Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KASPERKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Interleukina 15 - właściwości biologiczne i aktywność przeciwnowotworowa.
Tytuł angielski: Interleukin 15 - biological properties and antitumor activity.
Autorzy: Mackiewicz Jacek, Kasperkiewicz Michał
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.632-636, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: IL-15 i IL-2 wykazują podobne właściwości biologiczne in vitro. Dzielą wspólną komponentę receptorową (IL-2/15áç(c)) oraz mają unikalny swoisty łańcuch ŕ, który uzupełnia kompleks IL-15Rŕáç i IL-2Rŕáç. Mechanizm przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych tych dwóch cytokin jest popdobny. IL-15 odgrywa zasadniczą rolę w rozwijaniu się komórek NK. Podobnie jak IL-2 aktywuje cytotoksyczność zależną od przeciwciał (ADCC). Stymuluje komórki NK do produkcji cytokin i chemokin [m.in. (MIP)-1 ŕ i á, INF-ç, GM-CSF], która jest zwiększona przy współstymulacji przez IL-12. Efekt działania IL-15 + IL-12 na komórki NK można przyrównać do IL-18 +IL-12. Monocyty/makrofagi i granulocyty wykazują ekspresję receptora o wysokim powinowactwie do IL-15. IL-15 wywiera także wpływ na TCR ŕá. IL-15 różnicuje monocyty do komórek dendrytycznych, które mają fenotyp komórek Langerhansa. IL-15 rokuje kliniczne zastosowanie w immunoterapii nowotworów w przyszłości. Podanie IL-15 powoduje ekspansję komórek NK, komórek CD8+ i innych nieklasycznych subpopulacji limfocytów T. Apoptoza powodowana przez komórki endotelialne i nowotworowe jest istotnie niższa po stymulacji IL-15, niż IL-2. IL-15 ma też korzystny wpływ na przywracanie balansu cytokin typu 1 i typu 2, zwłaszcza że przesunięcie w kierunku typu 2 jest związane z progresją nowotworów. IL-15 pobudza aktywność przeciwko różnym rodzajom nowotworów przez stymulację komórek CD8+, NK oraz chemokin i cytokin. I przeciwnie - IL-15 odgrywa również ...

  Streszczenie angielskie: IL-15 and IL-2 demonstrate similar biologic properties in vitro. They share a receptor component (IL-2/15áç(c)) but have an unique specific ŕ chain, which completes IL-15Rŕáç and IL-2Rŕáç. The mechanism of signal transduction of these two cytokines is similar. IL-15 plays an essential role in the development of NK cells. Like IL-2, it activatives antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC). IL-15 stimulates NK cell cytokine and chemokine production [(MIP)-1 ŕ and á, INF-ç, GM-CSF], which is increased with the co-stimulation of IL-12. The effect of combination of IL-15 and IL-12 on NK cells can be compared to IL-18 + IL-12. Monocytes/macrophages and granulocytes demonstrate an expression of high affinity to IL-15R. IL-15 has also an influence on TCR ŕá. It directs monocyte differentiation into dendritic cells with features of Langerhans cells. IL-15 bears a potential for clinical application in tumour immunotherapy. The IL-15 administration causes the expansion of NK cells, CD8+ cells and other non-classical subpopulations of T cells. Apoptosis caused by endothelial and tumour cells is essentially lower after the simulation with IL-15 than stimulation IL-2. IL-15 has also a beneficial influence on the restoration of cytokine type 1 and type 2 balance. IL-15 stimulates activity against many types of tumors, by activation of CD8+, NK cells, chemokines and cytokines. IL-15 also plays a role in the pathogenesis in various diseases including tumours. IL-15 can also be ...

  stosując format: