istotny hemodynamicznie ztp, który może wymagać leczenia trombolitycznego. Cel pracy: Celem pracy była charakterystyka parametrów echokardiograficznych u pacjentów z potwierdzonym ztp oraz ocena wartości diagnostycznej objawu McConnella u pacjentów z klinicznym podejrzeniem ztp. Metody: Analizowano wyniki echokardiograficznego badania przez klatkę piersiwoą u 87 pacjentów [średni wiek 61 ń 13 lat; 35 (54 proc.) mężczyzn] ztp potwierdzono za pomocą innego badania (echokardiografia przezprzełykowa, scyntygrafia płuc, angiografia) a u 22 [średni wiek 59 ń 12 lat; 9 (41 proc.) mężczyzn] wykluczono. Wyniki: Wymiary prawej komory i prawego przedsionka były istotnie większe w grupie pacjentów z ztp, obserwowano także wyższe skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej (SPAP) i krótszy czas akceleracji wyrzutu płucnego (AcT). Spośród pacjentów z udokumentowanym ztp u 35 (54 proc.) obserwowano objaw McConnella, nieobecny w grupie osób bez ztp. Czułość, swoistość, dodatnia wartość predykcyjna, ujemna wartość predykcyjna i dokładność objawu McConnella w rozpoznaniu ztp wynosiły odpowiednio: ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Pulmonary embolism (PE) is a life-threatening entity requiring rapid diagnosis and treatment. Recently, transthoracic echocardiography (TTE) has gained important role in the detection and risk stratification of PE. Evidence exists that the right ventricular dysfunction manifesting as cavity enlargement and free wall hypokinesis (McConnell's sign) indicates on hemodynamically significant PE suitable for thrombolysis. Aim of study: The aim of our study was to characterize echocardiographic parameteres in patietns with proved pulmonary emboism and to assess the diagnostic value of McConnell's sign in patients examined by TTE because of clinical suspicion of PE. Methods: We analysed TTE results of 87 patients [mean age 61 ń 13; 44 (51 p.c.) male] with suspected PE. In 65 [mean age 61 ń 13; 35 (54 p.c.) male] PE was proved by other test (transesophageal echocardiography, pulmonary scyntygraphy or angiography) and in 22 [mean age 59 ń 12; 9 (41 p.c.) male] PE was excluded. Results: Right ventricular and right atrium dimensions were higher in patietns with PE, together with higher systolic pulmonary artery pressure and shorter acceleration time of pulmonary ejection. Echocardiographic parameters varied significantly between patietns with PE and control gorup indicating pressure overload of the right-sided cardiac chambers. Among the patients with proved PE McConnell's sign was observed in 35 (54 p.c.), whereas the sign was absent in the patietns without PE. ...


  46/57

  Tytuł oryginału: Relacja z XXIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Berlin 31.08 - 04.09.2002 r. Nowe wyniki dużych badań klinicznych.
  Tytuł angielski: Report from the XXIVth Congress of European Society of Cardiology. Berlin, 31.08 - 04.09.2002.
  Autorzy: Chrzanowski Łukasz, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.405-408 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  47/57

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Berlin, 31.08-04.09.2002 r.
  Tytuł angielski: Report from the XXIVth Congress of European Society of Cardiology: echocardiography. Berlin, 31.08-04.09.2002.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.411-412 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  48/57

  Tytuł oryginału: Optyczna koherentna tomografia w diagnostyce chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.
  Tytuł angielski: Optical coherent tomography in diagnostics of anterior and posterior segment eye diseases.
  Autorzy: Kęcik Dariusz, Kasprzak Jan, Borkowska Aleksandra, Samsel Agnieszka
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.11-13, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors present basic information about the principles of interpretation of images obtained with optical coherence tomography. The main applications of OCT in diagnostics of retinal diseases are presented. The potentialities of imaging physiological and pathological structures in anterior segment of the eye are described. Limitations of the methods are discussed.


  49/57

  Tytuł oryginału: Laserowe operacje przetokowe w chirurgii jaskry.
  Tytuł angielski: Laser drainage procedures in glaucoma surgery.
  Autorzy: Kęcik Dariusz, Wojak Tomasz, Kopacz Dorota, Maciejewicz Piotr, Kęcik Mariusz, Kasprzak Jan
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 1) s.16-17, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Laser sclerostomy (technique, results, complications) with holmium and erbium lasers is presented.


  50/57

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna preparatu "Fitoprost" w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza.
  Tytuł angielski: Clinican assessment of "Fitoprost" - an extract of the plant serenoa repens - in the treatment of early stages of benign prostatic hiperplasia.
  Autorzy: Niezgoda Tadeusz, Jabłońska Zenona, Kasprzak Jarosław, Szydełko Tomasz, Dembowski Janusz, Lorenz Jerzy
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (1/2) s.16-19, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,535

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was the clinical assessment of "Fitoprost" - an extract of the Serenoa repens - the new phytomedicine on polsich market, used in tretament of BPH. Material and method: 30 patients were treated with "Fitoprost" for 12 weeks. The dose was 320 mg/day (twice daily a capsule, each, containing 160 mg of extract). Objective parameters like Qmax, Qave, Yres, subjective ones - measured with I-PSS and Quality of Life questonnaire and adverse events were evaluated. Results: Statistically significant improvement was observed regarding Qmax, I-PSS and Quality of Life. No side effects were noticed. Conclusions: "Fitoprost" is an effective medicine in patients suffering from early stages of BPH and its tolerance is good.


  51/57

  Tytuł oryginału: Oczekiwania chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową względem pielęgniarek.
  Tytuł angielski: Expectations of patients with lumbo-sacral diskopathy towards nurses.
  Autorzy: Ślusarz Robert, Beuth Wojciech, Kasprzak Heliodor A.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.330-333, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W bogatym piśmiennictwie dotyczącym dyskopatii, spotykamy prace mówiące o mechanizmie powstawania schorzenia, symptomach oraz metodach leczenia. Niewiele prac poświęcono problemom chorych, sposobom ich rozwiązywania oraz skuteczności działąń podejmowanych przez zespół pielęgniarski. Celme pracy było ustalenie oczekiwań chorych z dyskopatią lędźwiowo-krzyżową wobec personelu pielęgniarskiego. Badaniem ankietowym objęto 39 losowo wybranych chorych. Okazało się, że: 1. Większość badanych uważa pielęgniarki za dobrze przygotowane do zawodu. Nieliczni oczekują od nich wyższego wykształcenie kierunkowego. 2. Przed zabiegiem operacyjnym chorzy oczekują przede wszystkim życzliwości, rzetelnej informacji na temat wykonywanych czynności, dobrego kontaktu psychicznego, współczucia i wsparcia. 3. Po zabiegu operacyjnym chorzy potrzebują przede wszystkim odpowiedniej opieki pooperacyjnej, pomocy w czynnościach higienicznych, profesjonalnego wykonywania zabiegów, częstej obecności pielęgniarki oraz współczucia. 4. Od pielęgniarki wykonującej czynności instrumetnalne oczekuje się przede wszystkim sprawnego wykonywania zabiegów, punktualności i życzliwości. 5. Wszyscy chorzy chcieliby być edukowani przez pielęgniarki, najlepiej poprzez rozmowę. Większość uważa, że informacja na temat czynności wykonywanych przez pielegniarkę powinna być udzielana zawsze.

  Streszczenie angielskie: In the extensive literature on diskopathy, there are papers discussing pathogenesis of the disease, its symptoms and the methods of surgical treatment. Few studies, however, are devoted to the patients' problems, ways of solving them, and the efficiency of actions performed by a nursing team. The aim of this work was to establish the scope of the patients expectations towards the nursing team. The study, conducted with the use of a questionnaire, covered a group of 39 patients selected at random. The study shows that: 1. The majority of respondents admit that nurses are well prepared for their job. Only a small group of patients expect a specialist university education from nurses; 2. Before a surgical procedure, patients expect from the nurses first of all kindness, reliable information about performed activities, good psychological contact, sympathy and support; 3. After a surgical procedure, performance, frequent contact with a nurse and sympathy; 4. Respondents' expectation towards a nurse performing instrumetnal manipulations are first of all skilful procedure performance, punctuality and kindness; 5. All patietns would like to be educated by the nursing staff, preferably in conversation. Most patients believe that they should always be informed about the procedures performed by a nurse.


  52/57

  Tytuł oryginału: Wpływ monitorowania odprowadzenia prawostronnego na wartość diagnostyczną elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
  Tytuł angielski: Role of the right chest lead in improving the accuracy of myocardial ischemia detection.
  Autorzy: Wierzbowska Karina, Kurpesa Małgorzata, Peruga Jan, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.684-686, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Znanym ograniczeniem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w wykrywaniu choroby wieńcowej jest jej niska czułość, dotycząca szczególnie zmian w prawej tętnicy wieńcowej. W ostatnio opublikowanych badaniach proponowano wprowadzenie dodatkowych odprowadzeń prawostronnych w celu poprawy wykrywalności niedokrwienia z zakresu unaczynienia prawej tętnicy wieńcowej. Cel pracy: Celem obecnego badania była ocena wpływu zastąpienia standardowego pierwszego odprowadzenia przezsercowego (V1) czwartym odprowadzeniem prawostronnym (V4R) na wartość diagnsotyczną próby wysiłkowej. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 100 pacjentów (78 meżczyzn i 22 kobiety, średni wiek 55 ń 9 lat), u których wykonano elektrokaridiograficzną próbę wysiłkową według protokołu Bruce'a (ExT) oraz badanie koronarograficzne. U 52 pacjentów moniotorowano odprowadzenie V4R (grupa V4R), a pozostałe 48 osób stanowiło grupę kontrolną ze standardowym układem elektrod (grupa V1). Za istotne hemodynamicznie przyjęto zmiany miażdżycowe zawężające światło pnia lewej tętnicy wieńcowej o co najmniej 50 proc. a pozostałych tętnic o co najmniej 70 proc. Wyniki: U 76 spośród 100 pacjentów stwierdzono istotne zmiany miażdżycowe w badaniu koronarograficznym, 81 proc. w grupie V4R i 71 proc. w grupie V1. Czułość (71 proc. grupa V4R vs 79 proc. grupa V1), swoistosć (40 proc. grupa V4R vs 21 proc. grupa V1) oraz dokładnośc (65 proc. grupa V4R vs 63 proc. grupa V1) testu wysiłkowego dla wykrycia istotnej choroby ...

  Streszczenie angielskie: Background: The limitations of exercise electrocardiography in the detection of coronary artery disease includes low sensitivity, especially in isolated right coronary artery (RCA) disease. Recent studies postulated the addition of right precordial leads to the standard exercise ECG (ExT) recording for better detection of right ventricular ischemia. Purpose: We tested the hypothesis that the replacement of the standard first precordial lead (V1) with a fourth right chest lead (V4R) can improve the diagnostic accuracy of ExT. Materials and methods: We studied 100 patients (78 men and 22 women aged 55 ń 9 years (31-71) who underwent treadmill ExT (Bruce protocol) and coronary angiography. 52 patients had the V4R lead (Group V4R) instead of V1. THe control group (Group V1)included 48 patients with the standard 12-lead ECG. Hemodynamically significant lesions were defined as stenosis = 50 p.c. in left main coronary artery or = 70 p.c. in other arteries. Results: 76 out of 100 patients had significant coronary lesions on the arteriogram, 81 p.c. in Group V4R and 71 p.c. in Group V1. Over all senstivity (71 p.c. Group V4R vs 79 p.c.Group V1), specificity (40 p.c. Group V4Rvs 21 p.c. Group V1) and accuracy (65 p.c. Group V4R vs 63 p.c. Group V1) of ExT for detection of significant coronary artery disease was similar in both groups. THere was also no statistical significant difference in the abilit to define an inferior or right ventricle vs. anterolateral ischemia ...


  53/57

  Tytuł oryginału: Dysfunkcja naczyń tętniczych u młodych pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy.
  Tytuł angielski: Vascular dysfunction in young patients with impaired glucose tolerance; insights from pulse wave velocity and endothelial function measurements.
  Autorzy: Kidawa Michał, Rynkowska-Kidawa Monika, Kasprzak Jarosław D., Kurpesa Małgorzat, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.765-769, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego jest uznawana za wczesny sygnał świadczący o rozwoju miażdżycy. Celem pracy była ocena funkcji śródbłonka naczyniowego i podatności naczyń tętniczych u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy. Metodyka: badana grupa składała się z osób bez czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, z prawidłowym spoczynkowym zapisem EKG, ujemną EKG próbą wysiłkową, prawidłowym obrazem i funkcją serca w badaniu echokardiograficznym, u których po wykonanym teście doustengo obciążenia glukozą rozpoznano upośledzoną tolerancję glukozy - grupa 1 (IGT) 48 pacjentów (poziom glukozy na czczo 5,7 ń 0,2 mmol/l, po 2 godzinach od podania 75g glukozy 9,2 ń 0,6 mmol/l). Grupę 2 staowiły 43 osoby spełniające powyższe kryteria z prawidłowym wynikiem testu obciążenia glukozą dobranych pod względem płci i wieku w stosunku do grupy 1 (glukoza na czczo 4,9 ń 0,5 mmol/l). Oceny rozszerzalności zależnej od funkcji śródbłonka (RŚZ) dokonywano na tętnicy ramiennej po wywołanym przekrwieniu reaktywnym, aparatem Acuson Sequoia głowicą liniowa 8 MHz zgodnie z metodyką opisaną przez Celermeja i wsp. Prędkość rozchodzenia fali tętna (PWV) - wykąłdnik podatności naczyń oceniano aparatem Complior Colson z punktami pomiaru nad tętnicami szyjną wspólną i udową. Wyniki: Po wywołanym przekrwieniu reaktywnym przyrost średnicy tetnicy ramiennej u pacjentó z IGT wynosił 6,1 ń 3,1 proc. w poró naniu do 13,4 ń 3,9 proc. Prędkość rozchodzenia fali ...

  Streszczenie angielskie: Endothelial dysfunction is regarded as an early marker of atherosclerosis and decreased arterial disstensibility has similar significance. The aim of this study was to evaluate endothelial function and arterial distensibility in patients with impaired glucose tolerance which may constitue markers of atherosclerosis. Methods: Study group consisted of patients without chest pain, ischemic ECG changes, arterial hypertension or any risk factors for IHD, who were divided into two grops: Impaired glucose tolerance group (ITG) - 48 patients with fasting glucose levels of 5.7 ń 0.2 mmol/l and glucose levels of 9.2 ń 0.6 mmol/l 2 hours after starting a 75 g oral glucose load and group 2 - 43 healthy age and sex matched controls with fasting glucose levels of 4.9 ń 0.5 mmol/l and normal glucose tolerance. Endothelium dependant (EDV) and independent vasodilatation (EIV) was assessed with 8MHz high resolution ultrasound (Acuson Sequoia) according to Celermajer's method. PWV was measured with COmplior Colson automatic device with measurement points above femoral and carotid artery. Results: Flow associated with vasodialatation was significantly impaired in ITG group (6.1 ń 3.1 p.c. vs 13.4 ń 3.9 p.c. - controls, p 0.001). EIV was not significantly different between both groups. PWV was significantly higher in patients with impaired glucose tolerance than in controls (9.9 ń 0.5 m/s ws 7.8 ń 0.9 m/s) p 0.001. COnclusions: Increased values of PWV indicate and increased arterial ...


  54/57

  Tytuł oryginału: [Informacje o powikłaniach w przypadku wystąpienia uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego].
  Autorzy: Sosnowski Stanisław, Kasprzak Heliodor Adam, Hagner Wojciech
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002 supl.: Poradnik dla Para- i Tetraplegików s.5-40, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  55/57

  Tytuł oryginału: Dwu- i trójwymiarowa echokardiograficzna ocena serca trójprzedsionkowego.
  Tytuł angielski: Two and three dimensional echocardigraphic evaluation of cor triatriatum.
  Autorzy: Jeżewski Tomasz, Bińkowska Anna, Stefanowska Jolanta, Krzemińska-Pakuła Maria, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.577-581, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Mężczyzna w wieku 62 lat, wcześniej nieleczony z powodu chorób układu krążenia zgłosił się do szpitala z powodu uczucia kołatania serca, ucisku w okolicy mostka, wzmożonej męczliwości, występujących od kilku dni. W zapisie EKG stwierdzono migotanie przedsionków. W chwili przyjęcia pacjenta zakwalifikowano do III klasy czynnościowej według NYHA. Podobne dolegliwości oraz krótkotrwałe incydenty kolatania serca pojawiały się sporadycznie od 5 lat. W wykonanym przed planową próbą umiarowienia przezklatkowym badaniu echokardiograficznym stwierdzono poszerzenie lewego przedsionka serca, niedomykalność zastawki mitralnej (++/+++) ora zbłoniastą przegrodę w świetle lewego przedsionka, odpowiadającą morfologii serca trójprzedsionkowego lewego. Średnicę otworu w błonie oceniono na 19 mm oraz zarejestrowano laminarny przepływ przez otwór z prędkością do 0,65 m/s. Przezprzełykowe badanie echokardiograficzne wykluczyło obecność skrzeplin w uszku lewego przedsionka oraz pozwoliło na dokładniejsze zobrazowanie membrany, która nie ograniczała w istotny sposób napływu krwi do dystalnej części lewego przedsionka. Zarejestreowany w trakcie badania przezprzełykowego echokardiogram trójwymiarowy pozwolił na rekonstrukcję przestrzenną obrazu membrany, w której pole otworu umożliwiającego przepływ krwi oceniono na 5,4 cmý. Nazajutrz dokonano skutecznej kardiowersji elektrycznej. Podczas 6-miesięcznej obserwacji u pacjenta utrzymywał się rytm zatokowy.

  Streszczenie angielskie: 62-year old man without previous cardiac history was admitted to hospital because of palpitations, gripping retrosternal pain and loss of exercise capacity lasting several days before admission. Similar symptoms, but of less intensity occurred several times during the last 5 years. Admission 12-lead ECG revealed atrial fibrillation. Transthoracic echocardiography performed before planned cardioversion showed the dilatation of the left atrium, mitral valve insufficiency (++/+++) and fibro-muscular membrane in the lumen of left atrium characteristic for the morphology of cor triatriatum sinister. The orifice between proximal and distal part of the left atrium was measured to have 19 mm in diameter, and the peak velocity of laminar flow through the orifice was 0.65 m/s. Transeosophageal echocardiography (TEE) excluded the presence of thrombi in the left atrial appendage. Three dimensional echocardiogram obtained during TEE examination enabled three dimensional reconstruction of the membrane. The area of the orifice counted from three dimensional image was estimated to have 5.4 cmý. Successful electric cardioversion was performed on the next day after examination. During 6 months follow-up paitent remains in sinus rhythm.


  56/57

  Tytuł oryginału: Diagnostic aspects of fetal/neonatal cystic adenomatoid lung malformation at the reference centre.
  Autorzy: Kasprzak Elżbieta, Respondek-Liberska Maria, Kaniewska Danuta, Biegański Tadeusz, Czichos Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.31-34, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) of lungs is a relatively rare developmental anomaly, at present could be diagnosed prenatally. This study presents our own experience in CCAM diagnosis during fetal and neonatal life, using ultrasonography, echocardiography, X-ray and computed tomography.


  57/57

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna preparatu Fitoprost w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza.
  Autorzy: Niezgoda Tadeusz, Jabłońska Zenona, Kasprzak Jarosław, Szydełko Tomasz, Dembowski Janusz, Lorenz Jerzy
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.60-62, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzona próba kliniczna z preparatem Fitoprost wykazała jego subiektywną (skala dolegliwości I-PSS i QoL) oraz obiektywną (badania przepływu cewkowego, ocena zalegania po mikcji) skuteczność w leczeniu łagodnego rozrostu stercza. Leczenie preparatem Fitoprost jest bezpieczne i bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów.

  stosując format: