Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KASPERCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Ocena rozkładu parametrów rozwoju somatycznego (wagi, wzrostu, BMI) w populacji studentów I roku Śląskiej Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: The evaluation of the spread of the somatic development parameters (weight, height, BMI) over the population the first-year students of the Medical University of Silesia.
Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt, Miarczyńska-Jończyk Halina, Jaskólecki Henryk
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.718-722, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

  Streszczenie polskie: Wobec szerzącego się narastania w naszym społeczeństwie odsetka ludzi z nadwagą, szczególnie cenne jest wczesne zwrócenie uwagi ludziom młodym na istnienie tego problemu. W pracy wykorzystano mierniki pozytywne rozwoju somatycznego (wagę i wzrost) do oceny stopnia nadwagi i otyłości. Badaniu poddano 518 kobiet i 323 mężczyzn, studentów I roku studiów, zgłaszających się do Poradni Studenckiej ŚAM w latach 1989 - 1993. Oceniono procent nadwagi za pomocą indeksu masy ciała BMI oraz wyliczając zawartość tkanki tłuszczowej według wzoru. Nadwagę ocenianą wartością BMI stwierdzono u 9,6 proc. badanej populacji, przyczym odsetek studentów z nadwagą był ponad dwukronie wyższy niż odsetek studentek (15,2 proc.; 5,8 proc.). Stopień otyłości wyliczony matematycznie ze wzoru na zawartość tkanki tłuszczowej nie pokrywa się z wynikami oceny otyłości za pomocą wskaźnika BMI ze względu na zbyt szeroki przedział kategorii nadwagi. Kontynuacja rozpoczętych badań pozwoli, być może, na zwrócenie uwagi studentom medycyny na zagrożenie otyłością, będącą czynnikiem ryzyka wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: Because of spreading increase of the percentage of obese people in our society, there exists a need to draw attention of young people to this problem. In the investigation the positive measures of somatic growth (weigth and height) in the assessment of the intensity of overweight, or obesity were used. In the research 518 women and 323 males were involved, first year students of Medical University of Silesia, admitted in Student's Ambulatory of Medical University of Silesia in years 1989 - 1993. The level of overweight was estimated by use of Body Mass Index BMI, and by calculation of amount of fat tissue. The overweight estimated by BMI was found in 9.6 p.c. of surveyed population, the percentage of males with overweight over two times outnumbered the percentage of women - 15.2 p.c. and 5.8 p.c. respectively. Level of obesity estimated by mathematical calculation by use of a formula for amount of fat tissue is not convergent with BMI results because of very broad range of dispersion of the overweight. The continuation of started research may draw the attention of medical students to problems of obesity, one of the most important risk factors of their future diseases.


  2/13

  Tytuł oryginału: Stężenie ołowiu i kadmu w nasieniu ludzkim.
  Tytuł angielski: Concentration of lead and cadmium in human semen.
  Autorzy: Kasperczyk Aleksandra, Kasperczyk Sławomir, Dziwisz Maria, Birkner Ewa, Walecko Cecylia, Winiarska Halina, Birkner Józef
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.449-453, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono w grupie 96 mężczyzn w wieku 29-38 lat, którzy byli pacjentami Poradni Andrologicznej. W pracy określono stężenie ołowiu i kadmu w płynie nasiennym u mężczyzn z normospermią (grupa kontrolna n=39), teratozoospermią, oligozoospermią i astenozoospermią (grupa badana n=57). Do oznaczenia tych 2 pierwiastków użyto spektrofotometru atomowo-absorbcyjnego. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono różnic w stężeniu obu pierwiastków w badanych grupach. Wykazano natomiast dodatnią korelację pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu w płynie nasiennym.

  Streszczenie angielskie: Objectives:The aim of the our study was to specify influence of lead and cadmium on semen parameters. Material and methods: Concentrations of both elements were determined in semen samples by atomic absorption spectrophotometry of 57 men with teratozoospermic, astenozoospermic and oligozoospermic (studied group) and 39 normozoospermic group (control group). Semen morphology was conducted in accordance with WHO regulations. Results and conclusions: We did not find any difference in concentration of these elements in both group. We found a positive correlation between lead and cadmium in seminal plasma.


  3/13

  Tytuł oryginału: Patogeneza przykurczu Dupuytrena.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of Dupuytren's contracture - review.
  Autorzy: Koźma Ewa M., Olczyk Krystyna, Bobiński Rafał, Kasperczyk Mariusz, Szpyra Katarzyna
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.73-79, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Dupuytrena jest włókniakowatością, rozwijającą się głównie w obrębie rozcięgna dłoniowego i prowadzącą do nieodwracalnego przykurczu palców. Histopatologicznie, schorzenie to charakteryzuje się obecnością dwóch typów struktur: guzków, zawierających intensywnie dzielące sie komórki oraz pasm włóknistych, utworzonych przez grube wiązki włókien kolagenowych. Kluczową rolę w rozwoju przykurczu Dupuytrena wydaje się grać zmiana aktywności fibroblastów. Komórki te zaczynaja się intensywnie dzielić oraz przekształcają się w miofibroblasty. Te ostatnie, łączące w sobie cechy fibroblastów oraz komórek mięśni gladkich, uczestniczą w przebudowie macierzy zewnątrzkomórkowej rozcięgna oraz powoduje jego przykurcz. Istotny udział w zmianie funkcji fibroblastów rozcięgna przypisuje się czynnikom (głównie TGF á, PDGF i bFGF). Jednakże w procesie tym uczestniczą także reaktywne formy tlenu.

  Streszczenie angielskie: Dupuytren's disease is a palmar fibromatosis bringing about irreversible finger contracture. HIstopathologically, the disease is characterized by the presence of the two types of structures: nodules, containing of intensively proliferating cells, and fibrous cords, formed by thick bundles of collagen fibres. It seems that key role in the development of Dupuytren's contracture play alterations of palmar fibroblasts activity. These cells begin intensively proliferate and fransform to myofibroblasts. The later ones sharing phenotypic features of fibroblasts and smooth muscle cells take part in remodelling of extracellular martix and are a source of palmar contracture. The pivotal factors involved in changes of palmar fibroblast functions seem to be growth factors (mainly TGF á, PDGF and bFGF). However, the participation of reactive forms of oxygen in mentioned process is also considered.


  4/13

  Tytuł oryginału: Aktywność transferazy-S-glutationowej w erytrocytach u osób zawodowo narażonych na związki ołowiu.
  Tytuł angielski: Activity of glutathione S-transferase in ekythrocytes of workers exposed to lead.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Kasperczyk Aleksandra, Birkner Ewa, Ostałowska Alina, Dziwisz Maria
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.173-178, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U osób zawodowo narażonych na związki ołowiu i w grupie kontrolnej oznaczono stężenie ołowiu i cynkoprotoporfiryny we krwi, stężenie kwasu deltaaminolewulinowego w moczu oraz aktywność transferazy-S-glutationowej w erytrocytach. U osób, u których we krwi wartość stężenia ołowiu waha się od 250 do 450 ćg/dm**3 obserwuje się wzrost aktywności transferazy-S-glutationowej średnio o 25 proc.

  Streszczenie angielskie: Blood lead level (Pb), blood zinc protoporphyrin level (ZPP), urinary delta-aminolevulinic acid level (ALA). Blood hemoglobin level (Hb) and activity of glutathione exposed to lead (group Pb 250 ćg/dm**3, n = 160, mean = 404.1 ćg/dm**3), and of controls '(Pb 250 ćg/dm**3), n = 59, mean = 165.2 ćg/dm**3). The Pb-exposed group was further divided into 3 subgroups: low-Pb (Pb = 250-350 ćg/dm**3, medium-Pb (Pb = 350-450 ćg/dm**3), and high-Pb (Pb over 450 ćg/dm**3). Correlations between Pb, ZPP ALA and GST were not detected. GST was significantly (about 25 p.c.) higher in the erythrocytes of the Pb 250 to 450 ćg/dm**3 workers than in the control. The GST induction seems to represent the adaptive response mechanism connected with lead ion detoxication.


  5/13

  Tytuł oryginału: Wpływ hiperglikemii na aktywność peroksydazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej u osób z świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
  Tytuł angielski: The influence of hyperglycaemia on superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Przywara Brygida, Kasperczyk Aleksandra, Birkner Ewa, Wodniecki Jan, Ostałowska Alina, Krauze-Wielicka Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.270-275, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą ocena zmian aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (aktywność izoenzymu SOD-Zn, Cu i SOD-Mn w surowicy krwi i całkowita aktywność w erytrocytach) oraz peroksydazy glutationowej w erytrocytach u osób ze świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. W badaniu uczestniczyło 80 chorych, których podzielono na dwie grupy: kontrolną (prawidłowy wynik doustnego testu tolerancji glukozy - OGTT; n = 44) i badaną (z rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w teście OGTT - glikemia na czczo powyżej 6,1 mmol/l lub/i glikemia po 2 godzinach po obciążeniu 75 g glukozy powyżej 7,8 mmol/l; n = 36). Nie stwierdzono różnic w aktwyności dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej; obserwowano jedynie ujemną korelację pomiędzy aktywnością peroksydazy glutationowej w erytrocytach a stężeniem glukozy w 2 godzinie w OGTT (R = -0,28; p = 0,032). Tendencja do obniżania aktywności peroksydazy glutationwej w erytrocytach u osób z hiperglikemią poposiłkową sugeruje, że enzym ten może być uznany za jeden z wczesnych wskaźników zmian w układzie antyoksydacyjnym w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the changes of superoxide dismutase (both isoenzymes: SOD-Zn, Cu and SOD-Mn in serum and total activity in erythrocytes) and gluthatione peroxidase (in erythrocytes) activites in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances. 80 subjects were divided into two groups: the control with normal oral tolerance glucose test (OGTT) (n = 44) and investigated group (concentration of fasting glucose over 6,1 mmol/l and/or concentration of glucose in second hour of OGTT over 7,8 mmol/l) (n = 36). No differences of superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities as well as negative correlation between gluthatione peroxidase activity and concentration of glucose in second hour of OGTT (R = -0,28; p = 0,032) were observed. Falling tendency of gluthatione peroxidase activity in erythrocytes in subjects with postprandial hyperglycaemia suggest that this enzyme could be an early marker of antioxidant status of carbohydrate metabolism disturbances.


  6/13

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej i chorób tarczycy u dzieci i młodzieży ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Thyroid peroxidase antibodies and thyroid diseases in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
  Autorzy: Kalicka-Kasperczyk Anna, Dziatkowiak Hanna, Bartnik-Mikuta Anna, Pituch-Noworolska Anna, Kasperczyk Krzysztof, Nazim Joanna, Sztefko Krystyna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.509-513, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania TPO Ab oraz chorób tarczycy u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 153 (85/55,6 proc. dziewcząt) chorych z Polski południowo-wschodniej, w wieku od 11 miesięcy do 17,4 lat, średni wiek 9,5 ń 3,9 lat). Prócz oceny klinicznej u wszystkich dzieci oznaczono stężenie TPO Ab, FT4 i TSH w surowicy, a USG tarczycy wykonano u każdego dziecka z zaburzoną morfologią gruczołu lub/i dodatnim mianem TPO Ab. Dodatnie miano TPO Ab stwierdzono u 45 (29,4 proc.). Spośród nich 26 dzieci cechowało się izolowanym wzrostem stężenia TPO Ab w surowicy, u 18 rozpoznano chorobą Hashimoto, u 1 chorobę Gravesa-Basedowa. U dalszych 12 (7,8 proc.) dzieci rozpoznano wole obojętne. Zaburzenia tarczycowe występowały zatem u 37,2 proc. dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Częstość zaburzeń tarczycowych była podobna u obu płci. Dzieci w subklinicznym stadium zapalenia tarczycy typu Hashimoto w porównaniu do dzieci z chorobą Hashimoto cechowały się znamiennie niższym wiekiem (8,9 ń 4,2 vs 12,6 ń 3,1 lat) stężeniem TPO Ab i TSH w surowicy (314,2 ń 232,4 vs 2076,8 ń 1300,8 U/ml i odpowiednio 1,7 ń 0,82 vs 4,1 ń 2,9 ulU/ml). Nieprawidłową czynność tarczycy stwierdzono u 7 (4,6 proc.) dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Natomiast, spośród dzieci z cukrzycą typu 1 i dodatnim mianem TPO Ab (7 spośród 45) odsetek chorych z dysfunkcją tarczycy był znamiennie wyższy i wynosił 15,5 proc. U 6 dzieci stwierdzono niedoczynność, a u 1 ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the authors was to evaluate the prevalence of TPO Ab and thyroid diseases in children with newly diagnosed type 1 diabetes. The examination included 153 patients (85/55.6 p.c. girls) from southeast Poland aged 11 months to do 17.4 years (mean age 9.5 ń 3.9 years). Apart from clinical assessment, all children had determinations made of serum TPO Ab, FT4 and TSH, while thyroid ultra sound was performed in each patients with abnormal thyroid morphology and/or positive TPO Ab titter. Positive TPO Ab was detected in 45 patients (29.4 p.c.). In this group 26 had isolated serum TPO Ab elevation, 18 had Hashimoto's disease, 1 Graves's disease. Another 12 children (7.8 p.c.) were demonstrated to have euthyroid goiter. Thyroid abnormalities were thus seen in 37.2 p.c. children with newly diagnosed type 1 diabetes. No association was demonstrated between the prevalence of thyroid abnormalities ans sex. Children with subclinical stage of autoimmune thyreoiditis were significantly younger in comparison to patients with Hashimoto's disease (8.9 ń 4.2 vs. 12.3 ń 3.1 years) and had significantly lower serum TPO Ab and TSH levels (314.2 ń 232.4 vs. 2076.8 ń 1300.8 U/ml, 1.7 ń 0.82 vs. 4.1 ń 2.9 ulU/ml, respectively. Thyroid dysfunction was detected in 7 (4.6 p.c.) children with newly diagnosed type 1 diabetes. In comparison to the entire group with positive serum TPO Ab titer in these 7 children the percentage of patients with thyroid dysfunction was significantly ...


  7/13

  Tytuł oryginału: In vitro releas of cytotoxic nucleoside analogs from lactide-caprolactone and lactide-glycolide copolymers.
  Autorzy: Kryczka Tomasz, Bero Maciej, Kasperczyk Janusz, Dobrzyński Piotr, Marciniec Barbara, Popielarz-Brzezińska Maria, Grieb Paweł
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.205-210, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aims of our study were to assess the release of cytotoxic nucleoside analgs 5-fluorouracil and 2-chloro-2'-deoxyadenosine from different lactide-glycolide or lactide-caprolactone biodegradable copolymers and the effects of sterilization on this release. The polymers were strilized either with ethylene oxide at 37řC, or with gamma radiation (15 kGy, 20 kGy, or 25 kBy). The kinetics of nucleoside release form the copolymers were measured over 50 days. Four copolymers exhibited realtively constant release of nucleosides in micromolar concentrations during the entire oberslightly influence nucleosides in micromolar concentrations during the entire observation period. Sterilization with either ethylene oxide or gamma radiation only slightly influence nucleoside release. Further development of these copolymers as an intracerebral nucleoside delivery system for local treatment of brain tumors is indicated.


  8/13

  Tytuł oryginału: Aktywność aldolazy i dehydrogenazy mleczanowej w wątrobie szczurów z hiperglikemią fluorkową.
  Tytuł angielski: Liver aldolase and lactate dehydrogenase activity in rats with fluoride hyperglycaemia.
  Autorzy: Birkner Ewa, Grucka-Mamczar Ewa, Stawiarska-Pięta Barbara, Kasperczyk Sławomir, Kasperczyk Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.7-11, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  9/13

  Tytuł oryginału: Profil aktywności izoenzymów ŕ-amylazy surowicy krwi człowieka po zabiegach operacyjnych tarczycy.
  Tytuł angielski: Activity of isoenzymes of ŕ-amylase in human serum after thyroid operation.
  Autorzy: Birkner Ewa, Kasperczyk Sławomir, Brzoza Zenon, Kucharzewski Marek, Kasperczyk Aleksandra, Badura-Brzoza Karina
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.650-656, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: melem pracy była ocena wpływu operacji częściowego usunięcia tarczycy z powodu wola guzkowego u kobiet na czynność wydzielniczą ślinianek i trzustki. U 20 kobiet krew pobierano czterokrotnie - rano na czczo przed zabiegiem operacyjnym, tuż po zabiegu, a następnie w pierwszej i czwartej dobie po operacji - i oznaczono w niej aktywność całkowitą ŕ-amylazy, aktywność izoenzymu śliniankowego i trzustkowego ŕ-amylazy oraz stężenie TSH i fT4. W okresie pooperacyjnym następował spadek aktywności całkowitej ŕ-amylazy i jej izoenzymu śliniankowego, natomiast aktywność izoenzymu trzustkowego nie uległa zmianie. Obserwowano dodatnią korelację pomiędzy zmianami aktywności całkowitej ŕ-amylazy a zmianami aktywności izoenzymu śliniankowego (R = od 0,63 do 0,81). Brak było korelacji pomiędzy zmianami aktywności całkowitej ŕ-amylazy a aktywnościami izoenzymu trzustkowego. Stężenie TSH tuż po zabiegu i w 1 dobie wzrastało w porównaniu z wartościami przed operacją, natomiast w 4 dobie obniżało się. W porównaniu z wartościami przed operacją stężenie fT4 ulegało zwiększeniu w okresie pooperacyjnym. Nie obserwowano bezpośredniego związku między zmianami w układzie przysadka - tarczyca a zmianami aktywności badanych izoenzymów ŕ-amylazy. Przeprowadzone doświadczenie wykazuje, że po częściowym usunięciu tarczycy u ludzi dochodzi do spadku aktywności izoenzymu śliniankowego. Efekt ten może być związany z niedokrwieniem ślinianek w polu operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the influence of partial thyroidectomy on secretion of salivary glands and pancreas. The blood of 20 women was taken before, immediately after operation and in the Ist and in the 4th day after operation. Total activity of ŕ-amylase, activity of salivary and pancreas isoenzymes of ŕ-amylase and concentration of TSH and fT4 were estimated. During postoperative period we observed the decrease of total activity of ŕ-amylase and salivary isoenzyme while pancreatic isoenzyme did not change. Positive correlation (R = 0,63-0,81) was observed between total activity and salivary isoenzyme but there was no correlation between total activity and pancreas isoenzyme. The concentration of TSH increased immediately after and in the 1st day after operation and decreased in the 4th day. The concentration of fT4 increased during postoperative period. There was relation between changes in pituitary gland-thyroid system and activity of studied isoenzymes. It seems that decreasing of activity of salivary isoenzyme of ŕ-amylase after partial thyroidectomy in human may be connected with ischaemiua of salivary glands during operation.


  10/13

  Tytuł oryginału: Somatyczne uwarunkowania ryzyka przewlekłej niewydolności żylnej u kobiet - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Somatic conditions of the risk of women's chronic venous insufficiency - preliminary report.
  Autorzy: Karch Aleksandra, Kasperczyk Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.212-216, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekła niewydolność żylna jest olbrzymim problemem społecznym. Istotą choroby są zaburzenia dynamicznej równowagi ciśnień w naczyniach żylnych, prowadzące do utrudnienia odpływu żylnego. W konsekwencji powstają teleangiektazje i żylaki, a na ich podłożu rozwijają się troficzne zmiany skórne. Przyczyny choroby nie są do końca poznane. Sugeruje się, że istotną rolę w patogenezie odgrywać mogą: czynniki genetyczne, masa ciała, przebyte ciąże, tryb życia, hormony płciowe. Badacze oceniają częstość występowania tej choroby na 9-58 proc. populacji rozwiniętych krajów Ameryki Północnej i Europy, przy czym kobiety chorują częściej niż mężczyźni. Postanowiono sprawdzić jaka jest częstość występowania przewlekłej niewydolności żylnej w populacji kobiet mieszkających w Zabrzu Rokitnicy. Dodatkowo przeprowadzona będzie próba oceny wpływu różnych czynników na częstość i nasilenie choroby. Badaniem objęto kobiety w wieku 18 - 60 lat, pacjentki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (NZOZ) "Therapeutica" w Zabrzu, u których oceniono występowanie teleangiektazji i żylaków według klasyfikacji CEAP (C-ocena kliniczna, E - etiologia, A - anatomia, P - patofizjologia zmian), przeprowadzono pomiar wzrostu, masy ciała oraz zebrano krótki wywiad ukierunkowany na czynniki ryzyka pzewlekłej niewydolności żylnej. W dotychczas przebadanej populacji kobiet u 49,7 proc. występowały objawy przewlekłej niewydolności żylnej, przy czym u 27,0 proc. ogólnej populacji obserwowano teleangiektazje, a u 22,7 proc. żylaki. Częstość występowania przewlekłej niewydolności żylnej korelowała z BMI (body mass...

  Streszczenie angielskie: Chronic venous insufficiency is a major social problem. The nature of this illness lies in disturbances of the dynamic pressure balance in venous vessels, which leads to difficulties in venous reflux. As a consequence teleangiectasia and varices are formed, and they are the basis for the development of trophic skin changes. The causes of the illness have not been fully recognised. It is suggested that genetic factors, body mass, past pregnancies, mode of life, or sex hormones may play an important role in the pathogenezis. The occurrence of this illness has been estimated to reach between 9 and 58 p.c. of the developed countries of North America and Europe's population, and women are suffer from it more often than men do. We decided to check the frequency of occurrence of the chronic venous insufficiency in the population of women inhabiting Zabrze-Rokitnica. In addition to this we tried to evaluate the influence of various factors on the occurrence and intensity of the illness. The research included women between 18 and 60 years of age, patients of NZOZ "Therapeutica" in Zabrze. The occurrence of teleangiectasia and varices according to CEAP was appreciated. The height and body mass were measured as well as a short history was made concentrating on the chronic venous insuficciency risk factors. In the so-far surveyed population of women 49.7 p.c. had symptoms of chronic venous insufficiency correlated with BMI, age and number of pregnancies.


  11/13

  Tytuł oryginału: Wpływ gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na indukcję astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: The influence of gas and dust air pollutants on induction of asthma among children.
  Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.217-222, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa należy do dużej grupy chorób, których podłożem są reakcje alergiczne i zapalne. Mimo długotrwałych badań, nadal niewiele wiadomo na temat czynników indukujących astmę oskrzelową u dzieci, co podyktowało kierunek badań. Badaniami objęto 5945 10-11 letnich dzieci z 86 szkół podstawowych województwa katowickiego. Oceniano wpływ narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na indukcję astmy. Dane o narażeniu uzyskano z kwestonariuszy, raportów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz badań lekarskich. Analizę zależności przeprowadzono przy użyciu pakietów statystycznych Statistica i BUGS. Analiza wykazała, że długotrwałe narażenie na SO2 powodowało zwiększenie częstości astmy u dzieci (korelacja R = 0,95 przy p 0,05), natomiast aktualne stężenia SO2 nie korelowały z częstością astmy (p 0,05). Stężenia pyłu zawieszonego nie korelowały z częstością astmy (p 0,05). Narażenie na NOx powodowało znamiennie częstsze występowanie astmy (R = 0,098 przy p 0,05). Narażenie na CO w przeszłości nie wpływało na częstość astmy (p 0,05), natomiast jego aktualne stężenia korelowały z częstością astmy oskrzelowej u dzieci (R = 0,918 przy p = 0,001). Uzyskane wyniki wskazują na znaczący wpływ długotrwałego narażenia na tlenki azotu oraz siarki na późniejszy rozwój astmy (porównanie stężenia tych gazów z przeszłości do obecnego stanu zdrowia), mniej jednoznaczne wyniki obserwuje się w przypadku oceny wpływu obecnie występujących stężeń ...

  Streszczenie angielskie: Bronchial asthma belongs to a large group of illness of allergic and inflammatory origin. Despite long-term studies still not much is known about the factors inducting children bronchial asthma. This fact influenced the line of the research. The research included 5945 children of 10-11 from 86 primary schools of the Katowice province (presently Silesian province). The factor evaluated was the influence of the exposure to air pollution on asthma induction. The data concerning the exposure was obtained from questionnaires, reports of the Institute of Meteorology and Water Management and medical examinations. The dependence analyses were conducted with the use of statistical packets Statistica and BUGS. The analysis proved that long-term exposure to SO2 caused an increased number of cases of children's asthma (correlation R = 0,95 with p 0.05), whereas the current concentration of Sos did not correlate with the number of asthmatic children (p 0,05). The concentration of dust did not correlate with occurrence of asthma (p 0.05). The exposure to NO2 caused a significant increase in incidence of asthma (R = 0.98, with p 0.05). Previous exposure to CO did not influence the occurrence of asthma (p 0.05) whereas its present concentration correlated with the number of cases of children's bronchial asthma (R = 0.918 with p = 0.001). The results obtained point to significant influence of long-term exposure to nitrogen and sulphur oxides on later development of asthma ...


  12/13

  Tytuł oryginału: Wpływ narażenia na dym tytoniowy na indukcję i przebieg kliniczny astmy oskrzelowej u śląskich dzieci.
  Tytuł angielski: The influence of exposure to cigarette smoke on induction and clinical course of bronchial asthma among the Silesian children.
  Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.223-229, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa należy do grupy chorób o podłożu alergicznym i zapalnym. Mimo licznych badań wyniki prezentowane w piśmiennictwie są bardzo rozbieżne, dlatego też postanowiono dokładnie przebadać wpływ różnorodnych czynników na indukcję i przebieg kliniczny astmy oskrzelowej u dzieci. Badaniami objęto 5945 dzieci 10 - 11 letnich z 86 szkół podstawowych województwa katowickiego. Oceniano wpływ narażenia na dym tytoniowy na indukcję astmy i jej przebieg kliniczny. Dane o narażeniu uzyskano z rozmów z rodzicami. Analizy zależności przeprowadzono przy użyciu pakietów statystycznych Statistica i BUGS. Palenie papierosów w domu dekarowano aż w 3594 przypadkach (68,5 proc.), niepalenie w 1637 (31,2 proc.). Prawdopodobieństwo rozwoju astmy jest stałe w zakresie od 0 do 40 wypalanych dziennie papierosów, następnie dość szybko rośnie (R = 0,794, p = 0,011). Przebieg kliniczny astmy oceniano na podstawie stwierdzanego świszczącego oddechu, ucisku w klatce piersiowej, duszności i kaszlu. W badanej populacji jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia ucisku w klatce piersiowej było skorelowane z liczbą wypalanych papierosów (R = 0,86, p = 0,014), w przypadku pozostałych objawów powiązania były znamienne statystycznie. Uzyskane wyniki wykazały istotny wpływ dymu tytyniowego na rozwój astmy. Wskazuje to na konieczność higienizacji pomieszczeń mieszkalnych, a zwłaszca eliminację z nich dymu tytoniowego. Mniej jednoznaczne wyniki uzyskano badając jego wpływ na przebieg kliniczny astmy. ...

  Streszczenie angielskie: Bronchial asthma belongs to the group of illnesses of allergic and inflammatory origin. Despite numerous research divergent results are described in literature, that is the reason why a decision was made to conduct a careful study of the influence of various factors on induction and clinical course of bronchial asthma among children. The research included 5945 children of 10 - 11 from 86 primary schools of the Katowice province (presently Silesian province). The factor evaluated was the influence of the exposure to tobacco smoke on asthma induction and its clinical course. The data concerning the exposure were obtained from the children's parents. The dependence analyses were conducted with the use of statistical packets Statistica and BUGS. Smoking was declared in 3549 cases (68.5 p.c.), and non-smoking were 1637 people (31,2 p.c.). The probability of developing asthma is constant within the range of 0 - 40 cigarettes smoked daily; then it grows quite rapidly (R = 0,794, p = 0,011). The clinical course of asthma was evaluated on the basis of appearing wheezing respiration, pressure in chest, dyspnoea and cough. In the investigated population/group only the probability of pressure in chest incidence correlated with the number of cigarretes smoked (R = 0,86, p = 0.014), in case of the remaining symptoms the correlation was statistically insignificant. The obtained results have proved a substantial influence of tobacco smoke on the development of asthma. This indicates ...


  13/13

  Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu na występowanie nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Influence of lead exposure on arterial hypertension.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Dziwisz Maria, Kasperczyk Aleksander, Birkner Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.230-234, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto pracowników narażonych na związki ołowiu (n=249). We krwi oznaczono stężenie ołowiu (przy użyciu spektrofotometru absorpcji atomowej), a w moczu stężenie kwasu delta-aminolewulinowego (ALA). U badanych zebrano wywiad w kierunku nadciśnienia tętniczego (HA) oraz zmierzono ciśnienie tętnicze krwi, uwzględniono wiek, narażenie na związki ołowiu oraz masę ciała (BMI - body mass index). Nadciśnienie tętnicze przyjęto przy ciśnieniu tętniczym powyżej wartości 140/90 lub gdy było wcześniej rozpoznane. Analiza regresji logistycznej i korelacji wykazała, że istnieje związek pomiędzy stężeniem ALA z wystąpieniem nadciśnienia tętniczego (R=0,12 p 0,05). Badane osoby podzielono na 2 grupy: badaną (ALA ň 4 mg/l) i kontrolną (ALA 4 mg/l). Obydwie grupy nie różniły się znamiennie statystycznie wiekiem (średnia 44,0 w grupie badanej vs 45,3 roku w grupie kontrolnej) okresem narażania na związki ołowiu (średnia 21,1 vs 21,7 roku), oraz BMI (26,5 kg/mý vs 26,7 kg/mý). W grupie badanej stwierdzono istotne statystycznie wyższe wartości ołowiu (średnia 23,5 ćg/dl w grupie badanej vs 16,8 ćg/dl w grupie kontrolnej p 0,001) i ALA (5,33 mg/l vs 2,79 mg/p 0,001). W porównaniu z grupą kontrolną obserwowano prawie dwukrotny wzrost ryzyka wystąpienia podwyższoneg ciśnienia tętnicznego w grupie badanej (OR=1,90; 95 proc. przedział ufności: of 1,09 do 3,32). Narażenie na Pb nawet w niskich dawkach może powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi, co prawdopodobnie związane jest z prooksydacyjnym działaniem.

  Streszczenie angielskie: Blood lead level, urinary delta-aminolevulinic acid level, blood pressure, age, time of exposure, BMI were measured in zinc and lead foundry workers (n=249) occupationally exposed to lead. Arterial hypertension was defined as the blood pressure over 140/90 and/or early diagnosed hypertension. Logistic regression analysis and correlation show that there is a relationship between ALA concentration and arterial hypertension (R=0.12, p 0.05). Workers were divided into a study group (ALA ň 4 mg/l). Both groups did not differ in age (mean 44.0 years in study group vs 45.3 in control group), time of exposure to lead (mean 21.1 years vs 21.7 years) and BMI (26.5 kg.mý vs 26.7 kg/mý). Blood lead level was statistically significantly higher in the study group (23.5 ćg/dl vs 16.8 ćg/dl, p 0.001) as well as urinary delta-aminolevulinic acid level (5.35 mg/l vs 2.79 mg.l 0.001). In the study group there was a two fold increase in higher blood pressure in comparison with control group (OR=1,90; 95 p.c. CI: 1.09 - 3.32). Exposure to lead even in small doses may increase arterial blood pressure and it seems to be associated with prooxidant effects of delta-aminolevulinic acid.

  stosując format: