Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KASPER
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/36

Tytuł oryginału: Ocena rozkładu parametrów rozwoju somatycznego (wagi, wzrostu, BMI) w populacji studentów I roku Śląskiej Akademii Medycznej.
Tytuł angielski: The evaluation of the spread of the somatic development parameters (weight, height, BMI) over the population the first-year students of the Medical University of Silesia.
Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt, Miarczyńska-Jończyk Halina, Jaskólecki Henryk
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.718-722, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

  Streszczenie polskie: Wobec szerzącego się narastania w naszym społeczeństwie odsetka ludzi z nadwagą, szczególnie cenne jest wczesne zwrócenie uwagi ludziom młodym na istnienie tego problemu. W pracy wykorzystano mierniki pozytywne rozwoju somatycznego (wagę i wzrost) do oceny stopnia nadwagi i otyłości. Badaniu poddano 518 kobiet i 323 mężczyzn, studentów I roku studiów, zgłaszających się do Poradni Studenckiej ŚAM w latach 1989 - 1993. Oceniono procent nadwagi za pomocą indeksu masy ciała BMI oraz wyliczając zawartość tkanki tłuszczowej według wzoru. Nadwagę ocenianą wartością BMI stwierdzono u 9,6 proc. badanej populacji, przyczym odsetek studentów z nadwagą był ponad dwukronie wyższy niż odsetek studentek (15,2 proc.; 5,8 proc.). Stopień otyłości wyliczony matematycznie ze wzoru na zawartość tkanki tłuszczowej nie pokrywa się z wynikami oceny otyłości za pomocą wskaźnika BMI ze względu na zbyt szeroki przedział kategorii nadwagi. Kontynuacja rozpoczętych badań pozwoli, być może, na zwrócenie uwagi studentom medycyny na zagrożenie otyłością, będącą czynnikiem ryzyka wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: Because of spreading increase of the percentage of obese people in our society, there exists a need to draw attention of young people to this problem. In the investigation the positive measures of somatic growth (weigth and height) in the assessment of the intensity of overweight, or obesity were used. In the research 518 women and 323 males were involved, first year students of Medical University of Silesia, admitted in Student's Ambulatory of Medical University of Silesia in years 1989 - 1993. The level of overweight was estimated by use of Body Mass Index BMI, and by calculation of amount of fat tissue. The overweight estimated by BMI was found in 9.6 p.c. of surveyed population, the percentage of males with overweight over two times outnumbered the percentage of women - 15.2 p.c. and 5.8 p.c. respectively. Level of obesity estimated by mathematical calculation by use of a formula for amount of fat tissue is not convergent with BMI results because of very broad range of dispersion of the overweight. The continuation of started research may draw the attention of medical students to problems of obesity, one of the most important risk factors of their future diseases.


  2/36

  Tytuł oryginału: Farmakologia
  Tytuł angielski: = Pharmacology
  Autorzy: Jacob Leonard S.
  Opracowanie edytorskie: Wilimowski Marian (red.), Bolanowski Marek (tł.), Frydecka Irena (tł.), Hein-Antonik Katarzyna (tł.), Jaźwińska-Tarnawska Ewa (tł.), Kasperski Adam (tł.), Kotschy Daniel (tł.), Milejski Piotr (tł.), Niewiński Przemysław (tł.), Orzechowska-Juzwenko Krystyna (tł.), Wiela-Hojeńska Anna (tł.), Witkowska Maria (tł.), Wojewódzki Wiesław (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002 dodr, VII, [5], 452 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,704

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  3/36

  Tytuł oryginału: Stężenie ołowiu i kadmu w nasieniu ludzkim.
  Tytuł angielski: Concentration of lead and cadmium in human semen.
  Autorzy: Kasperczyk Aleksandra, Kasperczyk Sławomir, Dziwisz Maria, Birkner Ewa, Walecko Cecylia, Winiarska Halina, Birkner Józef
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.449-453, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono w grupie 96 mężczyzn w wieku 29-38 lat, którzy byli pacjentami Poradni Andrologicznej. W pracy określono stężenie ołowiu i kadmu w płynie nasiennym u mężczyzn z normospermią (grupa kontrolna n=39), teratozoospermią, oligozoospermią i astenozoospermią (grupa badana n=57). Do oznaczenia tych 2 pierwiastków użyto spektrofotometru atomowo-absorbcyjnego. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono różnic w stężeniu obu pierwiastków w badanych grupach. Wykazano natomiast dodatnią korelację pomiędzy zawartością ołowiu i kadmu w płynie nasiennym.

  Streszczenie angielskie: Objectives:The aim of the our study was to specify influence of lead and cadmium on semen parameters. Material and methods: Concentrations of both elements were determined in semen samples by atomic absorption spectrophotometry of 57 men with teratozoospermic, astenozoospermic and oligozoospermic (studied group) and 39 normozoospermic group (control group). Semen morphology was conducted in accordance with WHO regulations. Results and conclusions: We did not find any difference in concentration of these elements in both group. We found a positive correlation between lead and cadmium in seminal plasma.


  4/36

  Tytuł oryginału: Patogeneza przykurczu Dupuytrena.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of Dupuytren's contracture - review.
  Autorzy: Koźma Ewa M., Olczyk Krystyna, Bobiński Rafał, Kasperczyk Mariusz, Szpyra Katarzyna
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.73-79, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Dupuytrena jest włókniakowatością, rozwijającą się głównie w obrębie rozcięgna dłoniowego i prowadzącą do nieodwracalnego przykurczu palców. Histopatologicznie, schorzenie to charakteryzuje się obecnością dwóch typów struktur: guzków, zawierających intensywnie dzielące sie komórki oraz pasm włóknistych, utworzonych przez grube wiązki włókien kolagenowych. Kluczową rolę w rozwoju przykurczu Dupuytrena wydaje się grać zmiana aktywności fibroblastów. Komórki te zaczynaja się intensywnie dzielić oraz przekształcają się w miofibroblasty. Te ostatnie, łączące w sobie cechy fibroblastów oraz komórek mięśni gladkich, uczestniczą w przebudowie macierzy zewnątrzkomórkowej rozcięgna oraz powoduje jego przykurcz. Istotny udział w zmianie funkcji fibroblastów rozcięgna przypisuje się czynnikom (głównie TGF á, PDGF i bFGF). Jednakże w procesie tym uczestniczą także reaktywne formy tlenu.

  Streszczenie angielskie: Dupuytren's disease is a palmar fibromatosis bringing about irreversible finger contracture. HIstopathologically, the disease is characterized by the presence of the two types of structures: nodules, containing of intensively proliferating cells, and fibrous cords, formed by thick bundles of collagen fibres. It seems that key role in the development of Dupuytren's contracture play alterations of palmar fibroblasts activity. These cells begin intensively proliferate and fransform to myofibroblasts. The later ones sharing phenotypic features of fibroblasts and smooth muscle cells take part in remodelling of extracellular martix and are a source of palmar contracture. The pivotal factors involved in changes of palmar fibroblast functions seem to be growth factors (mainly TGF á, PDGF and bFGF). However, the participation of reactive forms of oxygen in mentioned process is also considered.


  5/36

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu (NO) w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: The role of nitric oxide (NO) in the pathogenesis of essential hypertension.
  Autorzy: Kasperska-Zając Alicja, Rogala Barbara
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.39-48, bibliogr. s. 46-48, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: It is known that NO is involved in a variety of physiological functions including the regulation of blood pressure. Dysregulation of L-arginine/NOS/NO biological activity occurs in blood hypertensiosn. The present review will focus on a significance of NO in pathogenesis of essential hypertension.


  6/36

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  7/36

  Tytuł oryginału: Aktywność transferazy-S-glutationowej w erytrocytach u osób zawodowo narażonych na związki ołowiu.
  Tytuł angielski: Activity of glutathione S-transferase in ekythrocytes of workers exposed to lead.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Kasperczyk Aleksandra, Birkner Ewa, Ostałowska Alina, Dziwisz Maria
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.173-178, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U osób zawodowo narażonych na związki ołowiu i w grupie kontrolnej oznaczono stężenie ołowiu i cynkoprotoporfiryny we krwi, stężenie kwasu deltaaminolewulinowego w moczu oraz aktywność transferazy-S-glutationowej w erytrocytach. U osób, u których we krwi wartość stężenia ołowiu waha się od 250 do 450 ćg/dm**3 obserwuje się wzrost aktywności transferazy-S-glutationowej średnio o 25 proc.

  Streszczenie angielskie: Blood lead level (Pb), blood zinc protoporphyrin level (ZPP), urinary delta-aminolevulinic acid level (ALA). Blood hemoglobin level (Hb) and activity of glutathione exposed to lead (group Pb 250 ćg/dm**3, n = 160, mean = 404.1 ćg/dm**3), and of controls '(Pb 250 ćg/dm**3), n = 59, mean = 165.2 ćg/dm**3). The Pb-exposed group was further divided into 3 subgroups: low-Pb (Pb = 250-350 ćg/dm**3, medium-Pb (Pb = 350-450 ćg/dm**3), and high-Pb (Pb over 450 ćg/dm**3). Correlations between Pb, ZPP ALA and GST were not detected. GST was significantly (about 25 p.c.) higher in the erythrocytes of the Pb 250 to 450 ćg/dm**3 workers than in the control. The GST induction seems to represent the adaptive response mechanism connected with lead ion detoxication.


  8/36

  Tytuł oryginału: Swoista immunoterapia w leczeniu astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Specific immunotherapy in the treatment of bronchial asthma.
  Autorzy: Rogala Barbara, Kasperska-Zając Alicja
  Źródło: Terapia 2002: 10 (3) s.37-39, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of specific immunotherapy is to inhibit the allergen-specific response in the immune system. The mechanisms and clinical efficiency of this therapeutic method has been discussed in patients with bronchial asthma.


  9/36

  Tytuł oryginału: Wpływ hiperglikemii na aktywność peroksydazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej u osób z świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
  Tytuł angielski: The influence of hyperglycaemia on superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Przywara Brygida, Kasperczyk Aleksandra, Birkner Ewa, Wodniecki Jan, Ostałowska Alina, Krauze-Wielicka Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.270-275, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą ocena zmian aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (aktywność izoenzymu SOD-Zn, Cu i SOD-Mn w surowicy krwi i całkowita aktywność w erytrocytach) oraz peroksydazy glutationowej w erytrocytach u osób ze świeżo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. W badaniu uczestniczyło 80 chorych, których podzielono na dwie grupy: kontrolną (prawidłowy wynik doustnego testu tolerancji glukozy - OGTT; n = 44) i badaną (z rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w teście OGTT - glikemia na czczo powyżej 6,1 mmol/l lub/i glikemia po 2 godzinach po obciążeniu 75 g glukozy powyżej 7,8 mmol/l; n = 36). Nie stwierdzono różnic w aktwyności dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej; obserwowano jedynie ujemną korelację pomiędzy aktywnością peroksydazy glutationowej w erytrocytach a stężeniem glukozy w 2 godzinie w OGTT (R = -0,28; p = 0,032). Tendencja do obniżania aktywności peroksydazy glutationwej w erytrocytach u osób z hiperglikemią poposiłkową sugeruje, że enzym ten może być uznany za jeden z wczesnych wskaźników zmian w układzie antyoksydacyjnym w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the changes of superoxide dismutase (both isoenzymes: SOD-Zn, Cu and SOD-Mn in serum and total activity in erythrocytes) and gluthatione peroxidase (in erythrocytes) activites in newly diagnosed carbohydrate metabolism disturbances. 80 subjects were divided into two groups: the control with normal oral tolerance glucose test (OGTT) (n = 44) and investigated group (concentration of fasting glucose over 6,1 mmol/l and/or concentration of glucose in second hour of OGTT over 7,8 mmol/l) (n = 36). No differences of superoxide dismutase and gluthatione peroxidase activities as well as negative correlation between gluthatione peroxidase activity and concentration of glucose in second hour of OGTT (R = -0,28; p = 0,032) were observed. Falling tendency of gluthatione peroxidase activity in erythrocytes in subjects with postprandial hyperglycaemia suggest that this enzyme could be an early marker of antioxidant status of carbohydrate metabolism disturbances.


  10/36

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej i chorób tarczycy u dzieci i młodzieży ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Thyroid peroxidase antibodies and thyroid diseases in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
  Autorzy: Kalicka-Kasperczyk Anna, Dziatkowiak Hanna, Bartnik-Mikuta Anna, Pituch-Noworolska Anna, Kasperczyk Krzysztof, Nazim Joanna, Sztefko Krystyna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.509-513, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania TPO Ab oraz chorób tarczycy u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 153 (85/55,6 proc. dziewcząt) chorych z Polski południowo-wschodniej, w wieku od 11 miesięcy do 17,4 lat, średni wiek 9,5 ń 3,9 lat). Prócz oceny klinicznej u wszystkich dzieci oznaczono stężenie TPO Ab, FT4 i TSH w surowicy, a USG tarczycy wykonano u każdego dziecka z zaburzoną morfologią gruczołu lub/i dodatnim mianem TPO Ab. Dodatnie miano TPO Ab stwierdzono u 45 (29,4 proc.). Spośród nich 26 dzieci cechowało się izolowanym wzrostem stężenia TPO Ab w surowicy, u 18 rozpoznano chorobą Hashimoto, u 1 chorobę Gravesa-Basedowa. U dalszych 12 (7,8 proc.) dzieci rozpoznano wole obojętne. Zaburzenia tarczycowe występowały zatem u 37,2 proc. dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Częstość zaburzeń tarczycowych była podobna u obu płci. Dzieci w subklinicznym stadium zapalenia tarczycy typu Hashimoto w porównaniu do dzieci z chorobą Hashimoto cechowały się znamiennie niższym wiekiem (8,9 ń 4,2 vs 12,6 ń 3,1 lat) stężeniem TPO Ab i TSH w surowicy (314,2 ń 232,4 vs 2076,8 ń 1300,8 U/ml i odpowiednio 1,7 ń 0,82 vs 4,1 ń 2,9 ulU/ml). Nieprawidłową czynność tarczycy stwierdzono u 7 (4,6 proc.) dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Natomiast, spośród dzieci z cukrzycą typu 1 i dodatnim mianem TPO Ab (7 spośród 45) odsetek chorych z dysfunkcją tarczycy był znamiennie wyższy i wynosił 15,5 proc. U 6 dzieci stwierdzono niedoczynność, a u 1 ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the authors was to evaluate the prevalence of TPO Ab and thyroid diseases in children with newly diagnosed type 1 diabetes. The examination included 153 patients (85/55.6 p.c. girls) from southeast Poland aged 11 months to do 17.4 years (mean age 9.5 ń 3.9 years). Apart from clinical assessment, all children had determinations made of serum TPO Ab, FT4 and TSH, while thyroid ultra sound was performed in each patients with abnormal thyroid morphology and/or positive TPO Ab titter. Positive TPO Ab was detected in 45 patients (29.4 p.c.). In this group 26 had isolated serum TPO Ab elevation, 18 had Hashimoto's disease, 1 Graves's disease. Another 12 children (7.8 p.c.) were demonstrated to have euthyroid goiter. Thyroid abnormalities were thus seen in 37.2 p.c. children with newly diagnosed type 1 diabetes. No association was demonstrated between the prevalence of thyroid abnormalities ans sex. Children with subclinical stage of autoimmune thyreoiditis were significantly younger in comparison to patients with Hashimoto's disease (8.9 ń 4.2 vs. 12.3 ń 3.1 years) and had significantly lower serum TPO Ab and TSH levels (314.2 ń 232.4 vs. 2076.8 ń 1300.8 U/ml, 1.7 ń 0.82 vs. 4.1 ń 2.9 ulU/ml, respectively. Thyroid dysfunction was detected in 7 (4.6 p.c.) children with newly diagnosed type 1 diabetes. In comparison to the entire group with positive serum TPO Ab titer in these 7 children the percentage of patients with thyroid dysfunction was significantly ...


  11/36

  Tytuł oryginału: Variability of the human mitochondrial DNA control region sequences in the Lithuanian population.
  Autorzy: Kasperaviciute Dalia, Kucinskas Vaidutis
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.255-260, il., tab., bibliogr. s. 259-260
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The Lithuanians and Latvians are the only two Baltic cultures that survived until today. Since the Neolithic period the native inhabitants of the present-day Lithuanian territory have not been replaced by any other ethnic group. Therefore the genetic characterization of the present-day Lithuanians may shed some light on the early history of the Balts. We have analysed 120 DNA samples from two Lithuanian ethnolinguistic groups (Aukstaicail and Zemaiciai) by direct sequencing of the first hypervariable segment (HVI) of the control region of mitochondrial DNA (mtDNA) and restriction enzyme digestion for polymorphic site 00073. On the basis of specific nucleotide substitutions the obtained sequences were clasified to mtDNA haplogroups. The revealed the presence of almost all European haplogroups (except X) in the Lithumanian sample, including those that expanded through Europe in the Palaeolithic and those whose expansion ocurred during the Neolithic. Molecular diversity indices (gene diversity 0.97, nucleotide diversity 0.012 and mean number of pairwise differences 4.5) were within the range usually reported in European populations. No significant differences between Aukstaiciai and Zemaiciai subgroups were found, but some slight differences need further investigations.


  12/36

  Tytuł oryginału: In vitro releas of cytotoxic nucleoside analogs from lactide-caprolactone and lactide-glycolide copolymers.
  Autorzy: Kryczka Tomasz, Bero Maciej, Kasperczyk Janusz, Dobrzyński Piotr, Marciniec Barbara, Popielarz-Brzezińska Maria, Grieb Paweł
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.205-210, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aims of our study were to assess the release of cytotoxic nucleoside analgs 5-fluorouracil and 2-chloro-2'-deoxyadenosine from different lactide-glycolide or lactide-caprolactone biodegradable copolymers and the effects of sterilization on this release. The polymers were strilized either with ethylene oxide at 37řC, or with gamma radiation (15 kGy, 20 kGy, or 25 kBy). The kinetics of nucleoside release form the copolymers were measured over 50 days. Four copolymers exhibited realtively constant release of nucleosides in micromolar concentrations during the entire oberslightly influence nucleosides in micromolar concentrations during the entire observation period. Sterilization with either ethylene oxide or gamma radiation only slightly influence nucleoside release. Further development of these copolymers as an intracerebral nucleoside delivery system for local treatment of brain tumors is indicated.


  13/36

  Tytuł oryginału: Ocena możliwości obrazowania malformacji tętniczo-żylnych mózgu (AVM) i zaburzeń krążenia krwi z wykorzystaniem przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej duplex z kolorowym kodowaniem przepływu (TCCS).
  Tytuł angielski: Evaluation of blood supply dynamics and possibilities of cerebral arteriovenous malformations (AVM) imaging by means of transcranial colour-coded duplex sonography (TCCS).
  Autorzy: Kaspera Wojciech, Majchrzak Henryk
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.735-748, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto grupę 12 chorych (7 mężczyzn i 5 kobiet) w wieku od 16 do 56 lat (średnia 35,9) z rozpoznanym w angiografii mózgowej naczyniakiem tętniczo-żylnym. Badania wykonano aparatem ULTRAMARK 9 firmy ATL z wykorzystaniem sondy o częstotliwości od 2 do 3 MHz. Oceniano możliwości obrazowania naczyniaków metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej duplex z kolorowym kodowaniem przepływu i wartości przepływów krwi w badanych tętnicach wewnątrzczaszkowych. Analizie statystycznej poddano następujące parametry przepływu krwi w badanych tętnicach: prędkość średnią, skurczową, końcowo-rozkurczową, wskaźnik pulsacji (PI) i oporu (RI), wartości indeksów: PTI (pulsatility transmission index) i RFV (relative flow velocity). Zobrazowanie naczyniaka możliwe było u 9 (75 proc.) chorych. Były one tworami o echogeniczności zbliżoenj do otaczającej tkanki mózgowej i trudnej do ustalenia granicy. Przy zastosowaniu kolorowego Dopplera uwidocznione zostały przekroje przez pętle naczyniowe w gnieździe naczyniaka. Dodatkowo w 2 przypadkach o obecności naczyniaka świadczyły zaburzenia przepływu krwi w naczyniu żywiącym: wzrost prędkości krwi, obniżenie współczynników pulsacji i oporu oraz obecnosć krążenia obocznego. Występowanie krążenia obocznego przez tętnicę łączącą przednią stwierdzono u tych samych chorych, u których rozpozano je w angiografii mózgowej. Obecnosć krążenia obocznego przez tożstronną do naczyniaka tętnicę łączącą tylną potwierdzono w badaniu TCCS w 3 przypadkach, spośród 5 chorych z obecnym krążeniem obocznym w badaniu angiografii mózgowej. Wyniki badania dopplerowskiego wśród badanych chorych...


  14/36

  Tytuł oryginału: Aktywność aldolazy i dehydrogenazy mleczanowej w wątrobie szczurów z hiperglikemią fluorkową.
  Tytuł angielski: Liver aldolase and lactate dehydrogenase activity in rats with fluoride hyperglycaemia.
  Autorzy: Birkner Ewa, Grucka-Mamczar Ewa, Stawiarska-Pięta Barbara, Kasperczyk Sławomir, Kasperczyk Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.7-11, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  15/36

  Tytuł oryginału: Candida albicans - czynnik przyczynowy chorób alergicznych.
  Tytuł angielski: Candida albicans - etiologic factor of allergic diseases.
  Autorzy: Kasperska-Zając Alicja, Rogala Edmund
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.170-173, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia na grzyby z rodzaju Candida odgrywa znaczącą rolę w patogenezie chorób alergicznych oraz stanowi ważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Przedstawiony przegląd piśmiennictwa dotyczy roli Candida albicans w chorobach alergicznych.

  Streszczenie angielskie: Allergy to Candida plays a significant role in the pathogenesis of allergic diseasaes and it is an important diagnostic and therapeutic problem. The paper reviews literature dastas concerning the role of Candida albicams in allergic diseases.


  16/36

  Tytuł oryginału: Profil aktywności izoenzymów ŕ-amylazy surowicy krwi człowieka po zabiegach operacyjnych tarczycy.
  Tytuł angielski: Activity of isoenzymes of ŕ-amylase in human serum after thyroid operation.
  Autorzy: Birkner Ewa, Kasperczyk Sławomir, Brzoza Zenon, Kucharzewski Marek, Kasperczyk Aleksandra, Badura-Brzoza Karina
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.650-656, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: melem pracy była ocena wpływu operacji częściowego usunięcia tarczycy z powodu wola guzkowego u kobiet na czynność wydzielniczą ślinianek i trzustki. U 20 kobiet krew pobierano czterokrotnie - rano na czczo przed zabiegiem operacyjnym, tuż po zabiegu, a następnie w pierwszej i czwartej dobie po operacji - i oznaczono w niej aktywność całkowitą ŕ-amylazy, aktywność izoenzymu śliniankowego i trzustkowego ŕ-amylazy oraz stężenie TSH i fT4. W okresie pooperacyjnym następował spadek aktywności całkowitej ŕ-amylazy i jej izoenzymu śliniankowego, natomiast aktywność izoenzymu trzustkowego nie uległa zmianie. Obserwowano dodatnią korelację pomiędzy zmianami aktywności całkowitej ŕ-amylazy a zmianami aktywności izoenzymu śliniankowego (R = od 0,63 do 0,81). Brak było korelacji pomiędzy zmianami aktywności całkowitej ŕ-amylazy a aktywnościami izoenzymu trzustkowego. Stężenie TSH tuż po zabiegu i w 1 dobie wzrastało w porównaniu z wartościami przed operacją, natomiast w 4 dobie obniżało się. W porównaniu z wartościami przed operacją stężenie fT4 ulegało zwiększeniu w okresie pooperacyjnym. Nie obserwowano bezpośredniego związku między zmianami w układzie przysadka - tarczyca a zmianami aktywności badanych izoenzymów ŕ-amylazy. Przeprowadzone doświadczenie wykazuje, że po częściowym usunięciu tarczycy u ludzi dochodzi do spadku aktywności izoenzymu śliniankowego. Efekt ten może być związany z niedokrwieniem ślinianek w polu operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the influence of partial thyroidectomy on secretion of salivary glands and pancreas. The blood of 20 women was taken before, immediately after operation and in the Ist and in the 4th day after operation. Total activity of ŕ-amylase, activity of salivary and pancreas isoenzymes of ŕ-amylase and concentration of TSH and fT4 were estimated. During postoperative period we observed the decrease of total activity of ŕ-amylase and salivary isoenzyme while pancreatic isoenzyme did not change. Positive correlation (R = 0,63-0,81) was observed between total activity and salivary isoenzyme but there was no correlation between total activity and pancreas isoenzyme. The concentration of TSH increased immediately after and in the 1st day after operation and decreased in the 4th day. The concentration of fT4 increased during postoperative period. There was relation between changes in pituitary gland-thyroid system and activity of studied isoenzymes. It seems that decreasing of activity of salivary isoenzyme of ŕ-amylase after partial thyroidectomy in human may be connected with ischaemiua of salivary glands during operation.


  17/36

  Tytuł oryginału: Krążek stawowy jako element redukujący naprężenia stykowe.
  Tytuł angielski: The temporomandibular joint disc as the contact stress reducing element.
  Autorzy: Chladek Wiesław, Karasiński Antoni, Kasperski Jacek
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.319-323, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zagadnienia wpływu budowy i własności tkanek krążka stawowego na naprężenia występujące na powierzchni części kostnych ludzkiego stawu skroniowo-żuchwowego (ssż). Przeprowadzono badania grubości i podatności tkanek krążka stawowego w wybranych punktach na jego obwodzie oraz w części centralnej. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych stanowiły podstawę do opracowania numerycznego modelu stawu. Stan naprężenia w modelu określono wykorzystując metodę elementów skończonych opartą na pakiecie programowym ALGOR.

  Streszczenie angielskie: This study presents discusion about influence of structure and properties tissue of human temporomandibular joint disc on the stress distribution in the joint cortical bone. The experimental tests of thickness and suppleness of joint disc tissue in selected points, on the fringe and middle parts, was carried out. The finite elements methods was applied for calculation state of stresses in plate model of joint.


  18/36

  Tytuł oryginału: Przypadkowo wykryte guzy nadnerczy - zasady postępowania.
  Autorzy: Kasperlik-Załuska A.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.88-92, bibliogr. 13 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/36

  Tytuł oryginału: Sedymentacja zawiesin wodnych węglanu wapnia w zakresie płynięć newtonowskich.
  Tytuł angielski: Sedimentation of calcium carbonate aqueous suspensions in the Newtonian flow range.
  Autorzy: Czarnecki Wiktor, Kasperek Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.145-156, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  20/36

  Tytuł oryginału: Wpływ polisacharydów na krystalizację, wielkość i rozpuszczanie cząstek aspiryny.
  Tytuł angielski: The effect of polysaccharide on crystalization, size and dissolution of aspirin particles.
  Autorzy: Czarnecki Wiktor, Kasperek Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.157-160, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  21/36

  Tytuł oryginału: Wpływ składu podłoża czopkowego na uwalnianie metamizolu sodowego z czopków.
  Tytuł angielski: Effect of excipients bases on the release of metamizole sodium from suppositories.
  Autorzy: Kasperek Regina, Czarnecki Wiktor
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.161-167, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  22/36

  Tytuł oryginału: Jakość życia osób przewlekle chorych na schizofrenię w ocenie ich samych i ich rodzin.
  Tytuł angielski: The quality of life of chronic schizophrenic patients in their and family's assessment.
  Autorzy: Chądzyńska Małgorzata, Kasperek Beata, Meder Joanna, Spiridonow Katarzyna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.703-715, tab., bibliogr. 7 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was to analyse the subjective quality of life of chronic, schizophrenic patients The patients' quality of life was compared to the evualtion of their family. They evaluate the quality of life similarly. The differences concern the relationship between the quality of life and clinical characteristics.


  23/36

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych na schizofrenię a umiejętność rozwiązywania problemów związanych z chorobą - porównanie grup pacjentów uczestniczących w treningu behawioralnym i psychoedukacji.
  Tytuł angielski: Quality of life of schizophrenia patients and health related problem solving skills - comparison between the group of patients participated in social skills training and psychoeducation group.
  Autorzy: Kasperek Beata, Spiridonow Katarzyna, Chądzyńska Małgorzata, Meder Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.717-730, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of this study was to obtain answers to the following questions: 1. Are there differences in the level of knowledge among the patients divided into two groups t.i. social skills training group (SSTG) and psychoeducation group (SG)? 2. Do the differences correlate with the level of subjective quality of life (SQOL)? 3. Does the participation at two groups influence SQOL and whether this correlates with two different methods of running of rehabilitation activities such as social skills training and psychoeducation? Method: The group of 47 patients diagnosed with schizophrenia by DSM-IV were tested. They were divided into two groups: SSTG (24 persons) and SG (23 persons). Results: The increase of knowledge in coping with schizophrenia symptoms was significant in the whole tested group but it was significantly higher in the training group. The SQOL and the level of knowledge in schizophrenia do not correlate. The level of SQOL decreased after taking part in social skills training. Conclusions: 1) The participation at any of tested rehabilitation activities causes an increase in the knowledge of coping with the problems resulting from schizophrenia. 2) The level of knowledge in schizophrenia does not directly inlfuence SQOL. The level of SQOL significantly decreased in SSTG. It suggests that clinicians should concentrate on the stage just after the training cycle in order to support the patients by giving positive reinforcement.


  24/36

  Tytuł oryginału: Diagnozowanie zaburzeń lękowych uogólnionych i napadów lękowych.
  Tytuł angielski: Diagnosis of generalized anxiety disorder and panic disorder.
  Autorzy: Kasperowicz-Dąbrowiecka Aleksandra
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (3) s.171-175, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie dwóch najczęstszych zaburzeń lękowych - napadów paniki i zaburzeń lękowych uogólnionych. Występujące w obu schorzeniach objawy somatyczne sprawiają, że są one często nierozpoznawane przez lekarzy pierwszego kontaktu. Skuteczne długoterminowe leczenie tych zaburzeń obejmuje zarówno psychoterapię, jak i stosowanie leków przeciwdepresyjnych drugiej generacji, takich jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i wenlafaksyna.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to compare two the most frequent anxiety disorders - panic disorder and generalized anxiety disorder. The foreground presence of the somatic symptoms in both conditions sometimes puzzle and make the diagnosis difficult for primary care physicians. Effective long-term treatment strategies includde both psychotherapy and second-generations antidepressants such as SSRIs and venlafaxine.


  25/36

  Tytuł oryginału: Cukrzyca na początku nowego stulecia.
  Autorzy: Kasperska-Czyżykowa T.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.269-275, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/36

  Tytuł oryginału: Ocena wczesnych wyników rewaskularyzacji chirurgicznej mięśnia sercowego z oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego u chorych z upośledzoną kurczliwością lewej komory : praca doktorska
  Autorzy: Kasper Keita Luther, Rogowski Jan (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [4], 90 k. : il., tab., bibliogr. 152 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/36

  Tytuł oryginału: Nabywanie wiadomości na temat rozwiązywania problemów związanych z chorobą - porównanie metody treningu behawioralnego i psychoedukacji w grupie osób chorych na schizofrenię.
  Tytuł angielski: Health-related problem solving - knowledge acquisition in behavioral training and psychoeducation groups of schizophrenia patients.
  Autorzy: Spiridonow Katarzyna, Kasperek Beata, Chądzyńska Małgorzata, Meder Joanna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.371-381, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano poziom nabywania umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chorobą w dwóch grupach pacjentów: (1) uczestniczącej w behawioralnym treningu radzenia sobie z objawami choroby i (2) uczestniczącej w psychoedukacji prowadzonej metodą dyskusyjną. W badanej grupie pacjentów trening radzenia sobie z objawami choroby okazał się skuteczniejszą metodą uczenia pacjentów rozwiązywania problemów związanych z chorobą niż psychoedukacją. Ponadto poziom nabywania wiadomości miał niewielki związek z poziomem nasilenia objawów psychopatologicznych w obu grupach, zarówno w badaniu początkowym jak i końcowym.

  Streszczenie angielskie: Acquisition of health-related problem solving skills was compared in two groups of patients, participating either in (1) a symptom self-management training, or in (2) psychoeducation (a discussion group). In the sample under study the symptom self-management training turned out to be more effective than psychoeducation. Moreover, the level of knowledge acquistion was only slightly related to psychopathological symptoms severity in both groups, both at baseline and on the training completion.


  28/36

  Tytuł oryginału: Doświadczenie opieki nad dorosłym dzieckiem, przewlekle chorym na schizofrenię według koncepcji P. J. Milliken i K. A. Ryan.
  Tytuł angielski: The experience of providing care to an adult child with chronic schizophrenia, according to the concept by J. P. Milliken and K. A. Ryan.
  Autorzy: Kasperek Beata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 3 s.51-56, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych: stres a zaburzenia psychiczne Warszawa 29-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z badań wynika, że zwykle matki są osobami ponoszącymi główny ciężar opieki nad dorosłym dzieckiem chorym psychicznie. Autorka przedstawia kilka koncepcji ujmujących subiektywną perspektywę rodziców, a zwłaszcza matki, w stosunku do choroby u ich dzieci - koncepcję redefibiowania roli rodzica wg Millikena, schematycznej reprezentacji doświadczenia u matek opiekujących się dorosłym chorym psychicznie dzieckiem wg Ryan oraz typologię opieki nad dzieckiem chorym na schizofrenię wg Chelsa.

  Streszczenie angielskie: Research findings indicate that it is usually mothers who bear the burden of care provision to the adult child with mental disorders. The author presents a number of concepts dealing with parental, especially maternal, subjective perspective on their child's illness: - the Milliken concept of parental role re-definition, the schematic representation of experience in mothers caring for their adult mentaly ill child (according to Ryan), and the typology of care provision to the adult schizophrenic child proposed by Chelsa.


  29/36

  Tytuł oryginału: Is there a role for sodium iodide symporter autoimmunity in the etiology of Addison's disease?
  Tytuł polski: Czy symporter sodowo-jodowy odgrywa rolę w etiologii choroby Addisona?
  Autorzy: Czarnocka Barbara, Kasperlik-Załuska Anna A., Pastuszka Danuta
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.525-532, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od momentu sklonowania ludzkiego symportera sodowo-jodowego (hNIS) szereg badań sugerowało jego rolę jako nowego autoantygenu w chorobach tarczycy z autoagresji. Autoimmunologiczne choroby tarczycy są jednymi z najczęściej występujących u pacjentów z idiopatyczną chorobą Addisona. Humoralna odpowiedź manifestuje się występowaniem u pacjentów przeciwciał tarczycowych, głównie skierowanych przeciwko peroksydazie tarczycowej. W prezentowanej pracy, badano czy hNIS jest związany z procesami autoimmunizacyjnymi w chorobie Addisona. Badano, czy w surowicach 45 pacjentów i 20 zdrowych są obecne przeciwciała skierowane przeciwko hNIS. Jako antygeny w metodzie ELISA stosowano syntetyczne peptydy odpowiadające zewnątrzkomórkowej części białka i białko NIS zawarte w błonach komórek COS 7 transfekowanych plazmidem zawierającym cDNA hNIS. Używając w badaniach surowice oraz oczyszczone immunoglobuliny G (IgG) nie stwierdzono w badanych surowicach przeciwciał skierowanych przeciwko ludzkiemu NIS. Wyniki sugerują, w chorobie Addisona, występują bardzo rzadko.

  Streszczenie angielskie: Several studies suggest a possible role of the sodium iodide symporter (NIS) as a new autoantigen in thyroid autoimmunity. Thyroid autoimmune disorders occur with a high prevalence in patients with idiopathic Addison's disease. The aim of the present study was to evaluate the role of NIS as a potential antigen implicated in the autoimmunological processes involved in the etiology of idiopathic Addison's disease. Forty-five (45) serum samples, taken from patients with idiopathic Addison's disease and 20 from normal subjects, were assayed for the presence of autoantibodies to human NIS. For anti-NIS antibodies detection the ELISA system was employed, using - as antigen - synthetic peptides, corresponding to the extracellular portion of hNIS or hNIS protein expressed in COS-7 cells. Using both, whole sera and extracted IgGs, we did not detect the presence of antibodies against hNIS protein. Our study suggests that, in sera of patients with idiopathic Addison's disease, antibodies that recognize Na+/I- symporter are either very rare or not present (at least in our series) in contrary to the antibodies against TPO.


  30/36

  Tytuł oryginału: Utility of plasma metanephrines in the diagnosis of adrenal incidentalomas.
  Tytuł polski: Znaczenie oznaczania poziomów metanefryn w osoczu w rozpoznaniu guza nadnerczy typu incidentaloma.
  Autorzy: Kasperlik-Załuska Anna A., Rosłonowska Elżbieta, Bornstein Stefan R., Pacak Karel, B”ttner Antje, Eisenhofer Graeme
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.549-556, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wszyscy pacjenci z wykrytymi przez przypadek guzami nadnerczy powinni zostać skierowani na badania, mające na celu określenie czy nie są to zmiany złośliwe oraz czy nie występuje nadmierne wydzielanie hormonów. W wyniku tych badań dokonuje się wyboru przypadków, wymagających postępowania chirurgicznego. Ponieważ guz chromochłonny stanowi zagrożenie życia, w przypadkach wykrycia guzów nadnerczy typu incydentaloma, należy zastosować procedury badań przesiewowych, mających na celu identyfikację lub wykluczenie obecności guzów chromochłonnych. Oznaczanie poziomu metanefryn w osoczu jest bardziej czułą metodą niż oznaczanie poziomów katecholamin w moczu i w osoczu oraz - być może - od oznaczania poziomów metanefryn w moczu. Oznaczaliśmy poziomy wolnej i całkowitej normetanefryny i metanefryny, jak również noradrenaliny i adrenaliny w grupie 54 nie wybieranych specjalnie pacjentów z wykrytymi guzami typu incidentaloma, kierowanymi do Klinik Endokrynologii CMKP w Warszawie w okresie między 15 września 1998 i 15 marca 1999. Guz chromochłonny wykryto jedynie u jednego pacjenta - w oparciu o badania biochemiczne i analizy mikroskopowe. U niektórych spośród pozostałych pacjentów zaobserwowano umiarkowanie podwyższone poziomy normetanefryny, stąd zostali oni objeci dalszą obserwacją. Wyniki naszych badań sugerują, że oznaczanie stężeń metanefryn w osoczu może być użyteczną metodą w rozpoznawaniu guzów chromochłonnych u pacjentów z wykrytymi wcześniej guzami nadnerczy typu incidentaloma.

  Streszczenie angielskie: All patients with incidentally found adrenal tumours should be investigated for malignancy and for hormonal hypersecretion to select the cases that require surgical treatment. Since pheochromocytoma is a life-threatening tumour a screening procedure to identify or to exclude such tumours has to be applied in adrenal incidentalomas. Determination of plasma metanephrines is more sensitive than measurement of urinary metanephrines. We determined plasma free and total normetanephrine and metanephrine as well as noradrenaline and adrenaline levels in a group of 54 non-selected patients with adrenal incidentalomas referred to the Department of Endocrinology, Warsaw, between 15 September 1998 and 15 March 1999. Pheochromocytoma was diagnosed in only one patient based on biochemical nad microscopic studies. In some other patients moderately elevated plasma levels of normetanephrine or metanephrine were found and therefore further observation is proposed. In the remaining patients normal concentrations of plasma metanephrines and catecholamines or non-specific changes excluded pheochromocytoma. Our study suggests that measurements of plasma concentrations of metanephrines may be an useful method for diagnosis of pheochromocytoma among patients with adrenal incidentalomas.


  31/36

  Tytuł oryginału: Zastosowanie scyntygrafii receptorów somatostatyny (Octreoscan) w lokalizacji guzów neuroendokrynnych płuca.
  Tytuł angielski: Application of somatostatin receptor scintigraphy (Octreoscan) in the localisation of neuroendocrine tumours of the lung.
  Autorzy: Krassowski Janusz, Kasperlik-Załuska Anna, Zgliczyński Wojciech, Królicki Leszek, Jeske Wojciech
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.557-561, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od kilku lat w diagnostyce lokalizacyjnej guzów neuroendokrynnych stosowana jest scyntygrafia receptorów somatostaytny (Octreoscan). Dzięki obecności receptorów somatostatynowych 2 i 5 (SR2 i SR5) w tkance guza, analog somatostatyny, oktreotyd znakowany Indem (III In) może uwidocznić małe guzy, często niewidoczne w innych metodach obrazowych. Przedstawiamy 4 przypadki guzów neuroendokrynnych, w których Octreoscan pozwolił na zlokalizowanie guza, jego przerzutów lub wznowy i w istotny sposób przyczynił się do podjęcia decyzji terapeutycznej. Wśród 4 przedstawionych przypadków guzów neuroendokrynnych były 3 rakowiaki oskrzela z ektopową produkcją hormonalną (ACTH i GHRH) oraz rakowiak śródpiersia z zespołem MEN 1. W oparciu o dane z piśmiennictwa jak i własne obserwacje wydaje się, że Octreoscan jest szczególnie przydatny w lokalizacji rakowiaków.

  Streszczenie angielskie: Scintigraphy of somatostatin receptors (Octreoscan) has been used for the last few years in the localisation diagnostics of neuroendocrine tumours. Due to the presence of somatostatin receptors 2 and 5 (SR2 and SR5) in tumour tissue, octreotide, and Ind (III I)-labelled analogue of somatostatin, may help reveal small tumours, which often remain unnoticed in other imaging methods. We present 4 cases of neuroendocrine tumours, in which, Octreoscan enabled tumour localisation, its metastases or recurrence, significantly contributing to therapeutic decision. the 4 presented neuroendocrine tumours included 3 bronchial carcinoids with ectopic production of hormones (ACTH and GHRH) and 1 carcinoid of the mediastinum with the MEN 1 syndrome. On the basis of data from literature and of own observations, it seems that Octreoscan is particularly useful in the localisation of carcinoids.


  32/36

  Tytuł oryginału: Interleukina 15 - właściwości biologiczne i aktywność przeciwnowotworowa.
  Tytuł angielski: Interleukin 15 - biological properties and antitumor activity.
  Autorzy: Mackiewicz Jacek, Kasperkiewicz Michał
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.632-636, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: IL-15 i IL-2 wykazują podobne właściwości biologiczne in vitro. Dzielą wspólną komponentę receptorową (IL-2/15áç(c)) oraz mają unikalny swoisty łańcuch ŕ, który uzupełnia kompleks IL-15Rŕáç i IL-2Rŕáç. Mechanizm przekazywania sygnałów wewnątrzkomórkowych tych dwóch cytokin jest popdobny. IL-15 odgrywa zasadniczą rolę w rozwijaniu się komórek NK. Podobnie jak IL-2 aktywuje cytotoksyczność zależną od przeciwciał (ADCC). Stymuluje komórki NK do produkcji cytokin i chemokin [m.in. (MIP)-1 ŕ i á, INF-ç, GM-CSF], która jest zwiększona przy współstymulacji przez IL-12. Efekt działania IL-15 + IL-12 na komórki NK można przyrównać do IL-18 +IL-12. Monocyty/makrofagi i granulocyty wykazują ekspresję receptora o wysokim powinowactwie do IL-15. IL-15 wywiera także wpływ na TCR ŕá. IL-15 różnicuje monocyty do komórek dendrytycznych, które mają fenotyp komórek Langerhansa. IL-15 rokuje kliniczne zastosowanie w immunoterapii nowotworów w przyszłości. Podanie IL-15 powoduje ekspansję komórek NK, komórek CD8+ i innych nieklasycznych subpopulacji limfocytów T. Apoptoza powodowana przez komórki endotelialne i nowotworowe jest istotnie niższa po stymulacji IL-15, niż IL-2. IL-15 ma też korzystny wpływ na przywracanie balansu cytokin typu 1 i typu 2, zwłaszcza że przesunięcie w kierunku typu 2 jest związane z progresją nowotworów. IL-15 pobudza aktywność przeciwko różnym rodzajom nowotworów przez stymulację komórek CD8+, NK oraz chemokin i cytokin. I przeciwnie - IL-15 odgrywa również ...

  Streszczenie angielskie: IL-15 and IL-2 demonstrate similar biologic properties in vitro. They share a receptor component (IL-2/15áç(c)) but have an unique specific ŕ chain, which completes IL-15Rŕáç and IL-2Rŕáç. The mechanism of signal transduction of these two cytokines is similar. IL-15 plays an essential role in the development of NK cells. Like IL-2, it activatives antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC). IL-15 stimulates NK cell cytokine and chemokine production [(MIP)-1 ŕ and á, INF-ç, GM-CSF], which is increased with the co-stimulation of IL-12. The effect of combination of IL-15 and IL-12 on NK cells can be compared to IL-18 + IL-12. Monocytes/macrophages and granulocytes demonstrate an expression of high affinity to IL-15R. IL-15 has also an influence on TCR ŕá. It directs monocyte differentiation into dendritic cells with features of Langerhans cells. IL-15 bears a potential for clinical application in tumour immunotherapy. The IL-15 administration causes the expansion of NK cells, CD8+ cells and other non-classical subpopulations of T cells. Apoptosis caused by endothelial and tumour cells is essentially lower after the simulation with IL-15 than stimulation IL-2. IL-15 has also a beneficial influence on the restoration of cytokine type 1 and type 2 balance. IL-15 stimulates activity against many types of tumors, by activation of CD8+, NK cells, chemokines and cytokines. IL-15 also plays a role in the pathogenesis in various diseases including tumours. IL-15 can also be ...


  33/36

  Tytuł oryginału: Somatyczne uwarunkowania ryzyka przewlekłej niewydolności żylnej u kobiet - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Somatic conditions of the risk of women's chronic venous insufficiency - preliminary report.
  Autorzy: Karch Aleksandra, Kasperczyk Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.212-216, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekła niewydolność żylna jest olbrzymim problemem społecznym. Istotą choroby są zaburzenia dynamicznej równowagi ciśnień w naczyniach żylnych, prowadzące do utrudnienia odpływu żylnego. W konsekwencji powstają teleangiektazje i żylaki, a na ich podłożu rozwijają się troficzne zmiany skórne. Przyczyny choroby nie są do końca poznane. Sugeruje się, że istotną rolę w patogenezie odgrywać mogą: czynniki genetyczne, masa ciała, przebyte ciąże, tryb życia, hormony płciowe. Badacze oceniają częstość występowania tej choroby na 9-58 proc. populacji rozwiniętych krajów Ameryki Północnej i Europy, przy czym kobiety chorują częściej niż mężczyźni. Postanowiono sprawdzić jaka jest częstość występowania przewlekłej niewydolności żylnej w populacji kobiet mieszkających w Zabrzu Rokitnicy. Dodatkowo przeprowadzona będzie próba oceny wpływu różnych czynników na częstość i nasilenie choroby. Badaniem objęto kobiety w wieku 18 - 60 lat, pacjentki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (NZOZ) "Therapeutica" w Zabrzu, u których oceniono występowanie teleangiektazji i żylaków według klasyfikacji CEAP (C-ocena kliniczna, E - etiologia, A - anatomia, P - patofizjologia zmian), przeprowadzono pomiar wzrostu, masy ciała oraz zebrano krótki wywiad ukierunkowany na czynniki ryzyka pzewlekłej niewydolności żylnej. W dotychczas przebadanej populacji kobiet u 49,7 proc. występowały objawy przewlekłej niewydolności żylnej, przy czym u 27,0 proc. ogólnej populacji obserwowano teleangiektazje, a u 22,7 proc. żylaki. Częstość występowania przewlekłej niewydolności żylnej korelowała z BMI (body mass...

  Streszczenie angielskie: Chronic venous insufficiency is a major social problem. The nature of this illness lies in disturbances of the dynamic pressure balance in venous vessels, which leads to difficulties in venous reflux. As a consequence teleangiectasia and varices are formed, and they are the basis for the development of trophic skin changes. The causes of the illness have not been fully recognised. It is suggested that genetic factors, body mass, past pregnancies, mode of life, or sex hormones may play an important role in the pathogenezis. The occurrence of this illness has been estimated to reach between 9 and 58 p.c. of the developed countries of North America and Europe's population, and women are suffer from it more often than men do. We decided to check the frequency of occurrence of the chronic venous insufficiency in the population of women inhabiting Zabrze-Rokitnica. In addition to this we tried to evaluate the influence of various factors on the occurrence and intensity of the illness. The research included women between 18 and 60 years of age, patients of NZOZ "Therapeutica" in Zabrze. The occurrence of teleangiectasia and varices according to CEAP was appreciated. The height and body mass were measured as well as a short history was made concentrating on the chronic venous insuficciency risk factors. In the so-far surveyed population of women 49.7 p.c. had symptoms of chronic venous insufficiency correlated with BMI, age and number of pregnancies.


  34/36

  Tytuł oryginału: Wpływ gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na indukcję astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: The influence of gas and dust air pollutants on induction of asthma among children.
  Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.217-222, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa należy do dużej grupy chorób, których podłożem są reakcje alergiczne i zapalne. Mimo długotrwałych badań, nadal niewiele wiadomo na temat czynników indukujących astmę oskrzelową u dzieci, co podyktowało kierunek badań. Badaniami objęto 5945 10-11 letnich dzieci z 86 szkół podstawowych województwa katowickiego. Oceniano wpływ narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na indukcję astmy. Dane o narażeniu uzyskano z kwestonariuszy, raportów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz badań lekarskich. Analizę zależności przeprowadzono przy użyciu pakietów statystycznych Statistica i BUGS. Analiza wykazała, że długotrwałe narażenie na SO2 powodowało zwiększenie częstości astmy u dzieci (korelacja R = 0,95 przy p 0,05), natomiast aktualne stężenia SO2 nie korelowały z częstością astmy (p 0,05). Stężenia pyłu zawieszonego nie korelowały z częstością astmy (p 0,05). Narażenie na NOx powodowało znamiennie częstsze występowanie astmy (R = 0,098 przy p 0,05). Narażenie na CO w przeszłości nie wpływało na częstość astmy (p 0,05), natomiast jego aktualne stężenia korelowały z częstością astmy oskrzelowej u dzieci (R = 0,918 przy p = 0,001). Uzyskane wyniki wskazują na znaczący wpływ długotrwałego narażenia na tlenki azotu oraz siarki na późniejszy rozwój astmy (porównanie stężenia tych gazów z przeszłości do obecnego stanu zdrowia), mniej jednoznaczne wyniki obserwuje się w przypadku oceny wpływu obecnie występujących stężeń ...

  Streszczenie angielskie: Bronchial asthma belongs to a large group of illness of allergic and inflammatory origin. Despite long-term studies still not much is known about the factors inducting children bronchial asthma. This fact influenced the line of the research. The research included 5945 children of 10-11 from 86 primary schools of the Katowice province (presently Silesian province). The factor evaluated was the influence of the exposure to air pollution on asthma induction. The data concerning the exposure was obtained from questionnaires, reports of the Institute of Meteorology and Water Management and medical examinations. The dependence analyses were conducted with the use of statistical packets Statistica and BUGS. The analysis proved that long-term exposure to SO2 caused an increased number of cases of children's asthma (correlation R = 0,95 with p 0.05), whereas the current concentration of Sos did not correlate with the number of asthmatic children (p 0,05). The concentration of dust did not correlate with occurrence of asthma (p 0.05). The exposure to NO2 caused a significant increase in incidence of asthma (R = 0.98, with p 0.05). Previous exposure to CO did not influence the occurrence of asthma (p 0.05) whereas its present concentration correlated with the number of cases of children's bronchial asthma (R = 0.918 with p = 0.001). The results obtained point to significant influence of long-term exposure to nitrogen and sulphur oxides on later development of asthma ...


  35/36

  Tytuł oryginału: Wpływ narażenia na dym tytoniowy na indukcję i przebieg kliniczny astmy oskrzelowej u śląskich dzieci.
  Tytuł angielski: The influence of exposure to cigarette smoke on induction and clinical course of bronchial asthma among the Silesian children.
  Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.223-229, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa należy do grupy chorób o podłożu alergicznym i zapalnym. Mimo licznych badań wyniki prezentowane w piśmiennictwie są bardzo rozbieżne, dlatego też postanowiono dokładnie przebadać wpływ różnorodnych czynników na indukcję i przebieg kliniczny astmy oskrzelowej u dzieci. Badaniami objęto 5945 dzieci 10 - 11 letnich z 86 szkół podstawowych województwa katowickiego. Oceniano wpływ narażenia na dym tytoniowy na indukcję astmy i jej przebieg kliniczny. Dane o narażeniu uzyskano z rozmów z rodzicami. Analizy zależności przeprowadzono przy użyciu pakietów statystycznych Statistica i BUGS. Palenie papierosów w domu dekarowano aż w 3594 przypadkach (68,5 proc.), niepalenie w 1637 (31,2 proc.). Prawdopodobieństwo rozwoju astmy jest stałe w zakresie od 0 do 40 wypalanych dziennie papierosów, następnie dość szybko rośnie (R = 0,794, p = 0,011). Przebieg kliniczny astmy oceniano na podstawie stwierdzanego świszczącego oddechu, ucisku w klatce piersiowej, duszności i kaszlu. W badanej populacji jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia ucisku w klatce piersiowej było skorelowane z liczbą wypalanych papierosów (R = 0,86, p = 0,014), w przypadku pozostałych objawów powiązania były znamienne statystycznie. Uzyskane wyniki wykazały istotny wpływ dymu tytyniowego na rozwój astmy. Wskazuje to na konieczność higienizacji pomieszczeń mieszkalnych, a zwłaszca eliminację z nich dymu tytoniowego. Mniej jednoznaczne wyniki uzyskano badając jego wpływ na przebieg kliniczny astmy. ...

  Streszczenie angielskie: Bronchial asthma belongs to the group of illnesses of allergic and inflammatory origin. Despite numerous research divergent results are described in literature, that is the reason why a decision was made to conduct a careful study of the influence of various factors on induction and clinical course of bronchial asthma among children. The research included 5945 children of 10 - 11 from 86 primary schools of the Katowice province (presently Silesian province). The factor evaluated was the influence of the exposure to tobacco smoke on asthma induction and its clinical course. The data concerning the exposure were obtained from the children's parents. The dependence analyses were conducted with the use of statistical packets Statistica and BUGS. Smoking was declared in 3549 cases (68.5 p.c.), and non-smoking were 1637 people (31,2 p.c.). The probability of developing asthma is constant within the range of 0 - 40 cigarettes smoked daily; then it grows quite rapidly (R = 0,794, p = 0,011). The clinical course of asthma was evaluated on the basis of appearing wheezing respiration, pressure in chest, dyspnoea and cough. In the investigated population/group only the probability of pressure in chest incidence correlated with the number of cigarretes smoked (R = 0,86, p = 0.014), in case of the remaining symptoms the correlation was statistically insignificant. The obtained results have proved a substantial influence of tobacco smoke on the development of asthma. This indicates ...


  36/36

  Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu na występowanie nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Influence of lead exposure on arterial hypertension.
  Autorzy: Kasperczyk Sławomir, Dziwisz Maria, Kasperczyk Aleksander, Birkner Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.230-234, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto pracowników narażonych na związki ołowiu (n=249). We krwi oznaczono stężenie ołowiu (przy użyciu spektrofotometru absorpcji atomowej), a w moczu stężenie kwasu delta-aminolewulinowego (ALA). U badanych zebrano wywiad w kierunku nadciśnienia tętniczego (HA) oraz zmierzono ciśnienie tętnicze krwi, uwzględniono wiek, narażenie na związki ołowiu oraz masę ciała (BMI - body mass index). Nadciśnienie tętnicze przyjęto przy ciśnieniu tętniczym powyżej wartości 140/90 lub gdy było wcześniej rozpoznane. Analiza regresji logistycznej i korelacji wykazała, że istnieje związek pomiędzy stężeniem ALA z wystąpieniem nadciśnienia tętniczego (R=0,12 p 0,05). Badane osoby podzielono na 2 grupy: badaną (ALA ň 4 mg/l) i kontrolną (ALA 4 mg/l). Obydwie grupy nie różniły się znamiennie statystycznie wiekiem (średnia 44,0 w grupie badanej vs 45,3 roku w grupie kontrolnej) okresem narażania na związki ołowiu (średnia 21,1 vs 21,7 roku), oraz BMI (26,5 kg/mý vs 26,7 kg/mý). W grupie badanej stwierdzono istotne statystycznie wyższe wartości ołowiu (średnia 23,5 ćg/dl w grupie badanej vs 16,8 ćg/dl w grupie kontrolnej p 0,001) i ALA (5,33 mg/l vs 2,79 mg/p 0,001). W porównaniu z grupą kontrolną obserwowano prawie dwukrotny wzrost ryzyka wystąpienia podwyższoneg ciśnienia tętnicznego w grupie badanej (OR=1,90; 95 proc. przedział ufności: of 1,09 do 3,32). Narażenie na Pb nawet w niskich dawkach może powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi, co prawdopodobnie związane jest z prooksydacyjnym działaniem.

  Streszczenie angielskie: Blood lead level, urinary delta-aminolevulinic acid level, blood pressure, age, time of exposure, BMI were measured in zinc and lead foundry workers (n=249) occupationally exposed to lead. Arterial hypertension was defined as the blood pressure over 140/90 and/or early diagnosed hypertension. Logistic regression analysis and correlation show that there is a relationship between ALA concentration and arterial hypertension (R=0.12, p 0.05). Workers were divided into a study group (ALA ň 4 mg/l). Both groups did not differ in age (mean 44.0 years in study group vs 45.3 in control group), time of exposure to lead (mean 21.1 years vs 21.7 years) and BMI (26.5 kg.mý vs 26.7 kg/mý). Blood lead level was statistically significantly higher in the study group (23.5 ćg/dl vs 16.8 ćg/dl, p 0.001) as well as urinary delta-aminolevulinic acid level (5.35 mg/l vs 2.79 mg.l 0.001). In the study group there was a two fold increase in higher blood pressure in comparison with control group (OR=1,90; 95 p.c. CI: 1.09 - 3.32). Exposure to lead even in small doses may increase arterial blood pressure and it seems to be associated with prooxidant effects of delta-aminolevulinic acid.

  stosując format: