Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KASPERLIK-ZAŁUSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przypadkowo wykryte guzy nadnerczy - zasady postępowania.
Autorzy: Kasperlik-Załuska A.
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.88-92, bibliogr. 13 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Is there a role for sodium iodide symporter autoimmunity in the etiology of Addison's disease?
  Tytuł polski: Czy symporter sodowo-jodowy odgrywa rolę w etiologii choroby Addisona?
  Autorzy: Czarnocka Barbara, Kasperlik-Załuska Anna A., Pastuszka Danuta
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.525-532, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od momentu sklonowania ludzkiego symportera sodowo-jodowego (hNIS) szereg badań sugerowało jego rolę jako nowego autoantygenu w chorobach tarczycy z autoagresji. Autoimmunologiczne choroby tarczycy są jednymi z najczęściej występujących u pacjentów z idiopatyczną chorobą Addisona. Humoralna odpowiedź manifestuje się występowaniem u pacjentów przeciwciał tarczycowych, głównie skierowanych przeciwko peroksydazie tarczycowej. W prezentowanej pracy, badano czy hNIS jest związany z procesami autoimmunizacyjnymi w chorobie Addisona. Badano, czy w surowicach 45 pacjentów i 20 zdrowych są obecne przeciwciała skierowane przeciwko hNIS. Jako antygeny w metodzie ELISA stosowano syntetyczne peptydy odpowiadające zewnątrzkomórkowej części białka i białko NIS zawarte w błonach komórek COS 7 transfekowanych plazmidem zawierającym cDNA hNIS. Używając w badaniach surowice oraz oczyszczone immunoglobuliny G (IgG) nie stwierdzono w badanych surowicach przeciwciał skierowanych przeciwko ludzkiemu NIS. Wyniki sugerują, w chorobie Addisona, występują bardzo rzadko.

  Streszczenie angielskie: Several studies suggest a possible role of the sodium iodide symporter (NIS) as a new autoantigen in thyroid autoimmunity. Thyroid autoimmune disorders occur with a high prevalence in patients with idiopathic Addison's disease. The aim of the present study was to evaluate the role of NIS as a potential antigen implicated in the autoimmunological processes involved in the etiology of idiopathic Addison's disease. Forty-five (45) serum samples, taken from patients with idiopathic Addison's disease and 20 from normal subjects, were assayed for the presence of autoantibodies to human NIS. For anti-NIS antibodies detection the ELISA system was employed, using - as antigen - synthetic peptides, corresponding to the extracellular portion of hNIS or hNIS protein expressed in COS-7 cells. Using both, whole sera and extracted IgGs, we did not detect the presence of antibodies against hNIS protein. Our study suggests that, in sera of patients with idiopathic Addison's disease, antibodies that recognize Na+/I- symporter are either very rare or not present (at least in our series) in contrary to the antibodies against TPO.


  3/4

  Tytuł oryginału: Utility of plasma metanephrines in the diagnosis of adrenal incidentalomas.
  Tytuł polski: Znaczenie oznaczania poziomów metanefryn w osoczu w rozpoznaniu guza nadnerczy typu incidentaloma.
  Autorzy: Kasperlik-Załuska Anna A., Rosłonowska Elżbieta, Bornstein Stefan R., Pacak Karel, B”ttner Antje, Eisenhofer Graeme
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.549-556, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wszyscy pacjenci z wykrytymi przez przypadek guzami nadnerczy powinni zostać skierowani na badania, mające na celu określenie czy nie są to zmiany złośliwe oraz czy nie występuje nadmierne wydzielanie hormonów. W wyniku tych badań dokonuje się wyboru przypadków, wymagających postępowania chirurgicznego. Ponieważ guz chromochłonny stanowi zagrożenie życia, w przypadkach wykrycia guzów nadnerczy typu incydentaloma, należy zastosować procedury badań przesiewowych, mających na celu identyfikację lub wykluczenie obecności guzów chromochłonnych. Oznaczanie poziomu metanefryn w osoczu jest bardziej czułą metodą niż oznaczanie poziomów katecholamin w moczu i w osoczu oraz - być może - od oznaczania poziomów metanefryn w moczu. Oznaczaliśmy poziomy wolnej i całkowitej normetanefryny i metanefryny, jak również noradrenaliny i adrenaliny w grupie 54 nie wybieranych specjalnie pacjentów z wykrytymi guzami typu incidentaloma, kierowanymi do Klinik Endokrynologii CMKP w Warszawie w okresie między 15 września 1998 i 15 marca 1999. Guz chromochłonny wykryto jedynie u jednego pacjenta - w oparciu o badania biochemiczne i analizy mikroskopowe. U niektórych spośród pozostałych pacjentów zaobserwowano umiarkowanie podwyższone poziomy normetanefryny, stąd zostali oni objeci dalszą obserwacją. Wyniki naszych badań sugerują, że oznaczanie stężeń metanefryn w osoczu może być użyteczną metodą w rozpoznawaniu guzów chromochłonnych u pacjentów z wykrytymi wcześniej guzami nadnerczy typu incidentaloma.

  Streszczenie angielskie: All patients with incidentally found adrenal tumours should be investigated for malignancy and for hormonal hypersecretion to select the cases that require surgical treatment. Since pheochromocytoma is a life-threatening tumour a screening procedure to identify or to exclude such tumours has to be applied in adrenal incidentalomas. Determination of plasma metanephrines is more sensitive than measurement of urinary metanephrines. We determined plasma free and total normetanephrine and metanephrine as well as noradrenaline and adrenaline levels in a group of 54 non-selected patients with adrenal incidentalomas referred to the Department of Endocrinology, Warsaw, between 15 September 1998 and 15 March 1999. Pheochromocytoma was diagnosed in only one patient based on biochemical nad microscopic studies. In some other patients moderately elevated plasma levels of normetanephrine or metanephrine were found and therefore further observation is proposed. In the remaining patients normal concentrations of plasma metanephrines and catecholamines or non-specific changes excluded pheochromocytoma. Our study suggests that measurements of plasma concentrations of metanephrines may be an useful method for diagnosis of pheochromocytoma among patients with adrenal incidentalomas.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie scyntygrafii receptorów somatostatyny (Octreoscan) w lokalizacji guzów neuroendokrynnych płuca.
  Tytuł angielski: Application of somatostatin receptor scintigraphy (Octreoscan) in the localisation of neuroendocrine tumours of the lung.
  Autorzy: Krassowski Janusz, Kasperlik-Załuska Anna, Zgliczyński Wojciech, Królicki Leszek, Jeske Wojciech
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.557-561, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od kilku lat w diagnostyce lokalizacyjnej guzów neuroendokrynnych stosowana jest scyntygrafia receptorów somatostaytny (Octreoscan). Dzięki obecności receptorów somatostatynowych 2 i 5 (SR2 i SR5) w tkance guza, analog somatostatyny, oktreotyd znakowany Indem (III In) może uwidocznić małe guzy, często niewidoczne w innych metodach obrazowych. Przedstawiamy 4 przypadki guzów neuroendokrynnych, w których Octreoscan pozwolił na zlokalizowanie guza, jego przerzutów lub wznowy i w istotny sposób przyczynił się do podjęcia decyzji terapeutycznej. Wśród 4 przedstawionych przypadków guzów neuroendokrynnych były 3 rakowiaki oskrzela z ektopową produkcją hormonalną (ACTH i GHRH) oraz rakowiak śródpiersia z zespołem MEN 1. W oparciu o dane z piśmiennictwa jak i własne obserwacje wydaje się, że Octreoscan jest szczególnie przydatny w lokalizacji rakowiaków.

  Streszczenie angielskie: Scintigraphy of somatostatin receptors (Octreoscan) has been used for the last few years in the localisation diagnostics of neuroendocrine tumours. Due to the presence of somatostatin receptors 2 and 5 (SR2 and SR5) in tumour tissue, octreotide, and Ind (III I)-labelled analogue of somatostatin, may help reveal small tumours, which often remain unnoticed in other imaging methods. We present 4 cases of neuroendocrine tumours, in which, Octreoscan enabled tumour localisation, its metastases or recurrence, significantly contributing to therapeutic decision. the 4 presented neuroendocrine tumours included 3 bronchial carcinoids with ectopic production of hormones (ACTH and GHRH) and 1 carcinoid of the mediastinum with the MEN 1 syndrome. On the basis of data from literature and of own observations, it seems that Octreoscan is particularly useful in the localisation of carcinoids.

  stosując format: